Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

NN 88/2019 (18.9.2019.), Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1768

Na temelju članka 91. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« broj 18/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. rujna 2019. donijela

IZMJENE I DOPUNE

MREŽNIH PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18) u članku 4. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. energetska suglasnost – dokument kojim se utvrđuju zajamčeni tehnički i tehnološki uvjeti priključenja na distribucijski sustav, a koju izdaje operator distribucijskog sustava na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine koja se priključuje na distribucijski sustav«.

Točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. do 27. postaju točke 2. do 26.

Iza dosadašnje točke 27. koja postaje točka 26. dodaje se nova točka 27. koja glasi:

»27. posebni uvjeti – uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje, koje utvrđuje operator distribucijskog sustava kao javnopravno tijelo u smislu propisa kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, na način propisan tim propisima, a u svrhu osiguranja sigurnosti distribucije plina u skladu s posebnim propisima i ovim Mrežnim pravilima, osim uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,«

U točki 30. riječi: »energetskim uvjetima« zamjenjuju se riječima: »posebnim uvjetima i/ili uvjetima priključenja«.

Iza točke 44. dodaje se nova točka 45. koja glasi:

»45. uvjeti priključenja – uvjeti za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje, koje utvrđuje operator distribucijskog sustava kao javnopravno tijelo u smislu propisa kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, na način propisan tim propisima i posebnim propisima kojima se uređuje tržište plina, u svrhu priključenja na plinski distribucijski sustav, a kojim uvjetima se određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja zahvata u prostoru, odnosno građevine na plinski distribucijski sustav, uključujući tehnički kapacitet i priključni kapacitet građevine«.

Dosadašnje točke 45. do 47. postaju točke 46. do 48.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječ: »treba« zamjenjuje se riječju: »namjerava«, a iza riječi: »zatražiti od operatora distribucijskog sustava« dodaju se riječi: »izdavanje posebnih uvjeta u skladu s člankom 22. ovih Mrežnih pravila i«.

U stavku 2. iza riječi »izvoditi radove« briše se točka, stavlja zarez i dodaju se riječi: »a koja je izrađena u skladu s posebnim uvjetima koje mu je izdao operator distribucijskog sustava.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 7. postaju stavci 4. do 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza riječi »sustava« briše se točka i dodaju se riječi: »i posebnim uvjetima.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 9. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«.

Članak 4.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»(1) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. kolovoza svake godine dostaviti operatoru tržišta plina podatak o stopi gubitaka za prethodno razdoblje obračuna gubitaka iz članka 13. stavka 4. ovih Mrežnih pravila, za svaku hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava.

(2) Stopa gubitaka plina Gp iz stavka 1. ovoga članka računa se prema sljedećoj formuli:

Pri čemu je:

Qizl – ukupno isporučena količina plina iz hidrauličke cjeline distribucijskog sustava za prethodno razdoblje obračuna gubitaka (kWh),

Qul – ukupna količina plina koja je preuzeta u hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava za prethodno razdoblje obračuna gubitaka (kWh).

(3) Ukupna količina plina koja je preuzeta u hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava i ukupno isporučena količina plina iz hidrauličke cjeline distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se odgovarajućom primjenom članka 13. stavaka 7. do 10. ovih Mrežnih pravila.«

Članak 5.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi: »Posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja na distribucijski sustav«

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Posebnim uvjetima operator distribucijskog sustava utvrđuje uvjete za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje u svrhu osiguranja sigurnosti distribucije plina u skladu s posebnim propisima i ovim Mrežnim pravilima, osim uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

(2) Uvjetima priključenja na distribucijski sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički uvjeti priključenja te uvjeti korištenja distribucijskog sustava.

(3) Projektant podnosi zahtjev operatoru distribucijskog sustava za utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja putem nadležnog upravnog tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju kada u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja nije potrebno ishoditi akte kojima se odobrava gradnja, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja operatoru distribucijskog sustava podnosi investitor ili vlasnik građevine koji zahtijeva priključenje ili promjenu na postojećem priključku građevine priključene na distribucijski sustav, odnosno treća osoba koja namjerava izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

(5) Na temelju uvjeta priključenja ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet građevine.

(6) Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja iz stavka 4. ovoga članka, za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav prilaže se dokaz o legalnosti građevine i opis plinofikacije građevine.

(7) Investitor ili vlasnik građevine priključene na distribucijski sustav u slučaju iz stavka 4. ovoga članka dužan je zatražiti od operatora distribucijskog sustava uvjete priključenja osobito kod:

– povećanja priključnog kapaciteta,

– priključenja samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav,

– promjene na priključku,

– spajanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji i

– dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na više, na istoj lokaciji postojeće građevine priključene na distribucijski sustav.

(8) Uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja iz stavka 7. ovoga članka prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti obrazac zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja.«

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Uvjeti priključenja sadrže podatke o:

– investitoru ili vlasniku građevine,

– položaju građevine, uključivo građevnu česticu građevine koja se priključuje na distribucijski sustav,

– namjeni potrošnje plina,

– mogućem mjestu priključenja na distribucijski sustav,

– radnom tlaku plinovoda na mjestu priključenja na distribucijski sustav,

– uvjetima za građenje priključka,

– priključnom kapacitetu građevine,

– roku priključenja građevine,

– roku i uvjetima prestanka njihova važenja,

– uputu o pravu na nadoknadu u slučaju pružanja usluge izvan garantiranog standarda kvalitete opskrbe i

– uputi o pravnom lijeku.

(2) Uvjeti priključenja mogu sadržavati i:

– uvjete za lokaciju građevine,

– parametre distribucijskog sustava na mjestu priključenja,

– specifikaciju opreme koju je potrebno ugraditi ili obnoviti radi izgradnje priključka,

– dozvoljene promjene tlaka u distribucijskom sustavu,

– podatke o plinomjeru i drugoj mjernoj opremi,

– način razmjene mjernih podataka,

– program obveznih ispitivanja i

– ostale podatke potrebne za priključenje građevine.

(3) Posebni uvjeti utvrđuju se u skladu s odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata operatora distribucijskog sustava kojima se uređuju tehnički uvjeti gradnje, pogon i održavanje distribucijskog sustava.«

Članak 7.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja u skladu s kojima je izrađen idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole, prestaju važiti danom prestanka važenja lokacijske dozvole.

(2) Posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja u skladu s kojima je izrađen glavni projekt koji je sastavni dio građevinske dozvole, prestaju važiti danom prestanka važenja građevinske dozvole.«

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja izdani u slučaju kada u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, nije potrebno ishoditi akte kojima se odobrava gradnja vrijede dvije godine od dana izdavanja.

Članak 8.

Naslov iznad članka 25. mijenja se i glasi: »Pravna zaštita«

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja ima pravo prigovora protiv utvrđenih uvjeta.

(2) Prigovor se podnosi operatoru distribucijskog sustava, u roku od 15 dana od zaprimanja posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je o prigovoru odlučiti u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

(4) Protiv odluke operatora distribucijskog sustava iz stavka 3. ovoga članka podnositelj zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja ima pravo podnijeti prigovor Agenciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište plina.

Članak 9.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a koji glasi:

»(1) Operator distribucijskog sustava rješenjem će obustaviti postupak ako na temelju dostavljenog zahtjeva iz članka 22. stavka 3. ovih Mrežnih pravila nije moguće utvrditi posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u skladu s ovim Mrežnim pravilima i drugim propisima kojima se uređuje tržište plina ili ako nakon provjere tehničkih i tehnoloških pretpostavki priključenja na zahtijevanoj lokaciji utvrdi da ne postoji mogućnost priključenja na distribucijski sustav.

(2) Na rješenje o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja projektant ima pravo podnijeti žalbu Agenciji u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«

Članak 10.

Naslov iznad članka 26. mijenja se i glasi: »Posebni uvjeti i/ili uvjeti priključenja na zatvoreni distribucijski sustav«.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Posebne uvjete i/ili uvjete priključenja na zatvoreni distribucijski sustav izdaje organizator zatvorenog distribucijskog sustava, a pribavljaju se u skladu sa člancima 22., 23., 24., 25., i 25.a ovih Mrežnih pravila.«.

Članak 11.

U članku 27. riječi: »energetskih uvjeta« zamjenjuje se riječima »posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja«.

Članak 12.

U članku 28. stavku 6. riječi »energetskim uvjetima« zamjenjuju se riječima: »posebnim uvjetima i/ili uvjetima priključenja«.

Članak 13.

U članku 30. stavku 3. riječi: »energetskih uvjeta« zamjenjuju se riječima: »posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja«.

Članak 14.

U članku 46. stavku 1. riječi: »energetskih uvjeta« zamjenjuju se riječima: »posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja«.

Članak 15.

U članku 53. stavku 4. riječi: »20 radnih dana« zamjenjuju se riječima: »30 radnih dana«.

Članak 16.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovorom o distribuciji plina uređuje se pružanje usluge distribucije plina, uključivo pomoćne usluge i financijske obveze, u skladu s ovim Mrežnim pravilima.

(2) Ugovor o distribuciji plina sklapa operator distribucijskog sustava i korisnik sustava najkasnije do datuma početka isporuke plina krajnjem kupcu priključenom na distribucijski sustav s kojim korisnik sustava ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom.

(3) Ugovor o distribuciji plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete distribucije plina, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, uvjete ograničenja isporuke plina, odredbe o očitanju i dostavi mjernih podataka, odredbe o obračunu i plaćanju naknade za korištenje distribucijskog sustava, vrijeme i mjesto isporuke plina te ostale odredbe.

(4) Ugovor o distribuciji plina odnosi se na obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koje korisnik sustava opskrbljuje plinom, a za koja se podaci vode u registru obračunskih mjernih mjesta.

(5) Sklapanjem ugovora o distribuciji plina ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe zakona kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti tipski ugovor o distribuciji plina.

(7) Opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava nalaze se u Prilogu 3. ovih Mrežnih pravila i sastavni su dio ovih Mrežnih pravila te ugovora o distribuciji plina.

(8) U slučaju da je korisnik sustava sklopio ugovor o opskrbi plinom i započeo isporuku plina krajnjem kupcu na distribucijskom sustavu bez sklopljenog ugovora iz stavka 1. ovoga članka, dužan je operatoru distribucijskog sustava platiti naknadu za korištenje distribucijskog sustava bez sklopljenog ugovora o distribuciji plina u roku od osam dana od izdavanja računa.

(9) Iznos naknade za korištenje distribucijskog sustava bez sklopljenog ugovora o distribuciji plina iz stavka 8. ovoga članka obračunava se kao umnožak energije plina raspodijeljene korisniku sustava prema odredbama ovih Mrežnih pravila i Mrežnih pravila transportnog sustava za razdoblje u kojem korisnik sustava nije imao sklopljen ugovor i iznosa tarifnih stavki važećih u istom razdoblju, uvećanih za 100%.

(10) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije u roku od 7 dana od početka isporuke plina obavijestiti korisnika sustava o obvezi sklapanja ugovora o distribuciji plina.«

Članak 17.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina.

(2) Standardna kvaliteta plina propisuje se Općim uvjetima opskrbe plinom.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je ustrojiti sustav za praćenje parametara kvalitete plina.

(4) Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, pri čemu predstavnik operatora distribucijskog sustava ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka, ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka.

(5) Predstavnik operatora distribucijskog sustava iz stavka 4. ovoga članka, u slučaju kada se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka za potrebe analize u akreditiranom laboratoriju, ima pravo od operatora transportnog sustava zatražiti presliku dokumentacije o uzorkovanju te uzorak plina, pri čemu je dužan osigurati odgovarajuću opremu za uzorkovanje u skladu s uputama operatora transportnog sustava.

(6) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava preuzimaju objavljene podatke o utvrđenoj kvaliteti plina s mrežne stranice operatora transportnog sustava, za ulaze u distribucijski sustav i zatvoreni distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

(7) Na ulazu u distribucijski sustav iz mreže proizvodnih plinovoda ili sustava skladišta plina utvrđivanje kvalitete plina obavlja se najmanje dva puta mjesečno, i to jednom u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu i drugi puta u razdoblju od 16. do 23. dana u mjesecu koristeći opremu za određivanje sastava plina ugrađenu na obračunskom mjernom mjestu ili uzimanjem uzorka plina i analizom istoga u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina, pri čemu predstavnik proizvođača prirodnog plina ili operatora sustava skladišta plina ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka, ukoliko se kvaliteta plina prati uzimanjem uzorka.

(8) Predstavnik proizvođača prirodnog plina ili operatora sustava skladišta plina iz stavka 7. ovoga članka ima pravo od operatora distribucijskog sustava zatražiti presliku dokumentacije o uzorkovanju te uzorak plina, pri čemu je dužan osigurati odgovarajuću opremu za uzorkovanje u skladu s uputama operatora distribucijskog sustava.

(9) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužni su nakon isteka svakog polumjesečnog razdoblja objaviti na svojoj mrežnoj stranici privremene podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za polumjesečno razdoblje, za svaki ulaz u distribucijski sustav koji nije dio skupnog izlaza iz transportnog sustava te za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava, i to najkasnije trećeg radnog dana nakon objave tih podataka na mrežnoj stranici operatora transportnog sustava.

(10) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužni su nakon isteka svakog mjesečnog razdoblja za to i sva prethodna mjesečna razdoblja objaviti na svojoj mrežnoj stranici pregled parametara kvalitete plina i pregled konačnih podataka o donjoj ogrjevnoj vrijednosti, i to najkasnije trećeg radnog dana nakon objave tih podataka na mrežnoj stranici operatora transportnog sustava.

(11) Pregled parametara kvalitete plina iz stavka 10. ovoga članka mora najmanje sadržavati propisane parametre standardne kvalitete plina te utvrđene parametre kvalitete plina za sve ulaze u distribucijski sustav, pri čemu utvrđeni parametri kvalitete plina moraju biti iskazani u istim mjernim jedinicama kao i propisani parametri standardne kvalitete plina.

(12) Pregled konačnih podataka o donjoj ogrjevnoj vrijednosti iz stavka 10. ovoga članka, za svaki ulaz u distribucijski sustav koji nije dio skupnog izlaza iz transportnog sustava i za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava, sadržava podatke o:

– količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje od prvog do petnaestog dana u mjesecu,

– količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje od šesnaestog do posljednjeg dana u mjesecu,

– količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za razdoblje cijelog prethodnog mjeseca.

(13) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužni su nakon isteka svakog mjesečnog razdoblja za to i prethodna mjesečna razdoblja objaviti na svojoj mrežnoj stranici pregled parametara za obračun isporučenog plina koji mora najmanje sadržavati podatke o donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, u tabličnom i grafičkom obliku, za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina, i to najkasnije trećeg radnog dana nakon objave konačnih podataka o donjoj ogrjevnoj vrijednosti iz stavka 12. ovoga članka na mrežnoj stranici operatora transportnog sustava.

(14) Operator distribucijskog sustava dužan je do 1. veljače objaviti na svojoj mrežnoj stranici godišnje izvješće o kvaliteti plina za prethodnu godinu, koje mora sadržavati najmanje podatke iz pregleda parametara kvalitete plina iz stavka 10. ovoga članka i pregleda parametara za obračun isporučenog plina iz stavka 13. ovoga članka.

(15) Operator distribucijskog sustava koji distribuira ispareni ukapljeni naftni plin ili miješani ukapljeni naftni plin dužan je utvrđivati kvalitetu plina koju distribuira krajnjim kupcima na način i u rokovima iz stavka 7. ovoga članka.

(16) Operator distribucijskog sustava iz stavka 15. ovoga članka dužan je najkasnije trećeg radnog dana nakon isteka svakog polumjesečnog razdoblja za to i prethodna polumjesečna razdoblja objaviti na svojoj mrežnoj stranici izvještaje o kvaliteti plina, kao i propisane parametre standardne kvalitete plina.

Članak 18.

U članku 59. stavku 5. riječi: »energetskim uvjetima« zamjenjuju se riječima: »posebnim uvjetima i/ili uvjetima priključenja«.

Članak 19.

U članku 61. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na zahtjev krajnjeg kupca ili korisnika sustava koji zatraži očitanje i dostavu podataka za obračunska mjerna mjesta iz članka 68. stavka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila na kojima je operator distribucijskog sustava u skladu sa zahtjevom iz stavka 3. ovoga članka ili o svom trošku ugradio plinomjer i drugu mjernu opremu koja omogućuje mjerenje u toku dana, operator distribucijskog sustava očitanje i dostavu podataka o satnom očitanju naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.«

Članak 20.

Članka 67. mijenja se i glasi:

»(1) Krajnji kupac ili korisnik sustava ima pravo podnijeti prigovor na kvalitetu plina operatoru distribucijskog sustava.

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka prigovora krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka, zatražiti od operatora transportnog sustava podatke o utvrđenim parametrima kvalitete plina za razdoblje na koje se odnosi prigovor.

(3) Operator transportnog sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva za dostavom podataka iz stavka 2. ovoga članka, dostaviti operatoru distribucijskog sustava podatke o utvrđenim parametrima kvalitete plina za razdoblje na koje se odnosi prigovor.

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka podataka o utvrđenim parametrima kvalitete plina iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti krajnjem kupcu podatke o utvrđenim parametrima kvalitete plina za razdoblje na koje se odnosi prigovor.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od dva radna dana od dana primitka podataka o utvrđenim parametrima kvalitete plina iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti korisniku sustava očitovanje o okolnostima koje su utjecale ili mogle utjecati na kvalitetu plina u razdoblju na koje se odnosi prigovor.

(6) Nakon što krajnji kupac zaprimi podatke operatora distribucijskog sustava iz stavka 4. ovoga članka odnosno nakon što korisnik sustava zaprimi očitovanje operatora distribucijskog sustava iz stavka 5. ovoga članka, krajnji kupac ili korisnik sustava može u daljnjem roku od osam dana podnijeti operatoru distribucijskog sustava zahtjev za uzorkovanje plina te ispitivanje kvalitete plina.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana primitka zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka organizirati uzorkovanje plina na mjestu isporuke plina navedenom u zahtjevu korisnika sustava ili krajnjeg kupca.

(8) Uzorkovanje plina iz stavka 7. ovoga članka provodi se prema važećim normama za uzorkovanje plina, a podnositelj zahtjeva ima pravo prisustvovati uzimanju uzorka plina.

(9) Ispitivanje uzorka iz stavka 7. ovoga članka provodi se u laboratoriju akreditiranom za ispitivanje značajki kvalitete plina, a rezultate ispitivanja kvalitete plina operator distribucijskog sustava dužan je dostaviti podnositelju zahtjeva u roku od tri radna dana od dana zaprimanja rezultata ispitivanja kvalitete plina.

(10) Ako se nakon provedenog postupka iz stavka 7., 8. i 9. ovoga članka utvrdi da je bilo koji parametar kvalitete plina izvan standardne kvalitete plina propisane Općim uvjetima opskrbe plinom, troškove uzorkovanja i ispitivanja kvalitete plina snosi operator distribucijskog sustava, u suprotnom troškove snosi podnositelj zahtjeva, a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava.«

Članak 21.

U članku 68. stavku 5. riječi: »koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge« brišu se.

Stavci 7., 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(7) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM6, TM7 i TM8 u 6 sati svakog dana, te podatke o očitanju dostavljati korisniku sustava, a na zahtjev i krajnjem kupcu, najkasnije jedan sat od očitanja.

(8) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 u 6, 12 i 20 sati svakog dana, te podatke o očitanju dostavljati korisniku sustava, a na zahtjev i krajnjem kupcu, najkasnije jedan sat od očitanja.

(9) Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3, TM4 i TM5 na kojima je ugrađen plinomjer i druga mjerna oprema u skladu s člankom 61. stavkom 3. u 6 sati svakog dana, te podatke o očitanju dostavljati korisniku sustava, a na zahtjev i krajnjem kupcu, najkasnije jedan sat od očitanja.«

Članak 22.

U članku 70. stavku 2. iza riječi: »operator distribucijskog sustava« dodaju se riječi: »ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju da operator distribucijskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava utvrdi neispravnost sustava i/ili uređaja za daljinski prijenos podataka koji se koristi za očitanje potrošnje plina ili utvrdi nesukladnost između zabilježene potrošnje na plinomjeru ili korektoru obujma plina i zabilježene potrošnje na sustavu i/ili uređajima za daljinski prijenos podataka, a vezano uz obvezu iz članka 72.a stavka 1., operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava procjenjuje dnevnu potrošnju temeljem povijesnih karakteristika dnevne potrošnje do uspostave ispravnosti opreme.«

Članak 23.

U članku 71. stavku 4. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

U stavku 5. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Standardne profile potrošnje izrađuje, donosi i ažurira operator distribucijskog sustava, uz prethodnu suglasnost Agencije.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je standardne profile potrošnje objaviti na svojoj mrežnoj stranici.«

Članak 24.

U članku 72. stavku 2. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

U stavku 3. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

U stavku 4. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

U stavku 5. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

U stavku 6. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«

Članak 25.

Iza članka 72. dodaju se novi članci 72.a, 72.b i 72.c koji glase:

»Članak 72.a

(1) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava svakodnevno do 10:00 sati plinskog dana D+1, za plinski dan D, dostavlja podatke ili omogućuje operatoru tržišta plina pristup podacima o isporučenoj količini plina za svako obračunsko mjerno mjesto iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila, izraženo u m3.

(2) U slučaju da operator distribucijskog sustava i operator zatvorenog distribucijskog sustava nije bio u mogućnosti izmjeriti isporučenu količinu plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila, obavlja procjenu isporučene količine plina u skladu sa postupkom propisanim u članku 70. stavku 3. ovih Mrežnih pravila.

(3) U slučaju da operator distribucijskog sustava i operator zatvorenog distribucijskog sustava nije dostavio operatoru tržišta plina podatak o isporučenoj količini plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila u plinskom danu D, operator tržišta plina će za taj plinski dan koristiti zadnji raspoloživi podatak o dnevnoj isporučenoj količini plina.

(4) Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava podatke o isporučenoj količini plina iz stavaka 1. i 2. ovog članka dostavlja ili omogućuje pristup podacima u formatu koji je odredio operator tržišta plina.

Članak 72.b

Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava do trećeg radnog dana u tekućem mjesecu dostavlja podatke ili omogućuje operatoru tržišta plina pristup podacima o isporučenoj količini plina za svaki plinski dan prethodnog mjeseca za svako obračunsko mjerno mjesto iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila, izraženo u m3.

Članak 72.c

(1) Operator tržišta plina do četvrtog radnog dana u tekućem mjesecu omogućava operatoru distribucijskog sustava i organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava pristup podacima o raspodjeli dnevno preuzete energije plina za svakog pojedinog opskrbljivača plinom u pojedinoj bilančnoj skupini po svakom izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, za svaki plinski dan prethodnog mjeseca, a koju provodi u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i ovim Mrežnim pravilima.

