Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

NN 80/2019 (28.8.2019.), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže

Vlada Republike Hrvatske

1669

Na temelju članka 54. stavka 9. i članka 56.a stavka 3., a u vezi s člankom 130. stavkom 14. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2019. godine donijela

UREDBU

O EKOLOŠKOJ MREŽI I NADLEŽNOSTIMA JAVNIH USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se utvrđuje popis vrsta i stanišnih tipova čije očuvanje zahtijeva određivanje područja ekološke mreže (referentna lista vrsta i staništa), uključujući i prioritetne divlje vrste te prioritetne prirodne stanišne tipove, stručni kriteriji za određivanje vPOVS-a i POP-a, kriteriji prema kojima Europska komisija vrši procjenu vPOVS-a u smislu značaja za Europsku uniju, način identifikacije te popis vPOVS-a, POVS-a, PPOVS-a i POP-a s pripadajućim ciljnim vrstama, odnosno stanišnim tipovima tih područja, način prikaza granica i kartografski prikaz vPOVS-a, POVS-a, PPOVS-a i POP-a, te način prikaza zonacije svih navedenih područja u odnosu na rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

(2) Ovom Uredbom utvrđuju se i nadležnosti javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Prilozi I., II. i III. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.)

– Prilog I. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. godine o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (SL L 20, 26. 1. 2010.).

Članak 3.

(1) U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. biogeografski seminar je pregovarački proces kojeg vodi Europska komisija, a kojim se na razini biogeografskih regija za svaki stanišni tip te za svaku divlju vrstu od interesa za Europsku uniju utvrđuje dostatnost izdvojenih vjerojatnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (vPOVS) države članice

2. Ministarstvo je tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

3. Zakon je Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13, 15/18 i 14/19).

(2) Ostali pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Područje ekološke mreže odabire se na osnovi stručnih kriterija za odabir područja za svaki prirodni stanišni tip i stanište divlje vrste od interesa za Europsku uniju i Republiku Hrvatsku.

(2) Stručni kriteriji za odabir područja ekološke mreže propisani su Prilogom I. ove Uredbe.

(3) Stručni kriteriji iz stavka 2. ovoga članka odnose se na:

– prirodne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju, uključujući i prioritetne stanišne tipove zastupljene na teritoriju Republike Hrvatske koji su propisani u Prilogu II. Dijelu 1. ove Uredbe (referentna lista stanišnih tipova)

– staništa divljih vrsta, uključujući i ptice, od interesa za Europsku uniju te prioritetne divlje vrste koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, a koje su propisane u Prilogu II. Dijelu 2. ove Uredbe (referentna lista ptica i ostalih divljih vrsta).

(4) Ocjena stanja primjenom stručnih kriterija za svaki prirodni stanišni tip i svaku divlju vrstu sastavni je dio baze podataka ekološke mreže koju, zajedno s granicama područja iz članka 9. ove Uredbe, vodi i održava Ministarstvo, a objavljuje se putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo zajedno s granicama područja iz članka 9. ove Uredbe.

Članak 5.

Ovom Uredbom utvrđuje se popis sljedećih područja ekološke mreže:

– područja očuvanja značajna za ptice (POP) iz Priloga III. Dijela 1. ove Uredbe

– područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) iz Priloga III. Dijela 2. ove Uredbe

– vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) iz Priloga III. Dijela 3. ove Uredbe

– posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS) iz Priloga III. Dijela 4. ove Uredbe.

Članak 6.

(1) Podatke o vjerojatnim područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i njihov kartografski prikaz Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji radi provedbe Biogeografskog seminara.

(2) Temeljem zaključka Europske komisije utvrđenih tijekom Biogeografskog seminara, Ministarstvo usklađuje podatke o vjerojatnim područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (vPOVS), a Ministarstvo dostavlja usklađene podatke i kartografski prikaz Europskoj komisiji.

(3) Nakon što Europska komisija uputi Republici Hrvatskoj konačni zaključak o dostatnosti vjerojatnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (vPOVS) popis područja objavljuje se u službenom glasilu Europske unije, a datumom objave ona mijenjaju status u područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS).

Članak 7.

Europska komisija utvrđuje dostatnost vjerojatnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (vPOVS) u smislu značaja za Europsku uniju prema sljedećim kriterijima:

1. sva vPOVS područja koja je odredila Republika Hrvatska sukladno stručnim kriterijima, a koja sadrže prioritetne prirodne stanišne tipove i/ili vrste smatraju se područjima od značaja za Europsku uniju

2. procjena značaja ostalih vPOVS područja, to jest njihov doprinos održavanju ili ponovnoj uspostavi povoljnog stanja očuvanosti prirodnog stanišnog tipa iz Priloga I. Dijela 1. ove Uredbe ili vrste iz Priloga I. Dijela 2. ove Uredbe i/ili koherentnosti ekološke mreže uzima u obzir sljedeće:

a) relativnu vrijednost područja na nacionalnoj razini

b) geografski smještaj područja u odnosu na migratorne rute vrsta iz Priloga I. Dijela 2. ove Uredbe te pripada li područje neprekinutom ekosustavu smještenom s obje strane jedne ili više unutarnjih granica država članica Europske unije

c) ukupnu površinu područja

d) broj prirodnih stanišnih tipova iz Priloga II. Dijela 1. ove Uredbe i broj vrsta iz Priloga II. Dijela 2. ove Uredbe prisutnih na području

e) globalnu ekološku vrijednost područja za dotične biogeografske regije i/ili za cijelo europsko područje država članica, u pogledu karakterističnog ili jedinstvenog izgleda njegovih obilježja i načina na koji su povezani.

Članak 8.

Područja ekološke mreže iz članka 5. ove Uredbe definirana su sljedećim podacima:

– identifikacijskim brojem

– nazivom

– znanstvenim imenima divljih vrsta ili stanišnih tipova zbog kojih je pojedino područje određeno kao područje ekološke mreže (ciljne vrste i staništa) uz posebno označavanje prioritetnih divljih vrsta ili prioritetnih stanišnih tipova navođenjem oznake »*«,

– kategorijama ciljnih vrsta i stanišnih tipova

– statusom vrste, kod posebnih područja značajnih za očuvanje ptica.

Članak 9.

(1) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru prikazuju se na publikacijskoj karti iz Priloga IV. ove Uredbe i to kao Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice (POP), Dio 2. Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS), Dio 3. Vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i Dio 4. Posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS).

(2) Granice područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru čuva Ministarstvo u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) te su javno dostupne putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo.

Članak 10.

Zonaciju u odnosu na rasprostranjenost ciljnih vrsta i stanišnih tipova čuva Ministarstvo u digitalnom obliku kao sloj geografskog informacijskog sustava (GIS) koji je javno dostupan putem mrežnog portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal) kojeg vodi Ministarstvo.

Članak 11.

(1) Područjem ekološke mreže iz članka 5. ove Uredbe upravlja jedna ili više javnih ustanova, odnosno Ministarstvo sukladno nadležnostima utvrđenim u Prilogu V. ove Uredbe. U slučaju kada jednim područjem ekološke mreže upravlja jedna javna ustanova ta javna ustanova nadležna je za cijelo područje ekološke mreže. U slučaju kada jednim područjem ekološke mreže upravljaju dvije ili više javnih ustanova, odnosno javna ustanova i Ministarstvo, nadležnosti u Prilogu V. su utvrđene prema mjesnoj nadležnosti, granicama parka prirode, granicama nacionalnog parka, granicama područja ekološke mreže ili granicama teritorijalnog mora Republike Hrvatske, odnosno mora pod nacionalnom jurisdikcijom.

(2) Prilogom V. ove Uredbe za svako područje ekološke mreže utvrđuje se nadležnost javnih ustanova i Ministarstva za upravljanje i donošenje plana upravljanja tim područjem. Područje ekološke mreže u Prilogu V. navodi se identifikacijskim brojem područja i nazivom područja, a javne ustanove navode se svojim punim službenim nazivom.

Članak 12.

Prilozi I. – V. tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o ekološkoj mreži (»Narodne novine«, br. 124/13 i 105/15).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/85
Urbroj: 50301-25/27-19-4
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

STRUČNI KRITERIJI ZA ODABIR PODRUČJA
EKOLOŠKE MREŽE

A. Kriteriji za odabir područja za očuvanje prirodnih stanišnih tipova

a) stupanj zastupljenosti stanišnog tipa na području ekološke mreže

b) površina stanišnog tipa na području ekološke mreže u odnosu na ukupnu površinu tog stanišnog tipa na teritoriju cijele države

c) stupanj očuvanosti strukture i funkcija stanišnog tipa prirodnog staništa te mogućnosti obnove

d) globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje stanišnog tipa.

B. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta, osim ptica

a) veličina i gustoća populacije vrsta koje su prisutne na području ekološke mreže u odnosu na populaciju prisutne na teritoriju cijele države

b) stupanj očuvanosti obilježja staništa koja su značajna za vrstu i mogućnosti njihove obnove

c) stupanj izoliranosti populacije koja je prisutna na području ekološke mreže u odnosu na prirodnu rasprostranjenost vrste

d) globalna procjena vrijednosti područja ekološke mreže za očuvanje vrste

e) za široko rasprostranjene životinjske vrste područja odgovaraju mjestima unutar prirodne rasprostranjenosti takvih vrsta u kojima postoje fizički ili biološki čimbenici bitni za njihov život i razmnožavanje. Za široko rasprostranjene vodene vrste područja se predlažu samo gdje postoji područje koje se može jasno odrediti i koje predstavlja fizičke i biološke čimbenike bitne za njihov život i razmnožavanje.

C. Kriteriji za odabir područja za očuvanje divljih vrsta ptica

Europski IBA kriteriji za odabir područja IBA (Important Bird Areas) u Europi: http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteuro

PRILOG II.

Dio 1. –     Prirodni stanišni tipovi od interesa za Europsku uniju zastupljeni na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista stanišnih tipova, *prioritetni stanišni tipovi)

Natura kodNaziv stanišnog tipa na Dodatku I Direktive o staništimaHrvatski naziv stanišnog tipaBiogeografska regija – kontinentalnaBiogeografska regija – alpinskaBiogeografska regija – mediteranskaBiogeografska regija – morska mediteranska
1110Sandbanks which are slightly covered by sea water all the timePješčana dna trajno prekrivena morem


x
1120Posidonia beds (Posidonion oceanicae)*Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)*


x
1130EstuariesEstuariji

x
1140Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tideMuljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke

x
1150Coastal lagoons*Obalne lagune*

x
1160Large shallow inlets and baysVelike plitke uvale i zaljevi

x
1170ReefsGrebeni


x
1210Annual vegetation of drift linesVegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.)

x
1240Vegetated sea cliffs of the Mediteranean coasts with endemic Limonium spp.Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

x
1310Salicornia and other annuals colonizing mud and sandMuljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima

x
1410Mediteranean salt meadows (Juncetalia maritimi)Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)

x
1420Mediteranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)

x
1530Pannonic salt steppes and salt marshes*Panonske slane stepe i slane močvare*x


2110Embryonic shifting dunesEmbrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina

x
2340Pannonic inland dunes*Kontinentalne panonske sipine*x


3130Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-NanojunceteaAmfibijska staništa Isoëto-Nanojunceteaxxx
3140Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)
xx
3150Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetationPrirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamionxxx
3170Mediteranean temporary ponds*Mediteranske povremene lokve*

x
3180Turloughs*Povremena krška jezera (Turloughs)*
xx
3230Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanicaObale planinskih rijeka s Myricaria germanicax


3260Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetationVodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachionxxx
3270Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetationRijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.x


32A0Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric AlpsSedrene barijere krških rijeka Dinaridaxxx
4030European dry heathsEuropske suhe vrištinexx

4060Alpine and Boreal heathsPlaninske i borealne vrištine
xx
4070Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)*Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)*
x

5130Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslandsSastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi
xx
5210Arborescent matoral with Juniperus spp.Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.

x
5330Thermo-Mediteranean and pre-steppe scrubTermo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides

x
6110Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi*Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu*xxx
6170Alpine and subalpine calcareous grasslandsPlaninski i pretplaninski vapnenački travnjaci
xx
6210Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)xxx
6220Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea*Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea*

x
6230Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe)*Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama*xxx
6240Sub-continental steppic grasslands*Subpanonski stepski travnjaci (Festucion vallesiacae)*x


6250Pannonic loess steppic grasslands*Panonski stepski travnjaci na praporu*x


6260Pannonic sand steppes*Panonski travnjaci na pijesku*x


62A0Eastern sub-mediteranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)
xx
6410Molinia meadows on calcareous, peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)xx

6420Mediteranean tall humid grasslands of the Molinio-HoloschoenionMediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion

x
6430Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levelsHidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)xx

6440Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubiiLivade Cnidion dubiix


6510Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)xxx
6520Mountain hay meadowsBrdske košanicexx

6540Sub-Mediteranean grasslands of the Molinio-Hordeion secaliniSubmediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini

x
7110Active raised bogs*Aktivni nadignuti cretovi*xx

7140Transition mires and quaking bogsPrijelazni cretovixx

7150Depressions on peat substrates of the RhynchosporionDepresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)x


7220Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)*Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati*xx

7230Alkaline fensBazofilni cretovixx

8120Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii)Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii
xx
8140Eastern Mediteranean screesIstočnomediteranska točila

x
8210Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetationKarbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijomxxx
8220Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetationSilikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijomx


8310Caves not open to the publicŠpilje i jame zatvorene za javnostxxx
8330Submerged or partly submerged sea cavesPreplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje


x
9110Luzulo-Fagetum beech forestsBukove šume Luzulo-Fagetumxx

9130Asperulo-Fagetum beech forestsBukove šume Asperulo-Fagetumxx

9160Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuliSubatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betulix
x
9180Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines*Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion*xx

91D0Bog woodland*Šume na acidofilnim cretovima*xx

91E0Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*xx

91F0Riparian mixed forest of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifoliaxxx
91H0Pannonian woods with Quercus pubescens*Panonske šume s Quercus pubescens*x


91K0Illyrian Fagus sylvatica forests (Aremonio-Fagion)Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)xxx
91L0Illyrian oak-hornbeam forests (Erythronio-carpinion)Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)xx

91M0Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forestsPanonsko-balkanske šume kitnjaka i sladunaxx

91R0Dinaric dolomite Scots pine forests (Genisto januensis-Pinetum)Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)
x

