Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN 82/2019 (4.9.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1717

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na temelju članka 215. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. kolovoza 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG
INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine«, broj 16/2019), u članku 5. stavku 1. iza pete alineje dodaje se šesta alineja koja glasi:

» – izvještaji o internoj stopi povrata za fond za gospodarsku suradnju, prema sadržaju određenom odredbama ovoga članka.«

Iza stavka 9. dodaju se stavci 10. do 14. koji glase:

»(10) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje poslovanja fonda uključuje sve novčane tokove od početka rada fonda do izvještajnog datuma te fer vrijednost nerealizirane imovine fonda na izvještajni datum.

(11) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje od početka rada fonda do dana izračuna interne stope povrata izračunava se kako slijedi:

• IRR Formula Excel = IRR (values, date)

• Isplate FGS-a: negativan predznak

• Uplate FGS-u: pozitivan predznak

• Nerealizirana fer vrijednost: pozitivan predznak

(12) Interna stopa povrata fonda za gospodarsku suradnju za razdoblje poslovanja fonda izračunava se polugodišnje i godišnje na dan sastavljanja polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja.

(13) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja uključuje sve novčane tokove po pojedinačnom ulaganju u razdoblju od stjecanja ulaganja do dana dezinvestiranja (raspolaganja) pojedinačnog ulaganja.

(14) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja izračunava se na dan dezinvestiranja pojedinačnog ulaganja.«

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) UAIF je dužan za fond za gospodarsku suradnju kojim upravlja dostaviti Izvještaj o internoj stopi povrata fonda za razdoblje poslovanja fonda u skladu s rokovima za dostavu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja.

(7) Interna stopa povrata pojedinačnog ulaganja dostavlja se u roku od 30 dana od dana dezinvestiranja (raspolaganja) pojedinačnog ulaganja.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) UAIF je dužan za AIF kojim upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. alineje 1., 2., 3. 4. i 6. te članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku na način definiran tehničkom uputom Hanfe.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-19
Zagreb, 29. kolovoza 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.