(2) Operator tržišta plina do četvrtog radnog dana u tekućem mjesecu omogućava pristup podacima o raspodjeli dnevno preuzete energije plina, i to opskrbljivaču plinom za sva obračunska mjerna mjesta preko kojih opskrbljuje krajnje kupce, kao i njegovom voditelju bilančne skupine za sva obračunska mjerna mjesta preko kojih opskrbljuje krajnje kupce koji su posredni članovi te bilančne skupine, za svaki plinski dan prethodnog mjeseca, a koju provodi u skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i ovim Mrežnim pravilima.

(3) Ako operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava iz stavka 1. ovog članka ima saznanja da podaci iz članka 72.b i podaci iz stavka 1. ovog članka nisu valjani, o istome obavještava operatora tržišta plina, u roku od jednog radnog dana od omogućavanja pristupa podacima o raspodjeli iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ako opskrbljivač plinom ili voditelj bilančne skupine iz stavka 3. ovog članka ima saznanja da podaci iz članka 72.b i podaci iz stavka 2. ovog članka nisu valjani, o istome obavještava operatora tržišta plina i operatora distribucijskog sustava odnosno operatora zatvorenog distribucijskog sustava, u roku od jednog radnog dana od omogućavanja pristupa podacima o raspodjeli iz stavka 2. ovog članka.

(5) U slučaju iz stavka 3. i/ili 4. ovog članka, operator tržišta plina i operator distribucijskog sustava odnosno operator zatvorenog distribucijskog sustava, provjeravaju podatke u registru obračunskih mjernih mjesta i podatke o očitanju obračunskih mjernih mjesta iz članka 68. stavaka 7. do 9. ovih Mrežnih pravila, a na koje se obavijest odnosi.

(6) U slučaju da se provjerom iz stavka 5. ovog članka utvrdi pogreška u podacima o očitanju obračunskih mjernih mjesta, operator tržišta plina omogućava, a operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava provodi korekciju tih podataka, i to u roku od tri radna dana od zaprimanja obavijesti iz stavka 3. i/ili 4. ovog članka.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovog članka, operator tržišta plina će izraditi korekciju podataka o raspodjeli dnevno preuzete energije plina iz stavaka 1. i 2. ovog članka, i to u roku od jednog radnog dana od zaprimanja korigiranih podataka iz stavka 6. ovoga članka.

Članak 26.

U članku 74. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju nemogućnosti pribavljanja izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, operator distribucijskog sustava dužan je pribaviti ispitno izviješće o izvanrednom ispitivanju plinomjera od ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo.«

Dosadašnji stavci 4. do 9. postaju stavci 5. do 10.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »iz stavka 3.« dodaju se riječi: »i 4.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 6.«, a riječi »iz stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 7.«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. riječi: »ovih Mrežnih pravila« zamjenjuju se riječima: »ovoga članka«.

Članak 27.

U članku 75. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 28.

U točki 2. Priloga 2. »Raspodjela energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav« riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«.

U točki 2.1. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«.

U točki 2.2. riječi: »stavka 7. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 7. do 9.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Odredbe članka 71. stavka 1. i stavka 8. te odredbe Priloga 2. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18) prestaju važiti 1. svibnja 2020. godine.

Odredbe članka 72. stavaka 3. do 8. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18) prestaju važiti 1. travnja 2020. godine.

Članak 30.

Od 1. travnja 2020. do donošenja standardnih profila potrošnje iz članka 71. stavka 6. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18), raspodjelu energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav i zatvoreni distribucijski sustav provodi operator tržišta plina na način propisan važećim Mrežnim pravilima transportnog sustava i ovim Mrežnim pravilima.

Članak 31.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila nastavit će se i dovršiti prema odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18).

Članak 32.

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2019., osim izmjene odredbe članka 68. stavka 5. i 6. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18) te odredbe članka 72.c dodanog člankom 25. ovih Izmjena i dopuna Mrežnih pravila koje stupaju na snagu 1. svibnja 2020.

Klasa: 310-03/19-24/2

Urbroj: 371-06-19-23

Zagreb, 16. rujna 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.