9260Castanea sativa woodsŠume pitomog kestena (Castanea sativa)x
x
92D0Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea)

x
9320Olea and Ceratonia forestsŠume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)

x
9340Quercus ilex and Quercus rotundifolia forestsVazdazelene šume česmine (Quercus ilex)

x
9410Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)
x

9530(Sub-)Mediteranean pine forest with endemic black pines*(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora*
xx
9540Mediteranean pine forests with endemic Mesogean pinesMediteranske šume endemičnih borova

x

Dio 2. –     Divlje vrste od interesa za Europsku uniju koje se redovito pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske za koje su izdvojena područja ekološke mreže (referentna lista divljih vrsta, *prioritetne vrste); SR Ref list = vrste za koje za sada nisu izdvojena POVS područja jer je uložena znanstvena rezerva na referentnu listu

Popis divljih vrsta (izuzev ptica) za koje su izdvojena područja ekološke mreže

RazredRed (catalogue of life_2017)Porodica (catalogue of life_2017)Naziv vrste na Dodatku II Direktive o staništimaValidni znanstveni naziv vrsteHrvatski naziv vrsteBiogeografska regija –
kontinentalna
Biogeografska regija – alpinskaBiogeografska regija – mediteranskaBiogeografska regija – morska mediteranska
MammaliaChiropteraMiniopteridaeMiniopterus schreibersiiMiniopterus schreibersiidugokrili pršnjakxxx
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus blasiiRhinolophus blasiiBlazijev potkovnjak

x
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus euryaleRhinolophus euryalejužni potkovnjakxxx
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus ferumequinumRhinolophus ferumequinumveliki potkovnjakxxx
MammaliaChiropteraRhinolophidaeRhinolophus hipposiderosRhinolophus hipposiderosmali potkovnjakxxx
MammaliaChiropteraVespertilionidaeBarbastella barbastellusBarbastella barbastellusširokouhi mračnjakxx

MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis bechsteiniiMyotis bechsteiniivelikouhi šišmišxxx
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis blythiiMyotis blythiioštrouhi šišmišxxx
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis capacciniiMyotis capacciniidugonogi šišmišxxx
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis dasycnemeMyotis dasycnememočvarni šišmišx


MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis emarginatusMyotis emarginatusriđi šišmišxxx
MammaliaChiropteraVespertilionidaeMyotis myotisMyotis myotisveliki šišmišxxx
MammaliaRodentiaCastoridaeCastor fiberCastor fiberdabarx


MammaliaRodentiaCricetidaeDinaromys bogdanoviDinaromys bogdanovidinarski voluhar
xx
MammaliaCarnivoraCanidaeCanis lupus*Canis lupus*vukxxx
MammaliaCarnivoraUrsidaeUrsus arctos*Ursus arctos*medvjed
xx
MammaliaCarnivoraMustelidaeLutra lutraLutra lutravidraxxx
MammaliaCarnivoraFelidaeLynx lynxLynx lynxris
x

MammaliaArtiodactylaBovidaeRupicapra rupicapra balcanicaRupicapra rupicapra balcanicabalkanska divokoza
xx
MammaliaCetaceaDelphinidaeTursiops truncatusTursiops truncatusdobri dupin


x
ReptiliaTestudinesTestudinidaeTestudo hermanniTestudo hermannikopnena kornjača

x
ReptiliaTestudinesCheloniidaeCaretta caretta*Caretta caretta*glavata želva


SR Ref list
ReptiliaTestudinesEmydidaeEmys orbicularisEmys orbicularisbarska kornjačax
x
ReptiliaTestudinesGeoemydidaeMauremys caspicaMauremys rivulatariječna kornjača

x
ReptiliaSquamataLacertidaeDinarolacerta mosorensisDinarolacerta mosorensismosorska gušterica

x
ReptiliaSquamataColubridaeElaphe quatuorlineataElaphe quatuorlineatačetveroprugi kravosas

x
ReptiliaSquamataColubridaeElaphe situlaZamenis situlacrvenkrpica

x
ReptiliaSquamataViperidaeVipera ursiniiVipera ursinii macrops*planinski žutokrug
xx
AmphibiaCaudataSalamandridaeTriturus carnifexTriturus carnifexveliki vodenjakxxx
AmphibiaCaudataSalamandridaeTriturus dobrogicusTriturus dobrogicusveliki panonski vodenjakx


AmphibiaCaudataProteidaeProteus anguinus*Proteus anguinus*čovječja ribica
xx
AmphibiaAnuraBombinatoridaeBombina bombinaBombina bombinacrveni mukačx


AmphibiaAnuraBombinatoridaeBombina variegataBombina variegatažuti mukačxxx
AmphibiaAnuraRanidaeRana latasteiRana latasteilombardijska smeđa žaba

x
CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaeEudontomyzon spp.Eudontomyzon mariaeukrajinska paklarax


CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaeEudontomyzon spp.Eudontomyzon vladykovidunavska paklaraxx

CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaeLethenteron zanandreaiLampetra soljaniSoljanova paklara

x
CephalospidomorphiPetromyzontiformesPetromyzontidaePetromyzon marinusPetromyzon marinusmorska paklara

xx
ActinopterygiiCyprinodontiformesCyprinodontidaeAphanius fasciatusAphanius fasciatusobrvan

x
ActinopterygiiSalmoniformesSalmonidaeHucho huchoHucho huchomladicaxx

ActinopterygiiSalmoniformesSalmonidaeSalmo marmoratusSalmo marmoratusglavatica

x
ActinopterygiiSalmoniformesSalmonidaeSalmothymus obtusirostrisSalmothymus obtusirostrismekousna

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAlburnus albidusAlburnus neretvaeneretvanska uklija

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAlburnus albidusAlburnus arborellaprimorska uklija

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAspius aspiusAspius aspiusbolenx


ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeAulopyge huegeliiAulopyge huegeliioštrulja

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeBarbus meridionalisBarbus balcanicuspotočna mrenaxx

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeBarbus plebejusBarbus plebejusmren

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeChalcalburnus chalcoidesAlburnus sarmaticusvelika pliskaxx

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeChondrostoma kneriChondrostoma kneripodustva

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeChondrostoma phoxinusChondrostoma phoxinuspodbila

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeGobio albipinnatusRomanogobio vladykovibjeloperajna krkušax


ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeGobio kessleriRomanogobio kessleriKeslerova krkušax


ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeGobio uranoscopusRomanogobio uranoscopustankorepa krkušaxx

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeLeuciscus souffiaTelestes souffiablistavecx


ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePelecus cultratusPelecus cultratussabljarkax


ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Telestes croaticushrvatski pijor
x

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Telestes fontinaliskrbavska gaovica
x

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Telestes miloradikonavoski pijor

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys adspersusimotska gaovica

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys ghetaldiipopovska gaovica

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys jadovensisjadovska gaovica
x

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Delminichthys krbavensiskrbavski pijor
x

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Phoxinellus alepidotuspijurica

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaePhoxinellus spp.Phoxinellus dalmaticusdalmatinska gaovica

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeRhodeus sericeus amarusRhodeus amarusgavčicax


ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeRutilus pigusRutilus virgoploticaxx

ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeSqualius microlepisSqualius microlepismakal

x
ActinopterygiiCypriniformesCyprinidaeSqualius svallizaeSqualius svallizaesvalić

x
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis elongataCobitis elongataveliki vijunxx

ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis bilineatadvoprugasti vijun
xx
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis dalmatinacetinski vijun

x
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis elongatoidesvijunx


ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis illyricailirski vijun

x
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis jadovensisjadovski vijun
x

ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeCobitis taeniaCobitis narentananeretvanski vijun

x
ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeMisgurnus fossilisMisgurnus fossilispiškurxx

ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeSabanejewia aurataSabanejewia balcanicazlatni vijunx


ActinopterygiiCypriniformesCobitidaeSabanejewia larvataSabanejewia larvatatalijanski zlatni vijun
x

ActinopterygiiPerciformesPercidaeGymnocephalus baloniGymnocephalus baloniBalonijev balavacx


ActinopterygiiPerciformesPercidaeGymnocephalus schraetzerGymnocephalus schraetzerprugasti balavacx


ActinopterygiiPerciformesPercidaeZingel streberZingel strebermali vretenacx


ActinopterygiiPerciformesPercidaeZingel zingelZingel zingelveliki vretenacx


ActinopterygiiPerciformesGobiidaeKnipowitschia croaticaKnipowitschia croaticavrgoračka gobica

x
ActinopterygiiPerciformesGobiidaePadogobius panizzaeKnipowitschia panizzaeglavočić vodenjak

x
ActinopterygiiPerciformesGobiidaePomatoschistus canestriniiPomatoschistus canestriniiglavočić crnotrus

x
ActinopterygiiClupeiformesClupeidaeAlosa spp.Alosa fallaxčepa

xx
ActinopterygiiScorpaeniformesCottidaeCottus gobioCottus gobiopešxxx
ActinopterygiiEsociformesUmbridaeUmbra krameriUmbra kramericrnkax


MalacostracaDecapodaAstacidaeAustropotamobius pallipesAustropotamobius pallipesbjelonogi rak
xx
MalacostracaDecapodaAstacidaeAustropotamobius torentium*Austropotamobius torentium*potočni rakxxx
InsectaColeopteraCarabidaeCarabus variolosusCarabus nodulosusčvorasti trčakxxx
InsectaColeopteraCarabidaeRhysodes sulcatusRhysodes sulcatus
x


InsectaColeopteraCerambycidaeCerambyx cerdoCerambyx cerdohrastova strizibubaxxx
InsectaColeopteraCerambycidaeMorimus funereusMorimus funereusvelika četveropjega cvilidretaxxx
InsectaColeopteraCerambycidaeRosalia alpina*Rosalia alpina*alpska strizibubaxxx
InsectaColeopteraCetoniidaeOsmoderma eremita*Osmoderma eremita*mirišljivi samotarxxx
InsectaColeopteraCucujidaeCucujus cinnaberinusCucujus cinnaberinus
x


InsectaColeopteraDytiscidaeGraphoderus bilineatusGraphoderus bilineatusdvoprugasti kozakx


InsectaColeopteraLeiodidaeLeptodirus hochenwartiLeptodirus hochenwartiitankovrati podzemljarxxx
InsectaColeopteraLucanidaeLucanus cervusLucanus cervusjelenakx
x
InsectaLepidopteraErebidaeCallimorpha quadripunctaria*Euplagia quadripunctaria*danja medonjicaxxx
InsectaLepidopteraLasiocampidaeEriogaster cataxEriogaster cataxkataksxxx
InsectaLepidopteraLycaenidaeLycaena disparLycaena disparkiseličin vatreni plavacxxx
InsectaLepidopteraLycaenidaeMaculinea nausithousPhengaris nausithouszagasiti livadni plavacx


InsectaLepidopteraLycaenidaeMaculinea teleiusPhengaris teleiusveliki livadni plavacx


InsectaLepidopteraNoctuidaeArytrura musculusArytrura musculusvrbina šefljicax


InsectaLepidopteraNymphalidaeCoenonympha oedippusCoenonympha oedippusmočvarni okaš

x
InsectaLepidopteraNymphalidaeEuphydryas auriniaEuphydryas auriniamočvarna riđaxxx
InsectaLepidopteraNymphalidaeHypodryas maturnaEuphydryas maturnamala svibanjska riđaxx

InsectaLepidopteraNymphalidaeNymphalis vaualbumNymphalis vaualbumbijela riđax


InsectaLepidopteraNymphalidaeProterebia afra dalmataProterebia afra dalmatadalmatinski okaš
xx
InsectaLepidopteraPieridaeLeptidea morseiLeptidea morseiGrundov šumski bijelacxx

InsectaOdonataCoenagrionidaeCoenagrion ornatumCoenagrion ornatumistočna vodendjevojčicaxxx
InsectaOdonataCordulegastridaeCordulegaster herosCordulegaster herosgorski potočarxx

InsectaOdonataGomphidaeLindenia tetraphyllaLindenia tetraphyllajezerski regoč

x
InsectaOdonataGomphidaeOphiogomphus ceciliaOphiogomphus ceciliarogati regočx


InsectaOdonataLibellulidaeLeucorhinia pectoralisLeucorhinia pectoralisveliki tresetarx


GastropodaHygrophilaPlanorbidaeAnisus vorticulusAnisus vorticulus
x
x
GastropodaStylommatophoraVertiginidaeVertigo angustiorVertigo angustioruskoušćani zvrčićx
x
GastropodaStylommatophoraVertiginidaeVertigo moulinsianaVertigo moulinsianatrbušasti zvrčić

x
BivalviaMyidaDreissenidaeCongeria kusceriCongeria jalzicisjeverni dinarski špiljski školjkaš
x

BivalviaMyidaDreissenidaeCongeria kusceriCongeria kuscerijužni dinarski špiljski školjkaš

x
BivalviaUnionidaUnionidaeUnio crassusUnio crassusobična lisankaxx

LiliopsidaAsparagalesAsparagaceaeScilla litardiereiChouardia litardiereilivadni procjepak
xx
LiliopsidaAsparagalesIridaceaeGladiolus palustrisGladiolus palustrismočvarni mačić

x
LiliopsidaAsparagalesOrchidaceaeCypripedium calceolusCypripedium calceolusgospina papučica
x

LiliopsidaAsparagalesOrchidaceaeHimantoglossum adriaticumHimantoglossum adriaticumjadranska kozonoškax
x
LiliopsidaPoalesCyperaceaeEleocharis carniolicaEleocharis carniolicakranjska jezernica
x

MagnoliopsidaApialesApiaceaeApium repensApium repenspuzavi celerxx

MagnoliopsidaApialesApiaceaeEryngium alpinumEryngium alpinumplaninski kotrljan
x

MagnoliopsidaAsteralesAsteraceaeLigularia sibiricaLigularia sibiricasibirska jezičnjača
x

MagnoliopsidaAsteralesAsteraceaeSeratula lycopifolia*Seratula lycopifolia*nerazgranjena pilica
xx
MagnoliopsidaAsteralesCampanulaceaeAdenophora lilifoliaAdenophora lilifoliamirisava žlijezdača
x

MagnoliopsidaBrassicalesBrassicaceaeDegenia velebitica*Degenia velebitica*velebitska degenija
xx
MagnoliopsidaBrassicalesBrassicaceaeArabis scopolianaArabis scopolianaSkopolijeva gušarka
xx
MagnoliopsidaCaryophyllalesCaryophyllaceaeCerastium dinaricumCerastium dinaricumdinarski rožac
x

