Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

NN 80/2019 (28.8.2019.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1673

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA ZA 2019. GODINU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/19-04/317, urbroj: 50301-25/27-19-2 od 1. kolovoza 2019. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima jabuka.

2) korisnik potpore je proizvođač koji je ostvario pravo na potporu iz Programa.

Potpora za proizvođače jabuka

Članak 4.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod jabukama upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a za koje je podnesen zahtjev za potporu iz Programa.

Uvjeti prihvatljivosti proizvođača

Članak 5.

Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja na kojima proizvodi jabuke.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

Korisnik potpore je dužan, neposredno nakon berbe, na površinama za koje je ostvario potporu ukloniti sve zaostale plodove te pokupiti sve plodove s tla kako bi se spriječio nastanak i širenje zaraze uzrokovane štetnim organizmima.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Proizvođač iz članka 5. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se do 30. rujna 2019. godine.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18).

(2) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(3) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Kontrola na terenu obveza iz članka 6. ovoga Pravilnika provodi se na uzorku od 1% korisnika mjere i 5% zatražene potpore odabranih slučajnim odabirom i analizom rizika. Ukoliko se utvrdi razina odstupanja veća od 10% na kriterij broja korisnika, pristupiti će se povećanju uzorka na 5% korisnika.

Prigovori

Članak 9.

(1) Na odluke iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-04/19-01/06
Urbroj: 525-07/0162-19-14
Zagreb, 19. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.