Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

NN 81/2019 (30.8.2019.), Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

Ministarstvo pravosuđa

1700

Na temelju članka 25. stavka 3., članka 27. stavka 4., članka 30. stavka 5. i članka 31. stavka 5. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine« broj 14/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak imenovanja te dužnosti članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo), postupak prijave polaganja pravosudnog ispita, način izbora predmeta za pisane radnje, vrijeme, mjesto održavanja te način i nadzor nad provedbom pravosudnog ispita i sadržaj isprava o tijeku i rezultatima pravosudnog ispita.

2. ISPITNO POVJERENSTVO ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Članak 2.

(1) Ispitno povjerenstvo rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Prije imenovanja predsjednika, članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva ministar nadležan za poslove pravosuđa zatražit će od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednika visokih sudova, Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Hrvatske odvjetničke komore i Hrvatske javnobilježničke komore obrazloženi prijedlog o mogućim kandidatima.

(3) Obrazloženi prijedlog o mogućim kandidatima ministar nadležan za poslove pravosuđa može zatražiti i od drugih tijela u kojima su zaposleni pravnici koji su se dokazali svojim stručnim djelovanjem na određenom pravnom području.

(4) Predsjednika, članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva ministar nadležan za poslove pravosuđa imenuje vodeći računa o potrebi osiguranja kvalitetnog rada Ispitnog povjerenstva te njihovim stručnim postignućima i ostvarenim rezultatima rada na određenom pravnom području.

(5) Predsjednik Ispitnog povjerenstva određuje:

– članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva koji će ocjenjivati pisane radnje te

– članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva koji će određenog dana ispitivati kandidate na usmenom dijelu pravosudnog ispita.

(6) Članovi Ispitnog povjerenstva pribavljaju predloške za izradu pisanih radnji te određuju opseg i način ispitivanja na usmenom dijelu pravosudnog ispita za pojedini predmet, usklađuju utvrđene izvore za polaganje ispita s važećim propisima, skrbe za ujednačavanje mjerila ocjenjivanja i ispitivanja odnosno vrednovanja znanja kandidata te određuju raspored i usklađuju rad svojih zamjenika.

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo određuje izvore za polaganje pravosudnog ispita.

(2) Ispitno povjerenstvo dužno je najmanje dva puta godišnje izvršiti usklađivanje izvora za polaganje pravosudnog ispita s važećim pravnim propisima.

Članak 4.

(1) Sastanci članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva sazivaju se radi utvrđenja izvora za polaganje pravosudnog ispita, ujednačavanja mjerila za ispitivanje i vrednovanje pisanih zadaća i usmenog dijela pravosudnog ispita, utvrđivanja načina i opsega ispitivanja na usmenom dijelu pravosudnog ispita te raspravljanja i odlučivanja o drugim pitanjima važnim za rad Ispitnog povjerenstva.

(2) Član Ispitnog povjerenstva najmanje jednom godišnje saziva sastanak zamjenika koji ispituju isti predmet radi razmatranja pitanja iz stavka 1. ovog članka.

3. POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

3.1. Prijava za polaganje pravosudnog ispita

Članak 5.

(1) Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita, a mora obavezno sadržavati kontakt-podatke kandidata.

(2) Kandidat prijavi u izvorniku ili ovjerenoj presliku prilaže:

– diplomu o završenom studiju prava odnosno rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije

– dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 23. stavka 1. i članka 24. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine« broj 14/19., u daljnjem tekstu: Zakon)

– dokaz o uplati naknade troškova polaganja pravosudnog ispita.

(3) Kandidati iz članka 24. stavka 1. podstavka 4. Zakona kao dokaz o obavljanju pravnih poslova prilažu potvrdu poslodavaca s popisom, opisom i naznakom vremenskog trajanja obavljanja poslova za koje je kao uvjet propisan završeni studij prava.

(4) Vrijeme provedeno na odvjetničkoj odnosno javnobilježničkoj vježbi te vrijeme provedeno na radu na drugim pravnim poslovima izvan pravosudnih tijela i poslovima u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima pravnih znanosti priznaje se i razmjerno uračunava u potrebno vrijeme obavljanja pravnih poslova odnosno vježbe u slučaju promjene poslodavca odnosno zasnivanja drugog radnog odnosa.

(5) Ako je kandidat nakon završetka studija prava promijenio osobno ime, prijavi je dužan priložiti i dokaz o promjeni osobnog imena.

Članak 6.

Prijava za polaganje popravnog ispita uz dokaz o uplati naknade troškova polaganja ispita podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa najkasnije 15 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju popravnog dijela ispita.

Članak 7.

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se neposredno, putem pošte odnosno elektroničkim putem kada se odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa utvrdi ispunjenost tehničkih uvjeta.

3.2. Raspored polaganja i pristup pravosudnom ispitu

Članak 8.

Mjesto i vrijeme polaganja pisanog i usmenog dijela pravosudnog ispita određuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Članak 9.

Kandidati i osobe koje slušaju usmeni dio pravosudnog ispita moraju biti primjereno odjeveni u skladu s uobičajenim profesionalnim mjerilima te svojim izgledom i ponašanjem ne smiju narušavati kućni red i ugled ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa te ugled Ispitnog povjerenstva.

3.3. Pisani dio ispita

Članak 10.

(1) O vremenu polaganja pisanog dijela pravosudnog ispita kandidat se mora obavijestiti najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadržava vrijeme i mjesto polaganja te uputu o načinu polaganja pisanog dijela pravosudnog ispita.

Članak 11.

Prije početka pisanog dijela ispita identitet kandidata utvrđuje se predočenjem važeće osobne identifikacijske isprave.

Članak 12.

(1) Kandidat koji nije u mogućnosti pristupiti pisanom dijelu pravosudnog ispita dužan je o tome pisanim putem obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa najkasnije dan prije održavanja ispita.

(2) Kandidat koji ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka i ne pristupi pisanom dijelu pravosudnog ispita ponovnom polaganju pravosudnog ispita može pristupiti protekom najmanje tri mjeseca od dana kada je trebao pristupiti polaganju.

Članak 13.

(1) Ispitno povjerenstvo izabire spise predmeta koji mogu služiti kao predložak za pisane radnje te ih dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(2) Predložak za izradu pisane radnje mora biti prvostupanjski spis predmeta iz područja građanskog i kaznenog sudovanja te spis predmeta iz upravnog prava, iz kojih su izostavljene odluke koje je kandidat dužan izraditi u pisanoj radnji.

(3) Pri izboru spisa predmeta koji se koriste kao predlošci za izradu pisanih radnji Ispitno povjerenstvo dužno je voditi računa o najdužem dopuštenom vremenu izrade pisanih zadaća te o pravnim izvorima potrebnim za izradu radnje.

(4) Iz opravdanih razloga kao što su zaštita privatnosti, tajnosti podataka, osobnih podataka te iz drugih opravdanih razloga Ispitno povjerenstvo iz spisa predmeta može ukloniti podatke o sudionicima u postupku te druge podatke o predmetu.

(5) Predlošci za izradu pisanih radnji pečate se u posebnim omotnicama odnosno pohranjuju u elektroničkom obliku na računalu, a kandidati ih otvaraju odnosno pristupaju im neposredno prije početka ispita.

Članak 14.

Pisane radnje izrađuju se na računalu.

Članak 15.

(1) Izrada pojedine pisane radnje može trajati najduže šest sati.

(2) U vremenu iz stavka 1. ovog članka kandidat je dužan predati izrađenu radnju.

(3) Ako kandidat u vremenu iz stavka 1. ovog članka ne dovrši pisanu radnju, predaje je nedovršenu, koja se činjenica upisuje u zapisnik o tijeku pravosudnog ispita.

