Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1640

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) i člankom 8. stavkom 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15, 121/16 i 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17, 129/17, 5/18, 66/18, 109/18 i 24/19) članak 791. mijenja se i glasi:

»Ministar predstavlja Ministarstvo, upravlja i rukovodi njegovim radom.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade Republike Hrvatske u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra, a u slučaju kada je imenovano više državnih tajnika ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Radom Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Uprave za ljudske potencijale, Uprave za materijalno – financijske poslove, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove i Ravnateljstva civilne zaštite rukovodi ravnatelj.

Radom Glavnog tajništva rukovodi glavni tajnik Ministarstva.

Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta ministra.

Radom policije i Ravnateljstva policije upravlja glavni ravnatelj policije.

Radom uprava u Ravnateljstvu policije upravljaju pomoćnici glavnog ravnatelja policije – načelnici uprava.

Radom Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« i Policijske akademije upravljaju načelnici.

Radom policijskih uprava upravljaju načelnici policijskih uprava.

Radom policijskih postaja upravljaju načelnici policijskih postaja.«.

Članak 2.

Članak 793. mijenja se i glasi:

»Državni tajnik odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj za svoj rad odgovara nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Glavni tajnik ministarstva odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Tajnik Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora u sastavu uprave odgovoran je za svoj rad ravnatelju, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik sektora u sastavu Glavnog tajništva odgovoran je za svoj radi glavnom tajniku ministarstva i ministru.

Načelnik samostalnog sektora odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Načelnik samostalne službe odgovoran je za svoj rad nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu sektora odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, ravnatelju, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj službe u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, glavnom tajniku ministarstva i ministru.

Voditelj službe u sastavu Kabineta ministra odgovoran je za svoj rad tajniku Kabineta ministra, nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj odjela u sastavu službe odgovoran je za svoj rad voditelju službe, načelniku sektora, ravnatelju te nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj odjela u sastavu službe u Glavnom tajništvu Ministarstva odgovoran je za svoj rad voditelju službe, načelniku sektora, glavnom tajniku ministarstva i ministru.

Voditelj odsjeka odgovoran je za svoj rad voditelju odjela, voditelju službe, načelniku sektora, ravnatelju te nadležnom državnom tajniku i ministru.

Voditelj odjeljka odgovoran je za svoj rad voditelju odjela, voditelju službe, načelniku sektora, ravnatelju te nadležnom državnom tajniku i ministru.«.

Članak 3.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.

Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 4.

Ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/73

Urbroj: 50301-29/23-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO U SJEDIŠTU
Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceOkvirni broj državnih službenika i namještenika
1.Kabinet ministra1

neposredno u Kabinetu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica18
1.1.Služba za odnose s javnošću19
1.2.Služba za unutarnju kontrolu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.2.1.Odjel za zakonitost postupanja16
1.2.2.Odjel za koordinaciju, integritet i prevenciju5
1.2.3.Odjel za analitiku7
1.2.4.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Zagreb24
1.2.5.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Split15
1.2.6.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Rijeka14
1.2.7.Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Osijek15
1.3.Služba za protokol7

Kabinet ministra – ukupno145
2.Samostalna služba za unutarnju reviziju11
3.Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj51
4.Samostalna služba za informacijsku sigurnost7
4.aSamostalna služba za nadzor zaštite podataka6
4.b.Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
4.b.1.Služba za komunikacije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.b.1.1.Odjel za radiokomunikacije23
4.b.1.2.Odjel za telekomunikacije26
4.b.1.3.Odjel za računalne mreže20
4.b. 2.Služba za informatiku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.b.2.1.Odjel za razvoj aplikacija29
4.b.2.2.Odjel za razvoj informacijskih sustava22
4.b. 3.Komunikacijsko-informatički centar37

Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave – ukupno174
5.Ravnateljstvo policije

neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.1.Ured glavnog ravnatelja policije1

neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
5.1.1.Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju7
5.1.2.Služba za nadzor, unaprjeđenje rada i razvoj policije12
5.1.3.Služba prevencije8
5.2.Uprava policije1

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.2.1.Služba za javni red1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.1.Odjel za osiguranja javnih okupljanja4
5.2.1.2.Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije10
5.2.1.3.Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima6
5.2.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.2.1.Odjel za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa7
5.2.2.2.Odjel za preventivu cestovnog prometa5
5.2.2.3.Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila9
5.2.3.Protueksplozijska služba7
5.2.4.Zapovjedništvo interventne policije15
5.2.5.Mobilna jedinica prometne policije51
5.3.Uprava kriminalističke policije1

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.1.Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta1

neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.1.1.Služba organiziranog kriminaliteta13
5.3.1.2.Služba kriminaliteta droga10
5.3.1.3.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije14
5.3.1.4.Služba terorizma8
5.3.1.5.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb57
5.3.1.6.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka35
5.3.1.7.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split35
5.3.1.8.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek30
5.3.2.Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.2.1.Služba općeg kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.3.2.1.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji6
5.3.2.1.2.Odjel za krvne delikte5
5.3.2.1.3.Odjel za imovinske delikte4
5.3.2.2.Služba ratnih zločina5
5.3.2.3.Služba kriminalističke tehnike6
5.3.2.4.Služba za međunarodnu policijsku suradnju1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.3.2.4.1.Odjel Interpola8
5.3.2.4.2.Odjel Europola8
5.3.2.4.3.Odjel S.I.Re.N.E.18
5.3.2.4.4.Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara26
5.3.3.Kriminalističko-obavještajni sektor1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.3.1.Služba posebnih kriminalističkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.3.3.1.1.Odjel pripreme, nadzora i primje­ne posebnih kriminalističkih poslova13
5.3.3.1.1.1.Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija21
5.3.3.1.2.Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje9
5.3.3.1.3.Odjel Zagreb6
5.3.3.1.3.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova86
5.3.3.1.3.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku14
5.3.3.1.4.Odjel Rijeka6
5.3.3.1.4.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova29
5.3.3.1.4.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku7
5.3.3.1.5.Odjel Split6
5.3.3.1.5.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova31
5.3.3.1.5.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku5
5.3.3.1.6.Odjel Osijek6
5.3.3.1.6.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova24
5.3.3.1.6.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku5
5.3.3.2.Služba kriminalističko-obavještajne analitike16
5.3.3.2.1.Odjel kriminalističkih evidencija5
5.3.3.2.2.Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu18
5.3.3.2.3.Odjel za rad s informatorima7
5.3.3.3.Služba kibernetičke sigurnosti10
5.3.4.Služba za zaštitu svjedoka1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.4.1.Odjel za operativno postupanje12
5.3.4.2.Odjel za operativnu pripremu9
5.4.Uprava za granicu1

