Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1645

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (»Narodne novine«, broj 116/18), u članku 3., članku 55. stavku 4., članku 130. stavku 3. i članku 131. stavcima 2. i 7. riječi: »pomoćnik ministra« iz određenog broja i padeža zamjenjuju se riječju: »ravnatelj« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (»Narodne novine«, broj 116/18), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koji je prikazan u tablici u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Članak 3.

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/75
Urbroj: 50301-27/25-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U SASTAVU MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJABROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
1.KABINET MINISTRA10
2.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
3.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove1
3.1.1.Služba za ljudske potencijale i opće poslove1
3.1.1.1.Odjel za upravljanje, razvoj i usavršavanje ljudskih potencijala8
3.1.1.2.Odjel za opće i tehničke poslove11
3.1.2.Služba za informatičke poslove i pisarnicu1
3.1.2.1.Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu6
3.1.2.1.1.Pododsjek pisarnice i pismohrane13
3.2.Sektor za financije1
3.2.1.Služba za proračun, financijsko upravljanje i sigurnosne poslove1
3.2.1.1.Odjel za pripremu i izvršavanje proračuna5
3.2.1.2.Odjel za financijsko upravljanje, kontrole i sigurnosne poslove5
3.2.2.Služba za računovodstvene poslove6
3.3.Sektor za javnu nabavu1
3.3.1.Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave6
3.3.2.Služba za provedbu postupaka javne nabave6
Glavno tajništvo – ukupno75
4.UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
neposredno u Upravi za graditeljstvo, procjene vrijednosti nekretnina i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.1.Služba za procjenu vrijednosti nekretnina1
4.1.1.Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina5
4.1.2.Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina5
4.2.Sektor za graditeljstvo, stanovanje i komunalno gospodarstvo1
4.2.1.Služba za građevno-tehničku regulativu1
4.2.1.1.Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom5
4.2.1.2.Odjel za građevne proizvode i usluge5
4.2.2.Služba za stanovanje i komunalno gospodarstvo1
4.2.2.1.Odjel za stanovanje5
4.2.2.2.Odjel za komunalno gospodarstvo5
4.3.Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije1
4.3.1.Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada1
4.3.1.1.Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada5
4.3.1.2.Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte5
4.3.2.Služba za informacijski sustav i regulativu1
4.3.2.1.Odjel za IEC, baze i registre5
4.3.2.2.Odjel za regulativu i usklađenje s EU5
Uprava za graditeljstvo, procjene vrijednosti nekretnina i energetsku učinkovitost u zgradarstvu – ukupno60
5.UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
neposredno u Upravi za projekte i programe Europske unije i međunarodnu suradnju, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Sektor za programe Europske unije, međunarodne i EU poslove1
5.1.1.Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti1
5.1.1.1.Odjel za horizontalne aktivnosti5
5.1.1.2.Odjel za programiranje i praćenje5
5.1.2.Služba za strateško planiranje, razvoj projekata, komunikaciju i vidljivost1
5.1.2.1.Odjel za strateško planiranje i razvoj projekata5
5.1.2.2.Odjel za komunikaciju i vidljivost5
5.1.3.Služba za međunarodnu suradnju i europske poslove održivog razvoja8
5.2.Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada1
5.2.1.Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada1
5.2.1.1.Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada6
5.2.1.2.Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada6
5.2.2.Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada1
5.2.2.1.Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada8
5.2.2.2.Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada8
Uprava za projekte i programe Europske unije i međunarodnu suradnju – ukupno64
6.UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
neposredno u Upravi za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
6.1.Sektor za prostorno uređenje1
6.1.1.Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja8
6.1.2.Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine8
6.2.Sektor lokacijskih dozvola i investicija1
6.2.1.Služba za izdavanje lokacijskih dozvola1
6.2.1.1.Odjel za građevine državnog značaja5
6.2.1.2.Odjel za zahvate u prostoru5
6.2.2.Služba za pripremu i praćenje strateških projekata8
6.2.3.Služba za investicije6
6.3.Sektor građevinskih i uporabnih dozvola1
6.3.1.Služba za izdavanje građevinskih dozvola1
6.3.1.1.Odjel za građevine državnog značaja5
6.3.1.2.Odjel za strateške i posebne projekte5
6.3.2.Služba za tipske projekte i ostale akte6
6.3.3.Služba za izdavanje uporabnih dozvola8
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja – ukupno72
7.UPRAVA ZA NADZOR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
neposredno u Upravi za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
7.1.Sektor za nadzor rada nadležnih tijela i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom1
7.1.1.Služba za nadzor8
7.1.2.Služba za praćenje rada tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih tijela6
7.1.3.Služba za vođenje postupaka s nezakonito izgrađenom infrastrukturom8
7.2.Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja1
7.2.1.Služba za razvoj GIS aplikacija6
7.2.2.Služba za razvoj alfanumeričkih aplikacija6
7.2.3.Služba za vođenje registara o nezakonito izgrađenoj infrastrukturi6
Uprava za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom – ukupno45
8.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE8
9.SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE2
9.1.Služba za zakonodavstvo i međunarodno pravne poslove1
9.1.1.Odjel za normativu i koordinaciju provedbe propisa5
9.1.2.Odjel za međunarodno i europsko pravo5
9.2.Služba za žalbe i zastupanje1
9.2.1.Odjel za žalbe8
9.2.2.Odjel za zastupanje5
Samostalni sektor za pravne poslove – ukupno27
10.ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
neposredno u Zavodu za prostorni razvoj izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine1
10.1.1.Služba za strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine5
10.1.2.Služba za prostorne planove područja posebnih obilježja državne razine5
10.2.Sektor za prostorna istraživanja, praćenje stanja u prostoru i međunarodnu suradnju1
10.2.1.Služba za prostorna istraživanja i praćenje stanja u prostoru5
10.2.2.Služba za međunarodne projekte i programe iz područja prostornog uređenja5
Zavod za prostorni razvoj – ukupno23
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA – ukupno387