Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1644

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UPRAVE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (»Narodne novine«, broj 116/17) u članku 53. stavku 4. riječi: »Pomoćnik ministra« zamjenjuju se riječju: »Ravnatelj«.

Članak 2.

U članku 54. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelji upravnih organizacija za svoj rad odgovaraju nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.«.

U stavku 5. riječi: »pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom« zamjenjuju se riječima: »ravnatelju upravne organizacije«.

Članak 3.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu uprave prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (»Narodne novine«, broj 116/17) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu uprave koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave.

Članak 4.

Ministar uprave uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva uprave s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/69
Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU UPRAVE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA8
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za financijsko upravljanje i nabavu1
2.1.1.Služba za financijsko upravljanje1
2.1.1.1.Odjel za plansko-analitičke poslove2
2.1.1.1.1.Pododsjek za plansko-analitičke poslove Ureda državne uprave u županijama2
2.1.1.2.Odjel računovodstvenih poslova i riznice1
2.1.1.2.1.Pododsjek za računovodstvo2
2.1.1.2.2.Pododsjek za riznicu i obračun plaća2
2.1.2.Služba za javnu nabavu5
2.2.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.2.1.Služba za ljudske potencijale i uredsko poslovanje12
2.2.2.Služba za opće i pomoćno-tehničke poslove11
Glavno tajništvo – UKUPNO41
3.UPRAVA ZA SLUŽBENIČKI SUSTAV1
3.1.Sektor za službeničke odnose1
3.1.1.Služba za službeničko zakonodavstvo6
3.1.2.Služba za upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi7
3.2.Sektor za razvoj ljudskih potencijala i etiku1
3.2.1.Služba za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika7
3.2.2.Služba za etiku i sustav vrijednosti5
Uprava za službenički sustav – UKUP­NO28
4.UPRAVA ZA e-HRVATSKU4
4.1.Sektor za državnu informacijsku infrastrukturu1
4.1.1.Služba za digitalne informacijske servise5
4.1.2.Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga5
4.2.Sektor za razvoj elektroničke uprave1
4.2.1.Služba za modernizaciju usluga elektroničke uprave5
4.2.2.Služba za razvoj zajedničkih aplikativnih rješenja5
4.2.3.Služba za informatičku podršku5
Uprava za e-Hrvatsku – UKUPNO31
5.UPRAVA ZA POLITIČKI SUSTAV I ORGANIZACIJU UPRAVE1
5.1.Sektor za politički sustav i državnu upravu1
5.1.1.Služba za politički i izborni sustav5
5.1.2.Služba za sustav i nadzor državne uprave5
5.2.Sektor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu1
5.2.1.Služba za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave5
5.2.2.Služba za nadzor lokalne i područne (regionalne) samouprave5
5.3.Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine1
5.3.1.Služba za neprofitne pravne osobe7
5.3.2.Služba za nacionalne manjine5
Uprava za politički sustav i organizaciju uprave – UKUPNO36
6.SAMOSTALNI SEKTOR ZA RAZVOJ JAVNE UPRAVE I EU PROJEKTE1
6.1.Služba za planiranje razvoja javne uprave, upravljanje kvalitetom i usklađivanje s politikama EU8
6.2.Služba za pripremu i provedbu projekata Europske unije8
Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte – UKUPNO17
7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA GRAĐANSKA STANJA I MODERNIZACIJU UPRAVNOG POSTUPANJA1
7.1.Služba za državne matice6
7.2.Služba za registar birača5
7.3.Služba za upravna postupanja6
Samostalni sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja – UKUPNO18
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA UPRAVNU INSPEKCIJU1
8.1.Služba za inspekciju državne uprave7
8.2.Služba za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave7
Samostalni sektor za upravnu inspekciju – UKUPNO15
9.SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
10.SAMOSTALNI ODJEL ZA INFORMIRANJE3
MINISTARSTVO UPRAVE – UKUP­NO200