Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice

NN 90/2019 (25.9.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1788

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15 i 70/19), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O IZDAVANJU EUROPSKE PROFESIONALNE KARTICE

Članak 1.

U članku 6. stavku 2. Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice (»Narodne novine«, broj 123/15) riječ: »može« zamjenjuje se riječima: »dužno je«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/162

Urbroj: 524-04-01-01/1-19-1

Zagreb, 18. rujna 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.