Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1647

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (»Narodne novine«, broj 43/17), u članku 87. stavku 4. riječi: »Pomoćnici ministra« zamjenjuju se riječima: »Ravnatelji uprava«.

Članak 2.

U članku 89. stavku 2. riječi: »Pomoćnici ministra« zamjenjuju se riječima: »Ravnatelji uprava«.

U stavcima 5., 6. i 7. riječi: »pomoćniku ministra« zamjenjuju se riječima: »ravnatelju uprave«.

Članak 3.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (»Narodne novine«, broj 43/17) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Članak 4.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/65

Urbroj: 50301-25/27-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.Kabinet ministra13
2.Glavno tajništvo1
2.1.Sektor za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale1
2.1.1.1.Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima5
2.1.1.2.Odjel za službeničke odnose4
2.1.2.Služba za opće i tehničke poslove1
2.1.2.1.Odjel za opće poslove i poslove pisarnice2
2.1.2.1.1.Pododsjek za poslove pisarnice7
2.1.2.2.Odjel za sigurnosne, tehničke i pomoćne poslove2
2.1.2.2.1.Pododsjek za tehničke i pomoćne poslove8
2.1.3.Služba za nomotehničke poslove i procjenu učinaka propisa5
2.2.Sektor za nabavu i informatičku podršku1
2.2.1.Služba za nabavu1
2.2.1.1.Odjel za nabavu i praćenje ugovornih obveza4
2.2.1.2.Odjel za objedinjenu nabavu za ustanove socijalne skrbi4
2.2.2.Služba za informatičku podršku6
Glavno tajništvo – ukupno53
3.Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade1
Neposredno u Upravi za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica


1

3.1.Sektor za demografski razvoj1
3.1.1.Služba za istraživanje i koordinaciju demografske politike8
3.1.2.Služba za migracije8
3.2.Sektor za obitelj, djecu i mlade1
3.2.1.Služba za obitelj i djecu1
3.2.1.1.Odjel za obitelj5
3.2.1.2.Odjel za djecu5
3.2.2.Služba za mlade i volonterstvo1
3.2.2.1.Odjel za mlade5
3.2.2.2.Odjel za volonterstvo5
Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i
mlade – ukupno
42
4.Uprava za socijalnu politiku1
4.1.Sektor za koordinaciju reformskih procesa i modernizaciju sustava socijalne skrbi1
4.1.1.Služba za razvoj i modernizaciju sustava socijalne skrbi10
4.1.2.Služba za statistiku, analitiku i stručno usavršavanje8
4.2.Sektor za koordinaciju politika i unapređenje stručnog rada centara za socijalnu skrb1
4.2.1.Služba za socijalne naknade, prevenciju siromaštva i koordinaciju rada centara za socijalnu skrb1
4.2.1.1.Odjel za socijalne naknade i prevenciju siromaštva5
4.2.1.2.Odjel za stručnu, organizacijsku i infrastrukturnu podršku5
4.2.2.Služba za obiteljsko-pravnu zaštitu i zaštitu djece, mladih i obitelji u riziku1
4.2.2.1.Odjel za obiteljsko-pravnu zaštitu5
4.2.2.2.Odjel za djecu, mlade i obitelji u riziku5
4.2.3.Služba za zaštitu i promicanje prava socijalno osjetljivih skupina1
4.2.3.1.Odjel za zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom i skrbništvo5
4.2.3.2.Odjel za zaštitu i promicanje prava drugih socijalno osjetljivih skupina5
4.3.Sektor za razvoj socijalnih usluga i koordinaciju pružatelja usluga1
4.3.1.Služba za stručnu i infrastrukturnu podršku i unapređenje rada pružatelja usluga1
4.3.1.1.Odjel za provedbu procesa transformacije i deinstitucionalizacije5
4.3.1.2.Odjel za stručnu i infrastrukturnu podršku pružatelja usluga7
4.3.2.Služba za razvoj socijalnih usluga, udomiteljstvo i humanitarnu pomoć8
4.3.3.Služba za ugovaranje, osiguranje standarda i unapređenje kvalitete socijalnih usluga8
Uprava za socijalnu politiku – ukupno84
5.Uprava za međunarodne poslove i programe1
5.1.Sektor za međunarodnu suradnju1
5.1.1.Služba za koordinaciju međunarodnih i EU poslova1
5.1.1.1.Odjel za koordinaciju međunarodnih poslova4
5.1.1.2.Odjel za koordinaciju EU poslova5
5.1.2.Služba za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti


11

5.2.Sektor za upravljanje programima i projektima1
5.2.1.Služba za pripremu i provedbu programa iz fondova EU1
5.2.1.1.Odjel za pripremu programa iz fondova EU5
5.2.1.2.Odjel za provedbu programa iz fondova EU10
5.2.2.Služba za praćenje programa i vrednovanje projekata iz fondova EU1
5.2.2.1.Odjel za praćenje programa iz fondova EU5
5.2.2.2.Odjel za vrednovanje projekata iz fondova EU5
5.2.3.Služba za programe i projekte udruga1
5.2.3.1.Odjel za pripremu i provedbu programa i projekata udruga4
5.2.3.2.Odjel za praćenje programa i projekata udruga3
Uprava za međunarodne poslove i programe – ukupno59
6.Uprava za proračun i financije1
6.1.Sektor za proračun1
6.1.1.Služba za pripremu državnog proračuna, financijsko planiranje i decentralizirane funkcije8
6.1.2.Služba za izvršavanje financijskih planova ustanova i državnog proračuna12
6.1.3.Služba za investicije, upravljanje imovinom i praćenje središnje nabave ustanova socijalne skrbi1
6.1.3.1.Odjel za investicije i upravljanje imovinom5
6.1.3.2.Odjel za pripremu i praćenje postupaka središnje nabave materijalnih potreba ustanova socijalne skrbi4
6.2.Sektor za financije1
6.2.1.Služba za računovodstvo i financijsko upravljanje i kontrolu1
6.2.1.1.Pododsjek za knjigovodstvo4
6.2.1.2.Pododsjek za financijsko upravljanje i kontrolu3
6.2.2.Služba za likvidaturu i platni promet1
6.2.2.1.Pododsjek za pripremu plaćanja i isplatu plaća i naknada5
6.2.2.2.Pododsjek za platni promet i izvršenje državnog proračuna4
Uprava za proračun i financije – ukupno51
7.Samostalni sektor za nadzor i predstavke1
7.1.Služba za upravni nadzor10
7.2.Služba za inspekcijski nadzor11
7.3.Služba za predstavke i pritužbe8
Samostalni sektor za nadzor i predstavke – ukupno30
8.Samostalna služba za drugostupanjski postupak13
9.Samostalna služba za unutarnju reviziju5
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – UKUPNO350