Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

NN 82/2019 (4.9.2019.), Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1716

Na temelju članka 548. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. kolovoza 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se struktura, sadržaj, način i rokovi dostave nadzornih izvještaja iz članka 548. stavaka 1. i 2. Zakona koje su središnje druge ugovorne strane dužne dostavljati Hanfi te u skladu s člankom 548. stavkom 5. i Hrvatskoj narodnoj banci.

Definicije 1

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18).

3. Uredba (EU) br. 648/2012 je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.

4. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 876/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 876/2013 оd 28. svibnja 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o kolegijima za središnje druge ugovorne strane.

5. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane.

6. Delegirana uredba (EU) br. 153/2013 je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika te izvještaja iz priloga ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu, Uredbi (EU) br. 648/2012, Delegiranoj uredbi (EU) br. 153/2013, Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 152/2013 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 876/2013.

Struktura i sadržaj nadzornih
izvještaja

Članak 3.

(1) Središnja druga ugovorna strana dostavlja Hanfi nadzorne izvještaje i obavijesti iz članka 1. ovoga Pravilnika putem sljedećih obrazaca koji čine sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog), i to:

a) Obrazac AK-SDUS – Izvještaj o adekvatnosti kapitala središnje druge ugovorne strane, sukladno odredbama Delegirane uredba Komisije (EU) br. 152/2013.

b) Obrazac RPN-SDUS – Opći podaci o računima poslovnih namjena koje središnja druga ugovorna strana koristi.

c) Obrazac UK-SDUS – Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata te naknadama.

d) Obrazac TEST-SDUS – Izvještaj o provedenom preispitivanju modela, testiranju osjetljivosti, povratnom testiranju otpornosti na stres i retroaktivnom ispitivanju.

e) Obrazac LI-SDUS – Izvještaj o likvidnosnoj potpori i pružateljima likvidnosti.

(2) Nadzorni izvještaj iz stavka 1. točke c) ovoga članka sastoji se od:

– skupnih podataka o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata, te naknadama (UK-SDUS 1),

– pojedinačnih podataka o strukturi kolaterala na kraju izvještajnog razdoblja (UK-SDUS 2), koji se sastoji od:

o UK-SDUS 2.a – Struktura kolaterala u novčanim sredstvima a vista

o UK-SDUS 2.b – Struktura kolaterala u depozitima

o UK-SDUS 2.c – Struktura kolaterala u financijskim instrumentima

(3) Nadzorni izvještaj iz stavka 1. točke d) ovoga članka sastoji se od:

– podataka o retroaktivnom ispitivanju parametara modela (RI-SDUS 1),

– podataka o retroaktivnom ispitivanju iznosa nadoknade (RI-SDUS 2),

– podataka o retroaktivnom ispitivanju korektivnih faktora (RI-SDUS 3),

– podataka o rezultatima mjesečnih analiza osjetljivosti u izvještajnom razdoblju (šok na parametre modela) (TO-TEST 1),

– podataka o rezultatima mjesečnih analiza osjetljivosti u izvještajnom razdoblju (promjena likvidacijskog razdoblja) (TO-TEST 2),

– podataka o povratnom ispitivanju otpornosti na stres (PIOS-TEST).

(4) Nadzorni izvještaj iz stavka 1. točke e) ovoga članka sastoji se od:

– podataka o korištenju likvidnosne potpore (LI-SDUS 1),

– podataka o pružateljima likvidnosti (LI-SDUS 2),

(5) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana Hanfi dostavlja i nadzorni izvještaj koji sadrži podatke koji su potrebni za razmjenu informacija s kolegijem regulatora u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6) Obrazac iz stavka 1. točke a) popunjava se u skladu s uputom Hanfe za popunjavanje nadzornog izvještaja za središnje druge ugovorne strane (Obrazac AK-SDUS).

(7) Obrasci iz stavka 1. točaka b) do e) ovoga članka popunjavaju se u skladu s uputom Hanfe za popunjavanje nadzornih izvještaja za središnje druge ugovorne strane.

(8) Uz obrasce iz stavka 1. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana može priložiti dokumente u svrhu potvrđivanja podataka i navoda u nadzornim izvještajima, te ih kao priloge dostaviti kao zasebne dokumente u PDF formatu u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika odnosno podneskom u skladu s člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(9) Uz obrasce iz stavka 1. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana dužna je priložiti izjavu višeg rukovodstva kojom se potvrđuje potpunost i točnost podataka i navoda u nadzornim izvještajima, kao i dokumenata iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Ako utvrdi da su nadzorni izvještaji i/Ili obavijesti iz ovoga članka nepotpuni odnosno sadrže nedostatke, Hanfa će pozvati središnju drugu ugovornu stranu na ispravak ili dopunu istih ili dostavu dodatne dokumentacije radi otklanjanja nedostataka, u roku koji Hanfa odredi, a koji, osim u iznimnim situacijama, ne može biti kraći od 3 (radna) dana.