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.4.1.Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.1.Odjel za zaštitu4
5.4.1.2.Odjel za kompenzacijske mjere4
5.4.2.Služba za susjedne zemlje1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.2.1.Odjel za graničnu kontrolu5
5.4.2.2.Odjel za graničnu suradnju7
5.4.3.Služba za nezakonite migracije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.3.1.Odjel za kontrolu5
5.4.3.2.Odjel za izvršenje mjera5
5.4.4.Služba pomorske i aerodromske policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.4.1.Odjel pomorske policije5
5.4.4.2.Odjel aerodromske policije4
5.4.4.3.Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka18
5.4.5.Prihvatni centar za strance75
5.4.6.Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice75
5.4.7.Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika1

Neposredno u Službi Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika1
5.4.7.1.Odjel za analizu rizika7
5.4.7.2.Odjel Nacionalnog koordinacijskog centra16
5.5.Uprava za posebne poslove sigurnosti1

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.5.1.Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba237
5.5.2.Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora297
5.5.3.Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda166
5.6.Operativno-komunikacijski centar policije38
5.6.1.Odsjek za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka9
5.7.Zapovjedništvo specijalne policije1

neposredno u Zapovjedništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
5.7.1.Antiteroristička jedinica Lučko113
5.7.2.Zrakoplovna jedinica53
5.7.3.Specijalna jedinica policije Rijeka58
5.7.4.Specijalna jedinica policije Osijek58
5.7.5.Specijalna jedinica policije Split58
5.7.6.Ronilački centar7
5.8.Policijska akademija1

neposredno u Policijskoj akademiji, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica16
5.8.1.Visoka policijska škola59
5.8.2.Policijska škola »Josip Jović«81
5.8.3.Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju34
5.8.4.Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost22
5.8.5.Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa23
5.8.6.Muzej policije3

Ravnateljstvo policije – ukupno2427
5.aRavnateljstvo civilne zaštite

neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.a 1.Ured Ravnateljstva civilne zaštite1
5.a 1.1.Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata1
5.a.1.1.1.Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite8
5.a 1.1.2.Odjel za pripremu projekata8
5.a 1.2.Služba za koordinaciju i suradnju1
5.a 1.2.1.Odjel za suradnju7
5.a 1.2.2.Odjel za koordinaciju i opće poslove8
5.a 2.Operativni centar civilne zaštite1

neposredno u Operativnom centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 2.1.Služba za operativne poslove i analitiku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica18
5.a.2.1.1.Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova5
5.a. 2.1.2.Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj5
5.a 2.2.Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite8
5.a 3.Nastavno nacionalno središte civilne zaštite1

neposredno u Nastavnom nacionalnom središtu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.a 3.1.Regionalni nastavni centar civilne zaštite Zagreb9
5.a 3.2.Regionalni nastavni centar civilne zaštite Split10
5.a 4.Sektor za inspekcijske poslove1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 4.1.Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite15
5.a 4.2.Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja7
5.a 4.3.Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove9
5.a 4.4.Inspekcija za protuminsko djelovanje7
5.a 4.5.Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost6
5.a 5.Sektor za smanjenje rizika od katastrofa1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 5.1.Služba za procjenu rizika1
5.a 5.1.1.Odjel za rizike6
5.a 5.1.2.Odjel za baze podataka i GIS podršku5
5.a 5.2.Služba za planiranje1
5.a 5.2.1.Odjel za planske poslove i ovlaštenja6
5.a 5.2.2.Odjel za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu5
5.a 5.3.Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme1
5.a 5.3.1.Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa5
5.a 5.3.2.Odjel za edukaciju i podizanje svijesti5
5.a 5.6.Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost1
5.a 5.6.1.Služba za radiološku sigurnost7
5.a 5.6.2.Služba za nuklearnu sigurnost1
5.a 5.6.2.1.Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost5
5.a.5.6.2.2.Odjel za okoliš i radioaktivni otpad5
5.a 7.Sektor za pripravnost i koordinaciju1
5.a 7.1.Služba za operativnu pripravnost8
5.a 7.2.Služba za opremanje i razvoj1
5.a 7.2.1.Odjel za logističku potporu6
5.a 7.2.2.Odjel za ispitivanje i normizaciju tehnika5
5.a 8.Sektor 1121

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 8.1.Služba za propise i razvoj kompetencija8
5.a 8.2.Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje9
5.a 9.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite1
5.a 9.1.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb11
5.a 9.2.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split10
5.a 9.3.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka8
5.a 9.4.Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek8
5.a 10.Sektor za eksplozivne atmosfere1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.a 10.1.Služba za certifikaciju i ispitivanje1
5.a 10.1.1.Odjel certifikacije7
5.a 10.1.2.Odjel za laboratorijska ispitivanja5
5.a 10.2.Služba za tehničko nadgledanje1
5.a 10.2.1.Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava8
5.a 10.2.2.Odjel elektroinstrumentacije8
5.a 10.2.3.Odjel elektroenergetike8
5.a 10.2.4.Odjel klasifikacije prostora i neelektrike9
5.a 11.Hrvatski centar za razminiranje1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.a 11.1.Služba za operativne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 11.1.1.Odjel za planiranje8
5.a 11.1.2.Odjel za izvid i projektiranje9
5.a 11.1.3.Odjel za tehnički izvid29
5.a 11.2.Služba za kontrolu kvalitete1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica37
5.a 112.1.Ispostava Gospić5
5.a 11.2.2.Ispostava Osijek5
5.a 12.Područni ured civilne zaštite Zagreb1

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 12.1.Služba za inspekcijske poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.a 12.1.1.Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja22
5.a.12.1.2.Odjel inspekcije civilne zaštite i vatrogastva5
5.a.12.1.3.Odjel inspekcije privatne zaštite i detektivskih poslova8
5.a 12.2.Županijski centar 11231
5.a.12.3.Služba za prevenciju i pripravnost8
5.a 12.4.Služba civilne zaštite Sisak1
5.a 12.4.1.Županijski centar 11213
5.a 12.4.2.Odjel inspekcije10
5.a.13.Područni ured civilne zaštite Split1

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a.13.1.Služba za prevenciju i pripravnost8
5.a.13.2.Županijski centar 11222
5.a 13.3.Služba inspekcijskih poslova26
5.a 13.4.Služba civilne zaštite Dubrovnik1
5.a 13.4.1.Županijski centar 11214
5.a 13.4.2.Odjel inspekcije8
5.a 13.5.Služba civilne zaštite Šibenik1
5.a 13.5.1.Županijski centar 11214
5.a 13.5.2.Odjel inspekcije9
5.a 13.6.Služba civilne zaštite Zadar1
5.a 13.6.1.Županijski centar 11214
5.a 13.6.2.Odjel inspekcije9
5.a.14.Područni ured civilne zaštite Rijeka1

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 14.1.Služba za prevenciju i pripravnost8
5.a.14.2.Županijski centar 11220
5.a 14.3.Služba inspekcijskih poslova16
5.a 14.4.Služba civilne zaštite Gospić1
5.a 14.4.1.Županijski centar 11214
5.a 14.4.2.Odjel inspekcije8
5.a 14.5.Služba civilne zaštite Karlovac1
5.a 14.5.1.Županijski centar 11214
5.a 14.5.2.Odjel inspekcije8
5.a 14.6.Služba civilne zaštite Pazin1
5.a 14.6.1.Županijski centar 11214
5.a 14.6.2.Odjel inspekcije13
5.a 15.Područni ured civilne zaštite Osijek1

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 15.1.Služba za prevenciju i pripravnost8
5.a 15.2.Županijski centar 11220
5.a 15.3.Služba inspekcijskih poslova14
5.a 15.4.Služba civilne zaštite Požega1
5.a 15.4.1.Županijski centar 11213
5.a 15.4.2.Odjel inspekcije7
5.a 15.5.Služba civilne zaštite Slavonski Brod1
5.a 15.5.1.Županijski centar 11213
5.a 15.5.2.Odjel inspekcije7
5.a 15.6.Služba civilne zaštite Virovitica1
5.a 15.6.1.Županijski centar 11213
5.a 15.6.2.Odjel inspekcije7
5.a 15.7.Služba civilne zaštite Vukovar1
5.a 15.7.1.Županijski centar 11213
5.a 15.7.2.Odjel inspekcije8
5.a 16.Područni ured civilne zaštite Varaždin1

neposredno u Područnom uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.a 16.1Služba za prevenciju i pripravnost8
5.a 16.2.Županijski centar 11214
5.a 16.3.Služba inspekcijskih poslova8
5.a 16.4.Služba civilne zaštite Bjelovar1
5.a 16.4.1.Županijski centar 11214
5.a 16.4.2.Odjel inspekcije6
5.a 16.5.Služba civilne zaštite Čakovec1
5.a 16.5.1.Županijski centar 11213
5.a 16.5.2.Odjel inspekcije6
5.a 16.6.Služba civilne zaštite Koprivnica1
5.a 16.6.1.Županijski centar 11213
5.a 16.6.2.Odjel inspekcije7
5.a 16.7.Služba civilne zaštite Krapina1
5.a 16.7.1.Županijski centar 11213
5.a 16.7.2.Odjel inspekcije7

Ravnateljstvo civilne zaštite – ukupno1029
6.Glavno tajništvo1

neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za pravne poslove i strateško planiranje1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.1.Služba za normativne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.1.1.1.Odjel za nadzor propisa4
6.1.1.2.Odjel za izradu propisa4
6.1.2.Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada12
6.2.Služba za uredske poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica55
6.2.1.Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata5
6.2.2.Odjel za nadzor i unaprjeđenje rada u uredskom poslovanju5

Glavno tajništvo – ukupno93
7.Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.Sektor za europske poslove i međunarodne odnose1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.1.Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije1
7.1.1.1.Odjel za europske poslove9
7.1.1.2.Odjel za pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije9
7.1.2.Služba za međunarodne odnose i mirovne misije1
7.1.2.1.Odjel za međunarodne odnose9
7.1.2.2.Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu5
7.1.2.3.Odjel za prevođenje7
7.2.Sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.2.1.Služba za schengensku koordinaciju10
7.2.2.Služba za fondove Europske unije6
7.2.2.1.Odjel za područje azila, migracija i integracije10
7.2.2.2.Odjel za područje granica i viza10
7.2.2.3.Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanja krizama8
7.2.3.Služba za projekte i programe Europske unije te druge inozemne izvore financiranja7
7.2.4.Služba za europsko zakonodavstvo9

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije – ukupno110
8.Uprava za ljudske potencijale

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.1.Odjel za planiranje i zapošljavanje6
8.1.1.2.Odjel za podršku i razvoj5
8.1.2.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.2.1.Odjel za statusna pitanja12
8.1.2.2.Odjel za analizu i praćenje radnih procesa5
8.1.2.3.Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima6
8.2.Sektor za potporu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba za potporu ljudskim potencijalima1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.1.Odjel za psihosocijalnu zaštitu6
8.2.1.2.Odjel za opće poslove4
8.2.2.Služba za imovinsko-pravne postupke i radno pravne sporove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.2.1.Odjel za imovinsko-pravne postupke4
8.2.2.2.Odjel za radno pravne sporove5
8.2.2.3.Odjeljak kancela5
8.3.Služba disciplinskog sudovanja1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.3.1.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb9
8.3.2.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split6
8.3.3.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka6
8.3.4.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek7
8.3.5.Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja7

Uprava za ljudske potencijale – ukupno109
9.Uprava za materijalno-financijske poslove

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Sektor za financije i proračun1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i analize7
9.1.1.2.Odjel za izvršenje proračuna7
9.1.1.3.Odjel za planiranje, izvršenje i praćenje proračuna EU projekata7
9.1.2.Služba za računovodstvene poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.2.1.Odjel za računovodstvo43
9.1.2.2.Odjel za obračun plaća23
9.1.2.3.Odjel za porezna usklađenja i obveze7
9.2.Sektor za nabavu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.Služba za provedbu postupaka nabave i ugovaranje1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.1.Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje roba, radova i usluga5
9.2.1.2.Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje opreme5
9.2.2.Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.2.1.Odjel za planiranje5
9.2.2.2.Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu Ministarstva7
9.2.2.3.Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu5
9.2.3.Služba nabave za europske projekte1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.3.1.Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje5
9.2.3.2.Odjel za planiranje i realizaciju ugovora5
9.3.Sektor za upravljanje nekretninama1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1.Služba za investicije i nekretnine1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1.1.Odjel za investicije i investicijsko održavanje13
9.3.1.2.Odjel za nekretnine i stambene poslove10
9.3.2.Služba za uslužne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
9.3.2.1.Odjel za energetiku i održavanje189
9.3.2.2.Odjel za smještaj i ugostiteljstvo151
9.3.2.3.Uslužna jedinica Valbandon76
9.4.Sektor policijske tehnike i opreme1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.4.1.Služba policijske tehnike i naoružanja1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.4.1.1.Odjel za naoružanje i ubojna sredstva11
9.4.1.2.Odjel za mehaničku opremu14
9.4.1.3.Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućeg zračenja19
9.4.2.Služba policijske opreme i odore12
9.4.3.Služba centralnog skladišta34
9.5.Sektor prometne tehnike1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.5.1.Služba cestovnih prometnih sredstava1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.5.1.1.Odjel za planiranje i eksploataciju26
9.5.1.2.Odjel za registraciju i održavanje21
9.5.2.Služba za plovila i letjelice10

Uprava za materijalno-financijske poslove – ukupno759
11.Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
11.1.Sektor za upravne poslove i državljanstvo1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.1.Služba za upravne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.1.1.Odjel za poslove oružja6
11.1.1.2.Odjel za promet i vozila9
11.1.1.3.Odjel za prijavništvo i osobne isprave18
11.1.2.Služba za državljanstvo23
11.2.Sektor za strance i međunarodnu zaštitu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.2.1.Služba za strance1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.2.1.1.Odjel za zakonite boravke stranaca12
11.2.1.2.Odjel za vize15
11.2.2.Služba za međunarodnu zaštitu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.2.2.1.Odjel za postupak međunarodne zaštite21
11.2.2.2.Odjel za dublinski postupak8
11.2.2.3.Odjel za integraciju6
11.2.3.Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.2.3.1.Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu26
11.2.3.2.Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini18

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove – ukupno182
12.Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«1

neposredno u Centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
12.1.Služba daktiloskopije i identifikacije25
12.2.Služba bioloških i kontaktnih vještačenja35
12.3.Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja45
12.4.Služba traseoloških vještačenja26
12.5.Služba za digitalnu forenziku5
12.6.Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja14

