Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1661

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, broj 37/17), u članku 2. točki 1., naslovu iznad članka 3., članku 3., članku 33., članku 34., članku 35., članku 36., članku 37., članku 38. i članku 39. riječ: »ravnatelj« iz određenog padeža, zamjenjuje se riječima: »glavni ravnatelj« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Tablica okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (»Narodne novine«, broj 37/17), zamjenjuje se Tablicom okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 3.

Glavni ravnatelj Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo s odredbama ove Uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/61
Urbroj: 50301-27/25-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

TABLICA OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POTREBNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj

izvršitelja

I.Neposredno u Zavodu, izvan sastava unutarnjih ustrojstvenih jedinica1
1.Kabinet glavnog ravnatelja8
2.Sektor za patente1
2.1.Služba za pravne, međunarodne i administrativne poslove1
2.1.1.Odjel za pravne poslove, međunarodnu zaštitu patenata i formalno ispitivanje10
2.1.2.Odjel za razvoj i administriranje patentnih podataka5
2.2.Služba specijalista za područja tehnike1
2.2.1.Odjel za kemiju i kemijsku tehnologiju6
2.2.2.Odjel za strojarstvo, transport, elektrotehniku, fiziku i TPP9
Ukupno Sektor za patente33
3.Sektor za žigove i industrijski dizajn1
3.1.Služba za formalno ispitivanje žigova, registraciju dizajna i vođenje registara1
3.1.1.Odjel za formalno ispitivanje i međunarodnu registraciju žigova5
3.1.2.Odjel za registraciju dizajna i vođenje registara7
3.2.Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova1
3.2.1.Odjel za supstancijalno ispitivanje žigova7
3.2.2.Odjel za prigovore i opozive5
Ukupno Sektor za žigove i industrijski dizajn27
4.Sektor za potporu poslovnim procesima1
4.1.Služba za financije, računovodstvo i nabavu8
4.2.Služba za informacijsku tehnologiju1
4.2.1.Odjel za aplikativnu i sistemsku potporu5
4.2.2.Odjel za tehnološku potporu5
4.3.Služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale1
4.3.1.Odjel za opće pravne poslove i ljudske potencijale5
4.3.2.Odjel za opće poslove i dokumentaciju9
Ukupno Sektor za potporu poslovnim procesima35
5.Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove1
5.1.Odjel za autorsko i srodna prava te provedbu prava intelektualnog vlasništva5
5.2.Odjel za poništaje prava, žalbene postupke i registraciju zastupnika5
Ukupno Samostalna služba za autorsko pravo i zajedničke pravne poslove11
6.Samostalna služba za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva10
7.Samostalna služba za korisničke informacije i usluge1
7.1.Odjel za potporu korisnicima5
7.2.Odjel za usluge pretraživanja i analize5
Ukupno Samostalna služba za korisničke informacije i usluge11
SVEUKUPNO136