Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo

NN 79/2019 (23.8.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1662

Na temelju članka 54. stavka 1., a u vezi s člankom 65. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (»Narodne novine«, broj 40/19) u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Kabinet glavnog ravnatelja«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 3. i članak 3. mijenjaju se i glase:

»1. KABINET GLAVNOG RAVNATELJA

Članak 3.

Kabinet glavnog ravnatelja je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Zavoda koja obavlja stručne, organizacijske i administrativne poslove za glavnog ravnatelja, koordinacijske i protokolarne poslove, poslove u vezi odnosa sa sredstvima javnog informiranja, poslove koordiniranja međunarodne suradnje, poslove u vezi s kontaktom i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana, poslove koordinacije rada načelnika sektora i voditelja samostalnih službi. Kabinet glavnog ravnatelja koordinira izradu strateških dokumenta i projekata Zavoda, objedinjuje planove rada i izvješća o radu unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem programa i planova rada, obavlja poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, zaprima i rješava poštu upućenu glavnom ravnatelju, uređuje mrežnu stranicu Zavoda te obavlja i druge poslove za službene potrebe glavnog ravnatelja.«.

Članak 3.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Glavni ravnatelj predstavlja, upravlja i rukovodi Zavodom.

Glavni ravnatelj ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove po ovlaštenju glavnog ravnatelja.

Radom Kabineta glavnog ravnatelja upravlja tajnik Kabineta glavnog ravnatelja.«.

Članak 4.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Zamjenik glavnog ravnatelja za svoj rad odgovara glavnom ravnatelju i Vladi.

Tajnik Kabineta glavnog ravnatelja za svoj rad odgovoran je glavnom ravnatelju i zamjeniku glavnog ravnatelja.

Načelnici sektora odgovorni su za svoj rad glavnom ravnatelju i zamjeniku glavnog ravnatelja.

Voditelji samostalnih službi odgovorni su za svoj rad glavnom ravnatelju i zamjeniku glavnog ravnatelja.

Voditelji službi u sastavu sektora odgovorni su za svoj rad glavnom ravnatelju, zamjeniku glavnog ravnatelja i načelniku sektora.

Voditelji odjela u sastavu službe odgovorni su za svoj rad glavnom ravnatelju, zamjeniku glavnog ravnatelja, načelniku sektora i voditelju službe.

Samostalni izvršitelji u područnim jedinicama za svoj rad odgovaraju voditeljima odjela i službi u čijem se sastavu nalaze.«.

Članak 5.

U članku 42. stavku 1. riječi: »Ravnatelj Zavoda« zamjenjuju se riječima: »Glavni ravnatelj Zavoda«.

Članak 6.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika u Državnom zavodu za mjeriteljstvo prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (»Narodne novine«, broj 40/19) zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Državnom zavodu za mjeriteljstvo koji je sadržan u prilogu ove Uredbe i čini sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Članak 7.

Glavni ravnatelj Zavoda, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog zavoda za mjeriteljstvo s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/59
Urbroj: 50301-25/06-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM ZAVODU ZA MJERITELJSTVO

1.Kabinet glavnog ravnatelja3
2.Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine1
2.1.Služba za mjeriteljstvo1
2.1.1.Odjel za mjeriteljstvo i mjerila5
2.1.2.Odjel za izobrazbu i kvalitetu4
2.1.3Odjel za međunarodnu suradnju u mjeriteljstvu3
2.2.Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Zagreb1
2.2.1.Odjel za mjerila mehaničkih veličina7
2.2.2.Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina8
2.3.Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Rijeka1
2.3.1.Odjel za mjerila mehaničkih veličina5
2.3.2.Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina5
2.4.Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Split1
2.4.1.Odjel za mjerila mehaničkih veličina5
2.4.2.Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina5
2.5.Služba mjeriteljskih poslova – Područna jedinica Osijek1
2.5.1.Odjel za mjerila mehaničkih veličina5
2.5.2.Odjel za ostala mjerila i ispitivanje pretpakovina5
2.6.Služba za plemenite kovine1
2.6.1.Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja5
2.6.2.Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja izvan sjedišta Zavoda1
– u Područnoj jedinici Rijeka – samostalni izvršitelj2
– u Područnoj jedinici Split – samostalni izvršitelj1
– u Područnoj jedinici Osijek – samostalni izvršitelj1
Ukupno za Sektor za mjeriteljstvo i plemenite kovine74
3.Sektor za pravne, financijske i opće poslove1
3.1.Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove te informatičke poslove1
3.1.1.Odjel za ljudske potencijale, pravne i opće poslove10
3.1.2.Odjel za informatičke poslove3
3.1.3.Odjel za pomoćne i tehničke poslove3
3.2.Služba za financijske, računovodstvene i poslove nabave1
3.2.1.Odjel za financijsko – planske i računovodstvene poslove5
3.2.2.Odjel za nabavu5
Ukupno za Sektor za pravne, financijske i opće poslove29
4.Samostalna služba za temeljno mjeriteljstvo1
4.1.Odjel za razvoj, koordinaciju i međunarodne poslove3
4.2.Odjel za nacionalni laboratorij za masu i gustoću3
Ukupno za Samostalnu službu za temeljno mjeriteljstvo7
5.Samostalna služba za homologaciju i tehničko zakonodavstvo u području motornih vozila1
5.1.Odjel za homologaciju vozila i dijelova4
5.2.Odjel za cestovni promet i smanjenje štetnih emisija3
Ukupno za Samostalnu službu za homologaciju i tehničko zakonodavstvo u području motornih vozila8
6.Samostalna služba za mjeriteljsku inspekciju1
– u Područnoj jedinici Zagreb – samostalni izvršitelj2
– u Područnoj jedinici Rijeka – samostalni izvršitelj1
– u Područnoj jedinici Osijek – samostalni izvršitelj2
– u Područnoj jedinici Split – samostalni izvršitelj3
Ukupno za Samostalnu službu za mjeriteljsku inspekciju9
UKUPNO DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO130