Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

NN 90/2019 (25.9.2019.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

Državna geodetska uprava

1796

Na temelju članka 179. stavka 4. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geo­detske uprave 20. 9. 2019. godine donio je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TE SADRŽAJU I OBLIKU SLUŽBENE ISKAZNICE GEODETSKOG INSPEKTORA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i drugim radnjama s podacima o provedbi inspekcijskog nadzora te sadržaj i oblik službene iskaznice geodetskog inspektora.

II. OČEVIDNIK

Članak 2.

(1) Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima geo­detske inspekcije i drugim radnjama s podacima o provedbi inspekcijskog nadzora (u daljnjem tekstu: Očevidnik) sastoji se od zaglavlja i podataka o obavljenim nadzorima.

(2) Zaglavlje sadrži sljedeće podatke:

a) Obrazac za vođenje Očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima za godinu ___________

b) naziv nadležnog tijela i ustrojstvene jedinice u kojoj se obavljaju poslovi geodetske inspekcije

c) ime i prezime osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Očevidnik sadrži sljedeće podatke o obavljenom nadzoru:

1. Redni broj upisa

2. Ime i prezime/Naziv nadzirane osobe

3. Datum inspekcijskog nadzora

4. Adresa/Sjedište nadzirane osobe

5. Odgovorna osoba nadzirane osobe

6. Brojčana oznaka rješenja o suglasnosti

7. Inspekcijski nadzor obavljen (prijava/godišnji plan)

8. Redni broj inspekcijskog nadzora

9. Brojčana oznaka i urudžbeni broj zapisnika

10. Brojčana oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja

11. Upravni spor

12. Prijava nadležnom tijelu

13. Napomene.

Članak 3.

Očevidnik vodi viši geodetski inspektor i geodetski inspektor te državni službenik Državne geodetske uprave kojega ovlasti glavni ravnatelj.

Članak 4.

Očevidnik se vodi na pojedinačnim obrascima koji sadrže podatke iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika (Prilog 1.) na dan izvršenja nadzora i redoslijedom obavljanja inspekcijskog pregleda i drugih poduzetih radnji u okviru provedbe inspekcijskog nadzora.

Članak 5.

Očevidnik se zaključuje, ispisuje i objedinjuje sukladno propisima o uredskom poslovanju krajem godine za koju se vodi i pohranjuje trajno.

Članak 6.

Način upisa podataka u obrazac:

red 1. – Redni broj upisa

– daje se u rastućem nizu unutar godine za koju se vodi očevid­nik o svakom inspekcijskom nadzoru

red 2. – Ime i prezime/Naziv nadzirane osobe

– upisuje se ime i prezime odnosno naziv domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja stručne geodetske poslove obavlja sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, a nad kojom se provodi inspekcijski nadzor

red 3. – Datum inspekcijskog nadzora

– upisuje se datum obavljanja inspekcijskog pregleda i drugih radnji poduzetih u okviru provedbe inspekcijskog nadzora

red 4. – Adresa/Sjedište nadzirane osobe

– upisuje se adresa sjedišta organizacijskog oblika u kojoj nadzirana osoba obavlja stručne geodetske poslove

red 5. – Odgovorna osoba nadzirane osobe

– upisuje se odgovorna osoba nadzirane osobe (ovlašteni inženjer geodezije ukoliko ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18) odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ukoliko pravna osoba ima suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

red 6. – Brojčana oznaka rješenja o suglasnosti

– upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj predmeta u kojem je nadziranoj osobi izdana suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti

red 7. – Inspekcijski nadzor obavljen (prijava/godišnji plan)

– upisuje se razlog pokretanja inspekcijskog nadzora (prijava/godišnji plan)

red 8. – Redni broj inspekcijskog nadzora

– upisuje se redni broj inspekcijskog nadzora nadzirane osobe (kumulativno)

red 9. – Brojčana oznaka i urudžbeni broj zapisnika

– upisuje se klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru

red 10. – Brojčana oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja

– upisuje se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja donesenog u postupku provedenog nadzora osobe koja stručne geodetske poslove obavlja sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti

red 11. – Upravni spor

– upisuje se napomena o pokrenutom upravnom sporu

red 12. – Prijava nadležnom tijelu

– upisuje se napomena o prijedlogu prijave nadzirane osobe nadlež­nom tijelu

red 13. – Napomene

– upisuju se podaci koji nisu navedeni u obrascu, a koji su u postupku provedbe inspekcijskog nadzora ocijenjeni od strane osobe koja provodi nadzor važnima za postupak.

Članak 7.

Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 8.

Godišnja izvješća o obavljenim inspekcijskim nadzorima izrađuju se prema podacima iz Očevidnika.

III. SLUŽBENA ISKAZNICA

Članak 9.

(1) Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se od otpornog papira bijele boje veličine 85 x 54 mm, zaštićenog plastičnim prozirnim omotom.

(2) Sadržaj i oblik iskaznice višeg geodetskog inspektora (obrazac »A«) i geodetskog inspektora (obrazac »B«) dani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Prilog 2.).

