Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1642

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 54/17 i 26/18), članak 13. mijenja se i glasi:

»Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose unutarnja je ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva koja razvija i provodi poslove suradnje vezane uz djelovanje u okviru Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz ispunjenje preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji iz djelokruga financija te prava i obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; prati razvoj, koordinira i sudjeluje u procesu prilagodbe hrvatskog pravnog sustava s europskim pravnim sustavom; koordinira, prati i provodi programe pomoći Europske unije iz djelokruga Ministarstva; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; sudjeluje u koordinaciji, pripremi i upravljanju financijskim instrumentima Europske unije te u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); u suradnji s drugim tijelima koordinira, prati, provodi i nadzire nacionalno sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; obavlja upravne i stručne poslove iz područja financija, poslove pripreme, izrade i provedbe međunarodnih ugovora u pitanjima međunarodnih financijskih odnosa; sudjeluje u pripremi i provedbi suradnje s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima u okviru djelokruga Ministarstva temeljem strategije i politika Vlade Republike Hrvatske za rješavanje strukturnih i razvojnih problema, ostvarivanja održivoga rasta te stvaranja, održavanja i jačanja međunarodnog ugleda Republike Hrvatske; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama i upravnim tijelima i obveza nastalih temeljem sklopljenih ugovora o zajmovima i/ili darovnicama i temeljem tehničke pomoći primljene od strane tih institucija; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama i upravnim tijelima; obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, ustrojavaju se:

3.2.1. Služba za suradnju s Europskom unijom

3.2.2. Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

3.2.3. Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju

3.2.4. Služba za projekte i financijsko praćenje.

3.2.1. Služba za suradnju s Europskom unijom

Služba za suradnju s Europskom unijom obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije u dijelu koji se odnosi na financije, a posebice u pogledu pitanja koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; koordinira rad predstavnika Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu institucija, organizacija i upravnih tijela Europske unije; razvija financijske odnose s Europskom unijom; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji; sudjeluje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; koordinira usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u područjima iz djelokruga Ministarstva; prati politike i priprema stručne podloge za sastanke ministara financija država članica Europske unije; koordinira izradu nacionalnih stajališta iz područja financija; koordinira i prati provedbu misija stručnjaka Europske unije i prati provedbu njihovih preporuka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za suradnju s Europskom unijom, ustrojavaju se:

3.2.1.1. Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN

3.2.1.2. Odjel za koordinaciju odbora i pododbora Vijeća Europske unije.

3.2.1.1. Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN

Odjel za koordinaciju Vijeća Europske unije ECOFIN priprema, koordinira i provodi suradnju s tijelima Vijeća Europske unije iz nadležnosti Ministarstva (Vijeće Europske unije za ekonomske i financijske poslove – ECOFIN, Odbor stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije – COREPER) i Međuresornim radnim skupinama za koordinaciju europskih poslova; koordinira pripremu sastanaka Eurogrupe; provodi redovitu i kontinuiranu komunikaciju s predstavnicima Ministarstva u Misiji pri Europskoj uniji i ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu institucija radi pravovremene pripreme prijedloga stajališta za pojedine europske dosjee, izvještava i potpomaže Internu koordinaciju europskih poslova Ministarstva; koordinira pripremu redovitih i izvanrednih sastanaka Vijeća ministara financija Europske unije (ECOFIN-a); surađuje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u izradi prijedloga nacionalnih stajališta i intervencija za sastanke Vijeća ministara financija Europske unije; priprema i koordinira redovita izvještavanja stranih predstavništva u Republici Hrvatskoj; sudjeluje kao su-nositelj u pripremama redovitih sastanaka Europskog vijeća, pri čemu vodi kontinuiranu komunikaciju s ostalim nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te obavlja i ostale organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti vezane uz sudjelovanje dužnosnika Ministarstva na sastancima u tijelima Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.1.2. Odjel za koordinaciju odbora i pododbora Vijeća Europske unije

Odjel za koordinaciju odbora i pododbora Vijeća Europske unije koordinira pripremu redovitih i izvanrednih sastanaka Odbora za ekonomska i financijska pitanja i Odbora za ekonomska i financijska pitanja – razina zamjenika; koordinira pripremu sastanaka Radne skupine Eurogrupe; sudjeluje u koordinaciji pripreme sastanaka pododbora Vijeća Europske unije (Pododbor za Međunarodni monetarni fond – SCIMF, ad-hoc Radne skupine, odbori i pododbori); surađuje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; kontinuirano surađuje sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove, tijelima Vlade Republike Hrvatske nadležnim za europske poslove, te ostalim domaćim i europskim institucijama; obavlja i ostale organizacijske, tehničke i administrativne aktivnosti vezane uz sudjelovanje dužnosnika Ministarstva na sastancima u tijelima Europske unije.

3.2.2. Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama

Služba za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama obavlja upravne, stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, posebice u pogledu pitanja koja se nalaze u nadležnosti Ministarstva; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Službe; koordinira rad predstavnika Republike Hrvatske i ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u radu institucija, organizacija i upravnih tijela međunarodnih financijskih institucija; razvija financijske odnose s međunarodnim financijskim institucijama; izrađuje izvješća za potrebe praćenja ostvarenog napretka u ispunjavanju preuzetih obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama (članice grupe Svjetske banke, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, Međunarodni monetarni fond, Inter-američka banka za razvoj); sudjeluje u koordinaciji priprema internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; sudjeluje u koordinaciji, pripremi i upravljanju financijskim instrumentima Europske unije te u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); prati politike i priprema stručne podloge za sastanke Guvernera međunarodnih financijskih institucija te koordinira izradu nacionalnih stajališta iz područja financija i razvojne ekonomike; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; u suradnji s drugim tijelima koordinira, prati, provodi i nadzire nacionalno sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove suradnje i priprema prijedloge dokumenata o strategijama suradnje Republike Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica; obavlja poslove i sudjeluje u pripremi nacrta propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; koordinira i prati provedbu misija stručnjaka međunarodnih financijskih institucija i prati provedbu njihovih preporuka, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za suradnju s međunarodnim financijskim institucijama, ustrojavaju se:

3.2.2.1. Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama

3.2.2.2. Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama.

3.2.2.1. Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama

Odjel za suradnju s europskim razvojnim institucijama sudjeluje u pripremi i nadzire pripremu i provedbu strategija suradnje s međunarodnim financijskim institucijama koje primarno djeluju na prostoru Europske unije i u kojima većinske vlasničke udjele imaju države članice Europske unije (Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvitak, Razvojna banka Vijeća Europe); priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s europskim razvojnim institucijama te europskim organizacijama i razvojnim bankama od potencijalnog interesa za Republiku Hrvatsku (Nordijska investicijska banka, Njemačka razvojna banka – KfW i sl.); prati poslovne politike, obavlja poslove suradnje s europskim razvojnim institucijama, priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima europskih razvojnih institucija; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku; priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima europskih razvojnih institucija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja, radionice, seminare i surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima; organizira posjete i sudjelovanja delegacija Republike Hrvatske u radu tijela međunarodnih financijskih institucija; u suradnji sa Službom za projekte i financijsko praćenje sudjeluje u pripremi i surađuje u nadzoru provedbe projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava zajmova europskih razvojnih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora te surađuje u koordiniranju, praćenju, provedbi i nadziranju nacionalnog sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija te financijskih instrumenata Europske unije i u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); sudjeluje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskih ugovora; surađuje u pripremi propisa s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.2.2. Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama

Odjel za suradnju s međunarodnim razvojnim institucijama sudjeluje u pripremi i nadzire pripremu i provedbu strategija suradnje s međunarodnim razvojnim institucijama (Grupa Svjetske banke, Međunarodni monetarni fond; Inter-američka banka za razvoj); priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s međunarodnim razvojnim institucijama te organizacijama i razvojnim bankama od potencijalnog interesa za Republiku Hrvatsku (Afrička razvojna banka, Azijska infrastrukturna investicijska banka, Azijska razvojna banka i ostale); prati poslovne politike, obavlja poslove suradnje s međunarodnim razvojnim institucijama, priprema materijale za sastanke predstavnika Republike Hrvatske u upravnim tijelima međunarodnih razvojnih institucija; prati, proučava i stručno obrađuje prijedloge politika programe, odluke upravnih tijela, standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete, financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku Hrvatsku; priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima međunarodnih razvojnih institucija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja, radionice, seminare i tečajeve; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima; organizira posjete i sudjelovanja delegacija Republike Hrvatske u radu tijela međunarodnih financijskih institucija; sa Službom za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju surađuje na poslovima pripreme propisa za ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim razvojnim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; u suradnji sa Službom za projekte i financijsko praćenje sudjeluje u pripremi i surađuje u nadzoru provedbe projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih razvojnih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora te surađuje u koordiniranju, praćenju, provedbi i nadziranju nacionalnog sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija; sudjeluje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskih ugovora; surađuje u pripremi propisa s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3. Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju

Služba za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju obavlja međunarodno pravne poslove koji proizlaze iz preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji te obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; koordinira i provodi poslove iz područja bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa Republike u okviru djelokruga Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa za ostvarivanje i provedbu članstva Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; provodi stručne analize zakonodavnih prijedloga koji se donose na razini Europske unije; daje i izrađuje stručna mišljenja za prijedloge zakonodavnih akata koji se donose na razini Europske unije; provodi i organizacijsko-logističke poslove za potrebe Ministarstva u nadležnosti Sektora; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za međunarodno pravne poslove i bilateralnu suradnju, ustrojavaju se:

3.2.3.1. Odjel za međunarodno pravne poslove

3.2.3.2. Odjel za bilateralnu suradnju

3.2.3.3. Odjel za organizacijsko-logističke poslove.

3.2.3.1. Odjel za međunarodno pravne poslove

Odjel za međunarodno pravne poslove obavlja pravne poslove koji proizlaze iz preuzetih obveza u procesu pristupnih pregovora i obveza iz članstva u Europskoj uniji te obveza koje proizlaze iz članstva u međunarodnim financijskim institucijama; prati i nadzire provedbu godišnjih Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije; provodi stručne analize zakonodavnih prijedloga koji se donose na razini Europske unije; daje i izrađuje stručna mišljenja za prijedloge zakonodavnih akata koji se donose na razini Europske unije; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora i sporazuma iz nadležnosti Sektora i Ministarstva; vodi i održava bazu podataka, te sudjeluje i surađuje u pravnim pitanjima s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vezanim uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; redovito i kontinuirano provodi sve aktivnosti i zadaće proizašle iz procedura notifikacije direktiva iz nadležnosti Ministarstva te sudjeluje u radu stručne skupine za EU pilot; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa za ostvarivanje i provedbu članstva Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3.2. Odjel za bilateralnu suradnju

Odjel za bilateralnu suradnju prati, proučava i analizira financijske odnose Republike Hrvatske kako sa zemljama članicama Europske unije tako i sa trećim zemljama, te s ostalim financijskim institucijama i organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske odnose ili su od njenog potencijalnog interesa (OECD; WBIF; G-20; WTO; ostale); brine se o unapređenju tih financijskih odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; prati, proučava i analizira programe, uvjete, postupke i procedure financiranja iz multilateralnih i izvora međunarodnih političkih i drugih organizacija (OECD, Ujedinjeni narodi, ECOSOC, te druge izvaneuropske regionalne organizacije); u suradnji s ministarstvom nadležnim za vanjske i europske poslove prati, proučava i stručno obrađuje političke i društvene procese od važnosti za financijske međunarodne odnose i suradnju; sudjeluje u pripremi, sklapanju i provedbi multilateralnih i bilateralnih financijskih sporazuma u nadležnosti Ministarstva; analizira, priprema izvještaje o provedbi i prati učinke sklopljenih financijskih sporazuma i predlaže mjere za unapređenje bilateralnih i multilateralnih financijskih odnosa te predlaže mjere radi što učinkovitijeg korištenja tih financijskih projekata; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; prati ostvarivanje multilateralne i bilateralne financijske suradnje te u vezi s tim predlaže mjere za unapređenje financijske suradnje; usuglašava i usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama vezano uz multilateralnu i bilateralnu financijsku suradnju; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.3.3. Odjel za organizacijsko-logističke poslove

Odjel za organizacijsko-logističke poslove obavlja stručne, organizacijske, logističke i tehničke poslove za potrebe Ministarstva, a koje su u djelokrugu poslova koje obavlja Sektor za Europsku uniju i međunarodne financijske odnose; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Kabinetom ministra vezano za protokolarna događanja; prikuplja podatke i priprema kalendar posjeta i putovanja; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja te izrađuje program boravka; vodi evidenciju o izvršenim programima; sudjeluje u osiguranju prijevoza za strana izaslanstva; provodi aktivnosti vezano uz sigurnosne aspekte provođenja protokolarnih programa; obavlja poslove svečanih i drugih prigoda u okviru Ministarstva; surađuje i koordinira s odgovarajućim službama za protokol ostalih institucija kao i stranim veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj; obavlja druge odgovarajuće organizacijsko-logističke poslove.

3.2.4. Služba za projekte i financijsko praćenje

Služba za projekte i financijsko praćenje obavlja poslove praćenja i provedbe programa pomoći Europske unije u Ministarstvu te upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih i sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora; izvršava financijsko praćenje ugovora sklopljenih s međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama, razvojnim bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima te ugovora temeljem bilateralnih i multilateralnih odnosa iz nadležnosti unutarnje ustrojstvene jedinice za međunarodnu financijsku suradnju; surađuje s Državnom riznicom te po potrebi i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i tijelima javne vlasti Republike Hrvatske; u svojstvu središnje jedinice za provedbu projekata i programa Europske unije koordinira pripremu i provedbu projekata koji se provode u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; u suradnji s drugim tijelima koordinira, prati, provodi i nadzire nacionalno sufinanciranje programa i projekata pomoći Europske unije i međunarodnih financijskih institucija te financijskih instrumenata Europske unije i u tome surađuje i sa drugim tijelima (Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Europski investicijski fond); obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za projekte i financijsko praćenje, ustrojavaju se:

3.2.4.1. Odjel za projekte

3.2.4.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora.

