Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

NN 87/2019 (13.9.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Ministarstvo obrane

1753

Na temelju članka 139. stavka 6. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODACIMA NA PLAĆU DJELATNIH VOJNIH OSOBA

Članak 1.

U Pravilniku o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (»Narodne novine«, br. 33/14, 41/14, 53/14, 114/14, 72/15, 5/17, 116/17, 39/18 i 44/19) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dodatak za vojnu službu ostvaruju sve djelatne vojne osobe u iznosima:

– 24 % vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u Središte za razvoj vođa »Marko Babić«, vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u Zapovjedništvo specijalnih snaga do razine grupe specijalnih snaga i desetinu službenih pasa K9 Satnije za potporu Zapovjedništva specijalnih snaga, osim vojnika, dočasnika i časnika raspoređenih u ostale ustrojstvene jedinice Satnije za potporu i Doma zapovjedništva Zapovjedništva specijalnih snaga

– 19 % vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u mehanizirane, motorizirane i tenkovske satnije gardijskih brigada, u izvidničke vodove, timove bliske zračne potpore i timove prednjih zračnih kontrolora zapovjednih satnija gardijskih brigada i zapovjednih satnija bojni gardijskih brigada, desetine za rukovanje vatrom samohodne haubičke bojne 155 mm Topničko raketne pukovnije, u satniju mornaričkog desantnog pješaštva, u satniju za zaštitu VIP Pukovnije vojne policije na zadaćama neposrednog osiguranja štićenih osoba, zapovjednici gardijskih brigada, zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske, zapovjednik Flotile Hrvatske ratne mornarice, zapovjednici bojni gardijskih brigada, zapovjednik samohodne haubičke bojne 155 mm Topničko raketne pukovnije, zapovjednici divizijuna-odreda brodova borbene namjene, zapovjednici brodova borbene namjene, zapovjednik Zapovjedništva specijalnih snaga, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne, zapovjednik Obavještajne pukovnije

– 15 % ostali vojnici raspoređeni u gardijske brigade, samohodnu haubičku bojnu 155 mm Topničko raketne pukovnije, bitnice samohodne haubičke bojne 155 mm Topničko raketne pukovnije, Zapovjedništvo specijalnih snaga, ostali dočasnici i časnici raspoređeni u satnije gardijskih brigada (osim raspoređenih u mehanizirane, motorizirane i tenkovske satnije), zapovjednici brodova pomoćne namjene

– 14 % vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u Počasno-zaštitnu bojnu, Vojni ured, Obavještajnu pukovniju, mornari raspoređeni na brodove borbene namjene, prvi dočasnici u postrojbama razine brigade, prvi dočasnici grana, Zapovjedništva za potporu, Hrvatskoga vojnog učilišta »Dr. Franjo Tuđman« i prvi dočasnik Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), vojnici, dočasnici i časnici raspoređeni u eskadrile i zrakoplovno-tehničke bojne

– 12 % vojnici raspoređeni u ostale postrojbe i mornari raspoređeni na brodove pomoćne namjene

– 11 % ostali dočasnici i časnici raspoređeni u gardijske brigade i samohodnu haubičku bojnu 155 mm Topničko raketne pukovnije

– 10 % ostali dočasnici i časnici raspoređeni na brodove borbene namjene, postaje obalnog motrenja, radarske postaje, operativna središta, Zapovjedništvo specijalnih snaga, instruktori za obuku, časnici i dočasnici tehničke službe raspoređeni u postrojbe za tehničko održavanje u II. i III. stupnju tehničkog održavanja – Pomorske baze, Bojnu za opću logističku potporu i Remontni zavod

– 8 % dočasnici i časnici na zapovjednim ili voditeljskim dužnostima u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga, Ministarstvu obrane te časnici i dočasnici na brodovima pomoćne namjene te vojni piloti na zapovjednim ili voditeljskim dužnostima u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Ministarstvu obrane

– 5 % dočasnici i časnici raspoređeni na ostale dužnosti u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Ministarstvu obrane, časnici i dočasnici izvan Oružanih snaga i Ministarstva obrane te vojni piloti na ostalim dužnostima u Oružanim snagama, Glavnom stožeru Oružanih snaga i Ministarstvu obrane.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. te na dužnostima u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Vojni piloti akrobatske grupe »Krila Oluje« prilikom izračuna letačkog dodatka ostvaruju pravo na dodatni koeficijent akrobatske grupe »Krila Oluje«.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. te se mijenja i glasi:

