Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1646

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (»Narodne novine«, br. 21/17, 80/18, 116/18 i 59/19), u članku 81. stavku 4. riječi: »Pomoćnik ministra« zamjenjuju se riječju: »Ravnatelj«.

Članak 2.

U članku 83. stavku 2. riječi: »Pomoćnik ministra i glavni tajnik odgovorni su« zamjenjuju se riječima: »Glavni tajnik Ministarstva odgovoran je«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ravnatelj za svoj rad odgovara nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »pomoćniku ministra koji upravlja upravnom organizacijom« zamjenjuju se riječima: »ravnatelju upravne organizacije«.

Dosadašnji stavci 5. do 10. postaju stavci od 6. do 11.

Članak 3.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (»Narodne novine«, broj 59/19) zamjenjuje se Okvirnim broj državnih službenika i namještenika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji je prikazan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Članak 4.

Ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/67

Urbroj: 50301-25/27-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA15
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i opće poslove1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale5
2.1.2.Služba za opće poslove1
2.1.2.1.Pododsjek za poslove pisarnice i pismohrane5
2.2.Sektor za planiranje, financije i proračun1
2.2.1.Služba za proračun i računovodstvo5
2.2.2.Služba za planiranje, kontrolu i upravljanje rizicima5
2.3.Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove1
2.3.1.Služba za nabavu i informatičke poslove5
2.3.2.Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove6
Glavno tajništvo – ukupno37
3.UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za radne odnose1
3.1.1.Služba za rad5
3.1.2.Služba za unaprjeđenje i razvoj radnog zakonodavstva5
3.2.Sektor za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada1
3.2.1.Služba za kolektivne radne odnose i administrativnu suradnju u području upućivanja radnika5
3.2.2.Služba za međunarodnu suradnju na području rada5
3.3.Sektor za zaštitu na radu1
3.3.1.Služba za zaštitu na radu6
3.3.2.Služba za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja6
Uprava za rad i zaštitu na radu – ukupno37
4.UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za politike zapošljavanja1
4.1.1.Služba za razvoj i praćenje politika zapošljavanja5
4.1.2.Služba za normativno uređenje politika zapošljavanja i koordinaciju institucija tržišta rada5
4.2.Sektor za razvoj tržišta rada1
4.2.1.Služba za EU politike i implementaciju projekata u području tržišta rada5
4.2.2.Služba za praćenje i usklađivanje potreba tržišta rada5
Uprava za tržište rada i zapošljavanje – ukupno24
5.UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za mirovinski sustav1
5.1.1.Služba za mirovinsko osiguranje5
5.1.2.Služba za analizu i razvoj mirovinskoga sustava5
5.2.Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti1
5.2.1.Služba za međunarodnu suradnju u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti5
5.2.2.Služba za europske poslove u području mirovinskog sustava i socijalne sigurnosti5
Uprava za mirovinski sustav – ukupno24
6.UPRAVA ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE1
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za programiranje i praćenje operativnih programa1
6.1.1.Služba za programiranje i vrednovanje operativnih programa1
6.1.1.1.Odjel za praćenje operativnih programa4
6.1.1.2.Odjel za programiranje4
6.1.1.3.Odjel za vrednovanje4
6.1.2.Služba za financijsko planiranje i praćenje operativnih programa1
6.1.2.1.Odjel za financijsko planiranje i kontrolu4
6.1.2.2.Odjel za financijsko praćenje4
6.2.Sektor za informiranje, obrazovanje i tehničku pomoć1
6.2.1.Služba za informiranje i tehničku pomoć1
6.2.1.1.Odjel za informiranje4
6.2.1.2.Odjel za tehničku pomoć3
6.2.2.Služba za razvoj i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrola1
6.2.2.1.Odjel za pripremu i provedbu edukacija4
6.2.2.2.Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta3
6.3.Sektor za pripremu i provedbu projekata operativnih programa1
6.3.1.Služba za upravljanje projektima u području tržišta rada i društvenog poduzetništva1
6.3.1.1.Odjel za projekte u području tržišta rada6
6.3.1.2.Odjel za projekte iz područja društvenog poduzetništva4
6.3.2.Služba za upravljanje projektima iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja1
6.3.2.1.Odjel za projekte iz područja socijalne uključenosti4
6.3.2.2.Odjel za projekte iz područja obrazovanja4
6.3.3.Služba za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja i razvoja civilnoga društva1
6.3.3.1.Odjel za projekte iz područja dobrog upravljanja4
6.3.3.2.Odjel za projekte iz područja razvoja civilnoga društva4
6.3.4.Služba za financijske instrumente i teritorijalna ulaganja1
6.3.4.1.Odjel za financijske instrumente3
6.3.4.2.Odjel za operacije financirane kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja4
6.3.4.3.Odjel za projekte integriranih ulaganja za regeneraciju nerazvijenih područja4
6.4.Sektor za reviziju, uspostavu i unaprjeđenje sustava1
6.4.1.Služba za unaprjeđenje sustava1
6.4.1.1.Odjel za uspostavu pravila i poslovnih procesa4
6.4.1.2.Odjel za horizontalne aktivnosti4
6.4.2.Služba za informacijske sustave1
6.4.2.1.Odjel za pružanje podrške korisnicima4
6.4.2.2.Odjel za razvoj informacijskih sustava4
6.4.3.Služba za revizije i kontrolu1
6.4.3.1.Odjel za koordinaciju revizija na razini sustava4
6.4.3.2.Odjel za kontrolu i provjere na razini sustava4
6.4.4.Služba za postupanje po prigovorima1
6.4.4.1.Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija3
6.4.4.2.Odjel za prigovore u provedbi operacije3
Uprava za upravljanje operativnim programima
Europske unije – ukupno
119
7.SAMOSTALNI SEKTOR ZA REVIZIJU I NADZOR MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA12
8.SAMOSTALNI SEKTOR ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO10
8.aSAMOSTALNI SEKTOR ZA KOORDINACIJU EUROPSKIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SURADNJE1
8.a.1.Služba za europske poslove5
8.a.2.Služba za međunarodne poslove5
Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje – ukupno11
8.bSAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU1
8.b.1.Služba za analizu radnog zakonodavstva i sustava socijalne sigurnosti5
8.b.2.Služba za analitičku pripremu kolektivnog pregovaranja u javnom sektoru5
Samostalni sektor za analitiku – ukupno11
9.SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU4
10.SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU4
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA – UKUPNO308