Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

NN 85/2019 (11.9.2019.), Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

Ministarstvo poljoprivrede

1742

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POKAZATELJIMA RIZIKA ZA PROCJENU RIZIKA OD UPORABE PESTICIDA

OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uspostavljaju usklađeni pokazatelji rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida.

Članak 1. a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Komisije (EU) 2019/782 od 15. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja ujednačenih pokazatelja rizika (SL L 127, 16. 5. 2019.).

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u zakonu kojim se uređuje održiva uporaba pesticida upotrebljavaju se i u ovom Pravilniku.

USKLAĐENI POKAZATELJI RIZIKA

Usklađeni pokazatelji rizika

Članak 3.

(1) Usklađeni pokazatelji rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida u Republici Hrvatskoj opisani su u Prilogu I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Usklađeni pokazatelji rizika iz Priloga I. ovoga članka izračunavaju se i objavljuju na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14 i 115/18) za svaku kalendarsku godinu najkasnije 20 mjeseci nakon isteka godine za koju se izračunavaju pokazatelji rizika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Prilog IV. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine« br. 142/12).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/54

Urbroj: 525-07/0165-19-4

Zagreb, 2. rujna 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

ODJELJAK 1.

Usklađeni pokazatelji rizika

Usklađeni pokazatelji rizika navedeni su u odjeljcima 2. i 3. ovoga Priloga.

ODJELJAK 2.

Usklađeni pokazatelj rizika br. 1: usklađeni pokazatelj rizika temeljen na opasnosti, koji se temelji na količinama aktivnih tvari koje su stavljene na tržište u sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) (dalje u tekstu: Uredba 1107/2009)

1. Ovaj se pokazatelj temelji na statističkim podacima o količinama aktivnih tvari stavljenih na tržište u sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 koji su Komisiji (Eurostat) dostavljeni u skladu s Prilogom I. (Statistički podaci o stavljanju pesticida na tržište) Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima (SL L 324, 10. 12. 2009.). Ti su podaci razvrstani u četiri skupine, koje su podijeljene na sedam kategorija.

2. Za izračun usklađenog pokazatelja rizika br. 1 primjenjuju se sljedeća opća pravila:

(a)     usklađeni pokazatelj rizika br. 1 izračunava se na temelju kategorizacije aktivnih tvari u četiri skupine i sedam kategorija navedenih u tablici 1.;

(b)     aktivne tvari iz skupine 1 (kategorije A i B) su one navedene u dijelu D Priloga Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11. 6. 2011.) (dalje u tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011;

(c)     aktivne tvari iz skupine 2 (kategorije C i D) su one navedene u dijelovima A i B Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(d)     aktivne tvari iz skupine 3 (kategorije E i F) su one navedene u dijelu E Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(e)     aktivne tvari iz skupine 4 (kategorija G) su one koje nisu odobrene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te stoga nisu navedene u Prilogu Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(f)     primjenjuju se faktori ponderiranja iz retka vi. tablice 1.

3. Usklađeni pokazatelj rizika br. 1 izračunava se množenjem godišnjih količina aktivnih tvari stavljenih na tržište za svaku skupinu iz tablice 1. s odgovarajućim faktorom ponderiranja opasnosti iz retka vi., nakon čega slijedi objedinjavanje rezultata tih izračuna.

4. Mogu se izračunati količine aktivnih tvari koje su stavljene na tržište za svaku skupinu i kategoriju iz tablice 1.

Tablica 1.     Kategorizacija aktivnih tvari i faktora ponderiranja opasnosti za potrebe izračuna usklađenog pokazatelja rizika br. 1

RedakSkupine
1234
i.Aktivne tvari niskog rizika koje su odobrene ili se smatraju odobrenima u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i koje su navedene u dijelu D Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011Aktivne tvari koje su odobrene ili se smatraju odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 i koje nisu obuhvaćene drugim kategorijama, a navedene su u dijelovima A i B Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011Aktivne tvari koje su odobrene ili se smatraju odobrenima u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, koje su kandidati za zamjenu i navedene su u dijelu E Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011Aktivne tvari koje nisu odobrene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te stoga nisu navedene u Prilogu Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011
ii.Kategorije
iii.ABCDEFG
iv.MikroorganizmiKemijske aktivne tvariMikroorganizmiKemijske aktivne tvari

Koje nisu razvrstane kao:

karcinogene tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

reprotoksične tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

endokrini disruptori

Koje su razvrstane kao:

karcinogene tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

reprotoksične tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

endokrini disruptori, kod kojih je izloženost ljudi zanemariva


v.Faktori ponderiranja opasnosti koji se primjenjuju na količine aktivnih tvari stavljenih na tržište u sredstvima koja su odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009
vi.181664


5. Osnovna vrijednost za usklađeni pokazatelj rizika br. 1 utvrđuje se na 100 i jednaka je prosječnom rezultatu prethodno navedenog izračuna za razdoblje 2011. – 2013.

