Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu

NN 82/2019 (4.9.2019.), Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu

Povjerenik za informiranje

1711

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija klasa: 100-01/19-01/16, urbroj: 513-05-01-19-2 od 27. veljače 2019. godine Povjerenik za informiranje utvrđuje

PLAN PRIJMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U URED POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE ZA 2019. GODINU

I.

Ovim Planom prijma utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Uredu povjerenika za informiranje (dalje: Ured povjerenika) i prijam u državnu službu službenika u 2019. godini.

II.

Utvrđuje se da je u Uredu povjerenika sistematizirano ukupno 17 radnih mjesta s 23 izvršitelja.

Na dan 1. siječnja 2019. godine u Uredu povjerenika je zaposleno je 14 državnih službenika na neodređeno vrijeme, od čega 13 službenika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem te 1 sa završenim preddiplomskim stručnim studijem.

III.

U Uredu povjerenika u 2019. godini planira se prijam na neodređeno vrijeme:

– 1 službenik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem

– 1 službenik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem.

IV.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta točke III. popunjavat će se putem javnog natječaja.

V.

Plan prijma u državnu službu stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«, te na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje i Ministarstva uprave.

Klasa: 112-01/19-01/2
Urbroj: 401-01/02-19-3
Zagreb, 26. kolovoza 2019.

Povjerenik za informiranje
dr. sc. Zoran Pičuljan, v. r.