Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1660

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, broj 132/17), u članku 3. točki 1. ispred riječi: »ravnatelja« dodaje se riječ: »glavnog«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 4. i članak 4. mijenjaju se i glase:

»1. KABINET GLAVNOG RAVNATELJA

Članak 4.

Kabinet glavnog ravnatelja obavlja protokolarne poslove, poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, te druge stručne i administrativne poslove. Obavlja poslove u vezi s odnosima s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave, kao i poslove u vezi odnosa sa sredstvima javnog informiranja, iz djelokruga DHMZ-a. Kabinet obavlja bilateralne i multilateralne poslove s relevantnim međunarodnim organizacijama te s nacionalnim hidrološkim i meteorološkim službama. Brine o usklađivanju rada DHMZ-a sukladno međunarodnim ugovorima, strategijama, konvencijama i drugim obvezujućim međunarodnim dokumentima, posebno vezanim uz Svjetsku meteorološku organizaciju i ostale organizacije u kojima je Republika Hrvatska punopravna članica, te skrbi o pripremi, evidenciji i provedbi međunarodnih ugovora. Kabinet obavlja poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar DHMZ-a. Obavljaju se poslovi podrške u upravljanju kvalitetom, dogovaranju interne i eksterne revizije procesa utvrđenih prema normi HRN ISO 9001, te poslovi unutarnje revizije u DHMZ-u. U Kabinetu se objedinjuju i pohranjuju izvješća o radu i planovi rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Kabinet obavlja poslove vezane za pripremu sastanaka stručnog Kolegija te pohranu zapisnika s istih. Izrađuju se odluke i okružnice glavnog ravnatelja. Rješava se pošta upućena glavnom ravnatelju te se vodi evidencija i pohrana povjerljive pošte.«.

Članak 3.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»Glavni ravnatelj predstavlja i upravlja radom DHMZ-a i odgovoran je za njegov rad.

Glavnog ravnatelja, u slučaju njegove odsutnosti i sprječenosti, zamjenjuje zamjenik glavnog ravnatelja.

Radom Sektora upravlja načelnik sektora.

Radom Kabineta glavnog ravnatelja upravlja tajnik Kabineta.

Radom Samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Radom Samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.

Radom Službe upravlja voditelj službe.

Radom Odjela upravlja voditelj odjela.

Radom Pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka.

Radom Odjeljka upravlja voditelj odjeljka.«.

Članak 4.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u DHMZ-u za svoj rad odgovaraju glavnom ravnatelju, zamjeniku glavnog ravnatelja te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.«.

Članak 5.

Članak 122. mijenja se i glasi:

»Kao stručno i savjetodavno tijelo, glavni ravnatelj osniva Stručni kolegij.

Sastav i način rada Stručnog kolegija utvrđuje glavni ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem redu.«.

Članak 6.

U članku 123. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga DHMZ-a, a osobito za utvrđivanje nacrta propisa i davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima, glavni ravnatelj može osnivati stručne savjete, povjerenstva i radne skupine.«.

Članak 7.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Državnom hidrometeorološkom zavoda prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, broj 132/17) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Državnom hidrometeorološkom zavodu koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Članak 8.

Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog hidrometeorološkog zavoda s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:022-03/19-03/64
Urbroj:50301-25/06-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET GLAVNOG RAVNATELJA6
2.SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE1
2.1.Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima1
2.1.1.Odjel za ljudske potencijale5
2.1.2.Odjel za pravne poslove i upravljanje dokumentima5
2.1.3.Odjel za zaštitu na radu3
2.2.Služba za financije, računovodstvo i nabavu1
2.2.1.Odjel za plan, analizu i nabavu6
2.2.2.Odjel za financije i računovodstvo7
2.3.Služba za tehničku potporu8
Sektor za financije, pravne i opće poslove – ukupno37
3.SEKTOR ZA PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I DRUGE MEĐUNARODNE PROJEKTE1
3.1.Služba za provedbu projekata Europske unije8
3.2.Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike5
Sektor za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije – ukupno14
4.SEKTOR ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Služba za meteorološka motrenja12
4.1.1.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod4
4.1.2.Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Križevci3
4.1.3.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Bjelovar2
4.1.4.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Daruvar3
4.1.5.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Sisak3
4.1.6.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Varaždin2
4.1.7.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Krapina3
4.1.8.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Karlovac3
4.1.9.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ogulin2
4.1.10.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Pazin2
4.1.11.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Parg3
4.1.12.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zavižan3
4.1.13.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Gospić4
4.1.14.Područna jedinica Odjeljak Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb – Maksimir6
4.1.15.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zagreb-Grič3
4.1.16.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj3
4.1.17.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rab3
4.1.18.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Senj3
4.1.19.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rijeka3
4.1.20.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Dubrovnik – Gorica3
4.1.21.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Lastovo2
4.1.22.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Šibenik3
4.1.23.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Knin2
4.1.24.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Split – Marijan5
4.1.25.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ploče2
4.1.26.Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Makarska3
4.1.27.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Komiža3
4.1.28.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Hvar3
4.1.29.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zadar3
4. 2.Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja1
4.2.1.Odjel za automatska meteorološka mjerenja5
4.2.2.Odjel za visinska meteorološka mjerenja5
4.3.Služba za obradu i kontrolu podataka1
4.3.1.Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka11
4.3.2.Odjel za obradu arhivskih nizova meteoroloških podataka i praćenje klime6
Sektor za motrenje vremena i klime – ukupno130
5.SEKTOR ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ1
5.1.Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela1
5.1.1.Odjel za operativnu numeričku prognozu5
5.1.2.Odjel za asimilaciju podataka i nowcasting5
5.2.Služba za primjenjena istraživanja i modeliranje1
5.2.1.Odjel za primijenjeno modeliranje5
5.2.2.Odjel za obradu podataka modela i aplikacije5
5.3.Služba za klimatologiju1
5.3.1.Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju5
5.3.2.Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija5
5.4.Služba za agrometeorologiju1
5.4.1.Odjel za agrometeorološka istraživanja5
5.4.2.Odjel za agrometeorološke informacije5
Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj – ukupno45
6.SEKTOR ZA VREMENSKE I POMORSKE ANALIZE I PROGNOZE1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za vremenske analize i prognoze1
6.1.1.Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave6
6.1.2.Odjel za operativne podloge6
6.1.3.Odjel za vremensku prognozu7
6.1.4.Odjel za analizu i verifikaciju5
6.2.Služba Pomorski meteorološki centar1
6.2.1.Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu9
6.2.2.Odjel za pomorsku meteorologiju5
6.2.3.Odjel za operativne podloge5
6.3.Služba Regionalni centar za Jadran1
6.3.1.Odjel za meteorološke podloge i standard5
6.3.2.Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav5
Sektor za vremenske i pomorske analize i prog­noze – ukupno58
7.SEKTOR ZA HIDROLOGIJU1
7.1.Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda1
7.1.1.Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda14
7.1.2.Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda6
7.1.3.Odjel za nanos i morfologiju rječnih korita5
7.2.Služba za hidrološke studije, analize i prognoze1
7.2.1.Odjel za hidrološke studije i analize5
7.2.2.Odjel za hidrološke prognoze5
7.3.Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka12
Sektor za hidrologiju – ukupno50
8.SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA1
8.1.Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka1
8.1.1.Odjel za mjerenje kvalitete zraka5
8.1.2.Odjel za održavanje infrastructure5
8.2.Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu9
8.3.Služba kemijski laboratorij1
8.3.1.Odjel anorganski laboratorij5
8.3.2.Odjel organski laboratorij6
Sektor za kvalitetu zraka – ukupno33
9.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIKU1
9.1.Odjel za baze podataka5
9.2.Odjel za programsku nadgradnju5
9.3.Odjel za računalni sustav5
Samostalna služba za informatiku – ukupno16
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UMJERNI LABORATORIJ1
10.1.Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila5
10.2.Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka5
Samostalna služba za umjerni laboratorij – ukupno11
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA1
11.1.Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja5
11.1.1.Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj3
11.1.2.Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar3
11.2.Odjel za analizu i stručnu podršku5
Samostalna služba za daljinska mjerenja – ukupno17
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA1
12.1.Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče7
12.2.Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka9
12.3.Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora9
12.4.Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek9
12.5.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin5
12.6.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema5
12.7.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec5
12.8.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice8
12.9.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište9
Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda – ukupno67
13.SAMOSTALNI ODJEL BIBLIOTEKA3
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD – UKUPNO487