3.2.4.1. Odjel za projekte

Odjel za projekte prati provedbu projekata i programa pomoći Europske unije te predstavlja središnju jedinicu za provedbu projekata Europske unije u Ministarstvu; obavlja poslove koji se odnose na koordinacijom poslova vezanih za projekte Ministarstva u sklopu programa pomoći Europske unije; surađuje na pripremi i provedbi projekata pomoći obavljajući poslove vezane za proces programiranja te pripremu natječajne dokumentacije sukladno propisanim pravilima; obavlja poslove upravljanja sustavom i nadzora provedbe projekata financiranih i sufinanciranih iz sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora, koji se odnose na koordiniranje pripreme i predlaganja tih projekata, sudjelovanje u pregovorima za sklapanje i izmjene financijskog ugovora kao i poticanje pravovremene provedbe projekata, pri kojima surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za međunarodnu financijsku suradnju; pruža stručnu pomoć korisnicima zajmova i darovnica u izradi planova korištenja sredstava te prati ostvarivanje ciljeva projekata prikupljajući od korisnika zajmova i darovnica te međunarodnih financijskih institucija podatke o tijeku provedbe istih; priprema prijedlog Godišnjeg izvješća o pregledu portfelja odnosnih projekata, koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske; nadzire pripremu podloga za povlačenje zajmova međunarodnih financijskih institucija, kao i darovnica, koji se koriste za financiranje projekata u nadležnosti Ministarstva; surađuje u izradi prijedloga strategija suradnje iz područja međunarodnih financijskih odnosa; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

3.2.4.2. Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora

Odjel za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora financijski prati povlačenja i korištenje sredstava zajmova međunarodnih financijskih institucija i ostalih inozemnih izvora, kao i darovnica ostvarenih iz ili putem spomenutih izvora, za financiranje i sufinanciranje projekata u Republici Hrvatskoj, kako sredstava odobrenih izravno Republici Hrvatskoj, tako i onih koja su odobrena drugim pravnim osobama uz državno jamstvo; izvršava povlačenja sredstava pojedinih međunarodnih financijskih institucija; programskim sustavom evidentira obveze Republike Hrvatske koje nastaju temeljem međunarodnih financijskih ugovora te koordinira plaćanja tih obveza iz državnog proračuna; vodi evidencije o članskim udjelima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama; obavlja registraciju pri Hrvatskoj narodnoj banci kreditnih poslova s inozemstvom po osnovi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske; surađuje u pripremi ugovora s međunarodnim financijskim institucijama; vodi financijske evidencije i priprema financijska izvješća za pojedine međunarodne financijske institucije, državnu reviziju i Ministarstvo; surađuje u izradi dokumenata vezanih uz strateško korištenje sredstava iz proračuna Europske unije; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. točka 5.7. mijenja se i glasi:

»5.7. Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 2. točka 5.1.2. mijenja se i glasi:

»5.1.2. Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća«.

Opis poslova u točki 5.1.2. i naslov iznad mijenjaju se i glase:

»5.1.2. Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća

Služba za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća obavlja poslove analize i ocjene troškova predloženih investicijskih projekata te zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće državnih i javnih službenika i namještenika, prati i analizira provedbu investicijskih projekata i fiskalnih učinaka primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće državnih i javnih službenika i namještenika; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; vodi evidenciju o broju zaposlenih državnih i javnih službenika i namještenika; izrađuje stručna mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te na međunarodne ugovore i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte ili utječu na kretanje broja zaposlenih i/ili visinu plaća, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za ocjenu i praćenje investicijskih projekata i analizu plaća, ustrojavaju se:

5.1.2.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

5.1.2.2. Odjel za analizu plaća.

5.1.2.1. Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata

Odjel za ocjenu i praćenje investicijskih projekata obavlja poslove analize i ocjene troškova predloženih investicijskih projekata po područjima javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: školstvo, kultura, znanost, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i razvitak i druga područja, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; prati i analizira provedbu investicijskih projekata po područjima javne potrošnje; vodi registar planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio središnjeg proračuna; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te na međunarodne ugovore i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje u izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju prioritetnih investicijskih projekata koje će se uključiti u financijski plan; sudjeluje na unaprjeđenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; primjenom informatičkih rješenja osigurava kontinuitet i stabilnost rada poslovnih procesa pripreme proračuna; provodi izobrazbu korisnika; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.1.2.2. Odjel za analizu plaća

Odjel za analizu plaća obavlja poslove analize i izrade stručnih mišljenja na zakonske i podzakonske propise koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika, a koji između ostalog uključuju planove prijma, uredbe o unutarnjem ustrojstvu, temeljne i granske kolektivne ugovore; obavlja poslove kontrole procijenjenih fiskalnih učinka provedbe zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; prati i analizira stvarne troškove primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju plaće i ostala materijalna prava državnih i javnih službenika i namještenika; prati i analizira kretanje broja zaposlenih državnih i javnih službenika i namještenika; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za planiranje rashoda za zaposlene; sudjeluje u izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 25. i članak 25. mijenjaju se i glase:

»5.7. Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice

Članak 25.

Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove vezane za sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; koordinira savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o propisima iz djelokruga Državne riznice; prati promjene u zakonodavstvu Europske unije, Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Državne riznice s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje podzakonske akte te smjernice i upute za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te propise u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u sudskim postupcima, arbitražama i drugim postupcima radi zaštite interesa Republike Hrvatske; obavlja poslove u poduzimanju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u građansko-pravnim sporovima, rješavanju sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi; pruža pravnu pomoć prilikom provedbe i praćenja aktivnosti projekata financiranih iz programa Europske unije; sudjeluje u pripremi dokumenata u okviru Europskog semestra; sudjeluje u komunikaciji sa institucijama Europske unije te drugim međunarodnim institucijama; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana i drugih tijela državne uprave u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Državne riznice; sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika; organizira pripremu i provedbu financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika državnog proračuna i krajnjih korisnika, organizira pripremu i provedbu kontrola učinkovitosti i opravdanosti provedbe programa, aktivnosti ili projekata financiranih iz proračuna odnosno financijskog plana proračunskih korisnika državnog proračuna, pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za normativno-pravne poslove Državne riznice, ustrojavaju se:

5.7.1. Služba za normativne poslove Državne riznice

5.7.2. Služba za pravne poslove Državne riznice

5.7.3. Služba za organizacijske poslove i suradnju.

5.7.1. Služba za normativne poslove Državne riznice

Služba za normativne poslove Državne riznice obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu stručnih mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa; koordinira savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću o propisima iz djelokruga Državne riznice; prati promjene u zakonodavstvu Europske unije, Republike Hrvatske; usklađuje propise iz djelokruga Državne riznice s aktima Europske unije i s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; u suradnji s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje podzakonske akte te smjernice i upute za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te propise u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.2. Služba za pravne poslove Državne riznice

Služba za pravne poslove Državne riznice pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima; surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u sudskim postupcima, arbitražama i drugim postupcima radi zaštite interesa Republike Hrvatske; obavlja poslove u poduzimanju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske, priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u građansko-pravnim sporovima, rješavanju sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi, pruža pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Državne riznice i ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za pravne poslove Državne riznice, ustrojavaju se:

5.7.2.1. Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici

5.7.2.2. Odjel za građansko-pravne poslove.

5.7.2.1. Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici

Odjel za pravnu podršku Državnoj riznici pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne riznice; izrađuje ugovore iz djelokruga Državne riznice; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu postupka za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja prema Zakonu o proračunu i provedbenim propisima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.2.2. Odjel za građansko-pravne poslove

Odjel za građansko pravne-poslove surađuje s drugim tijelima, a posebice s nadležnim državnim odvjetništvima u sudskim postupcima, arbitražama i drugim postupcima radi zaštite interesa Republike Hrvatske; obavlja poslove u poduzimanju pravnih radnji radi zaštite interesa i imovine Republike Hrvatske; priprema očitovanja i pribavlja dokumentaciju Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske kao zakonskom zastupniku Republike Hrvatske za zastupanje u građansko-pravnim sporovima, rješavanju sporova iz ugovornih odnosa Ministarstva i suradnje u poslovima pri sklapanju nagodbi; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.7.3. Služba za organizacijske poslove i suradnju

Služba za organizacijske poslove i suradnju pruža pravnu pomoć prilikom provedbe i praćenja aktivnosti projekata financiranih iz programa Europske unije; sudjeluje u pripremi dokumenata u okviru Europskog semestra; sudjeluje u komunikaciji s institucijama Europske unije te drugim međunarodnim institucijama; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana i drugih tijela državne uprave u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Državne riznice; sudjeluje u provedbi izobrazbe korisnika; organizira pripremu i provedbu financijskih kontrola zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava kod proračunskog korisnika državnog proračuna i krajnjih korisnika, organizira pripremu i provedbu kontrola učinkovitosti i opravdanosti provedbe programa, aktivnosti ili projekata financiranih iz proračuna odnosno financijskog plana proračunskih korisnika državnog proračuna, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 5.

U članku 31. u opisu poslova u točki 7.1.1.2. iza riječi: »ovlaštenih mjenjača« dodaje se zarez i riječi: »pravnih i fizičkih osoba koji obavljaju poslove otkupa dospjelih potraživanja«.

U opisu poslova u točki 7.1.1.2.2. iza riječi: »i dr.« dodaje se zarez i riječi: »pravnih i fizičkih osoba koji obavljaju poslove otkupa dospjelih potraživanja«.

Članak 6.

U članku 36. stavku 2. točka 8.2. mijenja se i glasi:

»8.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje«.

U točkama 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.2., 8.2.1. i 8.2.2. opisi poslova i naslovi iznad mijenjaju se i glase:

»8.1. Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje

Služba za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, obveznih doprinosa, poreza na promet nekretnina, lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; prati primjenu poreznih propisa te inicira njihovu izmjenu i postupa po podnescima u neupravnim predmetima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za drugostupanjski porezni postupak i zastupanje, ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za poreze i doprinose

8.1.2. Odjel za porez na promet nekretnina

8.1.3. Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje.

8.1.1. Odjel za poreze i doprinose

Odjel za poreze i doprinose provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost i utvrđivanja obveznih doprinosa; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost, utvrđivanja obveznih doprinosa; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost te utvrđivanja obveznih doprinosa; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja oporezivanja dohotka, dobiti, poreza na dodanu vrijednost te utvrđivanja obveznih doprinosa; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.2. Odjel za porez na promet nekretnina

Odjel za porez na promet nekretnina provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima poreza na promet nekretnina; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima poreza na promet nekretnina; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima poreza na promet nekretnina; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima poreza na promet nekretnina; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja poreza na promet nekretnina; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.1.3. Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje

Odjel za lokalne poreze i prekogranično oporezivanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja o žalbama protiv rješenja i zaključaka donesenih u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka u predmetima lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; prati primjenu poreznih propisa te inicira izmjenu propisa iz područja lokalnih poreza i prekograničnog oporezivanja; prati i analizira sudsku praksu Europskog suda; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2. Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina, postupku provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremenog uvoza robe, vanjske proizvodnje robe, u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; rješava povodom žalbi protiv rješenja o ovrsi; donosi rješenja povodom žalbi u predmetima zastare, odgode, obročne otplate ili otpisa javnih davanja; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; obavlja poslove zastupanja pred nadležnim upravnim sudom; donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; rješava o žalbama protiv rješenja iz nadležnosti Ministarstva; postupa po podnescima u neupravnim predmetima; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Službi za drugostupanjski postupak u predmetima carinskog i trošarinskog nadzora, ovrhu i zastupanje, ustrojavaju se:

8.2.1. Odjel za carinski i trošarinski nadzor

8.2.2. Odjel za zastaru i ovrhu.

8.2.1. Odjel za carinski i trošarinski nadzor

Odjel za carinski i trošarinski nadzor provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima naplate carine i drugih davanja koja se plaćaju pri uvozu ili izvozu robe, a imaju isti učinak kao i sama carina; postupak provoza robe, carinskog skladištenja, unutarnje proizvodnje, prerade robe pod carinskim nadzorom, privremeni uvoz robe, vanjska proizvodnja robe, u predmetima obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri uvozu trošarinske robe, te postupke nadzora primjene trošarinskog zakona, obračunavanja, naplaćivanja i povrata trošarina pri proizvodnji trošarinskih proizvoda koji se proizvode na području Republike Hrvatske; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.2.2. Odjel za zastaru i ovrhu

Odjel za zastaru i ovrhu provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja i zaključaka u predmetima zastare, odgode, obročne otplate ili otpisa javnih davanja; rješava povodom žalbi protiv rješenja o ovrsi; rješava o žalbama protiv rješenja i zaključaka iz djelokruga Ministarstva; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih akata; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu i donosi rješenja u izvršenju sudskih odluka; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 7.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »ravnatelj« brišu se riječi: »s položajem pomoćnika ministra financija«.