6. Rezultat usklađenog pokazatelja rizika br. 1 izražava se upućivanjem na osnovnu vrijednost.

7. Usklađeni pokazatelj rizika br. 1 izračunava se u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine« br. 142/12) za svaku kalendarsku godinu i najkasnije 20 mjeseci nakon isteka godine za koju se izračunava usklađeni pokazatelj rizika br. 1.

ODJELJAK 3.

Usklađeni pokazatelj rizika br. 2: usklađeni pokazatelj rizika koji se temelji na broju odobrenja dodijeljenih u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009

1. Ovaj se pokazatelj temelji na broju odobrenja dodijeljenih za sredstva za zaštitu bilja u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 kako je priopćen Komisiji u skladu s člankom 53. stavkom 1. te uredbe. Ti su podaci razvrstani u četiri skupine, koje su podijeljene na sedam kategorija.

2. Za izračun usklađenog pokazatelja rizika br. 2 primjenjuju se sljedeća opća pravila:

(a)     usklađeni pokazatelj rizika br. 2 temelji se na broju odobrenja dodijeljenih u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Izračunava se na temelju kategorizacije aktivnih tvari u četiri skupine i sedam kategorija navedenih u tablici 2. ovog odjeljka;

(b)     aktivne tvari iz skupine 1 (kategorije A i B) navedene su u dijelu D Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(c)     aktivne tvari iz skupine 2 (kategorije C i D) su one navedene u dijelovima A i B Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(d)     aktivne tvari iz skupine 3 (kategorije E i F) su one navedene u dijelu E Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(e)     aktivne tvari iz skupine 4 (kategorija G) su one koje nisu odobrene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te stoga nisu navedene u Prilogu Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011;

(f)     primjenjuju se faktori ponderiranja iz retka vi. u tablici 2 ovog odjeljka.

3. Usklađeni pokazatelj rizika br. 2 izračunava se množenjem broja odobrenja dodijeljenih za sredstva za zaštitu bilja u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za svaku skupinu iz tablice 2. s odgovarajućim faktorom ponderiranja opasnosti iz retka vi., nakon čega slijedi objedinjavanje rezultata tih izračuna.

Tablica 2.     Kategorizacija aktivnih tvari i faktora ponderiranja opasnosti za potrebe izračuna usklađenog pokazatelja rizika br. 2

RedakSkupine
1234
i.Aktivne tvari niskog rizika koje su odobrene ili se smatraju odobrenima u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i koje su navedene u dijelu D Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011Aktivne tvari koje su odobrene ili se smatraju odobrenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 i koje nisu obuhvaćene drugim kategorijama, a navedene su u dijelovima A i B Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011Aktivne tvari koje su odobrene ili se smatraju odobrenima u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, koje su kandidati za zamjenu i navedene su u dijelu E Priloga Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011Aktivne tvari koje nisu odobrene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 te stoga nisu navedene u Prilogu Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011
ii.Kategorije
iii.ABCDEFG
iv.MikroorganizmiKemijske aktivne tvariMikroorganizmiKemijske aktivne tvari

Koje nisu razvrstane kao:

karcinogene tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

reprotoksične tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

endokrini disruptori

Koje su razvrstane kao:

karcinogene tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

reprotoksične tvari kategorije 1.A ili 1.B

i/ili

endokrini disruptori kod kojih je izloženost ljudi zanemariva


v.Faktori ponderiranja opasnosti koji se primjenjuju na broj odobrenja dodijeljenih u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 1107/2009
vi.181664


4. Osnovna vrijednost za usklađeni pokazatelj rizika br. 2 utvrđuje se na 100 i jednaka je prosječnom rezultatu prethodno navedenog izračuna za razdoblje 2011. – 2013.

5. Rezultat usklađenog pokazatelja rizika br. 2 izražava se upućivanjem na osnovnu vrijednost.

6. Usklađeni pokazatelj rizika br. 2 izračunava se u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine« br. 142/2012) za svaku kalendarsku godinu i najkasnije 20 mjeseci nakon isteka godine za koju se izračunava usklađeni pokazatelj rizika br. 2.