(4) Za vrijeme izrade pisane radnje kandidat može samo jednom napustiti prostoriju u kojoj se ispit provodi uz odobrenje osobe koja nadzire tijek ispita. Napuštanje prostorije nije dopušteno u prva dva sata nakon početka ispita i 30 minuta prije isteka vremena određenoga za izradu radnje. Napuštanje prostorije unosi se u zapisnik o tijeku ispita.

Članak 16.

(1) Ako zbog tehničkih smetnji ili drugih razloga nije moguće osigurati uredan tijek pisanog dijela ispita ili on bude prekinut, vrijeme za izradu pisane radnje može se produljiti razmjerno trajanju prekida, a najdulje dva sata.

(2) U slučaju da je smetnja iz stavka 1. ovog članka trajala duže od dva sata, kandidatima će se omogućiti ponovna izrada te pisane radnje.

Članak 17.

(1) Na zahtjev kandidata s invaliditetom ili drugim zdravstvenim stanjem zbog kojeg kandidat nije u mogućnosti radnju izraditi u propisanom vremenu, vrijeme za izradu radnje tom kandidatu može se produžiti za najviše dva sata.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u prijavi za polaganje pravosudnog ispita, a kandidat mu je dužan priložiti odgovarajuću liječničku dokumentaciju.

Članak 18.

(1) Pri izradi pisanih radnji kandidat smije kao dopuštena pomagala koristiti isključivo tekstove propisa te druga pomagala koja mu osigura ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

(2) Za vrijeme pisanog dijela ispita kandidatima nije dozvoljeno korištenje vlastitih predmeta ni pomagala niti unošenje prehrambenih proizvoda u prostoriju u kojoj se ispit provodi.

(3) Pri izradi pisanih radnji zabranjeno je korištenje primjeraka sudskih i drugih odluka, tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja.

(4) Na zahtjev kandidata iz članka 17. stavka 1. ovog Pravilnika može se odobriti korištenje dodatnih pomagala potrebnih da bi se kandidatu omogućilo ravnopravno sudjelovanje na ispitu (npr. prijevod spisa predmeta na Brailleovo pismo, prevoditelj za znakovni jezik, materijalna ili slušna pomagala, uvećana veličina slova predloška, posebno računalo, osobe koje čitaju na glas, osobe koje pomažu pri pisanju, materijalna pomagala za pisanje i drugo).

(5) Zahtjev za korištenje dodatnih pomagala iz stavka 4. ovoga članka podnosi se u prijavi za polaganje pravosudnog ispita, a kandidat mu je dužan priložiti odgovarajuću liječničku dokumentaciju.

Članak 19.

(1) Ako kandidat na pisanom dijelu ispita koristi nedopuštena pomagala, remeti uredan tijek ispita ili bez prethodnog odobrenja napusti prostoriju u kojoj se ispit održava, osoba koja nadzire pisani dio ispita udaljit će ga iz prostorije te mu neće dopustiti nastavak pisanja radnje.

(2) Radnje kandidata iz stavka 1. ovog članka neće se dostaviti Ispitnom povjerenstvu na ocjenjivanje.

(3) Kandidati iz stavka 1. ovog članka ponovnom polaganju pravosudnog ispita mogu pristupiti nakon isteka roka od godine dana od dana polaganja.

(4) O ponašanju kandidata iz stavka 1. ovog članka koji su vježbenici u pravosudnim tijelima, odvjetnički ili javnobilježnički vježbenici izvijestit će se čelnici pravosudnih tijela u kojima su zaposleni odnosno čelnici Hrvatske odvjetničke komore ili Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 20.

(1) Prije početka izrade svake pisane radnje kandidatu se dodjeljuje osobna zaporka koja se sastoji od kombinacije pet znamenki, a služi ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa za identifikaciju kandidata.

(2) Osobna zaporka naznačuje se na prvoj stranici svake pisane radnje te bilježi u spisu predmeta kandidata.

(3) Ako kandidat na pisanu radnju pored zaporke stavi bilo kakvu drugu oznaku, naložit će mu se ponovna izrada pisanje radnje iz određenog područja.

Članak 21.