Članak 8.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U Ispostavi za nerezidente, u Područnom uredu Zagreb, obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim fizičkim i pravnim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima; utvrđivanje prava na povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama; informiranje i pružanje stručne pomoći te odgovaranje na upite stranih poreznih obveznika; poslove utvrđivanja prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak sukladno međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; vođenje poreznih evidencija i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima porezna uprava vodi službenu evidenciju; poslove vođenja registra poreznih obveznika; zaprimanja poreznih prijava, poslove utvrđivanja pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava i obrada poreznih prijava pravnih i fizičkih osoba; utvrđivanje osnovice poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, utvrđivanja porezne obveze i obveze za uplatu doprinosa; evidentiranja poreznih obveza i obveza doprinosa u poreznim evidencijama, povrata i preknjiženja poreza i doprinosa; određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, izdavanja potvrda o osobnom identifikacijskom broju, vođenja evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima; izrađuje i dostavlja izvješća iz svoje nadležnosti Službi za pravne poslove, informiranje, edukaciju i prekršajni postupak; obavlja poslove ukidanja i suspenzije PDV ID broja. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 9.

Iza članka 57. dodaje se članak 57.a koji glasi:

»Članak 57.a

U Ispostavi za nerezidente Područnog ureda Zagreb, ustrojavaju se:

2.20.1. Odjel za nerezidente – pravne osobe

Odjel za nerezidente – pravne osobe u Područnom uredu Zagreb, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim pravnim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima; poslove utvrđivanja prava na povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavništvima, institucijama i tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama; informiranje i pružanje stručne pomoći te odgovaranje na upite stranih poreznih obveznika; vođenje poreznih evidencija i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.20.2. Odjel za nerezidente – fizičke osobe

Odjel za nerezidente – fizičke osobe u Područnom uredu Zagreb, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na registraciju i utvrđivanje obveza stranim fizičkim osobama; poslove registracije i utvrđivanja prava na povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima – fizičkim osobama; utvrđivanje prava na povrat poreza diplomatskim i konzularnim predstavnicima, predstavnicima institucija i predstavnicima u tijelima Europske unije te međunarodnim organizacijama; informiranje i pružanje stručne pomoći te odgovaranje na upite stranih poreznih obveznika-fizičkih osoba; poslove utvrđivanja prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak sukladno međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; vođenje poreznih evidencija i izdavanje potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 10.

U članku 58. točki 2.20. iza riječi: »nerezidente« briše se točka i dodaju se točke koje glase:

»2.20.1. Odjel za nerezidente – pravne osobe

2.20.2. Odjel za nerezidente – fizičke osobe.«.

Članak 11.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite te donosi mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i obrađuje podatke o uvozu, izvozu i provozu; utvrđuje, naplaćuje i nadzire carinska davanja, trošarine, posebne poreze, porez na dodanu vrijednost, druga javna davanja te javnopravne naknade; obavlja poslove sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjeluje u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga carinske službe, kako nacionalnih tako i onih na razini carinske unije Europske unije (u daljnjem tekstu: EU); donosi upute i druge usmjerujuće akte te izdaje mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe; provodi upravne, porezne i druge postupke iz nadležnosti carinske službe; obavlja upravne i druge stručne poslove vezane za naplatu i ovrhu potraživanja iz nadležnosti Carinske uprave, poslove vezane uz predstečajni i stečajni postupak temeljem odredbi Stečajnog zakona te drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirano raspolaganje tražbinama u predstečajnom i stečajnom postupku te poslove vezane uz stečaj potrošača temeljem odredbi Zakona o stečaju potrošača; osigurava pravilnu primjenu carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; sudjeluje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike; utvrđuje, stavlja na raspolaganje te nadzire tradicionalna vlastita sredstva EU iz carinskih davanja; otkriva, sprječava i suzbija prekršaje i kaznena djela, prikuplja podatke o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje za potrebe prekršajnog i kaznenog postupka; vrši nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom; vrši inspekcijski nadzor u prvom stupnju; vrši nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda, u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom, zatim naplata naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju, te nadzor postupka posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; vrši inspekcijski nadzor nad robom kojom se povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva; vrši nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; provodi carinske mjere provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti te drugim propisima koji uređuju tehničke zahtjeve za proizvode; vrši nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; vrši nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje uvoz, izvoz, unos i iznos kulturnih dobara; vrši nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; vrši inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, vrši nadzor na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja nadzor nad dozvolama i drugim ispravama sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela EU; provodi stručnu edukaciju službenika i gospodarskih subjekata u području carinskih postupaka i procedura; obavlja poslove administrativne suradnje i međunarodne razmjene informacija s državama članicama EU ili s trećim državama u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave; obavlja sve druge poslove koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.«.

Članak 12.

U članku 85. stavku 2. riječi: »ustrojavaju se« zamjenjuju se riječima: »ustrojava se Ured ravnatelja i«.

Članak 13.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a koji glasi:

»Članak 85.a

URED RAVNATELJA

Ured ravnatelja je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne, koordinacijske, organizacijske i administrativne poslove za ravnatelja i zamjenika ravnatelja u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja njihovih službenih zadataka, koordinira i usmjerava provedbu poslova i donošenje odluka iz djelokruga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave te koordinira poslove koji obuhvaćaju djelokrug više unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave.

Ured ravnatelja obavlja poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, inicira obavljanje poslove koji se odnose na jačanje horizontalne koordinacije unutar Carinske uprave, sudjeluje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstava i drugih savjetodavnih radnih tijela, obavlja i druge stručne i administrativne poslove za potrebe ravnatelja i zamjenika ravnatelja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.«.

Članak 14.

U članku 86. stavku 1. riječi: »trgovine, neregistrirane djelatnosti, boravišnih pristojbi,« i riječi: »koncesija i drugih naknada u području roba i usluga te« brišu se.

U točki 1.3.3. opis poslova Odjela za robe koje su predmet zabrana i ograničenja mijenja se i glasi:

»1.3.3. Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja

Odjel za robe koje su predmet zabrana i ograničenja obavlja poslove sustavnog praćenja propisa, izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa, pripreme nacrta uputa, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja, komunikacije i pružanje stručne podrške, analiziranja provedbe mjera nadzora i predlaganje modela za njegovo praćenje uz izradu modela poslovnih procesa; predlaganje učinkovitoga nadzora; ujednačavanja prakse pri provedbi nadzora obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i obavljanja stručnog nadzora, koordinacije i pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora pružanja stručne pomoći pri provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje područje provedbe carinskih procedura s robom dvojne i vojne namjene, oružjem, opasnim proizvodima i proizvodima čije je stavljanje na tržište zabranjeno i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost, divljim vrstama i strogo zaštićenim vrstama biljaka i životinja, kulturnim dobrima te ostalom robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja, područje unosa, iznosa, prekograničnog prometa te dugog kretanja i gospodarenja otpadom, područje prava intelektualnog vlasništva. sudjelovanja u radu stručnih i koordinativnih tijela; provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih tijela EU, a iz nadležnosti Odjela.«.

Članak 15.

U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za nadzor obavlja poslove praćenja, analiziranja i koordiniranja nadzornih aktivnosti iz nadležnosti Carinske uprave; surađuje s područnim carinskim uredima i carinskim uredima s ciljem jedinstvenog i jednoobraznog postupanja; pruža stručnu pomoć u provedbi nadzora i ovrhe, vrši koordinaciju poslova svih nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom zajedničkih nadzornih aktivnosti nad primjenom propisa iz nadležnosti Carinske uprave; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima te vodi upravni postupak u prvom stupnju; koordinira, provodi i sudjeluje u provođenju nadzora koji su u nadležnosti Carinske uprave sukladno posebnim propisima; planira i provodi operativne akcije; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na svim razinama; izrađuje profile rizika za sustav analize rizika; nadzire i prati rad profila implementiranih u sustav analize rizika; obavlja poslove vezane uz sigurnosnu i zaštitnu analizu rizika EU; implementacije zajedničkih EU profila rizika; obavlja poslove zaprimanja, koordiniranja postupanja i iniciranja pružanja podrške te uzajamne pomoći između carinskih koordinacijskih jedinica država članica EU; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri prikupljanju potrebnih materijalnih i drugih elemenata; planira i provodi aktivnosti usmjerene na sprječavanje i suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi kao i nezakonitog prijenosa gotovine preko državne granice te sprječavanja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara samostalno i u suradnji s područnim carinskim uredima; obavlja poslove zaprimanja obavijesti o događajima iz nadležnost Carinske uprave; obavlja poslove pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka i informatičkih sustava; obavlja poslove prikupljanja, obrade, procjene i analize podataka vezanih uz prekršaje i kaznena djela iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima te sudjeluje u izradi godišnjih i periodičnih planova i izvješća; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i provođenju međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata; surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te s carinskim i srodnim službama drugih zemalja; zastupa interese Republike Hrvatske iz nadležnosti Sektora vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz nadležnosti Sektora.«

U točkama 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4. opis poslova Službe mijenja se i glasi:

»3.1. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove koordinacije, suradnje, pružanja stručne pomoći i komunikacije s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u cilju prepoznavanja indikatora rizika i izradi prijedloga profila za Sustav analize rizika; provedbe nacionalne i zajedničke EU analize rizika; prikupljanja i razmjene podataka i informacija na središnjoj razini iz unutarnjih izvora i vanjskih izvora; obrade i analize prikupljenih podataka i informacija; identifikacije i procjene rizika po učinku i vjerojatnosti; praćenja aktivacija, analiza rezultata carinskih provjera i ažuriranja profila rizika sukladno rezultatima provjera iz obrade carinskih deklaracija, rezultatima inspekcijskih nadzora, provjera, istraga ili aktivnosti mobilnih jedinica; izrade prijedloga za nadzor i naknadne provjere i za sprječavanje ili suzbijanje carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih oblika prijevara i krijumčarenja; pripremanja i provođenja kontrolnih aktivnosti koje definira Europska komisija kroz zajednički EU sustav analize rizika; prati rad sustava analize rizika na nacionalnoj razini i na razini EU i sudjeluje u otklanjanju identificiranih grešaka te daje prijedloge za unaprjeđenje rada sustava; izrade planova, evidencija i izvješća iz nadležnosti Službe; izrade periodičnih planova aktivnosti; izrade akata, mišljenja i drugih stručnih materijala vezano uz provedbu nacionalne i EU analize rizika samostalno ili u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama; sudjelovanja u aktivnostima radnih skupina EU vezano uz analizu i upravljanje rizicima.

3.2. Služba za analitičku podršku

Služba za analitičku podršku obavlja poslove prikupljanja, obrade, procjene i analize podataka vezanih uz prekršaje i kaznena djela iz nadležnosti Carinske uprave i pružanja podrške drugim ustrojstvenim jedinicama te prati i analizira te analitički izrađuje izvješća o informacijama koje mogu ukazivati na pogodovanje nastanka i razvoja prijevara na štetu financijskih interesa; obavlja poslove nadzora i istrage unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma; surađuje sa unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i drugim nadležnim tijelima državne uprave u poslovima vezanim uz područje djelokruga Službe; surađuje s carinskim službama i tijelima na razini EU i međunarodnoj razini, časnicima za vezu drugih država, međunarodnim organizacijama i institucijama te obavlja poslove administrativne pomoći i suradnje i međunarodne razmjene podataka s istima u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave; priprema i koordinira provedbu međunarodnih i nacionalnih carinskih operacija i projekata usmjerenih na sprječavanje krijumčarenja roba, droga, gotovine, ljudi i suzbijanja prijevara; izrade planova, evidencija, godišnjih i periodičnih izvješća iz nadležnosti Službe; izrade akata, mišljenja i drugih stručnih materijala iz djelokruga Službe; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU, a iz nadležnosti Službe.

3.3. Služba za inspekcijski nadzor i provjere

Služba za inspekcijski nadzor i provjere pruža stručnu pomoć u provedbi nadzora i ovrhe, vrši koordinaciju poslova svih nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove nadzora izravnom komunikacijom s istima i/ili provedbom nadzornih aktivnosti u području carine, trošarina i drugih nadzornih aktivnosti u nadležnosti Carinske uprave, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod istih te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; koordinira i sudjeluje u provedbi nadzora u područjima koji su u nadležnosti Carinske uprave sukladno posebnim propisima; prati i koordinira utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom na nižim razinama; prati zakonodavni okvir u području iz nadležnosti Carinske uprave i daje prijedloge za njegovo ažuriranje; izrađuje strateške dokumente, normativne akte, mišljenja i druge stručne materijale; daje smjernice i upute za rad i uspostavlja standarde za provođenje nadzora; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima te u provedbi međunarodnih projekata; surađuje sa unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave i drugim nadležnim tijelima državne uprave u poslovima vezanim uz područje djelokruga Službe; izrađuje godišnje i mjesečne planove rada sukladno analizi praćenja trendova te mišljenja unutarnjih ustrojstvenih jedinica; izrađuje godišnja i periodična izvješća o obavljenim aktivnostima; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU, a iz nadležnosti Službe.

3.4. Služba za operativnu komunikaciju i podršku

Služba za operativnu komunikaciju i podršku obavlja poslove zaprimanja obavijesti o događajima vezanima uz djelokrug Carinske uprave i prosuđuje njihov značaj; pružanja pomoći korisnicima carinskih, trošarinskih i poreznih postupaka, odnosno korisnicima carinskih odgovarajućih transakcijskih i drugih informatičkih sustava; obavlja poslove suradnje sa službama drugih zemalja nadležnima za podršku sustavima i međunarodnim organizacijama i institucijama; izrađuje izvješća o stanjima, događajima i poduzetim mjerama; usmjerava i koordinira operativne mjere po zahtjevu unutarnjih ustrojstvenih jedinica; prenošenja odluka, naloga, mjera i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima; koordiniranja i komuniciranja s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i područnim carinskim uredima vezano uz najsloženije operativne aktivnosti i događaje; pružanja stručne pomoći, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s mobilnim i drugim operativnim jedinicama carinske službe komuniciranja s nadležnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama za komunikaciju drugih tijela državne uprave; prikupljanja, obrade, pohrane i razmjene podataka iz djelokruga Carinske uprave i drugih tijela državne uprave; izrađuje periodične planove i izvješća; sudjeluje u izradi izvješća iz nadležnosti Sektora; obavlja poslove zastupanja interesa Republike Hrvatske vezano uz sudjelovanje u aktivnostima rada radnih skupina EU, a iz nadležnosti Službe.«.

