Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1654

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (»Narodne novine«, br. 14/17 i 90/17), članci od 137. do 146. brišu se.

Članak 2.

U člancima od 147. do 151. brojevi: »9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2.« zamjenjuju se brojevima: »8., 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.2.«.

Članak 3.

U člancima od 152. do 154. brojevi: »10., 11., 12.« zamjenjuju se brojevima: »9., 10., 11.«.

Članak 4.

U člancima od 155. do 157. brojevi: »13., 13.1., 13.2.« zamjenjuju se brojevima: »12., 12.1., 12.2.«.

Članak 5.

U članku 158. stavku 3. riječi: »pomoćnici ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelji«.

Članak 6.

Članak 159. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelji su za svoj rad odgovorni nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske.«.

U članku 159. stavku 6. riječi: »pomoćniku ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelju«.

U stavku 9. riječi: »pomoćniku ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelju«.

U stavku 11. riječi: »pomoćniku ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelju«.

Članak 7.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (»Narodne novine«, br. 14/17 i 90/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Članak 8.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/79

Urbroj: 50301-25/05-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Redni brojNaziv unutarnju ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
Neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1.Sektor za proračun i računovodstvene poslove1
2.1.1.Služba za proračun1
2.1.1.1.Odjel za proračun3
2.1.1.2.Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu3
2.1.2.Služba za računovodstvene poslove7
2.2.Sektor za pravne poslove, ljudske potencijale i uredsko poslovanje1
2.2.1.Služba za pravne poslove1
2.2.1.1.Odjel za normativne poslove3
2.2.1.2.Odjel za pravne poslove3
2.2.2.Služba za ljudske potencijale1
2.2.2.1.Odjel za radno-pravna pitanja3
2.2.2.1.1.Pododsjek za administrativnu potporu3
2.2.2.2.Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala3
2.2.3.Služba za uredsko poslovanje8
2.3.Sektor za sigurnost, informatičku podršku i opće poslove1
2.3.1.Služba za informatičku podršku i telekomunikacije6
2.3.2.Služba za sigurnost i opće poslove1
2.3.2.1.Odjel za sigurnost5
2.3.2.2.Odjel za opće poslove5
2.3.2.2.1.Odjeljak za vozni park7
2.3.3.Služba za nabavu1
2.3.3.1.Odjel za provedbu postupaka javne nabave3
2.3.3.2.Odjel za ugovaranje i praćenje izvršenja ugovora3
2.4.Sektor za strateško upravljanje, analitiku i razvoj1
2.4.1.Služba za strateško planiranje i provedbu1
2.4.1.1.Odjel za planiranje strateških dokumenata3
2.4.1.2.Odjel za praćenje rezultata i učinaka3
2.4.2.Služba za upravljanje rizicima1
2.4.2.1.Odjel za prikupljanje i analizu rizika3
2.4.2.2.Odjel za postupanje po rizicima3
Glavno tajništvo – UKUPNO90
3.UPRAVA ZA INVESTICIJE, INDUSTRIJU I INOVACIJE1
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.1.Sektor za investicije i poduzetničku infrastrukturu1
3.1.1.Služba za poticanje investicija1
3.1.1.1.Odjel za sustav potpora investitorima5
3.1.1.2.Odjel za nadzor sustava potpora investitorima5
3.1.2.Služba za poduzetničku infrastrukturu8
3.2.Sektor za industrijsku politiku1
3.2.1.Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset1
3.2.1.1.Odjel za offset4
3.2.1.2.Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj4
3.2.2.Služba za industrijsku politiku1
3.2.2.1.Odjel za restrukturiranje industrije5
3.2.2.2.Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje5
3.2.3.Služba za strateške investicijske projekte8
3.3.Sektor za rudarstvo1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.3.1.Služba za upravne poslove u rudarstvu1
3.3.1.1.Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine3
3.3.1.2.Odjel upravnih poslova za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala4
3.3.2.Služba za gospodarske poslove u rudarstvu1
3.3.2.1.Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine3
3.3.2.2.Odjel za gospodarske poslove u rudarstvu za mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala3
3.4.Sektor za inovacijsku politiku1
3.4.1.Služba za pripremu i praćenje poticanja istraživanja, razvoja i inovacija1
3.4.1.1.Odjel za financijsku podršku inovacijskim procesima4
3.4.1.2.Odjel za europske i međunarodne inovacijske programe3
3.4.2.Služba za unapređenje inovacijskog sustava1
3.4.2.1.Odjel za inovacijsku infrastrukturu i nefinancijske instrumente za poticanje inovacija4
3.4.2.2.Odjel za analize, izradu i praćenje strategija za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija4
3.4.2.3.Odjel za provedbu EU projekata5
Uprava za investicije, industriju i inovaciju – UKUPNO91
4.UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE1
