Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 80/2019 (28.8.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Ministarstvo financija

1672

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19), u članku 7. stavku 2. r.br. 19. riječi: »do 170,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »do 200,00 kuna«, a u r.br. 20. riječi: »do 85,00 kuna« zamjenjuju se riječima »do 100,00 kuna«.

Iza r.br. 32. dodaju se r.br. od 33. do 37. koji glase:

»

33.Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam1,0do 2.500,00 kuna godišnje
34.Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika2,0do 5.000,00 kuna godišnje
35.Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije4,8do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
36.Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacijedo visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
37.Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobido visine stvarnih izdatakaStavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznosi iz stavka 2. r.br. od 1. do 17., r.br. 25. i r.br. od 32. do 35. ovoga članka izračunati su primjenom propisanih koeficijenata na osnovicu osobnog odbitka.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako se primici iz stavka 2. r.br. 5. i r.br. od 32. do 35. ovoga članka isplaćuju radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se primci isplaćuju i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istovremeno, radnik je obvezan prije isplate primitaka svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu tih primitaka za određeno razdoblje i u kojem iznosu. U slučaju da su navedeni primici već dijelom isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa iz stavka 2. r.br. 5. i r.br. od 32. do 35. ovoga članka.«.

Stavak 35. mijenja se i glasi:

»(35) Oporezivim primicima iz stavka 2. r.br 35. ovoga članak po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se troškovi prehrane iz kojih je vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana. Troškovi prehrane mogu se na temelju vjerodostojne dokumentacije ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.«

Iza stavka 35. dodaje se novi stavak 36. i stavci od 37. do 40. koji glase:

»(36) Oporezivim primicima iz stavka 2. r.br. 36. ovoga članka po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj pod uvjetom da poslodavcu dostavi kopiju sklopljenog ugovora ili računa te da poslodavac trošak smještaja uplati na račun radnika uz zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. U tom se slučaju smatra da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja. U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.

(37) Oporezivim primicima iz stavka 2. r.br. 36. i stavka 36. ovoga članka neće se smatrati onaj dio troška smještaja koji se na temelju vjerodostojne dokumentacije može pripisati radniku. Troškom smještaja smatra se ukupni iznos iskazan na ugovoru ili računu koji poslodavac ili sam radnik plaća trećoj osobi koja iznajmljuje prostor za stanovanje radnika, uz uvjet da u iznosu nisu uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično). Ako se trošak smještaja isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca prije isplate radnik je dužan dostaviti izjavu da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, te se neoporezivo može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa iz stavka 2. r.br. 36. ovoga članka.

(38) Ako se usluga smještaja i/ili prehrane iz stavka 2. r.br. 35. i/ili 36. ovoga članka organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

(39) Isplate primitaka iz stavka 2. r.br. 34. ovoga članka i isplate primitaka iz stavka 2. r.br. 35. ovoga članka, međusobno se isključuju za isto porezno razdoblje.

(40) Oporezivim primicima iz stavka 2. r.br. 37. ovoga članka po osnovi naknade za troškove redovne skrbi djece radnika ne smatraju se naknade troškova za djecu, iz članka 14. stavka 5. Zakona, koja su predškolske dobi. Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju. Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Poslodavac zadržava kopiju vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca. U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca.«

Dosadašnji stavak 36. postaje stavak 41.

Članak 2.

U članku 92. stavku 3. točki 5. iza podtočke 5.4. dodaje se podtočka 5.5. koja glasi:

»5.5. troškovi smještaja i prehrane radnika iz članka 7. stavka 2. r.br. 34. i 37. i stavka 36.«.

Članak 3.

Dopunjuje se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog 4. »Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom« Obrasca JOPPD.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika primjenjuju se od dana stupanja na snagu posebnog propisa ministarstva nadležnog za turizam.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na povećanje neoporezivog iznosa tuzemnih dnevnica za službena putovanja primjenjuju se za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na troškove prehrane i smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane i smještaja koji se odnose na razdoblje nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Ostale odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na troškove koji se odnose za 2019. godinu, a isplaćuju se nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Neoporezivi primici propisani ovim Pravilnikom mogu se isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2019.

Klasa: 011-01/19-02/8
Urbroj: 513-07-21-01-19-1
Zagreb, 27. kolovoza 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 4.

Oznaka4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
01Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja
02Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
03Novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa
04Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
07Socijalne potpore
08Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica
09Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata porezu na dohodak), te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina
10Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe
11Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj
12Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja
13Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, do propisanog iznosa
15Primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa
16Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi
17Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja
18Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa
19Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
20Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa
21Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
22Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje
23Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa
24Pomorski dodatak, do propisanog iznosa
25Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
26Otpremnine, do propisanog iznosa
28Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa
29Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa
30Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak
31Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja
32Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
34Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva
35Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
38Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti
40Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade
41Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja
42Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju
52Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak
54Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
55Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila
56Športske stipendije, do propisanog iznosa
57Primici po osnovi mirovina koje HZMO isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije
58Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima
59Obračunani porez na dohodak koji se iskazuje kod naknadne isplate plaće/ostalog primitak uz plaću
60Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa
61Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
62Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
63Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
64Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
65Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa
66Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa
67Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
68Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
69Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
70Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi