Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1643

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 98/17), u članku 133. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

Članak 2.

U članku 136. riječi: »pomoćnika ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelja«.

Članak 3.

U članku 387. stavku 4. riječi: »Pomoćnici ministra« zamjenjuju se riječju: »Ravnatelji«, a iza riječi: »ministar« dodaju se riječi: »i nadležni državni tajnik«.

U stavku 5. riječi: »pomoćnik ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelj«.

Članak 4.

U članku 389. riječi: »pomoćnik ministra« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječju: »ravnatelj«.

U stavku 2. iza riječi: »ministru« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »nadležnom državnom tajniku«.

Članak 5.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa, prikazan u tablici 1. koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 98/17) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu pravosuđa koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa.

Članak 6.

Ministar pravosuđa, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/72
Urbroj: 50301-25/27-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA

Tablica 1:     Ministarstvo pravosuđa bez kaznenih tijela i područnih jedinica u sastavu Ministarstva pravosuđa i probacijskih ureda

BR.UNUTARNJA USTROJSTVENA
JEDINICA
OKVIRNI
BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
I NAMJE­ŠTENIKA
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO
– neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.1.Sektor za ljudske potencijale, pravne i opće poslove1
2.1.1.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima8
2.1.2.Služba za razvoj ljudskih potencijala8
2.1.3.Služba za pravne, opće i tehničke poslove1
2.1.3.1.Odjel za pisarnicu18
2.1.3.2.Odjel za pravne poslove5
2.1.3.2.1.Pododsjek općih i tehničkih poslova9
2.2.Sektor za financije i javnu nabavu1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.2.1.Služba za proračun i računovodstvo1
2.2.1.1.Odjel za proračun i strateške dokumente5
2.2.1.1.1.Pododsjek riznice3
2.2.1.2.Odjel za računovodstvo8
2.2.2.Služba za financijsko upravljanje i kontrole1
2.2.2.1.Odjel za proračunske korisnike5
2.2.2.2.Odjel za koordinaciju i provođenje financijskog upravljanja i kontrola4
2.2.3.Služba za javnu nabavu1
2.2.3.1.Odjel za provedbu postupaka javne nabave5
2.2.3.1.1.Pododsjek jednostavne nabave3
2.2.3.2.Odjel za praćenje izvršavanja postupaka javne nabave5
UKUPNOGlavno tajništvo96
3.UPRAVA ZA STRATEŠKI RAZVOJ, INFORMATIZACIJU I KAPITALNA ULAGANJA U PRAVOSUĐU
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
3.1.Sektor za strateški razvoj i projekte1
3.1.1.Služba za strateški razvoj6
3.1.2.Služba za pripremu projekata1
3.1.2.1.Odjel za pripremu projekata financiranih sredstvima Europske unije4
3.1.2.2.Odjel za pripremu projekata financiranih iz drugih izvanproračunskih izvora4
3.1.3.Služba za provedbu projekata1
3.1.3.1.Odjel za provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije4
3.1.3.2.Odjel za provedbu projekata financiranih iz drugih izvanproračunskih izvora4
3.2.Sektor za pravosudnu infrastrukturu1
3.2.1.Služba za pripremu, projektiranje i opremanje8
3.2.2.Služba za investicijsko, tekuće održavanje i energetsku učinkovitost8
3.2.3.Služba za upravljanje pravosudnom infrastrukturom6
3.3.Sektor za informatizaciju1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.3.1.Služba za aplikativne sustave1
3.3.1.1.Odjel za razvoj aplikativnih sustava7
3.3.1.2.Odjel za održavanje aplikativnih sustava7
3.3.2.Služba za informatičku tehnologiju1
3.3.2.1.Odjel za mrežnu infrastrukturu5
3.3.2.2.Odjel za računalnu i programsku infrastrukturu5
3.3.3.Služba za informatičku potporu9
UKUPNOUprava za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu88
4.UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.1.Sektor za pravosudnu upravu i pravosudnu inspekciju1
4.1.1.Služba za pravosudnu upravu1
4.1.1.1.Odjel za ljudske potencijale u pravosudnim tijelima4
4.1.1.2.Odjel za suradnju s državnim odvjetništvom3
4.1.2.Služba za pravosudnu inspekciju1
4.1.2.1.Odjel nadzora sudske i državnoodvjetničke uprave6
4.1.2.2.Odjel za predstavke i pritužbe5
4.1.2.3.Odjel nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem pravosudnih tijela5
4.1.3.Služba za statističko praćenje i analitiku8
4.2.Sektor za organizacijske propise, javno bilježništvo i upravne postupke1
4.2.1.Služba za organizacijske propise i stručne ispite1
4.2.1.1Odjel za organizacijske propise4
4.2.1.2.Odjel za stručne ispite4
4.2.2.Služba za javno bilježništvo i stečajne upravitelje1
4.2.2.1.Odjel za javno bilježništvo5
4.2.2.2.Odjel za stečajne upravitelje i povjerenike3
4.2.3.Služba za stalne sudske vještake, stalne sudske procjenitelje i stalne sudske tumače1
4.2.3.1.Odjel za stalne sudske vještake i stalne sudske procjenitelje3
4.2.3.2.Odjel za stalne sudske tumače3
4.3.Služba osiguranja pravosudnih tijela1
4.3.1.Odjel pravosudne policije1
4.3.1.1.Odsjek dežurstva8
4.3.2.Odjel tehničke zaštite i općih poslova5
UKUPNOUprava za organizaciju pravosuđa (bez područnih jedinica pravosudne policije)78
5.UPRAVA ZA GRAĐANSKO, TRGOVAČKO I UPRAVNO PRAVO
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.1.Sektor za propise građanskog i trgovačkog prava1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.1.Služba za opće propise građanskog materijalnog prava i sustav besplatne pravne pomoći1
5.1.1.1.Odjel za opće propise građanskog materijalnog prava5
5.1.1.2.Odjel za sustav besplatne pravne pomoći5
5.1.2.Služba za opće propise građanskog procesnog i trgovačkog prava1
5.1.2.1.Odjel za opće propise građanskog procesnog prava5
5.1.2.2.Odjel za opće propise trgovačkog i stečajnog prava5
5.2.Sektor za propise izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu i upravni nadzor1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.Služba za drugostupanjske postupke1
5.2.1.1.Odjel za područne jedinice drugostupanjskih postupaka1
5.2.1.1.1Područna jedinica Osijek – samostalni izvršitelji3
5.2.1.1.2.Područna jedinica Split – samostalni izvršitelji3
5.2.1.1.3.Područna jedinica Rijeka – samostalni izvršitelji2
5.2.1.2.Odjel za postupke izvlaštenja i naknade za oduzetu imovinu17
5.2.2.Služba za upravno sudsko postupovno pravo i upravni nadzor8
5.3.Sektor za zemljišnoknjižna i stvarna prava1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.Služba za zemljišnoknjižna prava1
5.3.1.1.Odjel za zemljišnoknjižnu administraciju6
5.3.1.2.Odjel za upravljanje Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra6
5.3.2.Služba za stvarna prava8
UKUPNOUprava za građansko, trgovačko i upravno pravo – ukupno87
6.UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Sektor za propise kaznenog prava1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.1.Služba za propise kaznenog materijalnog prava8
6.1.2.Služba za propise kaznenog procesnog prava1
6.1.2.1.Odjel za kazneno procesno pravo5
6.1.2.2.Odjel za maloljetničko pravo i pravo osoba s duševnim smetnjama4
6.2.Sektor za evidencije, pomilovanja i podršku žrtvama i svjedocima1
6.2.1.Služba za evidencije i pomilovanja1
6.2.1.1.Odjel za kaznene evidencije22
6.2.1.2.Odjel za prekršajne evidencije15
6.2.1.3.Odjel za međunarodnu razmjenu podataka iz evidencija5
6.2.1.4.Odjel za pomilovanja5
6.2.2.Služba za podršku žrtvama i svjedocima1
6.2.2.1.Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju8
6.2.2.2.Odjel za novčane naknade i štete5
UKUPNOUprava za kazneno pravo86
7.UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU I PRAVOSUDNU SURADNJU
– neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.1.Služba za europske poslove1
7.1.1.1.Odjel za koordinaciju europskih poslova6
7.1.1.2.Odjel za prilagodbu pravnoj stečevini Europske unije5
7.1.1.3.Odjel za ljudska prava5
7.1.2.Služba za međunarodnu suradnju1
7.1.2.1.Odjel za bilateralnu suradnju4
