Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1658

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine (»Narodne novine«, broj 8/17) u članku 42. stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 43. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Radom upravne organizacije ustrojene u sastavu ministarstva upravlja ravnatelj.«.

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

Članak 3.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelji za svoj rad odgovorni su nadležnom državnom tajniku, ministru i Vladi Republike Hrvatske«.

U stavcima 6., 8. i 10. riječi: »pomoćniku ministra« zamjenjuju se riječju: »ravnatelju«.

Članak 4.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Ministarstvu državne imovine prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine (»Narodne novine«, broj 8/17) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu državne imovine koji je sadržan u tablici u prilogu ove Uredbe i koja čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine.

Članak 5.

Ministar državne imovine će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva državne imovine usklađen s odredbama ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/63

Urbroj: 50301-26/23-19-2

Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU DRŽAVNE IMOVINE

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu MinistarstvaOkvirni broj izvršitelja
1. KABINET MINISTRA11
2. GLAVNO TAJNIŠTVO1
* neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.1. Sektor za ljudske potencijale, opće poslove, oduzetu imovinu i informatičku potporu1
2.1.1. Služba za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu1
* neposredno u Službi za ljudske potencijale, opće poslove i oduzetu imovinu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Službe13
2.1.1.1. Odjel za oduzetu imovinu3
2.1.1.2. Odjel pisarnice10
2.1.2. Služba za informatičku potporu i informacijsku sigurnost7
2.2. Sektor za financijsko upravljanje, računovodstvo i javnu nabavu1
2.2.1. Služba za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu1
* neposredno u Službi za financijsko planiranje, proračun, analize i javnu nabavu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Službe6
2.2.1.1. Odjel za javnu nabavu3
2.2.2. Služba za računovodstvene poslove7
Glavno tajništvo – ukupno55
3. UPRAVA ZA NEKRETNINE
* neposredno u Upravi za nekretnine, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta1
3.1.1. Služba za stanove7
3.1.2. Služba za poslovne prostore7
3.1.3. Služba za zemljišta1
3.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem5
3.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije5
3.1.3.3. Odjel za bivšu vojnu imovinu5
3.2. Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave1
3.2.1. Služba za investicijske projekte7
3.2.2. Služba za pravne poslove9
3.2.3. Služba za tehničke poslove7
3.2.4. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave1
* neposredno u Službi za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Službe6
3.2.4.1. Područna jedinica Osijek3
3.2.4.2. Područna jedinica Rijeka3
3.2.4.3. Područna jedinica Split3
Uprava za nekretnine – ukupno73
4. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA
* neposredno u Upravi za trgovačka društva, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1. Sektor za trgovačka društva1
4.1.1. Služba za strateška trgovačka društva i restrukturiranje9
4.1.2. Služba za nestrateška trgovačka društva7
4.2. Sektor za strategije, planove i izvještavanje1
4.2.1. Služba za strateško planiranje i upravljanje projektima8
4.2.2. Služba za koordinaciju sustava upravljanja8
4.2.3. Služba za regulativu i izvještavanje8
Uprava za trgovačka društva – ukupno44
5. SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL4
6. SAMOSTALNI ODJEL ZA REGISTAR DRŽAVNE IMOVINE3
7. SAMOSTALNI ODJEL ZA CRKVENU IMOVINU I SUKCESIJU3
8. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU3
Ministarstvo državne imovine – ukupno196