Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

NN 82/2019 (4.9.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1718

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na temelju članka 215. stavka 5. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, dalje: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. kolovoza 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA I NAKNADAMA KOJI SE MOGU PLAĆATI IZ IMOVINE AIF-a

Članak 1.

U Pravilniku o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a (»Narodne novine«, broj 26/2019), članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Iz imovine AIF-a s privatnom ponudom mogu se plaćati troškovi vanjskih suradnika UAIF-a, kao što su odvjetnici, savjetnici ili revizori kada su ti troškovi izravno povezani s postupkom stjecanja, držanja ili prodaje imovine AIF-a te su potrebni za realizaciju toga postupka (primjerice postupak dubinskog snimanja društva ili subjekta prilikom razmatranja ulaganja AIF-a, izrada analize, postupak preuzimanja dioničkog društva, angažiranje savjetnika za prodaju prilikom dezinvestiranja i slično).

(2) Ako je za troškove iz stavka 1. ovoga članka pravilima AIF-a s privatnom ponudom predviđeno da se mogu plaćati iz imovine tog AIF-a, smatra se da su isti potrebni za realizaciju postupka vezano za stjecanje, držanje ili prodaju imovine.

(3) Iz imovine AIF-a mogu se plaćati troškovi zastupanja u parničnim, arbitražnim ili drugim odgovarajućim postupcima koji se vode radi zaštite imovine AIF-a.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-20
Zagreb, 29. kolovoza 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.