Članak 10.

(1) Obrazac iskaznice na prednjoj strani sadrži:

a) u gornjem lijevom dijelu utisnut grb Republike Hrvatske i tekst »REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA«

b) ispod teksta naziv:

– na obrascu »A« »SLUŽBENA ISKAZNICA, VIŠI GEODETSKI INSPEKTOR«

– na obrascu »B« »SLUŽBENA ISKAZNICA, GEODETSKI INSPEKTOR«

c) ispod teksta naziva, u donjem lijevom dijelu ime i prezime nositelja iskaznice

d) u gornjem desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 30x35 mm

(2) Obrazac iskaznice na poleđini sadrži:

a) otisnuti tekst o ovlastima nositelja iskaznice: »OVLASTI: Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina i drugim propisima, u radnim prostorijama nadzirane osobe obavljati inspekcijski nadzor nad načinom i zakonitosti rada te uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje stručne geodetske poslove obavljaju sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti te ima i sva druga prava i obveze koje mu po zakonu pripadaju.«

b) u lijevom dijelu ispod teksta evidencijski broj i datum izdavanja iskaznice

c) u sredini mjesto za pečat Državne geodetske uprave

d) u donjem desnom dijelu potpis ovlaštene osobe.

Članak 11.

(1) Iskaznica se ulaže u crni kožni povez, dimenzija 180x120 mm s jednostrukim pregibom, na kojem je s vanjske strane utisnut grb Republike Hrvatske zlatnom bojom.

(2) Iskaznicu s pripadajućim kožnim povezom izdaje i troškove izdavanja snosi Državna geodetska uprava.

Članak 12.

(1) U Državnoj geodetskoj upravi vodi se evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama geodetskih inspektora.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) redni broj

b) ime i prezime geodetskog inspektora

c) OIB geodetskog inspektora

d) evidencijski broj iskaznice

e) klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto geodetskog inspektora

f) datum izdavanja iskaznice

g) datum vraćanja odnosno poništenja iskaznice

h) potpis geodetskog inspektora

i) potpis osobe koja vodi evidenciju

j) odjeljak za napomenu.

Članak 13.

(1) Geodetski inspektor koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da je izgubljena ili na drugi način nestala te ju se proglasi nevažećom.

(3) Do izdavanja nove iskaznice, geodetskom inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje tu iskaznicu.

(4) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice snosi Državna geodetska uprava.

Članak 14.

(1) Geodetski inspektor koji je rješenjem o rasporedu raspoređen na drugo radno mjesto odnosno kojemu prestane državna služba u Držav­noj geodetskoj upravi, dužan je iskaznicu predati neposredno nadređenom službeniku.

(2) Geodetski inspektor koji je privremeno udaljen iz službe na temelju odredaba posebnog zakona odnosno ako je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica dužan je odmah predati iskaznicu neposredno nadređenom službeniku.

Članak 15.

Neposredno nadređeni službenik iz članka 13. ovoga Pravilnika dužan je iskaznicu odmah dostaviti osobi koja vodi evidenciju o izdanim iskaznicama.

Članak 16.

(1) Iskaznica se smije koristiti samo u okviru provođenja poslova geodetske inspekcije u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina i drugim propisima koji uređuju obavljanje stručnih geodetskih poslova.

(2) Svaka zlouporaba iskaznice osnova je za pokretanje postupaka za utvrđivanje stegovne i/ili kaznene odgovornosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Iskaznice izdane na temelju Pravilnika o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora (»Narodne novine«, br. 85/07) zamijeniti će se iskaznicama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima geodetske inspekcije (»Narodne novine«, br. 85/07) i Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora (»Narodne novine«, br. 85/07).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 042-01/19-01/39

Urbroj: 541-1-19-18

Zagreb, 20. rujna 2019.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.

PRILOG 1.

Obrazac za vođenje Očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima za godinu _______

Državna geodetska uprava

_____________________

(viši) geodetski inspektor/ovlaštena osoba
(ime i prezime)


Sektor za katastar nekretnina

Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

Odjel za nadzor i geodetsku inspekciju


1.Redni broj upisa
2.Ime i prezime/Naziv nadzirane osobe
3.Datum inspekcijskog nadzora
4.Adresa/Sjedište nadzirane osobe
5.Odgovorna osoba nadzirane osobe
6.Brojčana oznaka rješenja o suglasnosti
7.Inspekcijski nadzor obavljen (prijava/godišnji plan)
8.Redni broj inspekcijskog nadzora
9.Brojčana oznaka i urudžbeni broj zapisnika
10.Brojčana oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja
11.Upravni spor
12.Prijava nadležnom tijelu
13.Napomene


PRILOG 2.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE –
VIŠI GEODETSKI INSPEKTOR
(obrazac »A«)

a) Prednja strana iskaznice

b) Poleđina iskaznice

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE –
GEODETSKI INSPEKTOR
(Obrazac »B«)

a) Prednja strana iskaznice

b) Poleđina iskaznice