Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama

NN 90/2019 (25.9.2019.), Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama

Ministarstvo uprave

1787

Na temelju članka 52. i članka 67. stavka 4. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/2019) donosim

ODLUKU

O VISINI OTPREMNINE ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

I.

Pravo na otpremninu na temelju Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br.66/2019) i ove Odluke stječu državni službenici i namještenici ureda državne uprave u županijama koji:

– ostvaruju pravo na starosnu mirovinu u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 157/13., 33/15., 93/15., 120/16, 18/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18. i 115/18.) u vremenu od 18. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2025. godine;

– podnesu pisani zahtjev za prestanak državne službe u vremenu od dana stupanja na snagu ove Odluke do 1. listopada 2019.godine;

– potpišu Sporazum o prestanku državne službe kojim će državna služba prestati najkasnije s danom 15. prosinca 2019. godine.

II.

Državnom službeniku i namješteniku pripada pravo na otpremninu u visini prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u prvih šest mjeseci 2019. godine za svaku godinu radnog staža ostvarenu u uredima državne uprave u županijama pomnožene prema sljedećim vrijednostima koeficijenata:

– koeficijent 0,10 za državnog službenika i namještenika koji će 2019. godine navršiti 65 godina života

– koeficijent 0,40 za državnog službenika i namještenik koji će 2020. godine navršiti 65 godina života

– koeficijent 0,70 za državnog službenika i namještenika koji će 2021. godine navršiti 65 godina života

– koeficijent 1,00 za državnog službenika i namještenika koji će 2022. godine navršiti 65 godina života

– koeficijent 1,30 za državnog službenika i namještenika koji će 2023. godine navršiti 65 godina života

– koeficijent 1,60 za državnog službenika i namještenika koji će 2024. godine navršiti 65 godina života

– koeficijent 1,90 za državnog službenika i namještenika koji će od 2025. – 2030. godine navršiti 65 godina života

Pod pojmom »isplaćena mjesečna bruto plaća« smatra se plaća obračunata u Centraliziranom obračunu plaća sa svrhom obračuna »isplata plaće«.

Službeniku i namješteniku kojem nije isplaćena bruto plaća u prvih šest mjeseci 2019. godine zbog bolovanja pripada pravo na otpremninu u visini 85% osnovne plaće na dan 30. lipnja 2019. godine za svaku godinu radnog staža ostvarenu u uredima državne uprave u županijama pomnožene prema vrijednostima koeficijenata iz stavka I. ove točke.

III.

Državnom službeniku i namješteniku može se isplatiti otpremnina iz točke II. ove Odluke u iznosu od najmanje 20.000,00 kuna bruto, a najviše do iznosa od 284.000,00 kuna bruto.

IV.

Državnom službeniku i namješteniku otpremnina će se isplatiti u roku od 60 dana od dana prestanka državne službe.

V.

Državni službenik i namještenik kojem državna služba prestaje u skladu s odredbama ove Odluke dužan je u roku od 30 dana od izvršnosti rješenja o prestanku službe podmiriti sve obveze prema uredu državne uprave u županiji.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-01/19-01/73
Urbroj: 515-02-02-02/3-19-1
Zagreb, 13. rujna 2019.

Ministar
Ivan Malenica, mag. iur., v. r.