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Sektor za trgovinu i tržište1
4.1.1.Služba za unapređenje trgovine i tržišta1
4.1.1.1.Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak4
4.1.1.2.Odjel za oružje i dozvole4
4.1.2.Služba za digitalno gospodarstvo8
4.2.Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača1
4.2.1.Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT1
4.2.1.1.Odjel za notifikaciju i centar SOLVIT3
4.2.1.2.Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva3
4.2.2.Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU1
4.2.2.1.Odjel za usklađivanje zakonodavstva i IMI sustav4
4.2.2.2.Odjel za međunarodnu suradnju i Centar unutarnjeg tržišta EU3
4.2.3.Služba za politiku zaštite potrošača1
4.2.3.1.Odjel za zaštitu potrošača4
4.2.3.2.Odjel za Europski potrošački centar (ECC)5
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – UKUPNO46
5.UPRAVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT1
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.1.Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta1
5.1.1.Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta1
5.1.1.1.Odjel za pripremu i programiranje projekata3
5.1.1.2.Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu3
5.1.2.Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge1
5.1.2.1.Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor3
5.1.2.2.Odjel za klastere i zadruge3
5.1.3.Služba za provedbu programa i projekata u obrazovanju1
5.1.3.1.Odjel za pripremu i praćenje programa i projekata3
5.1.3.2.Odjel za provedbu programa i projekata3
5.2.Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu1
5.2.1Služba za upravno-pravne poslove u obrtu i poduzetništvu1
5.2.1.1.Odjel za upravno-pravne poslove u obrtu3
5.2.1.2.Odjel za upravno-pravne poslove u poduzetništvu3
5.2.2.Služba za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu4
Uprava za poduzetništvo i obrt – UKUPNO36
6.UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE1
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Sektor za programiranje, praćenje i financijsko upravljanje1
6.1.1.Služba za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija6
6.1.2.Služba za pripremu programa u poduzetništvu1
6.1.2.1.Odjel za poduzetničku potpornu infrastrukturu4
6.1.2.2.Odjel za projekte u poduzetništvu5
6.1.3.Služba za financijsko upravljanje1
6.1.3.1.Odjel za pripremu i praćenje proračuna4
6.1.3.2.Odjel za plaćanja5
6.1.4.Služba za praćenje i evaluaciju programa.1
6.1.4.1Odjel za praćenje4
6.1.4.2.Odjel za evaluaciju i analitiku4
6.2.Sektor za odabir, ugovaranje i provedbu projekata1
6.2.1.Služba za provjeru prihvatljivosti projekata10
6.2.2.Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata istraživanja, razvoja i inovacija9
6.2.3.Služba za ocjenjivanje kvalitete projekata u poduzetništvu10
6.2.4.Služba za ugovaranje1
6.2.4.1.Odjel za ugovaranje I5
6.2.4.2.Odjel za ugovaranje II7
6.2.5.Služba za provedbu projekata6
6.3.Sektor za kontrolu kvalitete i podršku sustavu1
6.3.1.Služba za kontrolu kvalitete1
6.3.1.1.Odjel za kontrolu kvalitete natječajne dokumentacije4
6.3.1.2.Odjel za kontrolu kvalitete postupka odabira7
6.3.2.Služba za podršku sustavu1
6.3.2.1.Odjel za tehničku pomoć4
6.3.2.2.Odjel za horizontalna pitanja4
6.4.Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja5
Uprava za programe i projekte Europske unije –
UKUPNO
114
7.UPRAVA ZA POLITIKU JAVNE NABAVE1
Neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Sektor za stručnu pomoć i nadzor1
7.1.1.Služba za stručnu pomoć1
7.1.1.1.Odjel za davanje mišljenja3
7.1.1.2.Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata3
7.1.2.Služba za nadzor1
7.1.2.1.Odjel za provedbu nadzora3
7.1.2.2.Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti4
7.2.Sektor za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju1
7.2.1.Služba za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava8
7.2.2.Služba za praćenje, analitiku i izvješćivanje1
7.2.2.1.Odjel za elektroničku javnu nabavu3
7.2.2.2.Odjel za analitiku i izvješćivanje3
7.2.3.Služba za izobrazbu7
Uprava za politiku javne nabave – UKUPNO41
8.RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE1
– neposredno u Ravnateljstvu izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Služba za kontrolu i popunu Bilance1
8.1.1.Odjel za prehrambene proizvode4
8.1.2.Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode3
8.2.Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove8
Ravnateljstvo za robne zalihe – UKUPNO18
9.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE5
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE10
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME1
12.1.Odjel za analitičku i metodološku podršku4
12.2.Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju4
Samostalna služba za unapređenje poslovne klime – UKUPNO9
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA482