Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 89/2019 (20.9.2019.), Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

1772

Na temelju članka 45.b stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 78/17) članak 22. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja i glavnog inspektora koji rukovodi upravnom organizacijom u sastavu ministarstva, glavnog tajnika ministarstva i državne upravne organizacije, zamjenika čelnika državne upravne organizacije, ravnatelja ureda Vlade te ravnatelja ureda, agencije, direkcije i drugih stručnih službi koje Vlada osniva uredbom, imenuje Vlada na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja ureda Vlade, ravnatelja ureda, agencije, direkcije i druge stručne službe koju Vlada osniva uredbom provodi Komisija koju imenuje predsjednik Vlade.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja i glavnog inspektora koji rukovodi upravnom organizacijom u sastavu ministarstva, glavnog tajnika ministarstva i državne upravne organizacije te zamjenika čelnika državne upravne organizacije, provodi Komisija koju imenuje čelnik tijela.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/82
Urbroj: 50301-25/27-19-4
Zagreb, 19. rujna 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.