(1) Nadzor nad tijekom pisanog dijela pravosudnog ispita provode tajnik Ispitnog povjerenstva ili njegov zamjenik odnosno drugi službenici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Provedbu pisanog dijela pravosudnog ispita istodobno nadziru najmanje dvije osobe.

(2) Osobe zadužene za nadzor prije početka pisanog dijela ispita kandidatima daju upute za provedbu ispita te ih upozoravaju na posljedice uporabe nedopuštenih pomagala, prekoračenja vremena predviđenog za izradu pisane radnje, propuštanja predaje radnje, remećenja urednog tijeka ispita i neopravdanog napuštanja prostorije u kojoj se izrađuje pisana radnja.

(3) Osobe zadužene za nadzor iz stavka 1. ovog članka kandidatima uručuju zapečaćene omotnice s pripremljenim predlošcima za izradu pisane radnje odnosno omogućuju pristup predlošku u elektroničkom obliku.

Članak 22.

(1) Pisane radnje i spis predmeta koji je služio kao predložak za njihovu izradu ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostavlja članovima i zamjenicima članova Ispitnog povjerenstva iz članka 2. stavka 5. podstavka 1. ovog Pravilnika na pregled i bodovanje.

(2) Ocjene pisanih radnji unose se u poseban obrazac koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 1).

(3) Članovi i zamjenici članova Ispitnog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka dužni su pregledati i ocijeniti pisane radnje najkasnije u roku od pet radnih dana od primitka.

(4) Član odnosno zamjenik člana Ispitnog povjerenstva koji je radnju ocijenio s manjim brojem bodova od Zakonom propisanog za ostvarenje prava na pristupanje usmenom dijelu pravosudnog ispita dužan je danu ocjenu pisano obrazložiti.

(5) O ostvarenom broju bodova na pisanom dijelu ispita kandidati se obavještavaju najkasnije deset dana prije usmenog dijela ispita.

Članak 23.

(1) Na zahtjev kandidata omogućava se uvid u pisane radnje i postignuti broj bodova.

(2) Zahtjev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa u roku od deset dana od primitka obavijesti o rezultatima ispita.

3.4. Usmeni dio ispita

Članak 24.

O vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela ispita kandidati se obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa najkasnije osam dana prije dana određenog za polaganje.

Članak 25.

Prije početka usmenog dijela ispita tajnik Ispitnog povjerenstva utvrdit će identitet kandidata te ga upozoriti na način i pravila o polaganju usmenog dijela ispita i na posljedice remećenja urednog tijeka ispita odnosno neopravdanog napuštanja usmenog dijela pravosudnog ispita.

Članak 26.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva određuje redoslijed ispitivanja pojedinih predmeta te se brine o održavanju reda i o trajanju ispitivanja na usmenom dijelu ispita.

(2) Ispitivanje jednog kandidata iz pojedinog predmeta može najduže trajati 30 minuta.

Članak 27.

(1) Ispitivanje na usmenom dijelu ispita je javno.

(2) Osobe zainteresirane za slušanje ispita prijavljuju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(3) Odobrenje za slušanje ispita daje se prema raspoloživim prostornim mogućnostima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju tijeka usmenog dijela ispita.

(4) Osobe koje slušaju ispit ne smiju ometati njegov tijek te su se dužne pridržavati uputa tajnika Ispitnog povjerenstva odnosno predsjednika Ispitnog povjerenstva.

(5) Predsjednik Ispitnog povjerenstva može udaljiti osobu koja sluša ispit ako svojim ponašanjem ometa tijek usmenog dijela ispita, ako nije primjereno odjevena ili se u prostoriji u kojoj se održava ispitivanje ne može smjestiti na način koji je primjeren ili na način da ne ometa tijek ispita.

Članak 28.

U prostoriji u kojoj se održava pravosudni ispit kandidatima i osobama koje slušaju ispit nije dopuštena uporaba tehničkih pomagala, komunikacijskih te elektroničkih audio i videouređaja.

Članak 29.

