Pravilnik o izmjeni Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti

NN 88/2019 (18.9.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1763

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13., 14/14. i 32/19.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (»Narodne novine«, br. 28/16.), u članku 3. stavku 2. podstavak b) mijenja se i glasi:

»b) sljedeću opremu za zrakoplovstvo, na koju se primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139), namijenjenu isključivo za uporabu u zraku:

1. zrakoplove, osim bespilotnih zrakoplova, kao i povezane motore, propelere, dijelove i neugrađenu opremu

2. bespilotne zrakoplove, kao i povezane motore, propelere, dijelove i neugrađenu opremu, čiji je projekt certificiran u skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1139, koji su namijenjeni za rad samo na radijskim frekvencijama dodijeljenima Radijskim propisima Međunarodne telekomunikacijske unije za potrebe zaštićene uporabe u zrakoplovstvu«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/81

Urbroj: 530-07-2-1-1-19-1

Zagreb, 5. rujna 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.