MagnoliopsidaCaryophyllalesCaryophyllaceaeMoehringia tommasiniiMoehringia tommasiniiTommasinijeva merinka

x
MagnoliopsidaFabalesFabaceaeGenista holopetalaGenista holopetalacjelolatična žutilovka
xx
MagnoliopsidaRanunculalesRanunculaceaeAquilegia kitaibeliiAquilegia kitaibeliikitaibelov pakujac
x

MagnoliopsidaRanunculalesRanunculaceaePulsatilla grandisPulsatilla vulgaris ssp. grandismodra sasaxxx
PolypodiopsidaHydropteridalesMarsileaceaeMarsilea quadrifoliaMarsilea quadrifoliačetverolisna raznorotkax


BryopsidaBuxbaumialesBuxbaumiaceaeBuxbaumia viridisBuxbaumia viridis

x

BryopsidaDicranalesDicranaceaeDicranum virideDicranum viride

x

BryopsidaHypnalesAmblystegiaceaeDrepanocladus vernicosusHamatocaulis vernicosus
xx

MarchantiopsidaMarchantialesAytoniaceaeMannia triandraMannia triandra
x


Popis vrsta ptica za koje su izdvojena područja ekološke mreže

Porodica (prema BirdLife International)Znanstveni naziv vrste
(prema BirdLife International)
Hrvatski naziv vrsteStatus vrste:Kategorija za ciljnu vrstu
G-gnjezdarica,
P-preletnica,
Z-zimovalica,
nG-neredovita gnjezdarica
GaviidaeGavia stellatacrvenogrli plijenorZČlanak 4. stavak 1. DP
GaviidaeGavia arcticacrnogrli plijenorZČlanak 4. stavak 1. DP
ProcellaridaeCalonectris diomedeaveliki zovojGČlanak 4. stavak 1. DP
ProcellaridaePuffinus yelkouangregulaGČlanak 4. stavak 1. DP
PhalacrocoracidaePhalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacGČlanak 4. stavak 1. DP
PhalacrocoracidaePhalacrocorax pygmeusmali vranacG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeArdea purpureačaplja dangubaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeCasmerodius albusvelika bijela čapljaG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeEgretta garzettamala bijela čapljaG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeArdeola ralloidesžuta čapljaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeNycticorax nycticoraxgakG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeIxobrychus minutusčapljica voljakG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ArdeidaeBotaurus stellarisbukavacG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
CiconidaeCiconia nigracrna rodaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
CiconidaeCiconia ciconiabijela rodaGČlanak 4. stavak 1. DP
ThreskiornithidaePlegadis falcinellusblistavi ibisnG, PČlanak 4. stavak 1. DP
ThreskiornithidaePlatalea leucorodiažličarkaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AnatidaeAythya nyrocapatka njorkaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaePandion haliaetusbukočPČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaePernis apivorusškanjac osašG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeMilvus migranscrna lunjaGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeHaliaeetus albicillaštekavacGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeGyps fulvusbjeloglavi supG, PČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircaetus gallicuszmijarGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircus aeruginosuseja močvaricaG, ZČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircus cyaneuseja strnjaricaZČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeCircus pygarguseja livadarkaGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeAquila pomarinaorao kliktašGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeAquila clangaorao klokotašZČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeAquila chrysaetossuri oraoGČlanak 4. stavak 1. DP
AccipitridaeHieraaetus pennatuspatuljasti oraoGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco columbariusmali sokolZČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco eleonoraeEleonorin sokolGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco naumannibjelonokta vjetrušaGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco peregrinussivi sokolGČlanak 4. stavak 1. DP
FalconidaeFalco vespertinuscrvenonoga vjetrušaPČlanak 4. stavak 1. DP
PhasianidaeTetrao urogallustetrijeb gluhanGČlanak 4. stavak 1. DP
PhasianidaeBonasa bonasialještarkaGČlanak 4. stavak 1. DP
PhasianidaeAlectoris graecajarebica kamenjarkaGČlanak 4. stavak 1. DP
GruidaeGrus grusždralPČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaeCrex crexkosacGČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaePorzana porzanariđa štijokaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaePorzana parvasiva štijokaGČlanak 4. stavak 1. DP
RallidaePorzana pusillamala štijokaGČlanak 4. stavak 1. DP
RecurvirostridaeHimantopus himantopusvlastelicaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
BurhinidaeBurhinus oedicnemusćukavicaGČlanak 4. stavak 1. DP
CharadriidaeCharadrius alexandrinusmorski kulikGČlanak 4. stavak 1. DP
ScolopacidaePhilomachus pugnaxpršljivacPČlanak 4. stavak 1. DP
ScolopacidaeTringa glareolaprutka migavicaPČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeLarus audouiniisredozemni galebGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeLarus melanocephaluscrnoglavi galebPČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeLarus minutusmali galebZČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeSterna sandvicensisdugokljuna čigraZČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeSterna hirundocrvenokljuna čigraGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeSterna albifronsmala čigraGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeChlidonias hybridabjelobrada čigraGČlanak 4. stavak 1. DP
LaridaeChlidonias nigercrna čigraPČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeBubo buboušaraGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeStrix uralensisjastrebačaGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeGlaucidium passerinummali ćukGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeAegolius funereusplaninski ćukGČlanak 4. stavak 1. DP
StrigidaeAsio flammeussova močvaricanGČlanak 4. stavak 1. DP
CaprimulgidaeCaprimulgus europaeusleganjGČlanak 4. stavak 1. DP
AlcedinidaeAlcedo atthisvodomarG, ZČlanak 4. stavak 1. DP
CoraciidaeCoracias garuluszlatovranaGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDendrocopos leucotosplaninski djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDendrocopos syriacussirijski djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaePicoides tridactylustroprsti djetlićGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaeDryocopus martiuscrna žunaGČlanak 4. stavak 1. DP
PicidaePicus canussiva žunaGČlanak 4. stavak 1. DP
AlaudidaeMelanocorypha calandravelika ševaGČlanak 4. stavak 1. DP
AlaudidaeCalandrella brachydactylakratkoprsta ševaGČlanak 4. stavak 1. DP
AlaudidaeLullula arboreaševa krunicaGČlanak 4. stavak 1. DP
MotacillidaeAnthus campestrisprimorska trepteljkaGČlanak 4. stavak 1. DP
LaniidaeLanius colluriorusi svračakGČlanak 4. stavak 1. DP
LaniidaeLanius minorsivi svračakGČlanak 4. stavak 1. DP
MuscicapidaeLuscinia svecicamodrovoljkaG, PČlanak 4. stavak 1. DP
MuscicapidaeFicedula albicollisbjelovrata muharicaGČlanak 4. stavak 1. DP
MuscicapidaeFicedula parvamala muharicaGČlanak 4. stavak 1. DP
SylviidaeAcrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjakG, P, ZČlanak 4. stavak 1. DP
SylviidaeHippolais olivetorumvoljić maslinarGČlanak 4. stavak 1. DP
SylviidaeSylvia nisoriapjegava grmušaGČlanak 4. stavak 1. DP
EmberizidaeEmberiza hortulanavrtna strnadicaGČlanak 4. stavak 1. DP
AnatidaeCygnus olorcrvenokljuni labud
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnser fabalisguska glogovnjača
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnser albifronslisasta guska
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnser ansersiva guska
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas penelopezviždara
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas streperapatka kreketaljka
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas creccakržulja
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas plathyrhynchosdivlja patka
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas acutapatka lastarka
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas querquedulapatka pupčanica
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAnas clypeatapatka žličarka
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeNetta rufinapatka gogoljica
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAythya ferinaglavata patka
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeAythya fuligulakrunata patka
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeBucephala clangulapatka batoglavica
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeMergus seratormali ronac
Članak 4. stavak 2. DP
AnatidaeMergus merganserveliki ronac
Članak 4. stavak 2. DP
PodicipedidaePodiceps nigricolliscrnogrli gnjurac
Članak 4. stavak 2. DP
RallidaeRallus aquaticuskokošica
Članak 4. stavak 2. DP
RallidaeFulica atraliska
Članak 4. stavak 2. DP
HaematopodidaeHaematopus ostralegusoštrigar
Članak 4. stavak 2. DP
CharadriidaeVanellus vanellusvivak
Članak 4. stavak 2. DP
CharadriidaePluvialis squatarolazlatar pijukavac
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeGallinago gallinagošljuka kokošica
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeLimosa limosacrnorepa muljača
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeNumenius phaeopusprugasti pozviždač
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeNumenius arquataveliki pozviždač
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeTringa erythropuscrna prutka
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeTringa totanuscrvenonoga prutka
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeTringa nebulariakrivokljuna prutka
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeActitis hypoleucosmala prutka
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeCalidris alpinažalar cirikavac
Članak 4. stavak 2. DP
ScolopacidaeLymnocryptes minimusmala šljuka
Članak 4. stavak 2. DP
ColumbidaeColumba oenasgolub dupljaš
Članak 4. stavak 2. DP
AlaudidaeEremophila alpestrisplaninska ševa
Članak 4. stavak 2. DP
HirundinidaeRiparia ripariabregunica
Članak 4. stavak 2. DP
SylviidaePhylloscopus bonelligorski zviždak
Članak 4. stavak 2. DP
TimaliidaePanurus biarmicusbrkata sjenica
Članak 4. stavak 2. DP


DP – Direktiva o pticama

PRILOG III.

Dio 1. Područja očuvanja značajna za ptice (POP)

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaKategorija za ciljnu vrstuZnanstveni naziv vrsteHrvatski naziv vrsteStatus (G = gnjezdarica; P = preletnica;
Z = zimovalica)
HR1000001Pokupski bazen1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak
P
1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ardea purpureačaplja danguba
P
1Ardeola ralloidesžuta čaplja
P
1Aythya nyrocapatka njorkaGP
1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigraGP
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaGP
1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Crex crexkosacG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Grus grusždral
P
1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Luscinia svecicamodrovoljka
P
1Milvus migranscrna lunjaG

2Netta rufinapatka gogoljicaG

1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Pandion haliaetusbukoč
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarka
P
1Porzana parvasiva štijokaG

1Porzana porzanariđa štijokaG

1Porzana pusillamala štijoka
P
1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, siva guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus)
HR1000002Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje1Alcedo atthisvodomarG

1Sterna albifronsmala čigraG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

2Actitis hypoleucosmala prutkaG

2Riparia ripariabregunicaG

HR1000003Turopolje1Alcedo atthisvodomarG

1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Crex crexkosacG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Picus canussiva žunaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

HR1000004Donja Posavina1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak
P
2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

1Aquila clangaorao klokotaš

Z
1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čapljaGP
1Aythya nyrocapatka njorkaGPZ
1Casmerodius albusvelika bijela čapljaGPZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigraGP
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaGP
1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Crex crexkosacG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dendrocopos syriacussirijski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čapljaGP
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

2Gallinago gallinagošljuka kokošicaG

1Grus grusždral
P
1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Milvus migranscrna lunjaG

2Netta rufinapatka gogoljicaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgakGP
1Pandion haliaetusbukoč
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG

1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarkaGP
2Podiceps nigricolliscrnogrli gnjuracG

1Porzana parvasiva štijokaGP
1Porzana porzanariđa štijokaGP
1Porzana pusillamala štijoka
P
2Riparia ripariabregunicaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, siva guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000005Jelas polje1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak
P
1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

2Anser ansersiva guskaG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čapljaGP
1Aythya nyrocapatka njorkaGPZ
1Casmerodius albusvelika bijela čapljaGPZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigraGP
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaGP
1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dendrocopos syriacussirijski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čapljaGP
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Grus grusždral
PZ
1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Milvus migranscrna lunjaG

2Netta rufinapatka gogoljicaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgakGP
1Pandion haliaetusbukoč
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG
Z
1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarkaGPZ
1Plegadis falcinellusblistavi ibisG

2Podiceps nigricolliscrnogrli gnjuracG

1Porzana parvasiva štijokaG

1Porzana porzanariđa štijoka
P
2Riparia ripariabregunicaG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, siva guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000006Spačvanski bazen1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ciconia nigracrna rodaG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Picus canussiva žunaG

HR1000008Bilogora i Kalničko gorje1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dendrocopos syriacussirijski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Ficedula parvamala muharicaG

1Hieraaetus pennatuspatuljasti oraoG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Picus canussiva žunaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Columba oenasgolub dupljašG

HR1000009Ribnjaci uz Česmu1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak
P
1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čaplja
P
1Aythya nyrocapatka njorkaGP
1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigra
P
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaGP
1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dendrocopos syriacussirijski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Luscinia svecicamodrovoljka
P
1Milvus migranscrna lunjaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Pandion haliaetusbukoč
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarka
P
1Porzana parvasiva štijokaG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, siva guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000010Poilovlje s ribnjacima1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak
P
1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ardea purpureačaplja danguba
P
1Ardeola ralloidesžuta čaplja
P
1Aythya nyrocapatka njorkaGP
1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigraGP
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaGP
1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dendrocopos syriacussirijski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Luscinia svecicamodrovoljka
P
1Milvus migranscrna lunjaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Pandion haliaetusbukoč
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarka
P
2Podiceps nigricolliscrnogrli gnjuracG

1Porzana parvasiva štijokaG

1Porzana porzanariđa štijoka
P
1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, siva guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000011Ribnjaci Grudnjak i Našice1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak
P
1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

2Anser ansersiva guskaG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čapljaGP
1Aythya nyrocapatka njorkaGP
1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Casmerodius albusvelika bijela čapljaGPZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigraGP
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia nigracrna rodaG

1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čapljaGP
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Milvus migranscrna lunjaG

2Netta rufinapatka gogoljicaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgakGP
1Pandion haliaetusbukoč
P
2Panurus biarmicusbrkata sjenicaG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG

1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarkaGPZ
1Porzana parvasiva štijokaG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, siva guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000012Taložnice Virovitičke šećerane1Himantopus himantopusvlastelicaG

HR1000013Dravske akumulacije2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Ciconia nigracrna rodaG

1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Egretta garzettamala bijela čapljaGP
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Nycticorax nycticoraxgakGP
1Phalacrocorax pygmeusmali vranac

Z
2Riparia ripariabregunicaG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, siva guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus)
HR1000014Gornji tok Drave2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

1Ardea purpureačaplja danguba
P
1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Luscinia svecicamodrovoljkaGP
1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranac

Z
1Picus canussiva žunaG

2Riparia ripariabregunicaG

1Sterna albifronsmala čigraG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus)
HR1000015Srednji tok Drave2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Alcedo atthisvodomarG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Luscinia svecicamodrovoljkaGP
1Milvus migranscrna lunjaG

1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Phalacrocorax pygmeusmali vranac

Z
1Picus canussiva žunaG

2Riparia ripariabregunicaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, vivak Vanellus vanellus)
HR1000016Podunavlje i donje Podravlje1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjakGP
2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Alcedo atthisvodomarG

2Anas streperapatka kreketaljkaG

2Anser ansersiva guskaG

1Aquila clangaorao klokotaš

Z
1Aquila pomarinaorao kliktašG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čapljaGP
1Aythya nyrocapatka njorkaGP
1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Caprimulgus europaeusleganjG

1Casmerodius albusvelika bijela čapljaGPZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigraGP
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Ciconia ciconiarodaG

1Ciconia nigracrna rodaGP
1Circus aeruginosuseja močvaricaG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dendrocopos syriacussirijski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čapljaGP
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Grus grusždral
P
1Haliaeetus albicillaštekavacG

1Himantopus himantopusvlastelicaGP
1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Luscinia svecicamodrovoljkaGP
1Milvus migranscrna lunjaG

2Netta rufinapatka gogoljicaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgakGP
1Pandion haliaetusbukoč
P
2Panurus biarmicusbrkata sjenicaG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG
Z
1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Picus canussiva žunaG

1Platalea leucorodiažličarka
PZ
2Podiceps nigricolliscrnogrli gnjuracG

1Porzana parvasiva štijokaGP
1Porzana porzanariđa štijokaGP
2Riparia ripariabregunicaG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, lisasta guska Anser albifrons, siva guska Anser anser, guska glogovnjača Anser fabalis, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000018Učka i Ćićarija1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Crex crexkosacG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Emberiza hortulanavrtna strnadicaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Glaucidium passerinummali ćukG

1Gyps fulvusbjeloglavi supG****

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osašG

2Phylloscopus bonelligorski zviždakG

1Picus canussiva žunaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

G**** – tijekom sezone gniježđenja na području se redovito hrane ptice koje gnijezde na Kvarnerskim otocima
HR1000019Gorski kotar i sjeverna Lika2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Aegolius funereusplaninski ćukG

1Alcedo atthisvodomarG

1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Asio flammeussova močvaricaG

1Bonasa bonasialještarkaG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Ciconia nigracrna rodaG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Crex crexkosacG

1Dendrocopos leucotosplaninski djetlićG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Emberiza hortulanavrtna strnadicaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Ficedula parvamala muharicaG

1Glaucidium passerinummali ćukG

1Gyps fulvusbjeloglavi supG****

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Picoides tridactylustroprsti djetlićG

1Picus canussiva žunaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Tetrao urogallustetrijeb gluhanG

G**** – tijekom sezone gniježđenja na području se redovito hrane ptice koje gnijezde na Kvarnerskim otocima
HR1000020NP Plitvička jezera1Aegolius funereusplaninski ćukG

1Alcedo atthisvodomarG

1Asio flammeussova močvaricaG

1Bonasa bonasialještarkaG

1Bubo buboušaraG

1Circus pygarguseja livadarkaG

1Crex crexkosacG

1Dendrocopos leucotosplaninski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Ficedula parvamala muharicaG

1Glaucidium passerinummali ćukG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Picoides tridactylustroprsti djetlićG

1Picus canussiva žunaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

HR1000021Lička krška polja1Alcedo atthisvodomarG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Bubo buboušaraG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Crex crexkosacG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
2Gallinago gallinagošljuka kokošicaG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

HR1000022Velebit2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Aegolius funereusplaninski ćukG

1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Bonasa bonasialještarkaG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Crex crexkosacG

1Dendrocopos leucotosplaninski djetlićG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Emberiza hortulanavrtna strnadicaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Glaucidium passerinummali ćukG

1Gyps fulvusbjeloglavi supG****

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osašGP
2Phylloscopus bonelligorski zviždakG

1Picoides tridactylustroprsti djetlićG

1Picus canussiva žunaG

1Strix uralensisjastrebačaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

1Tetrao urogallustetrijeb gluhanG

G**** – tijekom sezone gniježđenja na području se redovito hrane ptice koje gnijezde na Kvarnerskim otocima
HR1000023SZ Dalmacija i Pag1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak

Z
1Alcedo atthisvodomar

Z
1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čaplja
P
1Botaurus stellarisbukavac
P
1Bubo buboušaraG

1Burhinus oedicnemusćukavicaG

1Calandrella brachydactylakratkoprsta ševaG

2Calidris alpinažalar cirikavac

Z
1Caprimulgus europaeusleganjG

1Charadrius alexandrinusmorski kulikG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus aeruginosuseja močvaricaG
Z
1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
PZ
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco naumannibjelonokta vjetruša
P
1Falco peregrinussivi sokolG

1Gavia arcticacrnogrli plijenor

Z
1Gavia stellatacrvenogrli plijenor

Z
1Grus grusždral
P
1Gyps fulvusbjeloglavi supG

1Haematopus ostralegusoštrigar
P
1Himantopus himantopusvlastelicaGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Larus melanocephaluscrnoglavi galeb
P
1Lullula arboreaševa krunicaG

2Lymnocryptes minimusmala šljuka

Z
1Melanocorypha calandravelika ševaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
PZ
1Numenius phaeopusprugasti pozviždač
P
1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG

1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Platalea leucorodiažličarka
P
1Plegadis falcinellusblistavi ibis
P
2Pluvialis squatarolazlatar pijukavac

Z
1Porzana parvasiva štijokaG

1Sterna albifronsmala čigraG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sterna sandvicensisdugokljuna čigra

Z
1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, oštrigar Haematopus ostralegus, crnorepa muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serator, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata, prugasti pozviždač Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis squatarola)
HR1000024Ravni kotari1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Bubo buboušaraG

1Calandrella brachydactylakratkoprsta ševaG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Coracias garuluszlatovranaG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco naumannibjelonokta vjetrušaGP
1Grus grusždral
P
1Hippolais olivetorumvoljić maslinarG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Melanocorypha calandravelika ševaG

HR1000025Vransko jezero i Jasen1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak

Z
1Alcedo atthisvodomar

Z
1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Ardea purpureačaplja dangubaG

1Ardeola ralloidesžuta čaplja
P
1Aythya nyrocapatka njorka

Z
1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Casmerodius albusvelika bijela čapljaGPZ
1Chlidonias hybridabjelobrada čigra
P
1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus aeruginosuseja močvaricaG
Z
1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
PZ
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Himantopus himantopusvlastelica
P
1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius minorsivi svračakG

1Luscinia svecicamodrovoljka
P
2Lymnocryptes minimusmala šljuka

Z
1Numenius arquataveliki pozviždač
PZ
1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG
Z
1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Platalea leucorodiažličarka
P
1Plegadis falcinellusblistavi ibis
P
1Porzana parvasiva štijokaGPZ
1Porzana porzanariđa štijokaGPZ
1Porzana pusillamala štijokaGP
1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, siva guska Anser anser, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serator, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, vivak Vanellus vanellus, veliki pozviždač Numenius arquata)
HR1000026Krka i okolni plato1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjak

Z
1Alcedo atthisvodomarG
Z
1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Bubo buboušaraG

1Burhinus oedicnemusćukavicaG

1Calandrella brachydactylakratkoprsta ševaG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus aeruginosuseja močvarica

Z
1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco peregrinussivi sokolG

1Hippolais olivetorumvoljić maslinarG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Melanocorypha calandravelika ševaG

1Pandion haliaetusbukoč
P
1Pernis apivorusškanjac osašG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranac
PZ
1Porzana parvasiva štijokaGP
1Porzana porzanariđa štijokaGP
1Porzana pusillamala štijoka
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, crvenokljuni labud Cygnus olor, liska Fulica atra, kokošica Rallus aquaticus)
HR1000027Mosor, Kozjak i Trogirska zagora1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Emberiza hortulanavrtna strnadicaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Grus grusždral
P
1Hippolais olivetorumvoljić maslinarG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osaš
P
HR1000028Dinara1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Bubo buboušaraG

1Calandrella brachydactylakratkoprsta ševaG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos leucotosplaninski djetlićG

1Emberiza hortulanavrtna strnadicaG

2Eremophila alpestrisplaninska ševaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

HR1000029Cetina1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjakG
Z
2Actitis hypoleucosmala prutkaG

1Alcedo atthisvodomarG

1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Bubo buboušaraG

1Burhinus oedicnemusćukavicaG

1Calandrella brachydactylakratkoprsta ševaG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus aeruginosuseja močvaricaG
Z
1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Circus pygarguseja livadarkaG

1Crex crexkosacG

1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco peregrinussivi sokolG

1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
1Grus grusždral
P
1Ixobrychus minutusčapljica voljakG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

2Mergus merganserveliki ronacG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Sylvia nisoriapjegava grmušaG

2Tringa totanuscrvenonoga prutkaG

2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (divlja patka Anas plathyrhynchos, glavata patka Aythya ferina, patka batoglavica Bucephala clangula, vivak Vanellus vanellus)
HR1000030Biokovo i Rilić1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dendrocopos leucotosplaninski djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Emberiza hortulanavrtna strnadicaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Grus grusždral
P
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osaš
P
1Picus canussiva žunaG

HR1000031Delta Neretve1Acrocephalus melanopogoncrnoprugasti trstenjakG
Z
1Alcedo atthisvodomarG
Z
1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Ardea purpureačaplja dangubaGP
1Ardeola ralloidesžuta čaplja
P
1Aythya nyrocapatka njorkaG

1Botaurus stellarisbukavacGPZ
1Bubo buboušaraG

2Calidris alpinažalar cirikavac

Z
1Caprimulgus europaeusleganjG

1Casmerodius albusvelika bijela čaplja
PZ
1Charadrius alexandrinusmorski kulikG

1Chlidonias nigercrna čigra
P
1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus aeruginosuseja močvaricaG
Z
1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Egretta garzettamala bijela čapljaGPZ
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Grus grusždral
P
1Haematopus ostralegusoštrigar
P
1Himantopus himantopusvlastelicaGP
1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Larus melanocephaluscrnoglavi galeb
P
1Larus minutusmali galeb

Z
1Luscinia svecicamodrovoljka
P
2Lymnocryptes minimusmala šljuka

Z
1Melanocorypha calandravelika ševaG

1Numenius arquataveliki pozviždač
PZ
1Numenius phaeopusprugasti pozviždač
P
1Nycticorax nycticoraxgak
P
1Pandion haliaetusbukoč
P
2Panurus biarmicusbrkata sjenicaG

1Phalacrocorax pygmeusmali vranacG***PZ
1Philomachus pugnaxpršljivac
P
1Platalea leucorodiažličarka
P
1Plegadis falcinellusblistavi ibisG***

2Pluvialis squatarolazlatar pijukavac

Z
1Porzana parvasiva štijokaGPZ
1Porzana porzanariđa štijokaGPZ
1Porzana pusillamala štijokaG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sterna sandvicensisdugokljuna čigra

Z
1Tringa glareolaprutka migavica
P
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (patka lastarka Anas acuta, patka žličarka Anas clypeata, kržulja Anas crecca, zviždara Anas penelope, divlja patka Anas plathyrhynchos, patka pupčanica Anas querquedula, patka kreketaljka Anas strepera, glavata patka Aythya ferina, krunata patka Aythya fuligula, patka batoglavica Bucephala clangula, liska Fulica atra, šljuka kokošica Gallinago gallinago, crnorepa muljača Limosa limosa, mali ronac Mergus serator, patka gogoljica Netta rufina, kokošica Rallus aquaticus, crna prutka Tringa erythropus, krivokljuna prutka Tringa nebularia, crvenonoga prutka Tringa totanus, oštrigar Haematopus ostralegus, veliki pozviždač Numenius arquata, prugasti pozviždač Numenius phaeopus, zlatar pijukavac Pluvialis squatarola)
G*** – tijekom sezone gniježđenja u Delti Neretve se redovito hrane ptice koje gnijezde u Hutovom blatu u BiH
HR1000032Akvatorij zapadne Istre1Gavia arcticacrnogrli plijenor

Z
1Gavia stellatacrvenogrli plijenor

Z
1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sterna sandvicensisdugokljuna čigra

Z
1Alcedo atthisvodomar

Z
HR1000033Kvarnerski otoci1Alcedo atthisvodomar

Z
1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Botaurus stellarisbukavac
P
1Bubo buboušaraG

1Burhinus oedicnemusćukavicaG

1Calandrella brachydactylakratkoprsta ševaG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Egretta garzettamala bijela čaplja
P
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco naumannibjelonokta vjetrušaG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Falco vespertinuscrvenonoga vjetruša
P
1Gavia arcticacrnogrli plijenor

Z
1Gavia stellatacrvenogrli plijenor

Z
1Grus grusždral
P
1Gyps fulvusbjeloglavi supG

1Ixobrychus minutusčapljica voljakGP
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Lullula arboreaševa krunicaG

2Lymnocryptes minimusmala šljuka

Z
1Pernis apivorusškanjac osašGP
1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Porzana parvasiva štijoka
P
1Porzana porzanariđa štijoka
P
1Sterna albifronsmala čigraG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sterna sandvicensisdugokljuna čigra

Z
2značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (kokošica Rallus aquaticus)
HR1000034S dio zadarskog arhipelaga1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Gavia arcticacrnogrli plijenor

Z
1Lanius colluriorusi svračakG

1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Sterna albifronsmala čigraG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sterna sandvicensisdugokljuna čigra

Z
HR1000035NP Kornati i PP Telaščica1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco peregrinussivi sokolG

1Gavia arcticacrnogrli plijenor

Z
1Lanius colluriorusi svračakG

1Lanius minorsivi svračakG

1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

HR1000036Srednjodalmatinski otoci i Pelješac1Alectoris graecajarebica kamenjarkaG

1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Aquila chrysaetossuri oraoG

1Bubo buboušaraG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Falco columbariusmali sokol

Z
1Falco peregrinussivi sokolG

1Gavia arcticacrnogrli plijenor

Z
1Gavia stellatacrvenogrli plijenor

Z
1Grus grusždral
P
1Hippolais olivetorumvoljić maslinarG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Larus audouiniisredozemni galebG

1Lullula arboreaševa krunicaG

1Pernis apivorusškanjac osaš
P
1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

