Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka

NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka

Ministarstvo pravosuđa

1809

Na temelju članka 68. stavka 2. Zakona o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O HRVATSKOM UPISNIKU OPORUKA

Članak 1.

U Pravilniku o Hrvatskom upisniku oporuka (»Narodne novine«, br. 135/03. i 164/04.) u članku 3. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Nakon oporučiteljeve smrti podatke evidentirane u HUO mogu tražiti osobe ili tijela iz drugih država članica Europske unije koja, na temelju nacionalnog propisa, provode ostavinski postupak za koji je potrebno pribaviti podatke iz HUO.

Za primjenu stavka 3. ovoga članka ostavinski postupak je postupak koji se provodi radi utvrđivanja tko su ostaviteljevi nasljednici, što čini ostaviteljevu ostavinu, koja prava iz ostavine pripadaju nasljednicima, zapisovnicima i drugim osobama ili radi ostvarivanja prava nasljednika, zapisovnika ili drugih osoba u vezi s ostavinom odnosno poduzimanje odgovarajućih radnji radi ostvarivanja prava nasljednika, zapisovnika ili drugih osoba u vezi s ostavinom.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. točki I. u drugoj rečenici u podtočki 3. iza riječi: »datum« dodaju se riječi: »i mjesto (ili, ako to nije poznato, država)«, a iza podtočke 6. dodaju se podtočke 7. i 8. koje glase:

»7. po mogućnosti, spol i OIB oporučitelja

8. adresa ili prebivalište, kako su prijavljeni.«.

U točki IV. podtočki 3. iza riječi: »datum« dodaju se riječi: »i mjesto (ili, ako to nije poznato, država)«, u podtočki 5. riječ: »oproučitelja« zamjenjuje se riječju: »oporučitelja«, iza podtočke 5. dodaju se nove podtočke 6. i 7. koje glase:

»6. po mogućnosti, spol i OIB oporučitelja

7. adresa ili prebivalište, kako su prijavljeni«, a dosadašnje podtočke 6. i 7. postaju podtočke 8. i 9.

Članak 3.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako upite postavljaju osobe ili tijela iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, podaci se mogu dostavljati elektroničkim prijenosom podataka tim osobama ili tijelima, ako su ostvarene tehničke pretpostavke za takav oblik komunikacije.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

U članku 11. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Naknadu iz stavka 2. ovoga članka ne plaćaju osobe i tijela iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika, pod uvjetom uzajamnosti.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. koji stupa na snagu u roku od jedne godine od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100015

Urbroj: 514-05-01-01-01/01-19-1

Zagreb, 18. srpnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.