(1) Po završetku usmenog dijela ispita iz pojedinog predmeta Ispitno povjerenstvo za svakog kandidata utvrđuje ostvareni broj bodova za taj predmet.

(2) Predsjednik Ispitnog povjerenstva utvrdit će da kandidat koji iz pojedinog predmeta dobije manje od osam bodova nije položio ispit iz tog predmeta.

(3) Predsjednik Ispitnog povjerenstva utvrdit će da kandidat koji iz dva predmeta dobije manje od po osam bodova nije položio pravosudni ispit te će se prestati s daljnjim ispitivanjem tog kandidata.

(4) Nakon završetka usmenog dijela ispita Ispitno povjerenstvo za svakog kandidata utvrđuje ukupno ostvareni broj bodova i donosi odluku o rezultatu pravosudnog ispita.

(5) Odluka Ispitnog povjerenstva o rezultatu pravosudnog ispita priopćuje se kandidatima.

(6) Ako kandidat ne želi da se odluka o rezultatu pravosudnog ispita objavi u prisutnosti ostalih kandidata, odluka mu se priopćava samo u prisutnosti članova Ispitnog povjerenstva.

(7) Odluka Ispitnog povjerenstva da je kandidat položio pravosudni ispit objavljuje se u prisutnosti ostalih kandidata koji su položili ispit, a svi prisutni čitanje odluke slušaju stojeći.

Članak 30.

(1) O tijeku pravosudnog ispita tajnik Ispitnog povjerenstva za svakog kandidata vodi zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 2).

(2) Zapisnik potpisuju svi članovi Ispitnog povjerenstva koji su ispitivali kandidata, tajnik Ispitnog povjerenstva i kandidat.

(3) Član Ispitnog povjerenstva koji nije suglasan s odlukom većine članova Ispitnog povjerenstva u zapisnik može unijeti razloge i obrazloženje svog mišljenja.

3.5. Odgoda i nastavak ispita

Članak 31.

(1) Opravdanim razlozima za podnošenje molbe za odobrenje nastavka polaganja ispita smatraju se bolest i drugi poremećaji zdravlja kandidata te druge izvanredne okolnosti koje se odnose na kandidata nastale nakon utvrđivanja i objave rasporeda polaganja ispita, a koje kandidata onemogućuju u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom.

(2) Opravdanost razloga iz stavka 1. ovog članka dokazuje se odgovarajućom liječničkom ili drugom dokumentacijom iz koje je moguće utvrditi vrijeme nastanka te okolnost spriječenosti u polaganju ispita u vremenu utvrđenom rasporedom.

(3) Kandidat kojem se odobri nastavak ispita raspoređuje se za polaganje ispita po prestanku okolnosti iz stavka 1. ovog članka, u pravilu na istom ili na početku prvog idućeg ispitnog roka.

(4) Nastavak ispita započetog na određenom ispitnom roku može se kandidatu odobriti samo jednom.

3.6. Izdavanje uvjerenja i svjedodžbe

Članak 32.

(1) Neposredno nakon položenog ispita kandidatu koji je ispit položio izdaje se uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 3).

(2) O rezultatima pravosudnog ispita izdaje se svjedodžba na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 4).

(3) Kandidatu koji je na pravosudnom ispitu ostvario 90 ili više bodova izdaje se svjedodžba s posebnom pohvalom na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 5).

(4) Uvjerenje i svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu potpisuju predsjednik i tajnik Ispitnog povjerenstva.

Članak 33.

(1) U ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa vodi se evidencija o kandidatima koji su pristupili polaganju pravosudnog ispita u Knjizi pravosudnih ispita na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 6).

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka može se voditi i u elektroničkom obliku.

3.7. Troškovi pravosudnog ispita

Članak 34.

(1) Troškove polaganja pravosudnog ispita za vježbenika u pravosudnom tijelu koji prvi put polaže pravosudni ispit snosi pravosudno tijelo u koje je raspoređen.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji pravosudni ispit ne položi prvi puta, sam snosi troškove ponovnog pristupa polaganju pravosudnog ispita.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine« broj 96/09 i 22/15).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. rujna 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/100023
Urbroj: 514-04-02/1-19-01
Zagreb, 27. kolovoza 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

OBRASCI

Obrazac broj 1

Osobna zaporka kandidata: _____________________

Dana ______________ kandidat je izradio pisanu radnju iz građanskog-kaznenog-upravnog predmeta _______________________u _________________, poslovni broj predmeta: _____________ koju su ocjenjivali:

1. _________________________________:

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ___ _________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja ___ _______ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje _____________ bodova

Te je radnju ocijenio s _____________ bodova.

Potpis: _____________________________________________

2. _________________________________:

– sposobnost raspoznavanja bitnih argumenata za odlučivanje ____________ bodova,

– analizu činjeničnog stanja __________ bodova,

– analiza pravne situacije ___________ bodova

– sintezu (odluku) uz objašnjenje činjeničnog i pravnog stanja ____ ______ bodova,

– jasno, nedvojbeno, sažeto i logično obrazloženje ____________ bodova.

Te je radnju ocijenio s _____________ bodova.

Potpis: _____________________________________________

Konačno ostvareni broj bodova _____________.

Napomena: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Obrazac broj 2

ZAPISNIK O PRAVOSUDNOM ISPITU

Sastavljen pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita o polaganju pravosudnog ispita kandidata ____________________________________ (ime i prezime, osobna zaporka) iz _____________________________ (mjesto prebivališta), rođenog ________________________ (datum i mjesto rođenja).

Pisani dio pravosudnog ispita

U pisanom dijelu pravosudnog ispita kandidat je izradio:

I. Dana _________ pisanu radnju iz građanskog predmeta ______________ suda u ____________________, poslovni broj predmeta: __________________ koju su ocjenjivali _______________ i ________________________ te kandidatu dodijelili ________ bodova.

II. Dana _________________ pisanu radnju iz kaznenog predmeta ________________ suda u _____________________, poslovni broj predmeta: __________________ koju su ocjenjivali _________________________ i ________________________ te kandidatu dodijelili ______ bodova.

III. Dana __________ pisanu radnju iz upravnog predmeta _________________________, poslovni broj predmeta: _____________ koju su ocjenjivali: ______________________ i ___________________ te kandidatu dodijelili ______ bodova.

Napomene o tijeku pisanog dijela ispita:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Usmeni dio pravosudnog ispita

Usmeni dio pravosudnog ispita kandidat polaže dana ______ _________ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik: _______________________

Članovi: 1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Tajnik: _________________________

I. Iz predmeta građansko i trgovačko pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: ____________________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

II. Iz predmeta građansko postupovno i obiteljsko pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: _____________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

III. Iz predmeta kazneno i kazneno postupovno pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: _______________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

IV. Iz predmeta upravno i radno pravo kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: ______________________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

V. Iz predmeta ustavno uređenje, organizacija pravosuđa i pravo Europske unije kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: ________________________________________________

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

Razlozi i obrazloženje mišljenja članova Ispitnog povjerenstva:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nakon završetka ispitivanja u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da:

– kandidat je – nije položio pravosudni ispit s _________ bodova

– se kandidat upućuje na popravni ispit iz predmeta _______ ______________________.

Odluku Ispitnog povjerenstva kandidatu je priopćio predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti – odsutnosti drugih kandidata te mu je uručio uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: _______________________

Članovi: 1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Tajnik: _________________________

Kandidat: _________________________

Popravni dio pravosudnog ispita kandidat polaže dana _________ __________________ pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

Predsjednik: _______________________

Članovi: 1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Tajnik: _________________________

Iz predmeta ____________________________ kandidat je odgovarao na sljedeća pitanja: _____________________________.

Ispitno povjerenstvo ocijenilo je znanje kandidata iz ovog predmeta s ________ bodova.

Razlozi i obrazloženje mišljenja članova Ispitnog povjerenstva:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nakon završetka ispitivanja u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da:

– kandidat je – nije položio pravosudni ispit s _________ bodova.

Odluku Ispitnog povjerenstva kandidatu je priopćio predsjednik Ispitnog povjerenstva u nazočnosti – odsutnosti drugih kandidata te mu je uručio uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: _______________________

Članovi: 1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Tajnik: _________________________

Kandidat: _________________________

Obrazac broj 3

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 32. stavka 1. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 81/2019.), izdaje

UVJERENJE o položenom pravosudnom ispitu

Potvrđuje se da je ____________________, iz _____________, rođen-a ____________ u ____________, pristupio-la na osnovi rješenja ovog Ministarstva KLASA: ________________________

__________________, URBROJ: __________________ od __________________, polaganju pravosudnog ispita na dane ____________________________________________________.

Imenovani-na je ispit položio-la.

Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu reguliranja prava koja se stječu na osnovi položenog pravosudnog ispita.

Uvjerenje je oslobođeno od naplate upravne pristojbe na osnovi članka 9. stavka 2. točke 60. Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK ISPITNOG POVJERENSTVAPREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________


Obrazac broj 4

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, ___________________

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 32. stavka 2. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 81/2019.), izdaje

SVJEDODŽBU o položenom pravosudnom ispitu

_________________, iz _________________, rođen-a ___________ u ______________, položio-la je pravosudni ispit dana ________________ pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Imenovani je na pravosudnom ispitu ostvario:

– za pisanu radnju iz građanskog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz kaznenog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz upravnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog i trgovačkog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog postupovnog i obiteljskog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz kaznenog i kaznenog postupovnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz upravnog i radnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz ustavnog uređenja, organizacije pravosuđa te prava Europske unije: _____ bodova,

te je na pravosudnom ispitu ostvario ukupno _________ bodova.

Ova svjedodžba je oslobođena od naplate upravne pristojbe na temelju članka 9. stavka 2. točke 60. Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK ISPITNOG POVJERENSTVAPREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________


Obrazac broj 5

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Zagreb, _________________

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 32. stavka 3. Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (»Narodne novine«, broj 81/2019.), izdaje

SVJEDODŽBU o položenom pravosudnom ispitu
S POSEBNOM POHVALOM

________________, iz _________________, rođen-a _________ u __________________

položio-la je pravosudni ispit dana __________________ pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Imenovani je na pravosudnom ispitu ostvario:

– za pisanu radnju iz građanskog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz kaznenog prava: _____ bodova,

– za pisanu radnju iz upravnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog i trgovačkog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz građanskog postupovnog i obiteljskog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz kaznenog i kaznenog postupovnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz upravnog i radnog prava: _____ bodova,

– na usmenom dijelu ispita iz ustavnog uređenja, organizacije pravosuđa te prava Europske unije: _____ bodova,

te je na pravosudnom ispitu ostvario ukupno _________ bodova.

Ispitno povjerenstvo za ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu kandidatu izriče

POSEBNU POHVALU.

Ova svjedodžba je oslobođena od naplate upravne pristojbe na temelju članka 9. stavka 2. točke 60. Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK ISPITNOG POVJERENSTVAPREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________


Obrazac broj 6

Redni broj: ____________/____

KLASA: UP/I -_____________

URBROJ: _________________

Kandidat _______________________, iz __________________, rođen-a ____________ u

______________________, polagao-la je _______________ put pravosudni ispit na osnovi članka ___________ Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19.), i to pisani dio ispita dana __________________________, a usmeni dio ispita dana _____________________.

Kandidat je – nije položio pravosudni ispit s ________ bodova te se upućuje na popravni ispit iz predmeta _____________________.

Napomena:

__________________________________________________

TAJNIK ISPITNOG POVJERENSTVAPREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________


Kandidat je – nije pristupio polaganju popravnog ispita iz predmeta __________________________ dana ___________ te je – nije položio pravosudni ispit s _________ bodova.

Napomena:

__________________________________________________

TAJNIK ISPITNOG POVJERENSTVAPREDSJEDNIK ISPITNOG POVJERENSTVA
______________________________________________