Članak 16.

U članku 89. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sektor za mobilne jedinice organizira, koordinira, usmjerava i nadzire rad službi, prati ostvarivanje ciljeva, priprema stručne podloge za unapređivanje organizacije rada i zakonitosti postupanja ustrojstvenih jedinica Sektora; provodi nadzor na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske preko Službi i Područnih jedinica – Službi za mobilne jedinice s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerenih na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela prilikom: utvrđivanja, naplate i nadzora carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost, drugih javnih davanja te javnopravnih naknada; nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom; nadzora u području prava intelektualnog vlasništva; nadzora sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; nadzora nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih i vodenih organizama; nadzora na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor dozvola i drugih isprava, sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; nadzora uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima o zaštiti zraka; nadzora unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje izvoz, uvoz, iznos i unos kulturnih dobara; nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama; nadzora nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom; nadzora nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije koncesija; otkriva, sprječava i suzbija prekršaje i kaznena djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima te provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja poslove planiranja nabave, čuvanja i dodjele na uporabu te korištenju, održavanju i nabavi operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenih carinskim službenicima u Sektoru; vodi brigu o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja te vođenja robno materijalnih evidencija; vodi propisane evidencije o uređajima koji emitiraju ionizirajuća zračenja (IZ), uređajima za detekciju IZ i izloženim radnicima, skrbi o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od IZ, vodi očevidnik o obavljenim ispitivanjima, propisanim stručnim obrazovanjima i zdravstvenim pregledima izloženih radnika te korištenju, održavanju i nabavi istih; Izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; izrađuje i sudjeluje u izradi analitičkih obrada potrebnih za praćenje trendova i pojavnosti kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Sektora.«.

U točkama 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12. i 4.13. opis poslova Službe mijenja se i glasi:

»4.1. Služba za operativnu podršku mobilnih jedinica

Služba za operativnu podršku mobilnih jedinca obavlja poslove neposredne stručne i operativne podrške mobilnim jedinicama u najsloženijim nadzorima; neposredno i u suradnji s drugim službama provodi nadzor s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; obavlja poslove planiranja i sudjelovanja u javnoj nabavi, čuvanja, dodjele na uporabu te korištenju održavanju i nabavi operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenih carinskim službenicima u Sektoru; vodi robno materijalne evidencije o vrsti, količinama, ispravnosti, održavanju opreme i sredstava za rad Sektora; vodi propisane evidencije o uređajima koji emitiraju ionizirajuća zračenja (IZ), uređajima za detekciju IZ i izloženim radnicima, skrbi o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od IZ, vodi očevidnik o obavljenim ispitivanjima, propisanim stručnim obrazovanjima i zdravstvenim pregledima izloženih radnika te korištenju, održavanju i nabavi istih; pruža stručnu pomoć unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u poslovima vezanim uz kontrolu tehničke ispravnosti opreme i naoružanja; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izrađuje i sudjeluje u izradi analitičkih obrada potrebnih za praćenje trendova i pojavnosti kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.2. Služba za istrage

Služba za istrage obavlja neposredno i u suradnji s drugim službama nadzor s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; izrađuje i sudjeluje u izradi analitičkih obrada potrebnih za praćenje trendova i pojavnosti kažnjivih djela u postupanjima koja su u nadležnosti Carinske uprave; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; surađuje s nadležnim službama drugih država, međunarodnim organizacijama i stručnim udrugama na područjima iz nadležnosti Carinske uprave; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.3. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.4. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Krapina sa sjedištem u Krapini, obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.5. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Varaždin sa sjedištem u Varaždinu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.6. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Rijeka kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.7. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice
Pula – Pola

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Pula-Pola sa sjedištem u Puli obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Rijeka kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.8. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Osijek sa sjedištem u Osijeku obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.9. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Vukovar sa sjedištem u Vukovaru obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Službe.

4.10. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Slavonski Brod sa sjedištem u Slavonskom Brodu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.11. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Split sa sjedištem u Splitu obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Split kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.12. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Zadar sa sjedištem u Zadru obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Split kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela EU iz područja nadležnosti Službe.

4.13. Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik

Područna jedinica – Služba za mobilne jedinice Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku obavlja poslove nadzora na području nadležnosti Područnog carinskog ureda Split kao i na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave usmjerene na otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela te prikuplja obavijesti i podatke o tim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; postupa po nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi analiza potrebnih za praćenje trendova u nadzornim aktivnostima; izrađuje i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičkih planova i izvješća; surađuje s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, tijelima državne uprave, Županijskim i Općinskim državnim odvjetništvom, Policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova, javnim službama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskim subjektima; sudjeluje u aktivnostima radnih tijela Europske unije iz područja nadležnosti Službe.«.

Članak 17.

U članku 96. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Područni carinski ured Zagreb neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.«.

U točki 1.2. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor; izrađuje obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se uvozi, unosi, izvozi i iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Sektorom za mobilne jedinice; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama; provodi inspekcijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.2.1. opis poslova Odjela za inspekcijski nadzor i upravni postupak mijenja se i glasi:

»1.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u sustav upravljanja rizicima; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.2.2. iza riječi: »po zahtjevu državnog odvjetništva« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.5. iza riječi: »specifičnih tarifnih mjera;« dodaju se riječi: »postupa i rješava te daje upute pri provedbi operativnog postupanja, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava iz područja nadležnosti službe i poslova dodijeljenih uputama Središnjeg ureda Carinske uprave i odlukama pročelnika; provodi carinske provjere i naknadne kontrole te rješava u upravnim postupcima koji se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva;«.

U točki A., podtočke 1.1.1., 2.1.1. i 4.1.1. mijenjaju se i glase:

»1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

2.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

4.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

Iza točke 7.2. kod opisa poslova Carinskog ureda opis poslova mijenja se i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila; sukladno Zakonu o posebnom porezu na dodanu vrijednost naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izvješćuje o rezultatima rada, izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«

U Carinskim uredima Zagreb I, Zagreb II i Varaždin, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinskoupravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

U Službi za nadzor točka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

U točki 1.1. opis poslova Odjela za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Odjela; prikuplja i analizira podatke te predlaže profile za unos u sustav analize rizika; izvješćuje o rezultatima rada; izrađuje statističke izvještaje; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, carinjenja robe, carinskoupravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.2. iza riječi: »iz djelokruga Odjela« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U Carinskim uredima Krapina, Koprivnica, Sisak i Karlovac, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinskoupravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Članak 18.

U članku 97. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Područni carinski ured Rijeka neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.«.

U točki 2.2. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»2.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor; izrađuje obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se uvozi, unosi, izvozi i iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Sektorom za mobilne jedinice; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama; provodi inspekcijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe.«.

U točki 2.2.1. opis poslova Odjela za inspekcijski nadzor i upravni postupak mijenja se i glasi:

»2.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u sustav upravljanja rizicima; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 2.2.2. iza riječi: »po zahtjevu državnog odvjetništva« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 2.6. iza riječi: »specifičnih tarifnih mjera;« dodaju se riječi: »postupa i rješava te daje upute pri provedbi operativnog postupanja, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava iz područja nadležnosti službe i poslova dodijeljenih uputama Središnjeg ureda Carinske uprave i odlukama pročelnika; provodi carinske provjere i naknadne kontrole te rješava u upravnim postupcima koji se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva;«.

U točki A. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Carinskim uredima Područnog carinskog ureda Rijeka, podtočke 1.1.1. i 2.1.1. mijenjaju se i glase:

»1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«

2.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

Iza točke 3.2. kod opisa poslova Carinskog ureda opis poslova mijenja se i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila; sukladno Zakonu o posebnom porezu na dodanu vrijednost naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izvješćuje o rezultatima rada, izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

U Carinskim uredima Rijeka i Pula – Pola, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Točka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

U točki 1.1. opis poslova Odjela za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga rada Odjela; prikuplja i analizira podatke te predlaže profile za unos u sustav analize rizika; izvješćuje o rezultatima rada; izrađuje statističke izvještaje; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.2. iza riječi: »iz djelokruga Odjela« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U Carinskom uredu Gospić, u točki 1. mijenja se opis poslova Službe za nadzor i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Članak 19.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Područni carinski ured Osijek neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.«.

U točki 3.2. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»3.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor; izrađuje obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se uvozi, unosi, izvozi i iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Sektorom za mobilne jedinice; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama; provodi inspekcijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe.«.

U točki 3.2.1. opis poslova Odjela za inspekcijski nadzor i upravni postupak mijenja se i glasi:

»3.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u sustav upravljanja rizicima; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 3.2.2. iza riječi: »po zahtjevu državnog odvjetništva« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 3.5. iza riječi: »specifičnih tarifnih mjera;« dodaju se riječi: »postupa i rješava te daje upute pri provedbi operativnog postupanja, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava iz područja nadležnosti službe i poslova dodijeljenih uputama Središnjeg ureda Carinske uprave i odlukama pročelnika; provodi carinske provjere i naknadne kontrole te rješava u upravnim postupcima koji se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva;«.

U točki A. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Carinskim uredima Područnog carinskog ureda Osijek, podtočke 1.1.1. i 3.1.1. mijenjaju se i glase:

»1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

3.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

Iza točke 4.2. kod opisa poslova Carinskog ureda opis poslova mijenja se i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila; sukladno Zakonu o posebnom porezu na dodanu vrijednost naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izvješćuje o rezultatima rada, izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

U Carinskim uredima Osijek i Slavonski Brod, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Točka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

U točki 1.1. opis poslova Odjela za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Odjela; prikuplja i analizira podatke te predlaže profile za unos u sustav analize rizika; izvješćuje o rezultatima rada; izrađuje statističke izvještaje; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.2. iza riječi: »iz djelokruga Odjela« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U Carinskim uredima Vukovar i Virovitica, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Članak 20.

U članku 99. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Područni carinski ured Split neposredno ili preko svojih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odobrava provedbu carinski dopuštenog postupanja i uporabe robe, obračunava i naplaćuje javna davanja, sudjeluje u odobravanju primjene povlaštenih statusa i pojednostavnjenih postupaka, odobrava primjenu oslobođenja i drugih izuzeća i olakšica od plaćanja javnih davanja, rješava o otpustu, povratu i otpisu javnih davanja, neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave kao i suzbijanja, sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela iz tih propisa, provodi nadzor i fizičke provjere robe koja se izvozi uz primjenu izvoznih naknada i poticaja; pruža podršku Središnjem uredu vezano za poslove radnopravnog statusa službenika i namještenika područnog carinskog ureda; provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja, provodi mjere osiguranja naplate javnih davanja, provodi postupak ovrhe radi naplate javnih davanja, vodi evidenciju i obrađuje podatke o tradicionalnim vlastitim sredstvima EU iz carinskih davanja, utvrđuje i prijavljuje slučajeve prijevara i nepravilnosti te otpisa tradicionalnih vlastitih sredstva EU iz carinskih davanja, provodi postupak registracije i rješava o svim pravima i obvezama trošarinskih obveznika i obveznika posebnih poreza te nadzire kretanje trošarinskih proizvoda, kada je to propisano vodi upravni postupak u prvom stupnju, u prvom stupnju vodi prekršajne postupke kada je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave, vodi carinsko skladište, provodi postupak oduzimanja, smještaja, čuvanja, prodaje, dodjele i uništenja robe, daje obavijesti o primjeni propisa iz nadležnosti Carinske uprave, prikuplja, procjenjuje, evidentira, obrađuje, koristi i čuva podatke i obavijesti, surađuje i razmjenjuje podatke s drugim državnim i javnim tijelima, provodi nadzor rada i poslovanja međunarodnih otpremnika u vezi s carinjenjem robe, odnosno poslova zastupanja u carinskom postupku, provodi carinsko-sigurnosne mjere; obavlja nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; provodi carinske mjere provjere uvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj sukladno propisima kojima se uređuje zaštita zraka; nadzire naplatu naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; obavlja nadzor obavljanja prijevoza, dozvola i drugih isprava sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama; obavlja nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja te sprječava i otkriva kažnjiva djela s tim u vezi; prema odluci Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove iz područja nadzora državne granice, obavlja i druge poslove određene zakonima i drugim propisima.«.

U točki 4.2. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»4.2. Služba za nadzor

Služba za nadzor surađuje sa Središnjim uredom i područnim carinskim uredima u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Službe; pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava; poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom; kontrolira popunjavanje OWNRES obrazaca i OWNRES izvješća; postupa, rješava te daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise; razmjenjuje informacije o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti; obavlja poslove prikupljanja informacija i podataka iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica područnog carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima koji sudjeluju u carinskim postupcima; izrađuje prijedlog lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima koje dostavlja Sektoru za nadzor; izrađuje obavijesti o utvrđenim nepravilnostima po izvršenim sigurnosno-zaštitnim provjerama pošiljaka i prosljeđivanja zemljama članicama; otkriva, sprječava i istražuje prekršajna i kaznena djela iz područja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih prijevara; nadzire provedbu carinsko-sigurnosnih mjera koje se sukladno carinskim propisima provode s robom koja se uvozi, unosi, izvozi i iznosi iz carinskog područja; prati kretanje sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba u suradnji i koordinaciji sa Sektorom za mobilne jedinice; provodi nadzor nad robom koja podliježe mjerama zabrana i ograničenja; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provjerava zakonitosti postupanja sukladno propisima o koncesijama; provodi inspekcijski nadzor zakonitosti, pravilnosti obračuna, prijava i uplata obveza prema proračunu preuzetih ugovorom o zakupu ili drugim aktom temeljem kojega se koristi neko javno dobro; vrši nadzor nad obračunom, plaćanjem i naplatom naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe.«.

U točki 4.2.1. opis poslova Odjela za inspekcijski nadzor i upravni postupak mijenja se i glasi:

»4.2.1. Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak

Odjel za inspekcijski nadzor i upravni postupak pruža stručnu pomoć i obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, što podrazumijeva uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba, kontrolu robe kod subjekata nadzora te poduzimanje zakonom i drugim propisima predviđenih mjera da se ustanovljeno stanje i poslovanje uskladi sa zakonom i drugim propisima, a što uključuje podnošenje prekršajnih naloga, optužnih prijedloga i izricanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja i kaznenih prijava nadležnim tijelima; provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom te za slučajeve prijevara i nepravilnosti neplaćenih carina u iznosima većim od 10.000 eura; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca na svojoj i nižim razinama te uređuje (stvara, ažurira) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim poslovima; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; provodi nadzor i prethodne provjere gospodarskih subjekata u ispunjavanju uvjeta koji se odnose na posebne postupke i provodi provjeru statusa koji omogućavaju primjenu sustava pojednostavljenja u provedbi carinskih procedura i formalnosti; provodi prethodni nadzor i provjeru ispunjavanja uvjeta za stjecanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta – AEO; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; postupa, rješava i daje upute, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava; predlaže profile rizika za unos u sustav upravljanja rizicima; provodi postupke na zahtjev stručnih službi i drugih tijela državne uprave te međusobne i međunarodne suradnje; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 4.2.2. iza riječi: »po zahtjevu državnog odvjetništva« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 4.5. iza riječi: »specifičnih tarifnih mjera;« dodaju se riječi: »postupa i rješava te daje upute pri provedbi operativnog postupanja, tumačenja i smjernice u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise iz upravnih područja carinskog, trošarinskog i poreznog sustava iz područja nadležnosti službe i poslova dodijeljenih uputama Središnjeg ureda Carinske uprave i odlukama pročelnika; provodi carinske provjere i naknadne kontrole te rješava u upravnim postupcima koji se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva;«.

U točki A. kod nabrajanja ustrojstvenih jedinica u Carinskim uredima Područnog carinskog ureda Split, podtočke 1.1.1., 3.1.1. i 5.1.1. mijenjaju se i glase:

»1.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

3.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

5.1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

Iza točke 5.3. kod opisa poslova Carinskog ureda opis poslova mijenja se i glasi:

»Carinski ured pruža stručnu pomoć i obavlja poslove nadzora nad primjenom carinskih i trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugim propisima za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; osigurava pravilnu primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na uvoz, unos, izvoz, iznos, provoz, prijenos, smještajem i drugo raspolaganje s robom koja podliježe mjerama carinskog nadzora; provodi carinsko-sigurnosne mjere; vodi i ažurira registar obveznika posebnog poreza na motorna vozila; provodi porezni postupak radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila te s time u vezi zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave i druga izvješća poreznih obveznika, vodi i kontrolira porezne i druge evidencije, prati i nadzire plaćanje posebnog poreza i ispunjenje drugih obveza poreznih obveznika, donosi odobrenja i druge akte prema propisima o posebnom porezu na motorna vozila, provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila, pokreće po službenoj dužnosti naplatu posebnog poreza na motorna vozila te sprječava i otkriva kažnjiva djela vezano uz povredu propisa o posebnom porezu na motorna vozila; sukladno Zakonu o posebnom porezu na dodanu vrijednost naplaćuje PDV na isporuku novih prijevoznih sredstava i naplatu PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (motorna vozila uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplove), knjiži zaduženja po poreznim rješenjima, rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda; provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja, te rješava o otpustu i povratu javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izvješćuje o rezultatima rada, izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinsko-upravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

U Carinskim uredima Split, Zadar i Dubrovnik, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinskoupravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Točka 1.1. mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja«.

U točki 1.1. opis poslova Odjela za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja mijenja se i glasi:

»1.1. Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja

Odjel za inspekcijske i nadzorne poslove u području carine i druga operativna postupanja obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izriče novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda, na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Odjela; prikuplja i analizira podatke te predlaže profile za unos u sustav analize rizika; izvješćuje o rezultatima rada; izrađuje statističke izvještaje; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Odjela; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, carinjenja robe, carinskoupravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U točki 1.2. iza riječi: »iz djelokruga Odjela« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.«.

U Carinskim uredima Šibenik i Ploče, u točki 1. opis poslova Službe za nadzor mijenja se i glasi:

»1. SLUŽBA ZA NADZOR

Služba za nadzor obavlja inspekcijske poslove, nadzor, provjeru i kontrolu nad primjenom carinskih propisa, trošarinskih propisa, propisa o posebnim porezima i drugih propisa za provođenje kojih je nadležna Carinska uprava, postupa, rješava u upravnim stvarima prvostupanjskog postupka pokrenutog po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti neposredno primjenjujući zakone, sudsku praksu i druge propise, provodi utvrđivanje, naplatu i knjiženje neplaćenih davanja utvrđenih nadzorom i provjerom; osigurava ispunjavanje OWNRES obrazaca i uređivanje (ažuriranje) OWNRES izvješća; sastavlja planove rada i izvješća o obavljenim kontrolnim mjerama; provodi upravne i druge poslove u vezi s ispunjavanjem propisanih uvjeta za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku te nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika; rješava o otpustu, povratu i otpisu carina i drugih javnih davanja; neposredno provodi poslove nadzora radi pravilne primjene carinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave; provodi carinsko-sigurnosne mjere; prikuplja podatke o kažnjivim djelima i počiniteljima; provodi dokazne radnje u prekršajnom i kaznenom postupku; izdaje prekršajne naloge i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave nadležnim sudovima i drugim državnim tijelima; provodi inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda, provodi inspekcijski nadzor nad provedbom propisa o obavljanju prijevoza u cestovnom prometu te sigurnosti prometa na cestama; vrši inspekcijski nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija prometa gotovinom, utvrđuje naplatu i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih javnih davanja te javno pravnih naknada, provodi nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplate naknade za gospodarenjem posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupak posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, provodi nadzor nad uvozom i izvozom tvari koje oštećuju ozonski sloj fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koje sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari propisima kojima se uređuje zaštita zraka; provodi nadzor u području prava intelektualnog vlasništva; provodi nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalna djelatnost; provodi nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u djelu koje se odnosi na kretanje i promet riba i drugih morskih organizama; obavlja nadzor nad provedbom i drugih propisa koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima; provodi postupak privremenog oduzimanja, smještaja i čuvanja oduzete robe; provodi postupak naknadnog obračuna, naplate javnih davanja; provodi odredbe trošarinskih propisa i propisa o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila, naputaka i mišljenja u vezi trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića i posebnog poreza na motorna vozila; vodi i ažurira registar trošarinskih obveznika, registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; unosi i ažurira podatke o trošarinskim obveznicima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine u SEED bazu podataka; zaprima, kontrolira i unosi u informacijski sustav porezne prijave, mjesečna i godišnja izvješća trošarinskih obveznika i obveznika plaćanja posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; vodi porezne i druge evidencije; daje mišljenje o visini jamstvenog iznosa instrumenata osiguranja u trošarinskom i poreznom postupku; prati i pokreće naplate s bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za nepravodobno podmirenje trošarinske i porezne obveze; pokreće po službenoj dužnosti naplatu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; pruža stručnu pomoć trošarinskim obveznicima i obveznicima posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje prijedloge, odnosno inicijative za poboljšanje propisa u dijelu trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti trošarinskih i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište, za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, registriranog primatelja, registriranog pošiljatelja i trošarinskog zastupnika kod prodaje na daljinu, ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište, kao i izmjene i odluke o ukidanju navedenih odobrenja; predlaže profile za unos u sustav upravljanja rizicima; provjerava da li ovlašteni držatelj trošarinskog i poreznog skladišta ispunjava propisane opće uvjete rada trošarinskog, odnosno poreznog skladišta; prati kapacitete trošarinskih obveznika i obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; obavlja kontrolu kod oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda; obavlja kontrolu i označavanja mjerila protoka i vage; obavlja poslove u vezi uništenja proizvoda pod trošarinskim i poreznim nadzorom; prati kretanje i pravilan završetak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz svoje nadležnosti putem EMCS sustava; pokreće postupak utvrđivanja pravilnog završetka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine; pokreće postupak utvrđivanja obveze obračuna i naplate trošarine za kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja nisu pravilno završena; podnosi prijavu o počinjenom prekršaju i kaznenu prijavu te inicira postupak ovrhe; provodi postupak i izdaje rješenja o naplati, povratu i oslobođenju od plaćanja trošarine i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; priprema plan inspekcijskog nadzora i provjere te mjere i oblik provjera glede trošarina i posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića; daje inicijativu za uvođenjem i promjenama informatičke podrške u području djelokruga Službe; rukuje markicama za označavanje alkohola i alkoholnih pića i po potrebi organizira rad pomoćnog trezora i rukovanje markicama za označavanje duhanskih prerađevina; unosi potvrde o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode; pruža operativnu pomoć drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama; sudjeluje u provedbi operativnih akcija na teritorijalnom području područnog carinskog ureda, a u koordinaciji sa Sektorom za nadzor Carinske uprave i Službom za nadzor Područnog carinskog ureda na cijelom carinskom području Republike Hrvatske; prati zakonodavni okvir iz nadležnosti Carinske uprave; sastavlja planove rada, izvješća i informacije iz djelokruga Službe; prikuplja informacije i podatke iz unutarnjih ustrojstvenih jedinica carinskog ureda i svih dostupnih izvora radi analize i procjene lokalnih rizika povezanih s robama, tvrtkama, osobama i prijevoznim sredstvima u carinskim postupcima, prikuplja i prosljeđuje informacije o carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim prijevarama metodama i nositeljima takvih aktivnosti; izrađuje prijedloge lokalnih profila rizika koje dostavlja nadležnom Područnom carinskom uredu radi implementacije u sustav analize rizika; prikuplja, obrađuje i analizira podatke vezane uz provedbu carinskih, trošarinskih i poreznih istraga na suzbijanju krijumčarenja; izrađuje statističke izvještaje i izvješća iz djelokruga Službe; surađuje s područnim carinskim uredom, nadležnim tijelima državne uprave i drugim carinskim uredima u izvršavanju zadataka iz djelokruga Službe; prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe, carinskoupravnog, prekršajnog i kaznenog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja; podnosi mjesečna izvješća o radu.«.

Članak 21.

U članku 100. stavku 4., 8., 11., 14., 16. i 20. riječi: »pomoćnik ministra« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječju: »ravnatelj« u odgovarajućem broju i padežu.

U članku 100. stavku 4. iza riječi: »odgovorni su« dodaju se riječi: »nadležnom državnom tajniku,«.

Članak 22.

U članku 101. stavku 1. iza riječi: »ravnatelj« brišu se riječi: »koji ima položaj pomoćnika ministra financija«.

Članak 23.

U članku 102. stavku 1. iza riječi: »ravnatelj« brišu se riječi: »koji je državni dužnosnik s položajem pomoćnika ministra financija«, a iza riječi: »uprave« briše se točka i dodaju riječi: »i neposredno Uredom ravnatelja.«.

Članak 24.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Ministarstva financija prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 54/17 i 26/18), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva financija, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Članak 25.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/50

Urbroj: 50301-25/16-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA11
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.1.SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE8
2.1.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE8
2.1.3.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE7
SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE I INFORMIRANJE – ukupno25
2.2.SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
2.2.1.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU8
2.2.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
2.2.2.1.Pododsjek pisarnica11
2.2.3.SLUŽBA ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE20
SEKTOR ZA JAVNU NABAVU, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE – ukupno46
2.3.SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE8
2.3.2.SLUŽBA ZA IZVOĐENJE RADOVA I ODRŽAVANJE8
SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno18
2.4.SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO1
2.4.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE8
2.4.2.SLUŽBA ZA ANALIZU8
2.4.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO8
SEKTOR ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – ukupno25
2.5.SEKTOR ZA INFORMATIKU1
2.5.1.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU8
2.5.2.SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU8
SEKTOR ZA INFORMATIKU – ukupno17
GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno133
3.UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE1
neposredno u Zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.1.SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE1
3.1.1.1.ODJEL ANALIZA I PROJEKCIJA PRORAČUNSKIH PRIHODA5
3.1.1.2.ODJEL FISKALNIH ANALIZA I ISTRAŽIVANJA5
3.1.2.SLUŽBA ZA PRORAČUN EUROPSKE UNIJE1
3.1.2.1.ODJEL ZA VLASTITA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE4
3.1.2.2.ODJEL ZA PRORAČUN I PRORAČUNSKU PROCEDURU EUROPSKE UNIJE4
3.1.3.SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I PROGNOZE1
3.1.3.1.ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA5
3.1.3.2.ODJEL MAKROEKONOMSKIH PROGNOZA5
3.1.4.SLUŽBA ZA FISKALNU STATISTIKU I STATISTIČKU METODOLOGIJU1
3.1.4.1.ODJEL FISKALNE STATISTIKE5
3.1.4.2.ODJEL ZA STATISTIČKU METODOLOGIJU I INFRASTRUKTURU5
ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE – UKUPNO45
3.2.SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.SLUŽBA ZA SURADNJU S EUROPSKOM UNIJOM1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.1.1.ODJEL ZA KOORDINACIJU VIJEĆA EUROPSKE UNIJE ECOFIN4
3.2.1.2.ODJEL ZA KOORDINACIJU ODBORA I PODODBORA VIJEĆA EUROPSKE UNIJE4
3.2.2.SLUŽBA ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.2.1.ODJEL ZA SURADNJU S EUROPSKIM RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA4
3.2.2.2.ODJEL ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM RAZVOJNIM INSTITUCIJAMA4
3.2.3.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE I BILATERALNU SURADNJU1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.3.1.ODJEL ZA MEĐUNARODNO PRAVNE POSLOVE4
3.2.3.2.ODJEL ZA BILATERALNU SURADNJU3
3.2.3.3.ODJEL ZA ORGANIZACIJSKO-LOGISTIČKE POSLOVE3
3.2.4.SLUŽBA ZA PROJEKTE I FINANCIJSKO PRAĆENJE1
neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.2.4.1.ODJEL ZA PROJEKTE4
3.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH UGOVORA3
SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno43
UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE – ukupno90
4.UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE1
4.1.1.SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO1
4.1.1.1.ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA5
4.1.1.2.ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO5
4.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE1
4.1.2.1.ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE I POLITIKU DRŽAVNIH POTPORA5
4.1.2.2.ODJEL ZA OCJENU USKLAĐENOSTI DRŽAVNIH POTPORA5
4.1.2.3.ODJEL ZA EVIDENCIJE DRŽAVNIH POTPORA I ELEMENTARNE NEPOGODE5
SEKTOR ZA KONCESIJE I DRŽAVNE POTPORE – ukupno28
4.2.SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU1
4.2.1.SLUŽBA ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU8
4.2.2.SLUŽBA ZA NAPREDNO FINANCIJSKO MODELIRANJE I ANALIZE8
SEKTOR ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – ukupno17
4.3.SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.3.1.SLUŽBA ZA BANKARSTVO, PLATNI SUSTAV, OSIGURANJE, FINANCIJSKO I NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU1
4.3.1.1.ODJEL ZA BANKARSTVO I SANACIJU3
4.3.1.2.ODJEL ZA PLATNI SUSTAV3
4.3.1.3.ODJEL ZA OSIGURANJE3
4.3.1.4.ODJEL ZA FINANCIJSKO I NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU3
4.3.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE1
4.3.2.1.ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA3
4.3.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE3
4.3.2.3.ODJEL ZA FAKTORING I LEASING3
4.3.3.SLUŽBA ZA POTROŠAČE, LICENCIRANJE, PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA I FINANCIJSKU PISMENOST1
4.3.3.1.ODJEL ZA POTROŠAČE I LICENCIRANJE3
4.3.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKU PISMENOST3
4.3.3.3.ODJEL ZA PROVEDBU OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA3
SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno36
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno83
5.DRŽAVNA RIZNICA
neposredno u Državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.SLUŽBA ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE1
5.1.1.1.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA UNUTARNJE I VANJSKE POLITIKE5
5.1.1.2.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I LJUDSKIH PRAVA5
5.1.1.3.ODJEL ZA ANALIZU PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA, REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.1.1.4.ODJEL ZA ANALIZU IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.1.1.5.ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKOG PLANA OSTALIH IZDATAKA DRŽAVE5
5.1.2.SLUŽBA ZA OCJENU I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA I ANALIZU PLAĆA1
5.1.2.1.ODJEL ZA OCJENU I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA5
5.1.2.2.ODJEL ZA ANALIZU PLAĆA5
5.1.3.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE5
SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRIJEDLOGA PRORAČUNA DRŽAVE – ukupno44
5.2.SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE FINANCIJSKIH TOKOVA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.2.SLUŽBA ZA PLATNI PROMET5
5.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.2.3.2.ODJEL ZA USPOSTAVU SUSTAVA PRAĆENJA I KOORDINACIJE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE5
5.2.4.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA1
5.2.4.1.ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA5
5.2.4.2.ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU5
SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno40
5.3.SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA1
5.3.1.SLUŽBA ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA1
5.3.1.1.ODJEL ZA RAZVOJ RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA5
5.3.1.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE SUSTAVOM FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I REGISTROM PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA5
5.3.2.SLUŽBA ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO1
5.3.2.1.ODJEL ZA KNJIGOVODSTVO DRŽAVNOG PRORAČUNA5
5.3.2.2.ODJEL ZA INFORMATIČKU PODRŠKU DRŽAVNOM KNJIGOVODSTVU5
5.3.3.SLUŽBA ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE5
5.3.4.SLUŽBA ZA ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PRORAČUNA I PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI1
5.3.4.1.ODJEL ZA PODRŠKU STATISTIČKOM IZVJEŠTAVANJU PREMA EUROPSKOJ UNIJI5
5.3.4.2.ODJEL ZA ANALIZU I UNAPRJEĐENJE KVALITETE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA5
SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – ukupno39
5.4.SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE6
5.4.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE6
5.4.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I SUSTAV PROVEDBE6
SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno20
5.5.SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.5.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA8
5.5.2.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RAZVOJA UNUTARNJE REVIZIJE8
5.5.3.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU IZOBRAZBE5
SEKTOR ZA HARMONIZACIJU RAZVOJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA – ukupno23
5.6.SLUŽBA ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE1
5.6.1.ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA, ANALIZU PRORAČUNA I ZADUŽIVANJE5
5.6.2.ODJEL ZA PROVEDBU DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE5
SLUŽBA ZA PODRŠKU SUSTAVU FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno11
5.7.SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE1
5.7.1.SLUŽBA ZA NORMATIVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE8
5.7.2.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE1
5.7.2.1.ODJEL ZA PRAVNU PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI5
5.7.2.2.ODJEL ZA GRAĐANSKO-PRAVNE POSLOVE5
5.7.3.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJSKE POSLOVE I SURADNJU8
SEKTOR ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE DRŽAVNE RIZNICE – ukupno28
DRŽAVNA RIZNICA – ukupno206
6.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA1
6.1.1.SLUŽBA ZA ZADUŽIVANJA8
6.1.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA7
6.1.3.SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I PLAĆANJE OBVEZA PO JAVNOM DUGU8
SEKTOR ZA ZADUŽIVANJA I UPRAVLJANJE RIZICIMA – ukupno24
6.2.SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU1
6.2.1.SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA8
6.2.2.SLUŽBA ZA KREDITE ODOBRENE PO POSEBNIM PROGRAMIMA7
SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA, OBVEZE I POTRAŽIVANJE PO JAVNOM DUGU – ukupno16
6.3.SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE1
6.3.1.SLUŽBA ZA NAKNADU8
6.3.2.SLUŽBA ZA OTKUP NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA8
6.3.3.SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE8
SEKTOR ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE -ukupno25
6.4.SLUŽBA ZA PRAVNU I INFORMATIČKU PODRŠKU7
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno74
7.UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR1
neposredno u Upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.FINANCIJSKI INSPEKTORAT1
neposredno u Financijskom inspektoratu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.1.SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA1
7.1.1.1.SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA1
7.1.1.1.1.ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE5
7.1.1.1.2.ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA5
7.1.1.2.SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE1
7.1.1.2.1.ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE5
7.1.1.2.2.ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE5
7.1.1.2.3.ODJEL ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE5
SEKTOR ZA NADZOR FINANCIJSKIH SUBJEKATA – ukupno28
7.1.2.SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU1
7.1.2.1.SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE1
7.1.2.1.1.ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE5
7.1.2.1.2.ODJEL ZA OSTALE NEFINANCIJSKE SUBJEKTE5
7.1.2.2.SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU1
7.1.2.2.1.ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE5
7.1.2.2.2.ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA5
7.1.2.3.SLUŽBA ZA DEVIZNI NADZOR I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU1
7.1.2.3.1.ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR5
7.1.2.3.2.ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU5
SEKTOR ZA NADZOR NEFINANCIJSKIH SUBJEKATA, PROCJENU RIZIKA I SURADNJU – ukupno34
7.1.3.SLUŽBA ZA PREKRŠAJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA8
7.1.4.SLUŽBA ZA DEVIZNE I PLATNOPROMETNE PREKRŠAJE8
FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno80
7.2.SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA1
7.2.1.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE5
7.2.1.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA5
7.2.2.SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NJIHOVIH PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA1
7.2.2.1.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.2.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE5
7.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA1
7.2.3.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA5
7.2.3.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA5
7.2.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA, NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA TE PLAN I ANALIZU NADZORA1
7.2.4.1.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA5
7.2.4.2.ODJEL ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA5
7.2.4.3.ODJEL ZA PLAN I ANALIZU NADZORA5
SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno51
7.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
7.3.1.ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
7.3.2.ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR5
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno11
7.4.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA1
7.4.1.ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA3
7.4.2.ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA3
7.4.3.ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA3
SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno10
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno154
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK1
neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK I ZASTUPANJE1
8.1.1.ODJEL ZA POREZE I DOPRINOSE8
8.1.2.ODJEL ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA5
8.1.3.ODJEL ZA LOKALNE POREZE I PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE5
8.2.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U PREDMETIMA CARINSKOG I TROŠARINSKOG NADZORA, OVRHU I ZASTUPANJE1
8.2.1.ODJEL ZA CARINSKI I TROŠARINSKI NADZOR5
8.2.2.ODJEL ZA ZASTARU I OVRHU5
8.3.SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK U POREZNIM NADZORIMA I ZASTUPANJE1
8.3.1.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U VELIKIM I SREDNJIM NADZORIMA6
8.3.2.ODJEL ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG POSTUPKA U MALIM NADZORIMA5
PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI5
PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI3
SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno56
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA1
9.1.SLUŽBA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENIM REVIZORIMA I REVIZORSKIM DRUŠTVIMA8
9.2.SLUŽBA ZA NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA8
SAMOSTALNI SEKTOR ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I NADZOR OVLAŠTENIH REVIZORA I REVIZORSKIH DRUŠTAVA – ukupno17
10.URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA1
neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU1
10.1.1.ODJEL ZA ANALIZU SUMNJIVIH TRANSAKCIJA6
10.1.2.ODJEL ZA SLUČAJEVE SA SUMNJOM NA PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA5
10.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV8
10.3.SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA1
10.3.1.ODJEL ZA PREVENCIJU5
10.3.2.ODJEL ZA NADZOR OBVEZNIKA5
10.4.SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU5
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno38
MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno862
   
POREZNA UPRAVA
   
1.SREDIŠNJI URED
1.1.URED RAVNATELJA6
1.2.SLUŽBA ZA STRATEGIJU I INFORMIRANJE24
1.3.SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR1
1.3.1.SLUŽBA ZA RADNE POSTUPKE I POSLOVNE PROCESE U ISPOSTAVAMA12
1.3.2.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA9
1.3.3.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
1.3.4.SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR14
SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE, UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJI NADZOR – ukupno44
1.4.SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU1
1.4.1.SLUŽBA ZA INFORMIRANJE I EDUKACIJU POREZNIH OBVEZNIKA8
1.4.2.SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST11
1.4.3.SLUŽBA ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I POREZ NA DOBIT13
1.4.4.SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA12
1.4.5.SLUŽBA ZA POREZNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK10
1.4.6.SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU9
1.4.7.SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE9
1.4.8.SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU8
1.4.9.SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA10
SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST, EDUKACIJU I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno91
1.5.SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU1
1.5.1.SLUŽBA ZA NAPLATU14
1.5.2.SLUŽBA ZA OVRHU14
1.5.3.SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE9
SEKTOR ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno38
1.6.SEKTOR ZA NADZOR1
1.6.1.SLUŽBA ZA ANALIZU, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE12
1.6.2.SLUŽBA ZA POREZE I PODRŠKU NADZORU19
1.6.3.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA27
1.6.4.SLUŽBA ZA RAZMJENU INFORMACIJA11
SEKTOR ZA NADZOR – ukupno70
1.7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE1
1.7.1.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE ORGANIZIRANIH POREZNIH I GOSPODARSKIH PRIJEVARA8
1.7.2.SLUŽBA ZA OTKRIVANJE I FINANCIJSKE ISTRAGE NEZAKONITO STEČENE IMOVINE8
1.7.3.SLUŽBA ZA SURADNJU S TIJELIMA KAZNENOG PROGONA I OBAVJEŠTAJNIM AGENCIJAMA9
SAMOSTALNI SEKTOR ZA FINANCIJSKE ISTRAGE – ukupno26
1.8.SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA1
1.8.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA13
1.8.2.SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE10
1.8.3.SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE9
1.8.4.SLUŽBA ZA REGISTRE, SUSTAV OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I FISKALIZACIJU15
1.8.5.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SUSTAV17
1.8.6.SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA11
SEKTOR ZA RAZVOJ APLIKATIVNIH RJEŠENJA I INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno76
1.9.SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA1
1.9.1.SLUŽBA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA10
1.9.2.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE10
1.9.2.1.ODJEL – PISARNICA10
1.9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE8
1.9.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO21
1.9.5.SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU9
1.9.6.SLUŽBA ZA SLUŽBENIČKE POSLOVE19
SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno88
SREDIŠNJI URED – ukupno463
2.PODRUČNI URED ZAGREB
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.1.SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA1
2.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA I9
2.1.2.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA II10
SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA – ukupno20
2.2.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST1
2.2.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I19
2.2.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II19
2.2.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST III19
2.2.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST IV19
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST – ukupno77
2.3.SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA1
2.3.1.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA I19
2.3.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA II20
SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA – ukupno40
2.4.SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU1
2.4.1.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU I12
2.4.2.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU II12
SLUŽBA ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU – ukupno25
2.5.SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA1
2.5.1.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA I18
2.5.2.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA II18
SLUŽBA ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA – ukupno37
2.6.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
2.6.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE15
2.6.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I27
2.6.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II27
2.6.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III27
2.6.5.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU IV27
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno124
2.7.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK35
2.8.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE24
2.9.ISPOSTAVA CENTAR1
2.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE14
2.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT21
2.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK12
ISPOSTAVA CENTAR – ukupno48
2.10.ISPOSTAVA ČRNOMEREC1
2.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
2.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT14
2.10.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK8
ISPOSTAVA ČRNOMEREC – ukupno32
2.11.ISPOSTAVA DUBRAVA1
2.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE13
2.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
2.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK12
ISPOSTAVA DUBRAVA – ukupno41
2.12.ISPOSTAVA MAKSIMIR1
2.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
2.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
2.12.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK10
ISPOSTAVA MAKSIMIR – ukupno38
2.13.ISPOSTAVA MEDVEŠČAK1
2.13.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.13.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT15
2.13.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK10
ISPOSTAVA MEDVEŠČAK – ukupno37
2.14.ISPOSTAVA NOVI ZAGREB1
2.14.1.ODJEL ZA GRAĐANE18
2.14.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT25
2.14.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
ISPOSTAVA NOVI ZAGREB – ukupno60
2.15.ISPOSTAVA PEŠČENICA1
2.15.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
2.15.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK19
ISPOSTAVA PEŠČENICA – ukupno29
2.16.ISPOSTAVA SESVETE1
2.16.1.ODJEL ZA GRAĐANE19
2.16.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA SESVETE – ukupno40
2.17.ISPOSTAVA SUSEDGRAD1
2.17.1.ODJEL ZA GRAĐANE15
2.17.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT21
2.17.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK13
ISPOSTAVA SUSEDGRAD – ukupno50
2.18.ISPOSTAVA TREŠNJEVKA1
2.18.1.ODJEL ZA GRAĐANE21
2.18.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I17
2.18.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II17
2.18.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK20
ISPOSTAVA TREŠNJEVKA – ukupno76
2.19.ISPOSTAVA TRNJE1
2.19.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
2.19.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT19
2.19.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK9
ISPOSTAVA TRNJE – ukupno40
2.20.ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE1
2.20.1.ODJEL ZA NEREZIDENTE – PRAVNE OSOBE16
2.20.2.ODJEL ZA NEREZEDINTE – FIZIČKE OSOBE16
ISPOSTAVA ZA NEREZIDENTE – ukupno33
PODRUČNI URED ZAGREB – ukupno910
3.URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA I14
3.2.SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA II12
3.3.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
3.4.SLUŽBA ZA NADZOR I13
3.5.SLUŽBA ZA NADZOR Il12
3.6.SLUŽBA ZA NADZOR Ill12
3.7.SLUŽBA ZA NADZOR IV12
3.8.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA8
3.9.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK11
3.10.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA11
3.11.ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT11
URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno128
4.PODRUČNI URED OSIJEK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA5
4.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST18
4.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA9
4.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU6
4.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA8
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno47
4.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
4.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE7
4.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU18
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno26
4.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK11
4.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE6
4.5.ISPOSTAVA BELI MANASTIR16
4.6.ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC9
4.7.ISPOSTAVA ĐAKOVO1
4.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
4.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK11
ISPOSTAVA ĐAKOVO – ukupno21
4.8.ISPOSTAVA NAŠICE12
4.9.ISPOSTAVA OSIJEK1
4.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE22
4.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT17
4.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
ISPOSTAVA OSIJEK – ukupno56
4.10.ISPOSTAVA VALPOVO11
PODRUČNI URED OSIJEK – ukupno217
5.PODRUČNI URED PAZIN1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
5.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
5.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I13
5.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II13
5.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA13
5.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU8
5.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA12
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno67
5.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
5.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
5.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU18
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno27
5.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK12
5.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
5.5.ISPOSTAVA BUZET8
5.6.ISPOSTAVA LABIN14
5.7.ISPOSTAVA PAZIN13
5.8.ISPOSTAVA POREČ – PARENZO1
5.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
5.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno32
5.9.ISPOSTAVA PULA – POLA1
5.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE20
5.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT20
5.9.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK19
ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno60
5.10.ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO1
5.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE7
5.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK12
ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO – ukupno20
5.11.ISPOSTAVA UMAG – UMAGO1
5.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
5.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK18
ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno28
PODRUČNI URED PAZIN – ukupno292
6.PODRUČNI URED RIJEKA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
6.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA7
6.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I14
6.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II15
6.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA14
6.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU9
6.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA13
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno73
6.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
6.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
6.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU29
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno38
6.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK13
6.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE9
6.5.ISPOSTAVA CRIKVENICA16
6.6.ISPOSTAVA DELNICE9
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČABAR2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRBOVSKO3
ISPOSTAVA DELNICE – ukupno14
6.7.ISPOSTAVA KRK1
6.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
6.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK13
ISPOSTAVA KRK – ukupno23
6.8.ISPOSTAVA MALI LOŠINJ12
6.9.ISPOSTAVA OPATIJA1
6.9.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
6.9.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK14
ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno24
6.10.ISPOSTAVA RAB11
6.11.ISPOSTAVA RIJEKA1
6.11.1.ODJEL ZA GRAĐANE34
6.11.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I16
6.11.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II16
6.11.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK27
ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno94
PODRUČNI URED RIJEKA – ukupno329
7.PODRUČNI URED SPLIT1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
7.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA10
7.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I19
7.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST II20
7.1.4.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA19
7.1.5.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU12
7.1.6.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA18
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno99
7.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
7.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE12
7.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU I17
7.2.3.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU II17
7.2.4.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU III17
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno64
7.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK13
7.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE12
7.5.ISPOSTAVA HVAR12
7.6.ISPOSTAVA IMOTSKI11
7.7.ISPOSTAVA KAŠTELA18
7.8.ISPOSTAVA MAKARSKA1
7.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE8
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGORAC3
7.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA MAKARSKA – ukupno28
7.9.ISPOSTAVA OMIŠ14
7.10.ISPOSTAVA SINJ15
7.11.ISPOSTAVA SOLIN17
7.12.ISPOSTAVA SPLIT1
7.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE36
7.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I19
7.12.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT II19
7.12.4.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK27
ISPOSTAVA SPLIT – ukupno102
7.13.ISPOSTAVA SUPETAR13
7.14.ISPOSTAVA TROGIR17
7.15.ISPOSTAVA VIS7
PODRUČNI URED SPLIT – ukupno444
8.PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
8.1.1.ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA5
8.1.2.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST18
8.1.3.ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSA9
8.1.4.ODJEL ZA NADZOR FISKALIZACIJE I IGARA NA SREĆU6
8.1.5.ODJEL ZA SUZBIJANJE POREZNIH PRIJEVARA8
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno47
8.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU1
8.2.1.ODJEL ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE8
8.2.2.ODJEL ZA NAPLATU I OVRHU26
SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU – ukupno35
8.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE, INFORMIRANJE, EDUKACIJU I PREKRŠAJNI POSTUPAK10
8.4.SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE8
8.5.ISPOSTAVA DUGO SELO13
8.6.ISPOSTAVA IVANIĆ-GRAD12
8.7.ISPOSTAVA JASTREBARSKO14
8.8.ISPOSTAVA SAMOBOR1
8.8.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
8.8.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK21
ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno33
8.9.ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA10
8.10.ISPOSTAVA VELIKA GORICA1
8.10.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
8.10.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno28
8.11.ISPOSTAVA VRBOVEC13
8.12.ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ1
8.12.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
8.12.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK13
ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno23
PODRUČNI URED ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – ukupno248
9.PODRUČNI URED BJELOVAR1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
9.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU12
9.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
9.4.ISPOSTAVA BJELOVAR1
9.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ČAZMA3
9.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno33
9.5.ISPOSTAVA DARUVAR13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRUBIŠNO POLJE3
ISPOSTAVA DARUVAR – ukupno16
9.6.ISPOSTAVA GAREŠNICA8
PODRUČNI URED BJELOVAR – ukupno92
10.PODRUČNI URED ČAKOVEC1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
10.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
10.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
10.4.ISPOSTAVA ČAKOVEC1
10.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
10.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno37
10.5.ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE7
10.6.ISPOSTAVA PRELOG12
PODRUČNI URED ČAKOVEC – ukupno94
11.PODRUČNI URED DUBROVNIK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
11.1.1.ODJEL ZA NADZOR I13
11.1.2.ODJEL ZA NADZOR II13
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno27
11.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
11.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU13
11.4.ISPOSTAVA DUBROVNIK1
11.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE20
11.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT13
11.4.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK16
ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno50
11.5.ISPOSTAVA KORČULA15
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – BLATO2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – LASTOVO2
ISPOSTAVA KORČULA – ukupno19
11.6.ISPOSTAVA METKOVIĆ13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PLOČE3
ISPOSTAVA METKOVIĆ – ukupno16
PODRUČNI URED DUBROVNIK – ukupno142
12.PODRUČNI URED KARLOVAC1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
12.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
12.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU11
12.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU11
12.4.ISPOSTAVA DUGA RESA11
12.5.ISPOSTAVA KARLOVAC1
12.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OZALJ3
12.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK16
ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno31
12.6.ISPOSTAVA OGULIN12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SLUNJ3
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VOJNIĆ2
ISPOSTAVA OGULIN – ukupno17
PODRUČNI URED KARLOVAC – ukupno98
13.PODRUČNI URED KOPRIVNICA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.1.SLUŽBA ZA NADZOR14
13.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU14
13.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
13.4.ISPOSTAVA ĐURĐEVAC13
13.5.ISPOSTAVA KOPRIVNICA1
13.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE11
13.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK14
ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno26
13.6.ISPOSTAVA KRIŽEVCI15
PODRUČNI URED KOPRIVNICA – ukupno92
14.PODRUČNI URED KRAPINA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
14.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU14
14.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
14.4.ISPOSTAVA DONJA STUBICA12
14.5.ISPOSTAVA KRAPINA12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PREGRADA3
ISPOSTAVA KRAPINA – ukupno15
14.6.ISPOSTAVA ZABOK16
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KLANJEC2
ISPOSTAVA ZABOK – ukupno18
14.7.ISPOSTAVA ZLATAR9
PODRUČNI URED KRAPINA – ukupno93
15.PODRUČNI URED SISAK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.1.SLUŽBA ZA NADZOR16
15.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU10
15.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
15.4.ISPOSTAVA KUTINA14
15.5.ISPOSTAVA NOVSKA8
15.6.ISPOSTAVA PETRINJA12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GLINA3
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – VRGINMOST2
ISPOSTAVA PETRINJA – ukupno17
15.7.ISPOSTAVA SISAK1
15.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DVOR2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – HRVATSKA KOSTAJNICA2
15.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK13
ISPOSTAVA SISAK – ukupno30
PODRUČNI URED SISAK – ukupno105
16.PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
16.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
16.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
16.4.ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OKUČANI3
ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA – ukupno16
16.5.ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD1
16.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE18
16.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK20
ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno39
PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD – ukupno95
17.PODRUČNI URED ŠIBENIK1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
17.1.1.ODJEL ZA NADZOR I11
17.1.2.ODJEL ZA NADZOR II10
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno22
17.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU15
17.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU9
17.4.ISPOSTAVA KNIN12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DRNIŠ3
ISPOSTAVA KNIN – ukupno15
17.5.ISPOSTAVA ŠIBENIK1
17.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE19
17.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT12
17.5.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK14
ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno46
PODRUČNI URED ŠIBENIK – ukupno109
18.PODRUČNI URED VARAŽDIN1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
18.1.1.ODJEL ZA NADZOR I10
18.1.2.ODJEL ZA NADZOR II10
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno21
18.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU17
18.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU15
18.4.ISPOSTAVA IVANEC13
18.5.ISPOSTAVA LUDBREG11
18.6.ISPOSTAVA NOVI MAROF10
18.7.ISPOSTAVA VARAŽDIN1
18.7.1.ODJEL ZA GRAĐANE16
18.7.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT14
18.7.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK12
ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno43
PODRUČNI URED VARAŽDIN – ukupno132
19.PODRUČNI URED VUKOVAR1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.1.SLUŽBA ZA NADZOR18
19.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU17
19.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
19.4.ISPOSTAVA VINKOVCI1
19.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
19.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK15
ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno28
19.5.ISPOSTAVA VUKOVAR1
19.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE8
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ILOK2
19.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK11
ISPOSTAVA VUKOVAR – ukupno22
19.6.ISPOSTAVA ŽUPANJA16
PODRUČNI URED VUKOVAR – ukupno111
20.PODRUČNI URED ZADAR1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
20.1.1.ODJEL ZA NADZOR I15
20.1.2.ODJEL ZA NADZOR II15
SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno31
20.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU27
20.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU15
20.4.ISPOSTAVA BENKOVAC10
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – GRAČAC2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – OBROVAC2
ISPOSTAVA BENKOVAC – ukupno14
20.5.ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU12
20.6.ISPOSTAVA ZADAR1
20.6.1.ODJEL ZA GRAĐANE25
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAG4
20.6.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT18
20.6.3.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOHODAK23
ISPOSTAVA ZADAR – ukupno71
PODRUČNI URED ZADAR – ukupno172
21.PODRUČNI URED GOSPIĆ1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
21.1.SLUŽBA ZA NADZOR8
21.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
21.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
21.4.ISPOSTAVA GOSPIĆ13
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – DONJI LAPAC1
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – KORENICA2
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – NOVALJA3
ISPOSTAVA GOSPIĆ – ukupno19
21.5.ISPOSTAVA OTOČAC9
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – SENJ2
ISPOSTAVA OTOČAC – ukupno11
PODRUČNI URED GOSPIĆ – ukupno56
22.PODRUČNI URED POŽEGA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
22.1.SLUŽBA ZA NADZOR9
22.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU8
22.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
22.4.ISPOSTAVA POŽEGA1
22.4.1.ODJEL ZA GRAĐANE12
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PAKRAC3
22.4.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I
DO­HODAK
15
ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno31
PODRUČNI URED POŽEGA – ukupno58
23.PODRUČNI URED VIROVITICA1
neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
23.1.SLUŽBA ZA NADZOR10
23.2.SLUŽBA ZA NAPLATU I OVRHU12
23.3.SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, INFORMIRANJE I EDUKACIJU8
23.4.ISPOSTAVA SLATINA14
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – ORAHOVICA2
ISPOSTAVA SLATINA – ukupno16
23.5.ISPOSTAVA VIROVITICA1
23.5.1.ODJEL ZA GRAĐANE9
SAMOSTALNI IZVRŠITELJI – PITOMAČA2
23.5.2.ODJEL ZA PODUZETNIKE – DOBIT I DOHODAK12
ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno24
PODRUČNI URED VIROVITICA – ukupno72
POREZNA UPRAVA – ukupno4552
   
