Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

NN 79/2019 (23.8.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1664

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti (»Narodne novine«, broj 108/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST I OPERATIVNO-TEHNIČKE KOORDINACIJE ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost (»Narodne novine«, br. 61/16, 28/18 i 110/18) točka IV. mijenja se i glasi:

»Članovi Nacionalnog vijeća su:

– predstavnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, predsjednik

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član

– predstavnik Ministarstva uprave, član

– predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, član

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, član

– predstavnik Ministarstva obrane, član

– predstavnik Ministarstva pravosuđa, član

– predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, član

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, član

– predstavnik Sigurnosno-obavještajne agencije, član

– predstavnik Zavoda za sigurnost informacijskih sustava, član

– predstavnik Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija, član

– predstavnik Hrvatske akademske i istraživačke mreže, Nacionalnog CERT-a, član

– predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, član

– predstavnik Hrvatske narodne banke, član

– predstavnik Agencije za zaštitu osobnih podataka, član.

Predsjednik Nacionalnog vijeća je pomoćnik predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost nadležan za područje informacijske sigurnosti.

Ostali članovi Nacionalnog vijeća su predstavnici u rangu državnog tajnika ili ravnatelja za tijela državne uprave odnosno zamjenika ili pomoćnika čelnika za ostala tijela i pravne osobe iz stavka 1. ove točke.

Čelnici tijela, pravnih osoba i institucija iz stavka 1. ove točke imenuju predstavnika i njegovog zamjenika u Nacionalno vijeće te o tome obavještavaju predsjednika Nacionalnog vijeća.

Iznimno od stavka 4. ove točke, čelnici ministarstava iz stavka 1. ove točke koja su ustrojena za više upravnih područja povezanih s pitanjima kibernetičke sigurnosti, mogu imenovati dva zamjenika predstavnika u Nacionalno vijeće, o čemu predsjedniku Nacionalnog vijeća dostavljaju obavijest s obrazloženjem potrebe njihova imenovanja.

U rad Nacionalnog vijeća mogu se, prema potrebi, uključiti i druge osobe, o čemu odlučuje Nacionalno vijeće.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe rada Nacionalnog vijeća obavlja Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/285
Urbroj: 50301-29/23-19-2
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.