Način dostave nadzornih izvještaja i obavijesti

Članak 4.

(1) Nadzorni izvještaji i obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se Hanfi isključivo u elektroničkom obliku u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Smatra se da je središnja druga ugovorna strana dostavila nadzorne izvještaje i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja, osim u slučaju iz stavka 6. članka 3. ovoga Pravilnika, kada se smatra da je središnja druga ugovorna strana dostavila nadzorne izvještaje i obavijesti nakon dostave ispravljenih izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, središnja druga ugovorna strana dužna je u propisanom roku dostaviti nadzorne izvještaje i obavijesti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja, te je dužna Hanfu obavijestiti o razlozima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, kao i o koracima koje poduzima da se te okolnosti uklone.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana dužna je dostaviti nadzorne izvještaje i obavijesti na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od prestanka razloga nemogućnosti dostave.

Rokovi dostave nadzornih izvještaja i obavijesti

Članak 5.

(1) Nadzorne izvještaje i obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika, središnja druga ugovorna strana sastavlja i dostavlja za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godi-
ne.

(2) Za potrebe izrade i dostave nadzornih izvještaja i obavijesti iz stavka 1. ovoga članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Nadzorne izvještaje na obrascima iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, središnja druga ugovorna strana dužna je dostavljati Hanfi tromjesečno, najkasnije u roku od trideset (30) dana od zadnjeg dana tromjesečnog razdoblja.

(4) Nadzorne izvještaj iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika središnja druga ugovorna strana dužna je dostavljati Hanfi tromjesečno, najkasnije u roku od trideset (30) dana od zadnjeg dana tromjesečnog razdoblja s time da se izvještaji moraju sadržavati odvojene podatke za svaki mjesec unutar izvještajnog razdoblja odnosno s podacima na zadnji dan svakog mjeseca unutar izvještajnog kvartala.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana dužna je u bez odgode, a u opravdanim slučajevima najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od nastanka događaja, Hanfu obavijestiti o:

– nastanku događaja koji ukazuje na materijalne nedostatke u modelu izračuna rizika središnje druge ugovorne strane ili u okviru likvidnosti središnje druge ugovorne strane,

– padu razine adekvatnosti kapitala središnje druge ugovorne strane ispod razine propisane Uredbom (EU) br. 648/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 152/2013,

– materijalizaciji bilo koje od okolnosti iz članka 554. stavka 2. Zakona, kada se pretpostavlja da središnja druga ugovorna strana neće biti u mogućnosti kontinuirano ispunjavati uvjete iz članaka 41. do 44., članka 46. ili 47. Uredbe (EU) br. 648/2012 te tehničkih standarda koje je donijela Europska komisija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

Izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj
narodnoj banci

Članak 6.

(1) Središnja druga ugovorna strana je sukladno članku 548. stavka 5. Zakona, dužna u elektroničkom obliku Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti nadzorni izvještaj iz članka 3. stavka 1. točke e ovoga Pravilnika, na način kako to svojom Odlukom propiše Hrvatska narodna banka.

(2) Hanfa tromjesečno Hrvatskoj narodnoj banci dostavlja nadzorni izvještaj iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika, a koji između ostalog sadrži podatke o podatke o izvorima likvidnosti CCP-a te rezultate o strest testovima likvidnosti.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-12
Zagreb, 22. kolovoza 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1

Obrazac AK-SDUS – Izvještaj o adekvatnosti kapitala središnje druge ugovorne strane

PRILOG 2

Obrazac RPN-SDUS – Opći podaci o računima poslovnih namjena

PRILOG 3

Obrazac TEST-SDUS –
Izvještaj o provedenom preispitivanju modela, ispitivanju otpornosti na stres i retroaktivnom ispitivanju
(RI-SDUS 1, RI-SDUS 2, RI SDUS 3, TO-SDUS 1, TO-SDUS 2 i PIOS-SDUS 1)

PRILOG 4

Obrazac UK-SDUS – Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata, te naknadama
(UK-SDUS 1 i UK SDUS 2)

PRILOG 5

Izvještaj o likvidnosnoj potpori i pružateljima likvidnosti (LI SDUS 1 i LU SDUS 2)