CARINSKA UPRAVA

SREDIŠNJI URED

URED RAVNATELJA4
1.SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.1.SLUŽBA ZA CARINSKE POSTUPKE1
1.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-POREZNI SUSTAV5
1.1.2.ODJEL ZA CARINSKO-SIGURNOSNI SUSTAV5
1.2.SLUŽBA ZA CARINSKE PROCEDURE1
1.2.1.ODJEL ZA PROVEDBU CARINSKIH PROCEDURA5
1.2.2.ODJEL ZA UPRAVNO POSTUPANJE I PREKRŠAJNI POSTUPAK5
1.3.SLUŽBA ZA PROVOZ, GRANIČNE PROCEDURE, POTRAGE I ZAKLJUČENJE POSTUPAKA I ROBE KOJE SU PREDMET ZABRANA I OGRANIČENJA1
1.3.1.ODJEL ZA PROVOZ I GRANIČNE PROCEDURE5
1.3.2.ODJEL ZA POTRAGE I ZAKLJUČENJE POSTUPAKA14
1.3.3.ODJEL ZA ROBE KOJE SU PREDMET ZABRANA I OGRANIČENJA5
1.4.SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, ZAJEDNIČKU AGRARNU I TRGOVINSKU POLITIKU, TARIC I KVOTE2
1.4.1.ODJEL ZA CARINSKU TARIFU7
1.4.2.ODJEL ZA ZAJEDNIČKU AGRARNU I TRGOVINSKU POLITIKU6
1.4.3.ODJEL ZA TARIC I KVOTE13
1.5.SLUŽBA ZA CARINSKU VRIJEDNOST I PODRIJETLO1
1.5.1.ODJEL ZA CARINSKU VRIJEDNOST5
1.5.2.ODJEL ZA PODRIJETLO ROBE7
1.6.SLUŽBA ZA CARINSKI LABORATORIJ2
1.6.1.ODJEL ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE6
1.6.2.ODJEL ZA VINO, ALKOHOL, ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PIĆA6
1.6.3.ODJEL ZA NAFTNE DERIVATE I UGLJIKOVODIKE6
1.6.4.ODJEL ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE5

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV – ukupno117
2.SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.1.SLUŽBA ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE I ALKOHOL1
2.1.1.ODJEL ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE5
2.1.2.ODJEL ZA ALKOHOL5
2.2.SLUŽBA ZA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU1
2.2.1.ODJEL ZA ENERGENTE5
2.2.2.ODJEL ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU, PRIRODNI PLIN I KRUTA GORIVA5
2.3.SLUŽBA – TROŠARINSKI URED ZA VEZU I ANALIZU TRENDOVA TROŠARINSKOG POSTUPANJA8
2.4.SLUŽBA ZA POSEBNE POREZE8

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno42
3.SEKTOR ZA NADZOR1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA14
3.2.SLUŽBA ZA ANALITIČKU PODRŠKU12
3.3.SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I PROVJERE10
3.4.SLUŽBA ZA OPERATIVNU KOMUNIKACIJU I PODRŠKU28

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno69
4.SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.1.SLUŽBA ZA OPERATIVNU PODRŠKU MOBILNIH JEDINICA11
4.2.SLUŽBA ZA ISTRAGE8
4.3.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE ZAGREB49
4.4.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE KRAPINA12
4.5.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE VARAŽDIN31
4.6.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE RIJEKA35
4.7.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE PULA-POLA10
4.8.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE OSIJEK20
4.9.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE VUKOVAR20
4.10.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE SLAVONSKI BROD17
4.11.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE SPLIT32
4.12.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE ZADAR18
4.13.PODRUČNA JEDINICA – SLUŽBA ZA MOBILNE JEDINICE DUBROVNIK19

SEKTOR ZA MOBILNE JEDINICE – ukupno286
5.SEKTOR ZA FINANCIJE1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.1.SLUŽBA ZA OBVEZNA DAVANJA1
5.1.1.ODJEL ZA CARINSKA DAVANJA I TRADICIONALNA VLASTITA SREDSTVA5
5.1.2.ODJEL ZA TROŠARINSKA I POREZNA DAVANJA5
5.2.SLUŽBA ZA OSIGURANJE DUGA I OVRHU8
5.3.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO1
5.3.1.ODJEL PODRUČNE RIZNICE8
5.3.2.ODJEL ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO6
5.4.SLUŽBA ZA NABAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM1
5.4.1.ODJEL ZA NABAVU8
5.4.2.ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM7

SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno54
6.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA1
6.1.1.ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA9
6.1.2.ODJEL – CARINSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU5
6.2.SLUŽBA ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE19
6.3.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE8
6.4.SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU8
6.5.SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA8

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAVNE POSLOVE, EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno62
7.SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV1

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE1
7.1.1.ODJEL ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE I PLANIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA5
7.1.2.ODJEL ZA STANDARDIZACIJU I INFORMACIJSKU SIGURNOST5
7.2.SLUŽBA ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, CARINSKE I TROŠARINSKE EVIDENCIJE I STATISTIKE1
7.2.1.ODJEL ZA RAZVOJ I UVOĐENJE APLIKATIVNIH RJEŠENJA5
7.2.2.ODJEL ZA CARINSKE I TROŠARINSKE EVIDENCIJE I STATISTIKE5
7.3.SLUŽBA ZA INTRASTAT3
7.3.1.ODJEL ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA I PODRŠKU KORISNICIMA36
7.3.2.ODJEL ZA NADZOR IZVJEŠTAJNIH JEDINICA8

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno72
8.SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ANALIZE5
8.2.ODJEL ZA INFORMIRANJE5

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALIZE I INFORMIRANJE – ukupno12
9.SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU1

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU6
9.2.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU ZAGREB8
9.3.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU RIJEKA6
9.4.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU OSIJEK6
9.5.PODRUČNA JEDINICA – ODJEL ZA UNUTARNJI NADZOR I UNUTARNJU KONTROLU SPLIT6

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU, NADZOR I KONTROLU – ukupno35

SREDIŠNJI URED – ukupno753
1.PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB1

neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
1.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
1.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK14
1.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE6

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno21
1.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK38
1.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA8

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno47
1.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA26

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno26
1.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
1.4.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA28
1.4.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO15

SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno44
1.5.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA11

SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno11
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED ZAGREB I1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA26
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA28
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE JANKOMIR I SLOBODNA ZONA35
1.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ZAPADNI KOLODVOR13

CARINSKI URED ZAGREB I – ukupno106
2.CARINSKI URED ZAGREB II1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
2.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA29
2.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA32
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŽITNJAK22

CARINSKI URED ZAGREB II – ukupno86
3.CARINSKI URED KRAPINA1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR22
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KRAPINA I SLOBODNA ZONA23

CARINSKI URED KRAPINA – ukupno47
4.CARINSKI URED VARAŽDIN1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA32
4.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA16
4.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VARAŽDIN17
4.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ČAKOVEC8

CARINSKI URED VARAŽDIN – ukupno79
5.CARINSKI URED KOPRIVNICA1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR28
5.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KOPRIVNICA11
5.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE BJELOVAR11

CARINSKI URED KOPRIVNICA – ukupno56
6.CARINSKI URED SISAK1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
6.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE SISAK10

CARINSKI URED SISAK – ukupno27
7.CARINSKI URED KARLOVAC1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.SLUŽBA ZA NADZOR19
7.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KARLOVAC10

CARINSKI URED KARLOVAC – ukupno31
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED JASENOVAC70
2.GRANIČNI CARINSKI URED ZRAČNA LUKA I POŠTA105

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB – ukupno762
2.PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA1

neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
2.1.1.ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK5
2.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE6

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI
POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno
12
2.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
2.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK12
2.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA9

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno22
2.3.SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA20

SLUŽBA ZA ANALIZU RIZIKA – ukupno20
2.4.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA17

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno17
2.5.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
2.5.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA8
2.5.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO8

SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno17
2.6.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA8

SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno8
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED RIJEKA1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA23
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA17
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE LUKA RIJEKA84
1.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŠKRLJEVO17

CARINSKI URED RIJEKA – ukupno146
2.CARINSKI URED PULA – POLA1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
2.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA21
2.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA20
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE LUKA PULA-POLA28
2.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE PAZIN9

CARINSKI URED PULA – POLA – ukupno93
3.CARINSKI URED GOSPIĆ1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR8
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE GOSPIĆ8

CARINSKI URED GOSPIĆ – ukupno18
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED LIČKO PETROVO SELO78

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA – ukupno436
3.PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK1

neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
3.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
3.1.1.ODJEL ZA CARINSKO PREKRŠAJNI POSTUPAK7
3.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE5

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno13
3.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
3.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK25
3.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA5

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno31
3.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA18

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno18
3.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
3.4.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA11
3.4.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO7

SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno19
3.5.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA8

SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno8
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED OSIJEK1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA18
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA10
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE OSIJEK I SLOBODNA ZONA16

CARINSKI URED OSIJEK – ukupno47
2.CARINSKI URED VUKOVAR1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR15
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VUKOVAR I SLOBODNA ZONA10
2.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VINKOVCI8
2.4.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŽUPANJA8

CARINSKI URED VUKOVAR – ukupno43
3.CARINSKI URED SLAVONSKI BROD1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
3.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA16
3.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA8
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE SLAVONSKI BROD I SLOBODNA ZONA9
3.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE POŽEGA8

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD – ukupno44
4.CARINSKI URED VIROVITICA1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR17
4.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE VIROVITICA8

CARINSKI URED VIROVITICA – ukupno27
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED BAJAKOVO115
2.GRANIČNI CARINSKI URED ERDUT50
3.GRANIČNI CARINSKI URED ILOK90
4.GRANIČNI CARINSKI URED SLAVONSKI BROD131
5.GRANIČNI CARINSKI URED ŽUPANJA52
6.GRANIČNI CARINSKI URED STARA GRADIŠKA66

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK – ukupno759
4.PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT1

neposredno u PCU izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
4.1.SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE1
4.1.1.ODJEL ZA CARINSKO PREKRŠAJNI POSTUPAK12
4.1.2.ODJEL ZA PRODAJU ROBE9

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK I PRODAJU ROBE – ukupno22
4.2.SLUŽBA ZA NADZOR1
4.2.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I UPRAVNI POSTUPAK35
4.2.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U PODRUČJU KONCESIJA18

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno54
4.3.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA15

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – ukupno15
4.4.SLUŽBA ZA FINANCIJE1
4.4.1.ODJEL ZA OBVEZNA DAVANJA12
4.4.2.ODJEL ZA RAČUNOVODSTVO8

SLUŽBA ZA FINANCIJE – ukupno21
4.5.SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA11

SLUŽBA PODRŠKE POSLOVNIM PROCESIMA – ukupno11
A.CARINSKI UREDI
1.CARINSKI URED SPLIT1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
1.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA13
1.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA12
1.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE SPLIT36
1.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ZRAČNA LUKA SPLIT18

CARINSKI URED SPLIT – ukupno83
2.CARINSKI URED ŠIBENIK1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
2.1.SLUŽBA ZA NADZOR17
2.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ŠIBENIK16

CARINSKI URED ŠIBENIK – ukupno40
3.CARINSKI URED ZADAR1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
3.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
3.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA15
3.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA9
3.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE ZADAR31

CARINSKI URED ZADAR – ukupno64
4.CARINSKI URED PLOČE1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
4.1.SLUŽBA ZA NADZOR13
4.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE PLOČE32

CARINSKI URED PLOČE – ukupno50
5.CARINSKI URED DUBROVNIK1

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.1.SLUŽBA ZA NADZOR1
5.1.1.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU CARINE I DRUGA OPERATIVNA POSTUPANJA8
5.1.2.ODJEL ZA INSPEKCIJSKE I NADZORNE POSLOVE U PODRUČJU TROŠARINA I POSEBNIH POREZA6
5.2.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE DUBROVNIK25
5.3.SLUŽBA ZA ROBNO GRANIČNE PROCEDURE KORČULA9

CARINSKI URED DUBROVNIK – ukupno54
B.GRANIČNI CARINSKI UREDI
1.GRANIČNI CARINSKI URED KAMENSKO70
2.GRANIČNI CARINSKI URED VINJANI DONJI69
3.GRANIČNI CARINSKI URED METKOVIĆ135
4.GRANIČNI CARINSKI URED KARASOVIĆI88

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT – ukupno782
CARINSKA UPRAVA – ukupno3492
 
MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno8906