Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

NN 84/2019 (6.9.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1725

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15 i 67/18) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU POVJERENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/16 i 1/19) u članku 31. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Stručne radionice organizira i provodi Pravosudna akademija.

(3) Pravosudna akademija Ministarstvu pravosuđa dostavlja dokaz o sudjelovanju povjerenika u stručnim radionicama.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. rujna 2019. godine.

Klasa: 011-01/15-01/150
Urbroj: 514-04-02/1-19-06
Zagreb, 3. rujna 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.