7.1.2.2.Odjel za multilateralnu suradnju5
7.1.2.3.Odjel za suradnju s međunarodnim kaznenim i drugim međunarodnim sudovima4
7.2.Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama Europske unije1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.2.1.Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima1
7.2.1.1.Odjel za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije5
7.2.1.2.Odjel za izručenja i međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima5
7.2.1.3.Odjel za legislativu na području međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije5
7.2.2.Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima1
7.2.2.1.Odjel za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije5
7.2.2.2.Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima5
7.2.2.3.Odjel za legislativu na području međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima i pravosudne suradnje u građanskim stvarima s državama članicama Europske unije5
7.3.Sektor za suzbijanje korupcije8
UKUPNOUprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju78
8.UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU
– neposredno u Upravi za zatvorski sustav i probaciju, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SREDIŠNJI URED
– neposredno u Središnjem uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.Služba za unutarnju kontrolu8
8.1.2.Sektor za financije, gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.2.1.Služba za gospodarske aktivnosti i rad zatvorenika7
8.1.2.2.Služba za financije i nabavu7
8.1.3.Sektor općih i pravnih poslova1
8.1.3.1.Služba upravnih poslova8
8.1.3.2.Služba za ljudske potencijale u kaznenim tijelima1
8.1.3.2.1.Odjel za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala kaznenih tijela7
8.1.3.2.2.Odjel za psihosocijalnu pomoć zaposlenicima zatvorskog sustava5
8.1.3.3.Služba za informatiku, analitiku, statistiku i evidencije8
8.1.4.Sektor tretmana1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.4.1.Služba općih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika7
8.1.4.2.Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika1
8.1.4.2.1.Odjel posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika5
8.1.4.2.2.Odjel za maticu, statističku analizu i evaluaciju programa tretmana5
8.1.5.Sektor osiguranja1
8.1.5.1.Služba za poslove dežurstva, unutarnjeg osiguranja i pretrage8
8.1.5.2.Služba za poslove vanjskog osiguranja, sprovođenja i operativnu tehniku8
8.2.Sektor za probaciju1
– neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba za koordinaciju i razvoj probacijskog sustava1
8.2.1.1.Odjel za probacijske poslove5
8.2.1.2.Odjel za probacijske poslove tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta5
8.2.1.3.Odjel za pravnu podršku probacijskom sustavu5
8.2.1.4.Odjel za strateško planiranje, razvoj i analitiku5
UKUPNOUprava za zatvorski sustav i probaciju116
9.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU1
9.1.Odjel za medije, promidžbu i analitiku5
9.2.Odjel za informiranje i on-line komunikaciju4
UKUPNOSamostalna služba za odnose s javnošću10
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
UKUPNOMINISTARSTVO (bez probacijskih ureda i područnih jedinica pravosudne policije)658SVEUKUPNO (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri)3558
SVEUKUPNO UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU – središnji ured i sektor za probaciju (uključivo i probacijske urede)231
SVEUKUPNO (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri i probacijski uredi)3673
SVEUKUPNO UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU (Središnji ured i sektor za probaciju, kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri i probacijski uredi)3789
SVEUKUPNO MP (uključivo središnji ured i sektor za probaciju te područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi)1082
SVEUKUPNO MP (uključivo područne jedinice pravosudne policije i probacijski uredi) te kaznionice, zatvori, odgojni zavodi, centri4640