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« – ukupno159
UKUPNO MINISTARSTVO SJEDIŠTE5262
POLICIJSKE UPRAVE
1.POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Ured načelnika Policijske uprave1
1.1.1.Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću16
1.1.2.Služba prevencije9
1.2.Operativno-komunikacijski centar policije62
1.2.1.Jedinica za zadržavanje i prepratu61
1.3.Sektor policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.3.1.Služba za javni red1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.3.1.1.Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije13
1.3.1.2.Odjel za stručno usavršavanje11
1.3.2.Služba za osiguranja1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.3.2.1.Odjel za pripremu i planiranje13
1.3.3.Služba za sigurnost cestovnog prometa12
1.3.4.Protueksplozijska služba33
1.3.5.Interventna jedinica policije353
1.4.Sektor za granicu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.4.1.Služba za državnu granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu4
1.4.1.2.Odjel za zaštitu državne granice4
1.4.2.Služba za nezakonite migracije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.4.2.1.Odjel za kontrolu6
1.4.2.2.Odjel za izvršenje mjera5
1.5.Sektor kriminalističke policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.5.1.1.Odjel kriminalističkih evidencija27
1.5.1.2.Odjel za potrage16
1.5.1.3.Odjel kriminalističko-obavještajne analitike14
1.5.1.4.Odjel kibernetičke sigurnosti9
1.5.2.Služba općeg kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.5.2.1.Odjel za krvne delikte22
1.5.2.2.Odjel za imovinske delikte32
1.5.2.3.Odjel maloljetničke delinkvencije9
1.5.3.Služba organiziranog kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.5.3.1.Odjel obrade organiziranog kriminaliteta44
1.5.3.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja9
1.5.4.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
1.5.4.1.Odjel za trgovinu i usluge17
1.5.4.2.Odjel za proizvodnju i obrtništvo15
1.5.4.3.Odjel za financijske istrage i izvangospodarsku djelatnost13
1.5.4.4.Odjel za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba21
1.5.5.Služba kriminaliteta droga1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.5.5.1.Odjel zlouporabe droga25
1.5.5.2.Odjel krijumčarenja droga12
1.5.6.Služba kriminalističke tehnike7
1.5.6.1.Odjel očevida57
1.5.6.2.Odjel kriminalističkih vještačenja19
1.6.1.I. Policijska postaja Zagreb219
1.6.2.II. Policijska postaja Zagreb199
1.6.3.III. Policijska postaja Zagreb135
1.6.4.IV. Policijska postaja Zagreb243
1.6.5.V. Policijska postaja Zagreb137
1.6.6.VI. Policijska postaja Zagreb219
1.6.7.VII. Policijska postaja Zagreb235
1.6.8.VIII. Policijska postaja Zagreb130
1.6.9.Policijska postaja Sesvete129
1.6.10.Policijska postaja Velika Gorica138
1.6.11.Policijska postaja Zaprešić225
1.6.12.Policijska postaja Dugo Selo79
1.6.13.Policijska postaja Jastrebarsko111
1.6.14.Policijska postaja Samobor153
1.6.15.Policijska postaja Sveti Ivan Zelina62
1.6.16.Policijska postaja Vrbovec68
1.6.17.Policijska postaja Ivanić Grad71
1.6.18.I. Postaja prometne policije Zagreb216
1.6.19.II. Postaja prometne policije Zagreb211
1.6.20.Postaja granične policije Bregana135
1.6.21.Postaja aerodromske policije Pleso195
1.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.1.Odjel pravnih poslova5
1.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale20
1.7.2.Služba materijalno-financijskih po­slova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
1.7.2.2.Odjel ekonomata13
1.7.2.3.Odjel uslužnih poslova239
1.7.3.Služba za tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije39
1.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike29
1.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.Služba za upravne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave97
1.8.1.2.Odjel za prometne isprave42
1.8.1.3.Odjel za poslove oružja10
1.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.2.1.Odjel za statusna pitanja stranaca21
1.8.2.2.Odjel za državljanstvo7
1.8.3.Odjel pisarnice24

Policijska uprava zagrebačka – ukupno4903
2.POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.Ured načelnika Policijske uprave1
2.1.1.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
2.1.2.Odjel prevencije5
2.2.Operativno-komunikacijski centar policije30
2.3.Sektor policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.Služba za javni red1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije14
2.3.1.2.Protueksplozijski odjel10
2.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa8
2.3.3.Interventna jedinica policije119
2.4.Sektor za granicu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.Služba za državnu granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
2.4.1.2.Odjel pomorske i aerodromske policije4
2.4.2.Služba za nezakonite migracije8
2.4.2.1.Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj57
2.5.Sektor kriminalističke policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba16
2.5.2.Služba općeg kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
2.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije6
2.5.2.2.Odjel za potrage7
2.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
2.5.3.1.Odjel očevida17
2.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.4.1.Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta20
2.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja5
2.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije17
2.5.6.Služba kriminaliteta droga1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.6.1.Odjel zlouporabe droga23
2.5.6.2.Odjel krijumčarenja droga6
2.6.1.I. Policijska postaja Split141
2.6.2.II. Policijska postaja Split125
2.6.3.Policijska postaja Brač71
2.6.4.Policijska postaja Hvar51
2.6.5.Postaja granične policije Imotski294
2.6.6.Policijska postaja Kaštela69
2.6.7.Policijska postaja Makarska85
2.6.8.Policijska postaja Omiš66
2.6.9.Policijska postaja Sinj86
2.6.10.Policijska postaja Solin63
2.6.11.Policijska postaja Trogir65
2.6.12.Policijska postaja Vis35
2.6.13.Postaja granične policije Vrgorac140
2.6.14.Postaja prometne policije Split121
2.6.15.Postaja granične policije Trilj195
2.6.16.Postaja pomorske policije Split133
2.6.17.Postaja aerodromske policije Resnik143
2.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
2.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
2.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
2.7.2.2.Odjel uslužnih poslova69
2.7.3.Služba za tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije17
2.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
2.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.8.1.Služba za upravne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
2.8.1.2.Odjel za prometne isprave6
2.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
2.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca8
2.8.3.Odjel pisarnice9

Policijska uprava splitsko-dalmatinska – ukupno2513
3.POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Ured načelnika Policijske uprave1
3.1.1.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću7
3.1.2.Odjel prevencije6
3.2.Operativno-komunikacijski centar policije27
3.3.Sektor policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.3.1.Služba za javni red1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije14
3.3.1.2.Protueksplozijski odjel9
3.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa7
3.3.3.Interventna jedinica policije97
3.4.Sektor za granicu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.4.1.Služba za državnu granicu7
3.4.2.Služba za nezakonite migracije8
3.5.Sektor kriminalističke policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba13
3.5.2.Služba općeg kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
3.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije5
3.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
3.5.3.1.Odjel očevida21
3.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
3.5.4.1.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
3.5.5.Služba kriminaliteta droga22
3.5.6.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije21
3.6.1.I. Policijska postaja Rijeka169
3.6.2.II. Policijska postaja Rijeka93
3.6.4.Policijska postaja Mali Lošinj s Ispostavom Cres104
3.6.5.Policijska postaja Crikvenica80
3.6.6.Policijska postaja Čabar81
3.6.7.Policijska postaja Delnice99
3.6.8.Policijska postaja Krk82
3.6.9.Policijska postaja Opatija95
3.6.10.Policijska postaja Rab44
3.6.11.Policijska postaja Vrbovsko76
3.6.12.Postaja prometne policije Rijeka97
3.6.13.Postaja granične policije Rupa109
3.6.14.Postaja pomorske i aerodromske policije Rijeka215
3.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
3.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale9
3.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
3.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
3.7.2.2.Odjel uslužnih poslova71
3.7.3.Služba za tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije23
3.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
3.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.8.1.Služba za upravne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave15
3.8.1.2.Odjel za prometne isprave7
3.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
3.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca10
3.8.3.Odjel pisarnice9