»(4) Ukupni iznos letačkog dodatka za vojne pilote čini zbroj koeficijenta spremnosti (A), koeficijenta za nadzvučne borbene avione (B), koeficijenta dodatnih letačkih zvanja (C) i koeficijenta akrobatske grupe »Krila Oluje« (D) i množi se s osnovicom za obračun plaće u skladu s tablicom:

Osobni činABCD
SpremnostNadzvučni borbeni avioniDodatna letačka zvanjaAkrobatska grupa »Krila Oluje«
I. katII. katIII. kat
pr1,451,351,20,30,10,2
npr1,551,451,3
stn1,651,551,4
bjn1,851,751,6
pk1,851,751,6
brg1,651,551,4
gbr1,21,10,95
gb1,11,00,85
gp0,90,80,65
gz0,70,60,45


Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnoj vojnoj osobi koja je stručno osposobljena i raspoređena na dužnosti pirotehničara unutar pionirske satnije u sastavu Inženjerijske pukovnije te dočasnicima i časnicima ustrojbeno raspoređenim u Zapovjedništvu Inženjerijske pukovnije koji rade na poslovima nadzora i koordinacije protuminskog djelovanja pripada osnovni pirotehnički dodatak u skladu s tablicom:

OSNOVNI PIROTEHNIČKI DODATAK
KategorijaI.II.
%4030
ustrojbena mjestapionir, voditelji timova, zapovjednici vodova i desetina u pionirskoj satniji, dočasnici – pirotehničari, vojnici i dočasnici izvidničko-
-roniteljske desetine i pripadnici voda za uklanjanje eksplozivnih naprava
časnici i dočasnici ustrojbeno raspoređeni u Zapovjedništvu Inženjerijske pukovnije na dužnosti operativnog časnika, zapovjednik i zamjenik zapovjednika satnije, prvi dočasnik satnije, dočasnici na poslovima nadzora humanitarnog razminiranja i drugim poslovima koordinacije poslova razminiranja pionirske satnije


Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»1) Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u specijalne i zaštitne postrojbe pripada dodatak za pripadnike specijalnih i zaštitnih postrojbi u iznosu od:

1. Zapovjedništvo specijalnih snaga:

– 1., 2., 4. i 5. grupa specijalnih snaga 35 %

– 3. grupa specijalnih snaga – Zapovjedništvo i Satnija za obuku 35 %

– desetina službenih pasa K9 Satnije za potporu 35 %

– Satnija za potporu 10 %

– Zapovjedništvo Zapovjedništva specijalnih snaga 10 %

– Dom zapovjedništva Zapovjedništva specijalnih snaga 10 %

2. Obavještajna pukovnija:

– Bojna za elektroničko izviđanje 15 %

– Bojna za obavještajnu potporu operacijama 15 %

– Zapovjedništvo Obavještajne pukovnije 10 %

– Združeno analitičko središte 10 %

– Središte za razvoj i obuku 10 %

– Zapovjedništvo Bojne za elektroničko izviđanje 10 %

– Zapovjedništvo Bojne za obavještajnu potporu operacijama 10 %

– Satnija za potporu 10 %

3. Vojno-obavještajne satnije gardijskih brigada 15%

4. Počasno-zaštitna bojna 10 %.«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. riječi: »u Vojnu policiju Oružanih snaga (u daljnjem tekstu Vojna policija)« zamjenjuju se riječima: »u Vojnu policiju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznosi dodataka određeni su u skladu s tablicom:

VOJNOPOLICIJSKI DODATAK
KategorijaI.II.III.IV.
%40302010


– I. kategorija

– djelatnici satnije za zaštitu VIP

– djelatnici raspoređeni na ustrojbena mjesta kriminalističke specijalnosti

– II. kategorija

– djelatnici satnije antiterorističke vojne policije

– III. kategorija

– dočasnik pirotehničar za PDZ, RTG

– voditelj pododsjeka – pirotehničar za PDZ, RTG

– voditelj odsjeka – pirotehničar

– vodič pasa s DOS vodič psa za detekciju eksploziva, droga

– IV. kategorija

– ostale ovlaštene službene osobe Vojne policije.«.

Članak 7.

Iza članka 15.b dodaje se članak 15.c s naslovom iznad njega koji glase:

»10. Dodatak za dužnosti u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić«

Članak 15.c

Djelatnim vojnim osobama raspoređenim u Središte za razvoj vođa »Marko Babić« pripada dodatak i to:

– obučni timovi u iznosu od 35 %

– ostale djelatne vojne osobe u Središtu za razvoj vođa »Marko Babić« u iznosu od 10 %.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. rujna 2019.

Klasa: 023-03/19-04/2

Urbroj: 512-01-19-9

Zagreb, 12. rujna 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.