1Sterna sandvicensisdugokljuna čigra

Z
HR1000037SZ dio NP Mljet1Falco peregrinussivi sokolG

1Larus audouiniisredozemni galebG

1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

HR1000038Lastovsko otočje1Anthus campestrisprimorska trepteljkaG

1Calonectris diomedeaveliki zovojG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Falco eleonoraeEleonorin sokolG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Grus grusždral
P
1Hippolais olivetorumvoljić maslinarG

1Lanius colluriorusi svračakG

1Larus audouiniisredozemni galebG

1Pernis apivorusškanjac osaš
P
1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Puffinus yelkouangregulaG

1Sterna hirundocrvenokljuna čigraG

HR1000039Pučinski otoci1Calonectris diomedeaveliki zovojG

1Caprimulgus europaeusleganjG

1Circaetus gallicuszmijarG

1Circus cyaneuseja strnjarica

Z
1Falco eleonoraeEleonorin sokolG

1Falco peregrinussivi sokolG

1Grus grusždral
P
1Lanius colluriorusi svračakG

1Pernis apivorusškanjac osaš
P
1Phalacrocorax aristotelis desmarestiimorski vranacG

1Puffinus yelkouangregulaG

HR1000040Papuk1Ciconia nigracrna rodaG

2Columba oenasgolub dupljašG

1Crex crexkosacG

1Dendrocopos leucotosplaninski djetlićG

1Dendrocopos mediuscrvenoglavi djetlićG

1Dryocopus martiuscrna žunaG

1Ficedula albicollisbjelovrata muharicaG

1Ficedula parvamala muharicaG

1Hieraaetus pennatuspatuljasti oraoG

1Pernis apivorusškanjac osašG

1Picus canussiva žunaG

Kategorija za ciljnu vrstu: 1 = međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ

Dio 2. – Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaKategorija za ciljnu vrstu/stanišni tipHrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništaZnanstveni naziv vrste/
Šifra stanišnog tipa
HR2000004Donja Baraćeva1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000006Bazgovača1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000007Betina velika jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000011Budina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000018Činjadra1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000019Čoćina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000020Područje oko Velike Ćulumove pećine1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000021Dobra jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000022Dragića špilja 21Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000026Dumenčića špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000030Đutno špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000031Golubinka kod Vučevice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000034Gotovž1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000038Grota špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000050Jama na Visokoj1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000051Jama nad Zasten1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000053Jama pod Malim Kraljevcem1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000055Jama u Kukljici1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000056Jama za Mahrincem1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000057Jazbina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000058Ješkalovica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000066Božićeva špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000072Ledenička špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000078Luška špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000080Mala Birnjača jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000083Područje oko Markove jame kod Tara1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000084Markova špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000089Milića špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000091Movrica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000092Ostaševica špilja1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000093Ostrvička špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000094Ozaljska špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000095Pčelina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000096Peć u Čulinovim raljevinama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000098Pećina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000100Pincinova jama1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000104Polušpilja kod Sobre1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000106Ponor Ponikve II1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000108Vodotečina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000110Pustinja špilja1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000111Rabakova pećina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000118Samogradić špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000119Siničić špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000120Sitnica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000131Škabac špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000132Područje oko špilje Škarin Samograd1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000135Špilja iznad Velikog bresta1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000141Gorska jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000146Velika špilja u Permanima1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000147Špilja na Gradini kod Premanture1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000149Špilja kod Stare Sušice1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000152Špilja kod Vilišnice1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1veliki šišmišMyotis myotis
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000165Špilja pod Kapelu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000166Špilja pod Krugom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000171Tabaina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000172Špilja u Tankom Ratcu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000174Trbušnjak – Rastik1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1veliki šišmišMyotis myotis
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000175Trogrlo1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000176Trojama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000179Velika špilja kod Antunovića1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000180Velika špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000182Velika špilja kod Neorića1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000186Vilina špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000190Vlaška peć1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000194Vranjača jama kod Trilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000200Zagorska peć kod Novog Vinodola1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000205Zubanova jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000206Žejava1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000234Draganićka šuma – Ješevica 11Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000364Mura1rogati regočOphiogomphus cecilia
1piškurMisgurnus fossilis
1mali vretenacZingel streber
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1crnkaUmbra krameri
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1
Anisus vorticulus
1vijunCobitis elongatoides
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
1
Cucujus cinnaberinus
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000368Peteranec1veliki livadni plavacPhengaris teleius
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000369Vršni dio Ravne gore1jelenakLucanus cervus
1žuti mukačBombina variegata
1gorski potočarCordulegaster heros
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000371Vršni dio Ivančice1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1jelenakLucanus cervus
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1žuti mukačBombina variegata
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
1gorski potočarCordulegaster heros
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000372Dunav – Vukovar1rogati regočOphiogomphus cecilia
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1bolenAspius aspius
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1vidraLutra lutra
1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
1sabljarkaPelecus cultratus
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1
Cucujus cinnaberinus
1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
1Panonski stepski travnjaci na praporu6250*
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2000394Kopački rit1rogati regočOphiogomphus cecilia
1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1bolenAspius aspius
1piškurMisgurnus fossilis
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1vidraLutra lutra
1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
1sabljarkaPelecus cultratus
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1gavčicaRhodeus amarus
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1
Cucujus cinnaberinus
1
Rhysodes sulcatus
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Livade Cnidion dubii6440
HR2000415Odransko polje1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1crveni mukačBombina bombina
1žuti mukačBombina variegata
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000416Lonjsko polje1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1piškurMisgurnus fossilis
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1vijunCobitis elongatoides
1gavčicaRhodeus amarus
1
Cucujus cinnaberinus
1vrbina šefljicaArytrura musculus
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000420Sunjsko polje1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1vidraLutra lutra
1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000426Dvorina1crveni mukačBombina bombina
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000427Gajna1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000437Ribnjaci Končanica1crveni mukačBombina bombina
1žuti mukačBombina variegata
1barska kornjačaEmys orbicularis
1vidraLutra lutra
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000438Ribnjaci Poljana1vidraLutra lutra
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000440Ribnjaci Siščani i Blatnica1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1crveni mukačBombina bombina
1žuti mukačBombina variegata
1vidraLutra lutra
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000441Ribnjak Narta1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1crveni mukačBombina bombina
1vidraLutra lutra
1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000444Varoški Lug1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000447Nacionalni park Risnjak1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1risLynx lynx
1planinski kotrljanEryngium alpinum
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
1Brdske košanice6520
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Europske suhe vrištine4030
1Planinske i borealne vrištine4060
1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000449Ribnjaci Crna Mlaka1crveni mukačBombina bombina
1žuti mukačBombina variegata
1barska kornjačaEmys orbicularis
1vidraLutra lutra
1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000450Ribnjaci Draganići1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1barska kornjačaEmys orbicularis
1vidraLutra lutra
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000451Ribnjaci Pisarovina1barska kornjačaEmys orbicularis
1vidraLutra lutra
1četverolisna raznorotkaMarsilea quadrifolia
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2000459Petrinjčica1pešCottus gobio
1veliki vijunCobitis elongata
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000463Dolina Une1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1mladicaHucho hucho
1mali vretenacZingel streber
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1veliki vijunCobitis elongata
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1vijunCobitis elongatoides
1ploticaRutilus virgo
1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
HR2000465Žutica1piškurMisgurnus fossilis
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1crnkaUmbra krameri
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000470Čep – Nedelišće1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000488Južni Dilj1Panonske šume s Quercus pubescens91H0*
HR2000521Brač – Baljenik1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000522Luka Budava – Istra1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2000525Orebić – Osičac1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2000526Oštrica – Šibenik1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2000529Šaknja rat1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2000543Vlažne livade uz potok Bračana (Žonti)1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarni okašCoenonympha oedippus
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000544Vlažne livade uz potok Malinska1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1močvarni okašCoenonympha oedippus
1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000545Vlažne livade kod Marušića1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000546Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)1močvarni okašCoenonympha oedippus
HR2000555Lokva u Prljevićima1riječna kornjačaMauremys rivulata
HR2000570Crni jarki1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000571Đurđevački peski1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Kontinentalne panonske sipine2340*
1Panonski travnjaci na pijesku6260*
HR2000572Kloštarski (Kalinovački) peski1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Kontinentalne panonske sipine2340*
1Panonski travnjaci na pijesku6260*
HR2000573Petrijevci1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000580Papuk1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1čvorasti trčakCarabus nodulosus
1pešCottus gobio
1žuti mukačBombina variegata
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1močvarni šišmišMyotis dasycneme
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki šišmišMyotis myotis
1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1bijela riđaNymphalis vaualbum*
1gorski potočarCordulegaster heros
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1
Cucujus cinnaberinus
1
Rhysodes sulcatus
1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Bukove šume Asperulo-Fagetum9130
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Panonske šume s Quercus pubescens91H0*
1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2000583Medvednica1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1žuti mukačBombina variegata
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki šišmišMyotis myotis
1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
1gorski potočarCordulegaster heros
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000589Stupnički lug1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000591Klek1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati7220*
HR2000592Ogulinsko-plaščansko područje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1pešCottus gobio
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1žuti mukačBombina variegata
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2000593Mrežnica – Tounjčica1obična lisankaUnio crassus
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1pešCottus gobio
1velika pliskaAlburnus sarmaticus
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1puzavi celerApium repens
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1ploticaRutilus virgo
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000594Povremeno jezero Blata1livadni procjepakChouardia litardierei
1Povremena krška jezera (Turloughs)3180*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000596Slunjčica1puzavi celerApium repens
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000601Park prirode Učka1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1žuti mukačBombina variegata
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1čvorasti trčakCarabus nodulosus
1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Istočnomediteranska točila8140
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2000605Nacionalni park Sjeverni Velebit1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1risLynx lynx
1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
1planinski kotrljanEryngium alpinum
1sjeverni dinarski špiljski školjkašCongeria jalzici
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Planinske i borealne vrištine4060
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000609Dolina Dretulje1puzavi celerApium repens
1livadni procjepakChouardia litardierei
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Bazofilni cretovi7230
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000616Donji Kamenjak1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000619Mirna i šire područje Butonige1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1trbušasti zvrčićVertigo moulinsiana
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarni okašCoenonympha oedippus
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1mrenBarbus plebejus
1žuti mukačBombina variegata
1lombardijska smeđa žabaRana latastei
1barska kornjačaEmys orbicularis
1primorska uklijaAlburnus arborella
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000623Šume na Dilj-gori1gorski potočarCordulegaster heros
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1žuti mukačBombina variegata
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Panonske šume s Quercus pubescens91H0*
HR2000629Limski zaljev – kopno1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000632Krbavsko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1krbavski pijorDelminichthys (Phoxinellus) krbavensis
1krbavska gaovicaTelestes (Phoxinellus) fontinalis
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1žuti mukačBombina variegata
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1livadni procjepakChouardia litardierei
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000633Crnačko polje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000634Stajničko polje1piškurMisgurnus fossilis
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Europske suhe vrištine4030
HR2000635Gacko polje1puzavi celerApium repens
1livadni procjepakChouardia litardierei
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Bazofilni cretovi7230
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000637Motovunska šuma1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1kataksEriogaster catax
1jelenakLucanus cervus
1žuti mukačBombina variegata
1lombardijska smeđa žabaRana latastei
1barska kornjačaEmys orbicularis
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2000641Zrmanja1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1mrenBarbus plebejus
1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1vidraLutra lutra
1dvoprugasti vijunCobitis bilineata
1pešCottus gobio
1primorska uklijaAlburnus arborella
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2000642Kupa1obična lisankaUnio crassus
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1mladicaHucho hucho
1bolenAspius aspius
1mali vretenacZingel streber
1pešCottus gobio
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
1vijunCobitis elongatoides
1veliki vijunCobitis elongata
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1velika pliskaAlburnus sarmaticus
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1gavčicaRhodeus amarus
1ploticaRutilus virgo
1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati7220*
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000643Obruč1veliki vodenjakTriturus carnifex
1nerazgranjena pilicaSeratula lycopifolia*
1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Planinske i borealne vrištine4060
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
HR2000645Bjelolasica1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1planinski kotrljanEryngium alpinum
1Planinske i borealne vrištine4060
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
HR2000646Polje Lug1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000648Drežničko polje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000652Jasenačko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2000654Lička Jesenica1puzavi celerApium repens
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2000658Rječina1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000659Trstenik1Bazofilni cretovi7230
1Aktivni nadignuti cretovi7110*
HR2000667Medvjeđa špilja1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000670Cret Dubravica1
Hamatocaulis vernicosus
1Prijelazni cretovi7140
HR2000672Zovje1veliki livadni plavacPhengaris teleius
1zagasiti livadni plavacPhengaris nausithous
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2000703Tarska uvala – Istra1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR2000707Gornje Jelenje prema Platku1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000728Biljsko groblje1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2000730Bistrinci1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2000754Novačka pećina1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000755Hajdova hiža1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000759Vela špilja u Krugu1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000780Klinča Sela1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2000782Rečice1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
1Bazofilni cretovi7230
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000788Uvala Makirina 11Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2000799Gornji Hruševec – potok Kravarščica1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2000854Pleteno iznad N. Vinodolskog1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2000856Padine Velog vrha iznad Tomišine drage1velebitska degenijaDegenia velebitica*
HR2000871Nacionalni park Paklenica1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1risLynx lynx
1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
1cjelolatična žutilovkaGenista holopetala
1planinski kotrljanEryngium alpinum
1gospina papučicaCypripedium calceolus
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1dinarski rožacCerastium dinaricum
1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
1Istočnomediteranska točila8140
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000874Krupa1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1pešCottus gobio
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000876Crni vrh kod Vrhovina1Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)91R0
HR2000879Lapačko polje1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1livadni procjepakChouardia litardierei
1Bazofilni cretovi7230
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000888Otok Susak1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2000891Jezero Njivice na Krku1jezerski regočLindenia tetraphylla
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1barska kornjačaEmys orbicularis
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2000893Jezero Ponikve na Krku1jezerski regočLindenia tetraphylla
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000898Šuma crnike na Grguru1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2000911Kolansko blato – Blato Rogoza1jezerski regočLindenia tetraphylla
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1barska kornjačaEmys orbicularis
1crvenkrpicaZamenis situla
1livadni procjepakChouardia litardierei
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Obalne lagune1150*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2000917Krčić1jezerski regočLindenia tetraphylla
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000918Šire područje NP Krka1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1dalmatinska gaovicaPhoxinellus dalmaticus
1mrenBarbus plebejus
1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1barska kornjačaEmys orbicularis
1crvenkrpicaZamenis situla
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1vidraLutra lutra
1
Anisus vorticulus
1livadni procjepakChouardia litardierei
1oštruljaAulopyge huegelii
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2000919Čikola1dalmatinska gaovicaPhoxinellus dalmaticus
1oštruljaAulopyge huegelii
HR2000922Svilaja1vukCanis lupus*
1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000929Rijeka Cetina – kanjonski dio1morska paklaraPetromyzon marinus
1cetinski vijunCobitis dalmatina
1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
1žuti mukačBombina variegata
1crvenkrpicaZamenis situla
1oštruljaAulopyge huegelii
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2000931Jadro1mekousnaSalmothymus obtusirostris
HR2000932Prološko blato1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1imotska gaovicaDelminichthys (Phoxinellus) adspersus
1ilirski vijunCobitis illyrica
1podbilaChondrostoma phoxinus
1makalSqualius microlepis
1Povremena krška jezera (Turloughs)3180*
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2000933Vrljika1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1imotska gaovicaDelminichthys (Phoxinellus) adspersus
1mekousnaSalmothymus obtusirostris
HR2000934Crveno jezero1imotska gaovicaDelminichthys (Phoxinellus) adspersus
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000935Modro jezero1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2000936Ruda1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1podbilaChondrostoma phoxinus
HR2000937Vidova gora1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR2000941Svetac1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
HR2000942Otok Vis1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000943Palagruža1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2000944Blatina kod Blata1jezerski regočLindenia tetraphylla
1barska kornjačaEmys orbicularis
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2000946Snježnica i Konavosko polje1popovska gaovicaDelminichthys ghetaldii
1konavoski pijorTelestes miloradi
1svalićSqualius svallizae
1barska kornjačaEmys orbicularis
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1riječna kornjačaMauremys rivulata
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2000947Gornji Majkovi – lokve1riječna kornjačaMauremys rivulata
HR2000950Slano – oleandri1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2000951Krotuša1Povremena krška jezera (Turloughs)3180*
HR2000981Izvor Jablan1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001001Cret Blatuša1Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)7150
1Aktivni nadignuti cretovi7110*
1Prijelazni cretovi7140
1Šume na acidofilnim cretovima91D0*
HR2001002Čepelovačke livade1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001004Stari Gradac – Lendava1crnkaUmbra krameri
HR2001005Starogradački Marof1crnkaUmbra krameri
HR2001006Županijski kanal (Gornje Barje – Zidina)1crnkaUmbra krameri
HR2001007Orašac – kanjon1Mediteranske galerije i šikare (Nerio-Tamaricetea)92D0
HR2001008Blatina kraj Prožure1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001009Blatina kraj Sobre (Mljet)1jezerski regočLindenia tetraphylla
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001010Paleoombla – Ombla1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1popovska gaovicaDelminichthys ghetaldii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001011Istarske toplice1Tomasinijeva merinkaMoehringia tommasinii
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001012Ličko polje1sjeverni dinarski špiljski školjkašCongeria jalzici
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1jadovska gaovicaDelminichthys (Phoxinellus) jadovensis
1jadovski vijunCobitis jadovaensis
1vidraLutra lutra
1livadni procjepakChouardia litardierei
1nerazgranjena pilicaSeratula lycopifolia*
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Europske suhe vrištine4030
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2001015Pregon1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1trbušasti zvrčićVertigo moulinsiana
1močvarni okašCoenonympha oedippus
1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001016Kotli1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1lombardijska smeđa žabaRana latastei
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001017Lipa1veliki vodenjakTriturus carnifex
1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001021Lun1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Istočnomediteranska točila8140
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001025Matić poljana1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Europske suhe vrištine4030
1Brdske košanice6520
HR2001031Odra kod Jagodna1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001034Mačkovec – ribnjak1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001035Otočić Zabodarski1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001036Otočić V. Osir1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
HR2001041Gomance1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001042Lič polje1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001045Trpinja1Panonske slane stepe i slane močvare1530*
HR2001046Matica-Vrgoračko polje1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1imotska gaovicaDelminichthys (Phoxinellus) adspersus
1ilirski vijunCobitis illyrica
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1crvenkrpicaZamenis situla
1južni dinarski špiljski školjkašCongeria kusceri
1Soljanova paklaraLampetra soljani
1vrgoračka gobicaKnipowitschia croatica
1makalSqualius microlepis
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
HR2001047Bobara, Mrkan i Supetar1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001049Krbavica1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001050Murter1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001055Otočić Kosor kod Korčule1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2001056Otočić Veli Pržnjak kod Korčule1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR2001058Lička Plješivica1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1risLynx lynx
1
Buxbaumia viridis
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Planinske i borealne vrištine4060
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
HR2001068Radljevac1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001069Kanjon Une1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1pešCottus gobio
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001070Sutla1obična lisankaUnio crassus
1mali vretenacZingel streber
1pešCottus gobio
1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1gavčicaRhodeus amarus
1veliki vijunCobitis elongata
1Keslerova krkušaRomanogobio kessleri
1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
HR2001085Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom1crveni mukačBombina bombina
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001086Breznički ribnjak (Ribnjak Našice)1vidraLutra lutra
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001088Mala Dubrava – Vučedol1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001097Biševo kopno1Mediteranske šume endemičnih borova9540
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001098Otok Pag II1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001113Kukuruzovićeva špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001115Strahinjčica1gorski potočarCordulegaster heros
1kataksEriogaster catax
1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1žuti mukačBombina variegata
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
HR2001126Rokina bezdana1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001127Markarova špilja1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001128Antić špilja1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001133Ponor Bregi1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001143Jama kod Komune1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001144Klaričeva jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001145Izvor špilja pod Velim vrhom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001146Radota špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001148Daždeland1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001149Velika jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001150Gerovčica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001153Stupina jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001154Orlovac špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001156Špilja pod Mačkovom dragom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001158Izvor Kamačnik1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001162Pivnica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001163Jama kod Šipkovca1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001172Jama pod Debelom glavom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001177Ponor pod Kremenom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001178Vugrinova špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001180Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001181Izvor Bakovac1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001188Pećina, Raslina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001190Židovske jame1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001191Cerjanska špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001192Zdenec pri Ciglaru1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001193Špilja kod Šušnjara1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001195Špilja pod Špicom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001199Jama na Dučacu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001200Jama kod Matešić stana1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001201Izvor Grab1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001203Izvor špilja kod Jurjevića1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001204Jama Kornjatuša1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001207Pliškovićeva jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001215Boljunsko polje1mrenBarbus plebejus
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1žuti mukačBombina variegata
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1primorska uklijaAlburnus arborella
HR2001216Ilova1crveni mukačBombina bombina
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1bolenAspius aspius
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1gavčicaRhodeus amarus
HR2001218Benkovac1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001220Livade uz potok Injaticu1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001224Malodapčevačke livade1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001227Potok Gerovčica1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001228Potok Dolje1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001229Bočni kanal uz Vrljiku1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001235Račice – Račički potok1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1lombardijska smeđa žabaRana latastei
HR2001236Kanjon Badnjevica1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001238Bušotina za vodu, Rakonik1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001239Rudnik ugljena, Raša1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001241Jama Golubinka1čovječja ribicaProteus anguinus*
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001242Izvor Vir1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001243Rijeka Česma1obična lisankaUnio crassus
1vidraLutra lutra
1dabarCastor fiber
1bolenAspius aspius
1vijunCobitis elongatoides
HR2001244Bunar kod Franjevačkog samostana u Hvaru1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001245Bunar na Hvaru1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001248Izvor Duboka Ljuta1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001249Izvor kod mlina u Zatonu malom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001251Žužino vrelo1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001253Poštak1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001254Dolac Sekulića1nerazgranjena pilicaSeratula lycopifolia*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001255Bulji1livadni procjepakChouardia litardierei
1nerazgranjena pilicaSeratula lycopifolia*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001256Međugorje – Stružnica1nerazgranjena pilicaSeratula lycopifolia*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001257Potok Mala Belica1čvorasti trčakCarabus nodulosus
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001258Dinjiška1Istočnomediteranska točila8140
1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR2001259Uvala Vlašići – kopno1livadni procjepakChouardia litardierei
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2001260Poluotok Molunat1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001266Vrba1dalmatinska gaovicaPhoxinellus dalmaticus
HR2001267Ričica1obična lisankaUnio crassus
1hrvatski pijorTelestes (Phoxinellus) croaticus
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001268Otuča1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1puzavi celerApium repens
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001269Obsenica1hrvatski pijorTelestes (Phoxinellus) croaticus
HR2001272Jadova1hrvatski pijorTelestes (Phoxinellus) croaticus
HR2001274Mlaka1lombardijska smeđa žabaRana latastei
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001275Vrbnik1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001276Murvica – samostan1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
HR2001277Slatina kod Kozarice na Mljetu1jezerski regočLindenia tetraphylla
1barska kornjačaEmys orbicularis
HR2001278Premuda1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001279Silba1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001280Olib1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001281Bilogora1žuti mukačBombina variegata
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Bukove šume Asperulo-Fagetum9130
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001282Dio Kupe1kataksEriogaster catax
1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
HR2001285Gornja Garešnica1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001286Orljavac1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001288Pričac – Lužani1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
HR2001289Davor – livade1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
HR2001292Livade kod Čaglina1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001293Livade kod Grubišnog Polja1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001294Bruvno1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001295Jezerane1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001298Vejalnica i Krč1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001299Bijele i Samarske stijene1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Planinske i borealne vrištine4060
1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
HR2001300Zebar1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001301Podbilo1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2001302Krmpotsko1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
HR2001304Žbevnica1nerazgranjena pilicaSeratula lycopifolia*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001305Zvečevo1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001307Dravske akumulacije1bolenAspius aspius
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1
Cucujus cinnaberinus
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001308Donji tok Drave1rogati regočOphiogomphus cecilia
1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1bolenAspius aspius
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1mali vretenacZingel streber
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
1sabljarkaPelecus cultratus
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1vijunCobitis elongatoides
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1gavčicaRhodeus amarus
1ploticaRutilus virgo
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001309Dunav S od Kopačkog rita1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1dvoprugasti kozakGraphoderus bilineatus
1bolenAspius aspius
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1vidraLutra lutra
1ukrajinska paklaraEudontomyzon mariae
1sabljarkaPelecus cultratus
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1Panonski stepski travnjaci na praporu6250*
1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001311Sava nizvodno od Hrušćice1obična lisankaUnio crassus
1rogati regočOphiogomphus cecilia
1bolenAspius aspius
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1mali vretenacZingel streber
1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
1veliki vijunCobitis elongata
1vijunCobitis elongatoides
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1ploticaRutilus virgo
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001312Argile1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001313Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1pijuricaPhoxinellus alepidotus
1cetinski vijunCobitis dalmatina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1livadni procjepakChouardia litardierei
1oštruljaAulopyge huegelii
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001314Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1barska kornjačaEmys orbicularis
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1cetinski vijunCobitis dalmatina
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1močvarna gladiolaGladiolus palustris
1livadni procjepakChouardia litardierei
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001315Rastočko polje1crvenkrpicaZamenis situla
1vrgoračka gobicaKnipowitschia croatica
HR2001316Karišnica i Bijela1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001317Cret kod Klepine dulibe1kranjska jezernicaEleocharis carniolica
1Šume na acidofilnim cretovima91D0*
HR2001318Kalnik – Vranilac1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
HR2001319Ris1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001320Crna gora1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001321Jasena ponor1čovječja ribicaProteus anguinus*
1južni dinarski špiljski školjkašCongeria kusceri
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001322Vela Traba1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1kataksEriogaster catax
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
HR2001323Česma – šume1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
HR2001324Bjelopolje1veliki vodenjakTriturus carnifex
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
HR2001325Ninski stanovi – livade1livadni procjepakChouardia litardierei
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR2001326Jelas polje s ribnjacima1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1vidraLutra lutra
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR2001327Ribnjak Dubrava1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1crveni mukačBombina bombina
1žuti mukačBombina variegata
1vidraLutra lutra
HR2001328Lonđa, Glogovica i Breznica1obična lisankaUnio crassus
1vidraLutra lutra
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001329Potoci oko Papuka1obična lisankaUnio crassus
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1vidraLutra lutra
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001330Pakra i Bijela1vidraLutra lutra
1obična lisankaUnio crassus
HR2001331Šaševa – cret1Prijelazni cretovi7140
1Depresije na tresetnoj podlozi (Rhynchosporion)7150
HR2001332Vrhovinsko polje1livadni procjepakChouardia litardierei
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001333Kupa kod Severina1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
HR2001334Poluotok Ubaš1jelenakLucanus cervus
HR2001335Jastrebarski lugovi1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1crveni mukačBombina bombina
1žuti mukačBombina variegata
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001336Područje oko sustava Matešićeva špilja – Popovačka špilja1potočni rakAustropotamobius torentium*
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001338Područje oko špilje u uvali Pišćena, Hvar1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001339Područje oko Jopića špilje1potočni rakAustropotamobius torentium*
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001340Područje oko Kuštrovke1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001342Područje oko špilje Gradusa1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001343Područje oko špilje Duboška pazuha1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001344Novkovići – Bošnjakuša1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001345Vražji prolaz i Zeleni vir1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
HR2001346Međimurje1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1veliki livadni plavacPhengaris teleius
1zagasiti livadni plavacPhengaris nausithous
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001347Donje Međimurje1veliki livadni plavacPhengaris teleius
1zagasiti livadni plavacPhengaris nausithous
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001348Dolina Sutle kod Razvora1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
HR2001349Dolina Raše1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1mrenBarbus plebejus
1primorska uklijaAlburnus arborella
HR2001350Podbiokovlje1žuti mukačBombina variegata
1crvenkrpicaZamenis situla
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001351Područje oko Kupice1potočni rakAustropotamobius torentium*
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1pešCottus gobio
1mladicaHucho hucho
1žuti mukačBombina variegata
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001352Mosor1jelenakLucanus cervus
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1žuti mukačBombina variegata
1crvenkrpicaZamenis situla
1vukCanis lupus*
1mosorska guštericaDinarolacerta mosorensis
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Istočnomediteranska točila8140
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001353Lokve-Sunger-Fužine1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1žuti mukačBombina variegata
1kranjska jezernicaEleocharis carniolica
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Europske suhe vrištine4030
HR2001354Područje oko jezera Borovik1žuti mukačBombina variegata
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR2001355Psunj1žuti mukačBombina variegata
1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2001356Zrinska gora1žuti mukačBombina variegata
1vukCanis lupus*
1gorski potočarCordulegaster heros
1Silikatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom8220
1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Bukove šume Asperulo-Fagetum9130
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001357Otok Krk1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1Istočnomediteranska točila8140
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001358Otok Cres1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001359Otok Rab1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1obrvanAphanius fasciatus
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki šišmišMyotis myotis
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Istočnomediteranska točila8140
1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
HR2001360Šire rovinjsko područje1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1barska kornjačaEmys orbicularis
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Obalne lagune1150*
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
HR2001361Ravni kotari1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001362Otok Žut1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR2001363Zaleđe Trogira1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR2001364JI dio Pelješca1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1crvenkrpicaZamenis situla
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001365Pazinština1jelenakLucanus cervus
1veliki vodenjakTriturus carnifex
HR2001366Bokanjačko blato1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1crvenkrpicaZamenis situla
HR2001367I dio Korčule1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1crvenkrpicaZamenis situla
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001370Područje oko Hrvatske Kostajnice1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1riđi šišmišMyotis emarginatus
HR2001371Područje oko Dobre vode1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001372Područje oko špilje Vrlovka1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
HR2001373Lisac1žuti mukačBombina variegata
1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001374Područje oko špilje Vratolom1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001375Područje oko špilje Golubnjače, Žegar1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001376Područje oko Stražnice1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001377Sunđerac1Prijelazni cretovi7140
HR2001378Livade kod Hudinčeca1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001379Vlakanac-Radinje1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001380Vele i Male Srakane – kopno1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR2001381Vukmanić – cret1Prijelazni cretovi7140
HR2001383Klasnići1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
HR2001384Solana Dinjiška1obrvanAphanius fasciatus
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR2001385Orljava1obična lisankaUnio crassus
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
HR2001386Pazinski potok1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001387Područje uz Maju i Brućinu1obična lisankaUnio crassus
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1uskoušćani zvrčićVertigo angustior
HR2001388Budava1trbušasti zvrčićVertigo moulinsiana
HR2001389Banićevac1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001390Brajakovo brdo1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001391Brebornica1potočni rakAustropotamobius torentium*
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001392Ljubeščica1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001393Nurkovac1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001394Bribišnica – Vrbica1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001395Grab1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001396Grdoselski potok1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001397Sutina1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
HR2001398Dabašnica – Srebrenica1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001399Kobilica1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001400Orašnica1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001401Pećina – pritok Slunjčice1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001402Radočaji1potočni rakAustropotamobius torentium*
HR2001404Glogovnica1obična lisankaUnio crassus
HR2001405Lonja1obična lisankaUnio crassus
HR2001407Orljavica1obična lisankaUnio crassus
HR2001408Livade uz Bednju I1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001409Livade uz Bednju II1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1veliki livadni plavacPhengaris teleius
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001410Livade uz Bednju III1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001411Livade uz Bednju IV1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001412Livade uz Bednju V1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001413Šume kod Skrada1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
HR2001414Spačvanski bazen1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001415Spačva JZ1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
HR2001416Brezovica – Jelik1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001417Velika Belica1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR2001419Otok Dolin – J1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR2001420Otoci Badija, Planjak, Kamenjak, Bisače, Gojak, M. Sestrica, Majsan, M. i V. Stupa, Lučnjak te hrid Baretica1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001421Hvar od Pokrvenika do uvale Bristova1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001422Hvar Golubiničin rat – Rat Velog Strvnja1Mediteranske šume endemičnih borova9540
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001423Hvar – od Plane do Veprinove glavice1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001424Hvar – od Križišća do Tavna špilje1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001425Hvar – od Prapratna do Karnjakuše1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001426Hvar – Kabal1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001427Hvar – šume kod Starigrada1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
HR2001428Hvar – od Maslinice do Grebišća1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001429Hvar – od Prvog boka do Lučišća1Mediteranske šume endemičnih borova9540
HR2001430Golubinjak1
Buxbaumia viridis
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001431Lividraga1
Buxbaumia viridis
HR2001432Lug – Jasenak1
Buxbaumia viridis
HR2001433Bjeljevina1
Buxbaumia viridis
HR2001434Čepić tunel1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001435Sniježnica pod Lisinom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001436Sojkina jama1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001437Špilja kraj potoka Zala 21tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001438Jama kod šumarske kuće1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001439Jama kod lugarnice1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001440Špilja pod Zimzelom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001441Bezdan pod Vučjakom1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001442Lasića špilja1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001444Drenovača jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001445Maravića jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001449Izvor Dropulića vrilo1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001451Jama za Rasohama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001452Vilinska špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001454Jama Zadubravica1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001458Vitkovača jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001460Pasja jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001461Kukova peć1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001463Jama pod Sinji kuk1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001464Jama na vrh Krčevina1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001465Špilja za Gromačkom vlakom1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001468Aragonka1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001469Debela ljut1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001470Jama na vrh Prodoli1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001474Golubinka kod Handrake1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001475Ljubičica kod Handrake1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001476Medvjedina špilja1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001477Nevjestina špilja1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001478Špilja pod Neharom1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001479Špilje od Konjavca1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001480Špiljica u luci Trstena1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001481Špiljice kod mola od Orašca1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR2001483Istra – Oprtalj1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001484Istra – Čački1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001485Istra – Martinčići1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001486Istra – Čepićko polje1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001487Bakar – Meja1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001489Brač – Stup1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001490Dubrovačko promorje – Doli1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001491Šibensko zaleđe – Lozovac1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
HR2001492Bunari1Mediteranske povremene lokve3170*
HR2001493Piskovica špilja1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001494Jama kod Rašpora1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001495Jama kod Burići1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001497Jama u Bratušu1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001498Kraljevska jama1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001499Jama za Sv. Spasom1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR2001500Stepska staništa kod Bapske1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2001501Stepska staništa kod Opatovca1Subpanonski stepski travnjaci (Festucion valesiacae)6240*
HR2001502Stepska staništa kod Šarengrada1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001504Gornji tok Korane1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1vidraLutra lutra
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1gavčicaRhodeus amarus
1ploticaRutilus virgo
1veliki vijunCobitis elongata
1obična lisankaUnio crassus
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2001505Korana nizvodno od Slunja1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1vidraLutra lutra
1vijunCobitis elongatoides
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1gavčicaRhodeus amarus
1ploticaRutilus virgo
1obična lisankaUnio crassus
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
HR2001506Sava uzvodno od Zagreba1blistavacTelestes souffia
1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
1veliki vijunCobitis elongata
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1ploticaRutilus virgo
1tankorepa krkušaRomanogobio uranoscopus
1mali vretenacZingel streber
HR2001507Izvor Krčevac1čovječja ribicaProteus anguinus*
HR2001508Prva Brizićeva jama1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR3000001Limski kanal – more1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000002Plomin – Moščenička draga1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
HR3000003Vrsarski otoci1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000004Cres – rt Grota – Merag1Grebeni1170
HR3000005Cres – rt Pernat – uvala Tiha1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000007Cres – rt Suha – rt Meli1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000008Lošinj – Vela i Mala draga1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000009Lošinj – uvala Sunfarni1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000010Lošinj – uvala Krivica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000011Lošinj – uvala Balvanida1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000012Lošinj – uvala Pijeska1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000014Ilovik i Sv. Petar1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000015V. i M. Srakane1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000016Podmorje Plavnika i Kormata1Grebeni1170
HR3000017Podmorje otoka Suska1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
HR3000018Podmorje otoka Unije1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
HR3000019Uvala Soline1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000020Mala i Vela luka na poluotoku Sokol, Krk1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000021Podmorje otoka Prvić1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000022Podmorje otoka Grgur i Goli1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000024Supetarska draga na Rabu1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000025Zaljev Kampor na Rabu1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000026Dolfin i otoci1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000027Podmorje Trstenika1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Obalne lagune1150*
HR3000028I. strana V. i M. Orjula1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000029Obala između rta Šilo i Vodotoč1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
HR3000030M. Draga-Žrnovnica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000031Sv. Juraj – otočić Lisac1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Obalne lagune1150*
1Grebeni1170
HR3000032Uvala Ivanča1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
1Obalne lagune1150*
HR3000033Uvala Malin; uvala Duboka1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
1Obalne lagune1150*
HR3000034Uvala Zavratnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
HR3000035Uvala Krivača1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
1Obalne lagune1150*
HR3000036Uvala Vrulja u Velebitskom kanalu1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000037Uvala Jurišnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
HR3000038Uvale Svetojanj V. i M.; uvala Lusk1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000039Uvala Caska – od Metajne do rta Hanzina1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000040Pag – od uvale Luka V. do rta Krištofor1Grebeni1170
HR3000041Paška vrata1Grebeni1170
HR3000042Košljunski zaljev1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000043Stara Povljana1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000044Uvala Vlašići1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000045Uvala Dinjiška1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Obalne lagune1150*
HR3000046Ljubačka vrata1Grebeni1170
HR3000050Vinjerac – Masleničko ždrilo1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
HR3000051Ražanac M. i V.1Grebeni1170
HR3000052Olib – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000053Silba – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000054Premuda – vanjska strana1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000056More oko otoka Grujica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000058Planik i Planičić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000059Otoci Škrda i Maun1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000060More oko otoka Škarda1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000061Plićine oko Maslinjaka; Vodenjaka, Kamenjaka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000062Plićine oko Tramerke1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000063Prolaz između Zapuntela i Ista1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000064Brguljski zaljev – o. Molat1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000065Bonaster – o. Molat1Grebeni1170
HR3000066JI dio o. Molata1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000067Luka Soliščica; Dugi Otok1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000068Uvala Golubinka – rt Lopata1Grebeni1170
HR3000069Uvala Sakarun1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000070Z. obala Dugog otoka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
HR3000071Uvala Brbišćica1Grebeni1170
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000072Uvala Zagračina1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000073J rt o. Zverinac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000074Rivanjski kanal sa Sestricama1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000075Otok Jidula do rt Ovčjak; prolaz V. Ždrelac1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000076Punta Parda1Grebeni1170
HR3000077J dio o. Iža i o. Mrtovnjak1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000078Otok Tukošćak i o. Mrtonjak1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000079Otok Karantunić1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000080Uvala Sabuša1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000081Rončić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000082V. i M. Skala1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000084Uvala Sv. Ante1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000085Otok Vrgada SI strana s o. Kozina1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000086Uvala Makirina1Obalne lagune1150*
HR3000088Uvala Grebaštica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000089Uvale oko rta Ploča1Grebeni1170
HR3000090Uvala Stivančica1Grebeni1170
HR3000091Uvala Tijašnica1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000092Blitvenica1Grebeni1170
HR3000093JZ strana Šolte – I1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000094JZ strana Šolte – II1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000095Pakleni otoci1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000096JI strana o. Visa1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000097Otok Vis – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000098Biševo more1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000099Brusnik i Svetac1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
HR3000100Otok Jabuka – podmorje1Grebeni1170
HR3000101Arkanđel1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000102Kosmač M. i V.1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000103Merara1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000104Muljica V. more1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000105Hrid Muljica more1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000106Murvica1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000107Otoci Orud i Mačaknar1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000108Fumija I – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000109Krknjaši1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000110Fumija II – podmorje1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000111Recetinovac1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000112Mrduja1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000113Podmorje otočića Mrduja1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000114Otoci Lukavci1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000115Pelegrin – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000116Kabal – podmorje1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000119Šćedro – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000120Zlatni rat na Braču – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
HR3000121Palagruža – podmorje I1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000122Otočić Galijula1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000123Uvala Vrulja kod Brela1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000124Sveti Petar1Grebeni1170
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR3000125Osejava1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
HR3000126Ušće Cetine1morska paklaraPetromyzon marinus
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Estuariji1130
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000127Brač – podmorje1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000128U. Ramova; u. Krvavica1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000129Uvala Klokun1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000130Uvala V. Duba1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000131Uvale Vira donja i Vira gornja1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000133Crni rat – o. Brač1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
HR3000134Uvala Lovrečina1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000135Otok Hvar – od Uvale Dubovica do rta Nedjelja1Grebeni1170
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000136Uvala Vlaška – Hvar1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000137Uvala Bristova – Hvar1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000138Uvala V. Pogorila – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000139Uvala M. Pogorila – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000140Uvala M. Moševčica – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000141Uvala V. Moševčica – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000142Uvale Divlja mala i Divlja vela – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000143Uvale Kruševa; Pokrvenik i Zaraće – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
HR3000149Uvale Prapratna i Makarac – Hvar1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000150Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000152Otok Proizd i Privala na Korčuli1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000153Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000154Pupnatska luka1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000155Uvala Orlanduša1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000156Pavja luka1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000161Cres – Lošinj1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000162Rt Rukavac – Rt Marčuleti1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000163Stonski kanal1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000164Sveti Andrija – podmorje1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
HR3000165Uvala Slano1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000166Sjeverna obala od rta Pusta u uvali Sobra do rta Stoba kod uvale Okuklje s otocima i akvatorijem1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000167Solana Ston1obrvanAphanius fasciatus
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000171Ušće Krke1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Estuariji1130
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
HR3000172Obalna linija od luke Gonoturska do rta Vratnički1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000173Medulinski zaljev1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
HR3000174Pomerski zaljev1Obalne lagune1150*
HR3000175Ljubački zaljev1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000176Ninski zaljev1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000177Zmajevo oko1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Obalne lagune1150*
HR3000179Lun – podmorje1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000180Uvala Stara Novalja1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000198Medvjeđa pećina kod uvale Lučica (Lošinj)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000208Špilja kod iškog Mrtovnjaka1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000247Špilja podno Kostrija (Vrbnička špilja)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000257Jama Vrtare Male1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000279Vrulja Plantaža1Grebeni1170
HR3000280Vrulja Zečica1Grebeni1170
HR3000319Jama Gradina1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000331Jama Bač II1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000340Batista jama (Bijaka)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000349Špilja Matijaševica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000351Uvala Drašnica – vrulja1Obalne lagune1150*
HR3000376Stračinčica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000381Zaglavica1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000414Zmajevo uho1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000415Uvale Jaz; Soline i Sulinj na Krku1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000417Zaljev Sv. Eufemije na Rabu1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000419J. Molat-Dugi-Kornat-Žirje-Zlarin-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat1dobri dupinTursiops truncatus
1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000421Solana Nin1obrvanAphanius fasciatus
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000426Lastovski i Mljetski kanal1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000430Pantan1obrvanAphanius fasciatus
1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
1Obalne lagune1150*
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
HR3000432Ušće Raše1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
1Estuariji1130
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000433Ušće Mirne1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Estuariji1130
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000437Sedlo – podmorje1Grebeni1170
HR3000438Kosmerka – Prokladnica – Vrtlac – Babuljak – podmorje1Grebeni1170
HR3000439Uvale Tratinska i Balun1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000440Žirje – Kabal1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000441Kaprije1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000442Kakanski kanal1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000443Tetovišnjak – podmorje1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000444Kukuljari1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000445Murterski kanal1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000446Medvjeđa špilja (morska)1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000447Markova jama1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000450Solana Pag1obrvanAphanius fasciatus
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR3000451Hvar – otok Zečevo1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000452Krk – od rta Negrit do uvale Zaglav1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
HR3000453Krk – od uvale Zaglav do Crikvenog rta1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
HR3000454Krk – od Crikvenog rta do rta Sv. Nikole1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Grebeni1170
HR3000455Rt Gomilica – Brač1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
HR3000456Hvar – od uvale Vitarna do uvale Maslinica1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000457Južna obala Hvara – od rta Nedjelja do uvale Česminica1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000458Šolta od uvale Šipkova do Grčkog rata1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000459Pantan – Divulje1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000460Morinjski zaljev1Obalne lagune1150*
HR3000461Uvala Modrič1Obalne lagune1150*
1Grebeni1170
HR3000462Otoci rovinjskog područja – podmorje1Grebeni1170
HR3000463Uvala Remac1Grebeni1170
HR3000464Područje oko rta Tatinja – Hvar1Grebeni1170
HR3000465Podmorje istočne obale otoka Krka1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000466Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova1Grebeni1170
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000467Podmorje Kostrene1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000468Podmorje poluotoka Lopar – Rab1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000469Viški akvatorij1dobri dupinTursiops truncatus
HR3000470Podmorje kod Rabca1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
HR3000471Uvala Škvaranska – Uvala Sv. Marina1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Grebeni1170
HR3000472Podmorje oko rta Ćuf na Krku1Grebeni1170
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
HR3000473Babuljaši i okolni grebeni1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
HR3000474Otočić Drvenik1Grebeni1170
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR3000475Brač – podmorje od Rta Gališnjak do Druge vale1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000476Uvala Divna – Pelješac1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
HR3000477Grebeni u Jabučkoj kotlini1Grebeni1170
HR4000001Nacionalni park Kornati1dobri dupinTursiops truncatus
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Grebeni1170
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Šume divlje masline i rogača (Olea i Ceratonion)9320
HR4000002Park prirode Telašćica1riđi šišmišMyotis emarginatus
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1crvenkrpicaZamenis situla
1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330

Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Obalne lagune1150*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Grebeni1170
1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000004Velo i Malo Blato1jezerski regočLindenia tetraphylla
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR4000005Privlaka – Ninski zaljev – Ljubački zaljev1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
HR4000006Uvala Plemići1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1veliki šišmišMyotis myotis
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
HR4000007Badija i otoci oko Korčule1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000008Jabuka1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000009Brusnik1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR4000010Saplunara1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9540
HR4000015Malostonski zaljev1Velike plitke uvale i zaljevi1160
1Grebeni1170
HR4000016Konavoske stijene1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
HR4000017Lokrum1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Mediteranske šume endemičnih borova9540
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
HR4000018Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Sv. Nikola – Rt Fortica – Rt Mrtva)1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1crvenkrpicaZamenis situla
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Istočnomediteranska točila8140
HR4000019Paške stijene Velebitskog Kanala (Rt Deda – Rt Krištofer)1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1crvenkrpicaZamenis situla
1Istočnomediteranska točila8140
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR4000024Južna obala Šolte1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000025Silbanski grebeni1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Grebeni1170
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR4000027Laguna kod Povljane – Sega1Obalne lagune1150*
HR4000028Elafiti1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Grebeni1170
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
1Termo-mediteranske (stenomediteranske) grmolike formacije s Euphorbia dendroides5330
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex)9340
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
HR4000029Zaljev Soline – otok Krk1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
HR4000030Novigradsko i Karinsko more1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Estuariji1130
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Obalne lagune1150*
HR4000031Otok Zeča1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Obalne lagune1150*
1Vegetacija pretežno jednogodišnjih halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.p.)1210
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
HR5000014Gornji tok Drave1rogati regočOphiogomphus cecilia
1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1jelenakLucanus cervus
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1bolenAspius aspius
1piškurMisgurnus fossilis
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1mali vretenacZingel streber
1crveni mukačBombina bombina
1barska kornjačaEmys orbicularis
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1crnkaUmbra krameri
1sabljarkaPelecus cultratus
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1gavčicaRhodeus amarus
1ploticaRutilus virgo
1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1
Cucujus cinnaberinus
1Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli9160
1Obale planinskih rijeka s Myricaria germanica3230
1Rijeke s muljevitim obalama obraslim s Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.3270
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Poplavne miješane šume Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia91F0
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
HR5000015Srednji tok Drave1obična lisankaUnio crassus
1rogati regočOphiogomphus cecilia
1veliki tresetarLeucorhinia pectoralis
1bolenAspius aspius
1piškurMisgurnus fossilis
1prugasti balavacGymnocephalus schraetser
1veliki vretenacZingel zingel
1mali vretenacZingel streber
1barska kornjačaEmys orbicularis
1dabarCastor fiber
1vidraLutra lutra
1veliki panonski vodenjakTriturus dobrogicus
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1crnkaUmbra krameri
1dunavska paklaraEudontomyzon vladykovi
1sabljarkaPelecus cultratus
1Balonijev balavacGymnocephalus baloni
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1zlatni vijunSabanejewia balcanica
1vijunCobitis elongatoides
1bjeloperajna krkušaRomanogobio vladykovi
1gavčicaRhodeus amarus
1ploticaRutilus virgo
1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR5000019Gorski kotar i sjeverna Lika1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1risLynx lynx
1mirisava žlijezdačaAdenophora lilifolia
1cjelolatična žutilovkaGenista holopetala
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1gorski potočarCordulegaster heros
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
HR5000020Nacionalni park Plitvička jezera1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1vidraLutra lutra
1risLynx lynx
1puzavi celerApium repens
1sibirska jezičnjačaLigularia sibirica
1gospina papučicaCypripedium calceolus
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1livadni procjepakChouardia litardierei
1
Hamatocaulis vernicosus
1
Dicranum viride
1
Buxbaumia viridis
1
Mannia triandra
1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1dvoprugasti vijunCobitis bilineata
1talijanski zlatni vijunSabanejewia larvata
1Europske suhe vrištine4030
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
1Dinarske borove šume na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)91R0
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Sedrene barijere krških rijeka Dinarida32A0
1Bazofilni cretovi7230
1Šume velikih nagiba i klanaca Tilio-Acerion9180*
1Prijelazni cretovi7140
1Sastojine Juniperus communis na kiseloj ili bazičnoj podlozi5130
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
1Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion3260
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
HR5000022Park prirode Velebit1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1bjelonogi rakAustropotamobius pallipes
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1Blazijev potkovnjakRhinolophus blasii
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1širokouhi mračnjakBarbastella barbastellus
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1risLynx lynx
1
Buxbaumia viridis
1kitaibelov pakujacAquilegia kitaibelii
1cjelolatična žutilovkaGenista holopetala
1gospina papučicaCypripedium calceolus
1modra sasaPulsatilla vulgaris ssp. grandis
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwartii
1dinarski rožacCerastium dinaricum
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1livadni procjepakChouardia litardierei
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1velebitska degenijaDegenia velebitica*
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1Bazofilni cretovi7230
1Planinske i borealne vrištine4060
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice na karbonatnom kamenitom tlu6110*
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Acidofilne šume smreke brdskog i planinskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)9410
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae)6410
1Europske suhe vrištine4030
1Istočnomediteranska točila8140
1(Sub-) mediteranske šume endemičnog crnog bora9530*
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
HR5000025Vransko jezero i Jasen1jezerski regočLindenia tetraphylla
1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1livadni procjepakChouardia litardierei
1
Anisus vorticulus
1Mediteranski visoki vlažni travnjaci Molinio-Holoschoenion6420
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
1Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp.5210
1Submediteranski travnjaci sveze Molinio-Hordeion secalini6540
1Mediteranske povremene lokve3170*
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR5000028Dinara1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1planinski žutokrugVipera ursinii macrops*
1oštrouhi šišmišMyotis blythii
1veliki šišmišMyotis myotis
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1vukCanis lupus*
1medvjedUrsus arctos*
1dinarski rožacCerastium dinaricum
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata
1balkanska divokozaRupicapra rupicapra balcanica
1Planinski i pretplaninski vapnenački travnjaci6170
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
1Klekovina bora krivulja (Pinus mugo) s dlakavim pjenišnikom (Rhododendron hirsutum)4070*
1Karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom8210
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Planinske i borealne vrištine4060
1Karbonatna točila Thlaspietea rotundifolii8120
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR5000031Delta Neretve1jezerski regočLindenia tetraphylla
1morska paklaraPetromyzon marinus
1čepaAlosa fallax
1glavaticaSalmo marmoratus
1neretvanska uklijaAlburnus neretvae
1imotska gaovicaDelminichthys (Phoxinellus) adspersus
1ilirski vijunCobitis illyrica
1neretvanski vijunCobitis narentana
1glavočić crnotrusPomatoschistus canestrini
1glavočić vodenjakKnipowitschia panizzae
1čovječja ribicaProteus anguinus*
1kopnena kornjačaTestudo hermanni
1barska kornjačaEmys orbicularis
1četveroprugi kravosasElaphe quatuorlineata
1crvenkrpicaZamenis situla
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1dugonogi šišmišMyotis capaccinii
1riđi šišmišMyotis emarginatus
1vidraLutra lutra
1riječna kornjačaMauremys rivulata
1istočna vodendjevojčicaCoenagrion ornatum
1južni dinarski špiljski školjkašCongeria kusceri
1Soljanova paklaraLampetra soljani
1podustvaChondrostoma kneri
1vrgoračka gobicaKnipowitschia croatica
1mekousnaSalmothymus obtusirostris
1svalićSqualius svallizae
1Amfibijska staništa Isoeto-Nanojuncetea3130
1Tvrde oligo-mezotrofne vode s dnom obraslim parožinama (Characeae)3140
1Obalne lagune1150*
1Estuariji1130
1Muljevite obale obrasle vrstama roda Salicornia i drugim jednogodišnjim halofitima1310
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110
1Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke1140
1Mediteranska i termoatlantska vegetacija halofilnih grmova (Sarcocornetea fruticosi)1420
1Mediteranske sitine (Juncetalia maritimi)1410
1Embrionske obalne sipine – prvi stadij stvaranja sipina2110
1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
1Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea6220*
1Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)62A0
HR5000032Akvatorij zapadne Istre1dobri dupinTursiops truncatus
1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Pješčana dna trajno prekrivena morem1110


Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Dio 3. – Vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS)

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaKategorija za ciljnu vrstu/
stanišni tip
Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništaZnanstveni naziv vrste/
Šifra stanišnog tipa
HR2001509Donji Emovci1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1kiseličin vatreni plavacLycaena dispar
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001510Livade uz Pačicu1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
HR2001511Suhe livade kod Sinlija1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
HR2001512Sovsko jezero1Prirodne eutrofne vode s vegetacijom Hydrocharition ili Magnopotamion3150
HR2001513Otmanov vis1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0


Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1 = međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ

Dio 4. – Posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS)

Identifikacijski broj područjaNaziv područjaKategorija za ciljnu vrstu/
stanišni tip
Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništaZnanstveni naziv vrste/
Šifra stanišnog tipa
HR2000586Žumberak
Samoborsko gorje
1pešCottus gobio
1potočna mrenaBarbus balcanicus
1močvarna riđaEuphydryas aurinia
1jelenakLucanus cervus
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1potočni rakAustropotamobius torentium*
1veliki vodenjakTriturus carnifex
1žuti mukačBombina variegata
1južni potkovnjakRhinolophus euryale
1veliki potkovnjakRhinolophus ferumequinum
1mali potkovnjakRhinolophus hipposideros
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1veliki šišmišMyotis myotis
1vidraLutra lutra
1tankovratni podzemljarLeptodirus hochenwarti
1Grundov šumski bijelacLeptidea morsei
1gorski potočarCordulegaster heros
1jadranska kozonoškaHimantoglossum adriaticum
1
Mannia triandra
1mirišljivi samotarOsmoderma eremita*
1mala svibanjska riđaEuphydryas maturna
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1
Cucujus cinnaberinus
1Europske suhe vrištine4030
1Suhi kontinentalni travnjaci (Festuco-Brometalia) (*važni lokaliteti za kaćune)6210*
1Travnjaci tvrdače (Nardus) bogati vrstama6230*
1Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepii, Filipendulion, Senecion fluviatilis)6430
1Brdske košanice6520
1Bukove šume Luzulo-Fagetum9110
1Panonsko-balkanske šume kitnjaka i sladuna91M0
1Ilirske hrastovo-grabove šume (Erythronio-Carpinion)91L0
1Ilirske bukove šume (Aremonio-Fagion)91K0
1Bazofilni cretovi7230
1Špilje i jame zatvorene za javnost8310
1Izvori uz koje se taloži sedra (Cratoneurion) – točkaste ili vrpčaste formacije na kojima dominiraju mahovine iz sveze Cratoneurion commutati7220*
1Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)6510
1Šume pitomog kestena (Castanea sativa)9260
HR2000604Nacionalni park Brijuni1Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje8330
1Naselja posidonije (Posidonion oceanicae)1120*
1Obalne lagune1150
1Grebeni1170
1Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.1240
HR5000030Biokovo1jelenakLucanus cervus
1alpinska strizibubaRosalia alpina*
1hrastova strizibubaCerambyx cerdo
1velika četveropjega cvilidretaMorimus funereus
1crvenkrpicaZamenis situla
1dugokrili pršnjakMiniopterus schreibersii
1velikouhi šišmišMyotis bechsteinii
1vukCanis lupus*
1Skopolijeva gušarkaArabis scopoliana
1danja medonjicaEuplagia quadripunctaria*
1mosorska guštericaDinarolacerta mosorensis
1dinarski voluharDinaromys bogdanovi
1dalmatinski okašProterebia afra dalmata