Policijska uprava primorsko-goranska – ukupno1877
4.POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Ured načelnika Policijske uprave3
4.1.1.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
4.1.2.Odjel prevencije6
4.2.Operativno-komunikacijski centar policije26
4.3.Sektor policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.3.1.Služba za javni red1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije10
4.3.1.2.Protueksplozijski odjel6
4.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa6
4.3.3.Interventna jedinica policije95
4.4.Sektor za granicu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.4.1.Služba za državnu granicu7
4.4.2.Služba za nezakonite migracije7
4.5.Sektor kriminalističke policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba13
4.5.2.Služba općeg kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
4.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije4
4.5.2.2.Odjel ratnih zločina4
4.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
4.5.3.1.Odjel očevida17
4.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
4.5.4.1.Odjel kriminaliteta droga10
4.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
4.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije16
4.6.1.I. Policijska postaja Osijek118
4.6.2.II. Policijska postaja Osijek123
4.6.3.Policijska postaja Čepin51
4.6.4.Policijska postaja Beli Manastir135
4.6.5.Policijska postaja Donji Miholjac141
4.6.6.Policijska postaja Đakovo102
4.6.7.Policijska postaja Belišće70
4.6.8.Policijska postaja Našice86
4.6.9.Postaja granične policije Dalj152
4.6.10.Postaja prometne policije Osijek89
4.6.11.Postaja granične policije Beli Manastir214
4.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
4.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
4.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
4.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
4.7.2.2.Odjel uslužnih poslova68
4.7.3.Služba za tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije15
4.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike12
4.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.Služba za upravne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
4.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje9
4.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
4.8.3.Odjel pisarnice6

Policijska uprava osječko-baranjska – ukupno1752
5.POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Ured načelnika Policijske uprave1
5.1.1.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
5.1.2.Odjel prevencije6
5.2.Operativno-komunikacijski centar policije22
5.3.Sektor policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.Služba za javni red1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije10
5.3.1.2.Protueksplozijski odjel6
5.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa7
5.3.3.Interventna jedinica policije68
5.4.Sektor za granicu1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.Služba za državnu granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
5.4.1.2.Odjel pomorske i aerodromske policije4
5.4.2.Služba za nezakonite migracije7
5.5.Sektor kriminalističke policije1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.5.1.Kriminalističko-obavještajna služba9
5.5.2.Služba općeg kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
5.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije4
5.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
5.5.3.1.Odjel očevida17
5.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.5.4.1.Odjel kriminaliteta droga14
5.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
5.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije15
5.6.1.Policijska postaja Pula158
5.6.2.Policijska postaja Buje126
5.6.3.Policijska postaja Umag101
5.6.4.Policijska postaja Buzet86
5.6.5.Policijska postaja Labin62
5.6.6.Policijska postaja Pazin50
5.6.7.Policijska postaja Poreč128
5.6.8.Policijska postaja Rovinj86
5.6.9.Postaja prometne policije Pula71
5.6.10.Postaja pomorske i aerodromske policije Pula192
5.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
5.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale8
5.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
5.7.2.1.Odjel financijskih poslova11
5.7.2.2.Odjel uslužnih poslova46
5.7.3.Služba za tehniku1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije10
5.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike13
5.8.Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove1

neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.8.1.Služba za upravne poslove1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave8
5.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje6
5.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
5.8.3.Odjel pisarnice7

Policijska uprava istarska – ukupno1455
6.POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.1.Ured načelnika Policijske uprave8
6.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
6.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.3.1.Odjel za javni red10
6.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
6.3.3.Interventna jedinica policije74
6.4.Služba za granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
6.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
6.4.2.Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju4
6.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
6.4.4.Mobilna jedinica granične policije – jug52
6.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
6.5.2.Kriminalističko-obavještajni odjel6
6.5.3.Odjel kriminalističke tehnike10
6.5.4.Odjel organiziranog kriminaliteta10
6.5.5.Odjel kriminaliteta droga7
6.5.6.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije5
6.6.1.Policijska postaja Dubrovnik88
6.6.2.Policijska postaja Ston189
6.6.3.Postaja granične policije Gruda274
6.6.4.Policijska postaja Korčula61
6.6.5.Policijska postaja Lastovo25
6.6.6.Policijska postaja Metković69
6.6.7.Policijska postaja Ploče73
6.6.8.Postaja prometne policije Dubrovnik66
6.6.9.Postaja pomorske policije Dubrovnik151
6.6.10.Postaja aerodromske policije Čilipi137
6.6.11.Postaja granične policije Metković354
6.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
6.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova82
6.7.3.Odjel za tehniku19
6.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
6.8.1.Odjel za upravne poslove9
6.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska – ukupno1859
7.POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.Ured načelnika Policijske uprave7
7.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
7.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
7.3.1.Odjel za javni red9
7.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa4
7.3.3.Interventna jedinica policije98
7.4.Služba za granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
7.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
7.4.2.Odjel za nezakonite migracije4
7.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.5.1.Odjel općeg kriminaliteta i ratnih zločina9
7.5.2.Odjel kriminalističke tehnike12
7.5.3.Odjel organiziranog kriminaliteta8
7.5.4.Odjel kriminaliteta droga6
7.5.5.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije7
7.5.6.Kriminalističko-obavještajni odjel7
7.6.1.Policijska postaja Karlovac113
7.6.2.Policijska postaja Duga Resa132
7.6.3.Policijska postaja Ogulin99
7.6.4.Policijska postaja Ozalj131
7.6.5.Policijska postaja Slunj63
7.6.6.Policijska postaja Vojnić50
7.6.7.Postaja prometne policije Karlovac70
7.6.8.Postaja granične policije Cetingrad184
7.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
7.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
7.7.3.Odjel za tehniku19
7.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
7.8.1.Odjel za upravne poslove11
7.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4

Policijska uprava karlovačka – ukupno1159
8.POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.Ured načelnika Policijske uprave9
8.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
8.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
8.3.1.Odjel za javni red12
8.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
8.3.3.Interventna jedinica policije73
8.4.Služba za granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
8.4.2.Odjel za nezakonite migracije4
8.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
8.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
8.5.2.Kriminalističko-obavještajni odjel7
8.5.3.Odjel ratnih zločina4
8.5.4.Odjel kriminalističke tehnike20
8.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta9
8.5.6.Odjel kriminaliteta droga7
8.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije7
8.6.1.Policijska postaja Sisak106
8.6.2.Policijska postaja Sunja34
8.6.3.Policijska postaja Gvozd82
8.6.4.Policijska postaja Kutina84
8.6.5.Policijska postaja Novska136
8.6.6.Policijska postaja Petrinja63
8.6.7.Policijska postaja Glina55
8.6.8.Policijska postaja Dvor143
8.6.9.Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica152
8.6.10.Postaja prometne policije Sisak64
8.6.11.Postaja prometne policije Kutina60
8.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
8.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova70
8.7.3.Odjel za tehniku19
8.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
8.8.1.Odjel za upravne poslove10
8.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca5

Policijska uprava sisačko-moslavačka – ukupno1302
9.POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Ured načelnika Policijske uprave10
9.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
9.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.3.1.Odjel za javni red10
9.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa4
9.3.3.Interventna jedinica policije68
9.4.Služba za granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
9.4.2.Odjel za pomorsku policiju4
9.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
9.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
9.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
9.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
9.5.3.Odjel ratnih zločina4
9.5.4.Odjel kriminalističke tehnike9
9.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta5
9.5.6.Odjel kriminaliteta droga8
9.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije6
9.5.8.Kriminalističko-obavještajni odjel6
9.6.1.Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten112
9.6.2.Policijska postaja Vodice63
9.6.3.Policijska postaja Drniš51
9.6.4.Policijska postaja Knin172
9.6.5.Postaja prometne policije Šibenik52
9.6.6.Postaja pomorske policije Šibenik92
9.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
9.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova61
9.7.3.Odjel za tehniku18
9.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
9.8.1.Odjel za upravne poslove11
9.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4

Policijska uprava šibensko-kninska – ukupno837
10.POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Ured načelnika Policijske uprave10
10.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
10.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.3.1.Odjel za javni red13
10.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
10.3.3.Interventna jedinica policije94
10.4.Služba za granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
10.4.1.Odjel za graničnu kontrolu4
10.4.2.Odjel za zaštitu državne granice4
10.4.3.Odjel za nezakonite migracije5
10.4.4.Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik52
10.4.5.Smještajno-obučni centar granične policije9
10.4.6.Mobilna jedinica granične policije – istok65
10.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
10.5.2.Kriminalističko-obavještajni odjel6
10.5.3.Odjel ratnih zločina6
10.5.4.Odjel kriminalističke tehnike14
10.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta8
10.5.6.Odjel kriminaliteta droga7
10.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije6
10.6.1.Policijska postaja Vukovar247
10.6.2.Postaja granične policije Ilok244
10.6.3.Postaja granične policije Tovarnik186
10.6.4.Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica179
10.6.5.Policijska postaja Otok61
10.6.6.Postaja granične policije Županja249
10.6.7.Postaja granične policije Vrbanja189
10.6.8.Postaja prometne policije Vinkovci75
10.6.9.Postaja granične policije Bajakovo191
10.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale10
10.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
10.7.3.Odjel za tehniku18
10.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
10.8.1.Odjel za upravne poslove10
10.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4

Policijska uprava vukovarsko-srijemska – ukupno2081
11.POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.1.Ured načelnika Policijske uprave11
11.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
11.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.3.1.Odjel za javni red13
11.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
11.3.3.Interventna jedinica policije83
11.4.Služba za granicu1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
11.4.2.Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju4
11.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
11.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
11.5.1.Odjel općeg kriminaliteta11
11.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
11.5.3.Odjel ratnih zločina4
11.5.4.Odjel kriminalističke tehnike14
11.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta9
11.5.6.Odjel kriminaliteta droga15
11.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije10
11.5.8.Kriminalističko-obavještajni odjel6
11.6.1.I. Policijska postaja Zadar129
11.6.2.II. Policijska postaja Zadar84
11.6.3.Policijska postaja Biograd56
11.6.4.Policijska postaja Benkovac57
11.6.5.Postaja granične policije Gračac127
11.6.6.Policijska postaja Obrovac49
11.6.7.Policijska postaja Pag45
11.6.8.Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar185
11.6.9.Postaja prometne policije Zadar73
11.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
11.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova77
11.7.3.Odjel za tehniku19
11.8.Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
11.8.1.Odjel za upravne poslove13
11.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca6

Policijska uprava zadarska – ukupno1169
12.POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Ured načelnika Policijske uprave11
12.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
12.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.3.1.Odsjek za javni red i nezakonite migracije6
12.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
12.3.3.Interventna jedinica policije76
12.4.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
12.4.1.Odjel za obradu kriminaliteta27
12.4.2.Odsjek kriminalističke tehnike9
12.5.1.Policijska postaja Bjelovar111
12.5.2.Policijska postaja Čazma48
12.5.3.Policijska postaja Daruvar77
12.5.4.Policijska postaja Garešnica50
12.5.5.Policijska postaja Grubišno Polje49
12.5.6.Postaja prometne policije Bjelovar45
12.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
12.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova44
12.6.3.Odjel za tehniku13
12.6.4.Odjel za upravne poslove17

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska – ukupno620
13.POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-PO­SAVSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Ured načelnika Policijske uprave11
13.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
13.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.3.1.Odsjek za javni red7
13.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa4
13.3.3.Interventna jedinica policije80
13.4.Služba za granicu8
13.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta26
13.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike7
13.6.1.Policijska postaja Slavonski Brod125
13.6.2.Policijska postaja Nova Gradiška76
13.6.3.Policijska postaja Okučani30
13.6.4.Postaja granične policije Vrpolje177
13.6.5.Postaja prometne policije Slavonski Brod77
13.6.6.Postaja granične policije Slavonski Brod173
13.6.7.Postaja granične policije Stara Gradiška175
13.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
13.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
13.7.3.Odjel za tehniku17
13.7.4.Odjel za upravne poslove24

Policijska uprava brodsko-posavska – ukupno1097
14.POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.1.Ured načelnika Policijske uprave8
14.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
14.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.3.1.Odsjek za javni red5
14.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
14.3.3.Interventna jedinica policije50
14.4.Služba za granicu6
14.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta26
14.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike7
14.6.1.Policijska postaja Koprivnica69
14.6.2.Policijska postaja Đurđevac64
14.6.3.Policijska postaja Križevci67
14.6.4.Postaja prometne policije Koprivnica49
14.6.5.Postaja granične policije Koprivnica77
14.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
14.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
14.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
14.7.3.Odjel za tehniku13
14.7.4.Odjel za upravne poslove14

Policijska uprava koprivničko-križevačka – ukupno539
15.POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.1.Ured načelnika Policijske uprave10
15.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
15.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.3.1.Odsjek za javni red5
15.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
15.3.3.Interventna jedinica policije64
15.4.Služba za granicu6
15.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta23
15.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike11
15.6.1.Policijska postaja Zabok41
15.6.2.Policijska postaja Donja Stubica48
15.6.3.Policijska postaja Klanjec125
15.6.4.Policijska postaja Krapina69
15.6.5.Policijska postaja Pregrada75
15.6.6.Policijska postaja Zlatar Bistrica50
15.6.7.Postaja prometne policije Krapina52
15.6.8.Postaja granične policije Macelj106
15.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
15.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova43
15.7.3.Odjel za tehniku14
15.7.4.Odjel za upravne poslove12

Policijska uprava krapinsko-zagorska – ukupno789
16.POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.1.Ured načelnika Policijske uprave7
16.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
16.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.3.1.Odsjek za javni red10
16.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
16.3.3.Interventna jedinica policije61
16.4.Služba za granicu7
16.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta21
16.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike10
16.6.1.Policijska postaja Gospić78
16.6.2.Policijska postaja Otočac65
16.6.3.Postaja granične policije Donji Lapac89
16.6.4.Postaja granične policije Korenica188
16.6.5.Policijska postaja Senj64
16.6.6.Policijska postaja Karlobag43
16.6.7.Policijska postaja Novalja37
16.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
16.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova32
16.7.3.Odjel za tehniku15
16.7.4.Odjel za upravne poslove15

Policijska uprava ličko-senjska – ukupno778
17.POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.1.Ured načelnika Policijske uprave8
17.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
17.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.3.1.Odsjek za javni red5
17.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
17.3.3.Interventna jedinica policije55
17.4.Služba za granicu6
17.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta28
17.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike7
17.6.1.Policijska postaja Čakovec78
17.6.2.Policijska postaja Prelog115
17.6.3.Policijska postaja Mursko Središće138
17.6.5.Postaja prometne policije Čakovec47
17.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
17.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova30
17.7.3.Odjel za tehniku14
17.7.4.Odjel za upravne poslove15

Policijska uprava međimurska – ukupno580
18.POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLA­VONSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
18.1.Ured načelnika Policijske uprave8
18.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
18.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.3.1.Odsjek za javni red i nezakonite migracije6
18.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
18.3.3.Interventna jedinica policije50
18.4.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
18.4.1.Odjel za obradu kriminaliteta19
18.4.2.Odsjek kriminalističke tehnike5
18.5.1.Policijska postaja Požega94
18.5.2.Policijska postaja Pleternica52
18.5.3.Policijska postaja Pakrac59
18.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
18.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova29
18.6.3.Odjel za tehniku13
18.6.4.Odjel za upravne poslove15

Policijska uprava požeško-slavonska – ukupno384
19.POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.1.Ured načelnika Policijske uprave10
19.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
19.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.3.1.Odsjek za javni red6
19.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
19.3.3.Interventna jedinica policije65
19.4.Služba za granicu6
19.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta30
19.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike11
19.6.1.Policijska postaja Varaždin101
19.6.2.Policijska postaja Ivanec67
19.6.3.Policijska postaja Ludbreg45
19.6.4.Policijska postaja Novi Marof60
19.6.5.Postaja prometne policije Varaždin56
19.6.6.Postaja granične policije Varaždin107
19.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
19.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova33
19.7.3.Odjel za tehniku16
19.7.4.Odjel za upravne poslove20

Policijska uprava varaždinska – ukupno669
20.POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA1

neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.1.Ured načelnika Policijske uprave9
20.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
20.3.Služba policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.3.1.Odsjek za javni red6
20.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa5
20.3.3.Interventna jedinica policije39
20.4.Služba za granicu6
20.5.Služba kriminalističke policije1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.5.1.Odjel za obradu kriminaliteta23
20.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
20.6.1.Policijska postaja Virovitica85
20.6.2.Policijska postaja Orahovica44
20.6.3.Policijska postaja Slatina97
20.6.4.Policijska postaja Pitomača63
20.6.5.Postaja prometne policije Virovitica48
20.6.6.Postaja granične policije Terezino Polje50
20.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1

neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
20.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova31
20.7.3.Odjel za tehniku12
20.7.4.Odjel za upravne poslove13

Policijska uprava virovitičko-podravska – ukupno566
Ukupno32191