Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

1810

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI
OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) i postupci dodjele potpore koje provode Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) i druga tijela kojima Ministarstvo poljoprivrede kao Upravljačko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo) povjeri provedbu financijskih instrumenata, dodjela potpora u obliku bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata te ovlasti Upravljačkog tijela i postupanje Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) po prigovorima.

Provedba propisa

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provedba mjera Programa u skladu s uredbama iz ovoga članka i njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama:

– Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)

– Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487-548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

– Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

– Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

– Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L br. UL 187, 26. 6. 2014., str. 1)

– Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014)

– Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L br. 193, 1. 7. 2014., str. 1, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013)

– Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L br. 352, 24. 12. 2013., str. 9 – 17),

– Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2017/2393 od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike, (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i (EU) br. 652/2014 o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal

– Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

– Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L br. 362, 31. 12. 2012., str. 1 – 111, u daljnjem tekstu: Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L br. 138, 13. 5. 2014., str. 5)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L 227, 31. 7. 2014, str. 1 – 17)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L br. 271, str. 102, 12. 9. 2014.)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L br. 29, 5. 2. 2015., str. 16, u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 908/2014)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L br. 74, 14. 3. 2014., str. 1)

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

– Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/891 оd 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124, u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014)

– Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja podataka (SL L br. 223, str. 7., 29. 7. 2014.)

– Direktivom Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, str. 1, 10. 7. 2007.)

– Smjernicama Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014. – 2020. (SL C 204, 1. 7. 2014.) i

– Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014C 249/01, 31. 7. 2014.).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) korisnik je svaki subjekt koji je odgovoran za pokretanje projekta ili za pokretanje i provedbu projekta sufinanciranog iz Programa, odnosno tijelo koje provodi financijski instrument

b) krajnji primatelj financijskog instrumenta je pravna ili fizička osoba koja prima financijsku potporu iz financijskog instrumenta

c) projekt je aktivnost ili skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoji se od prihvatljivih i, ako je primjenjivo, neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

d) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva ili financijske instrumente

e) potpora su bespovratna sredstva Programa koja se sastoje od sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru definiranom Programom

f) financijski instrumenti su oblik javne potpore koja se pruža putem jamstava, zajmova ili kredita usmjerenih na ostvarenje jednog ili više određenih ciljeva politike EU

g) intenzitet javne potpore je postotni udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta

h) intenzitet potpore je postotni udio potpore u prihvatljivim troškovima projekta

i) natječaj je javno objavljeni poziv na podnošenje zahtjeva za potporu unutar jednog tipa operacije, a sastoji se od teksta natječaja te priloga i obrazaca

j) mladi poljoprivrednik je osoba koja na dan podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva

k) poduzeće je svaki subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, a sve u skladu s člankom 1. Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014

l) povezana i partnerska poduzeća jesu fizičke i pravne osobe definirane člankom 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014

m) poduzetnik u teškoćama je poduzetnik u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima i, ako je primjenjivo, poduzetnik u teškoćama u skladu sa smjernicama iz članka 2. ovoga Pravilnika

n) državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

o) de minimis potpora je potpora male vrijednosti, uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu

p) dopuna je naknadno dostavljanje informacija, dokumentacije ili dijela dokumentacije na zahtjev Agencije za plaćanja

r) obrazloženje je pojašnjenje određene nejasnoće ili neusklađenosti u navodima/dokumentima/izračunima te ispravak neusklađenih navoda i/ili neispravnih izračuna

s) nepravilnost je povreda odredaba prava Zajednice koja proizlazi iz učinjene ili propuštene radnje od strane gospodarskog subjekta, a što je dovelo ili je moglo dovesti u pitanje opći proračun Zajednica ili proračune kojima Zajednice upravljaju, bilo smanjenjem ili gubitkom prihoda iz vlastitih sredstava prikupljenih izravno u ime Zajednica, ili neopravdanim izdacima u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, odnosno članka 2. stavka 1. točke g) Uredbe (EU) br. 1306/2013

t) sumnja na prijevaru je nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke (a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica koja je sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji (u skladu s člankom 2. točkom (a), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1971 od 8. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća posebnim odredbama o izvješćivanju o nepravilnostima povezanima s Europskim fondom za jamstva u poljoprivredi i Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1848/2006 (SL L 293, 8. 7. 2015.)

u) financijska korekcija je instrument kojim se, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio korisnik i/ili partner, umanjuju bespovratna sredstva ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku

v) lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja

z) odabrani LAG je LAG koji je s Agencijom za plaćanja sklopio Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u

aa) lokalna razvojna strategija (u daljnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća

bb) odabrana LRS je LRS odabranog LAG-a

cc) LAG natječaj je natječaj koji objavljuje i provodi LAG za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj LRS LAG-a i namijenjen je korisnicima sa područja LAG-a

dd) aktivacija LAG natječaja je pokretanje, od strane Agencije za plaćanja, pojedinog tipa operacije iz Programa koji se provodi putem LAG natječaja, a navedeno podrazumijeva dostavu odgovarajuće dokumentacije odabranom LAG-u u dijelu delegiranih administrativnih provjera

ee) natječaj za provedbu LRS je natječaj koji objavljuje Agencija za plaćanja za odabrane projekte na LAG natječaju za pojedini tip operacije iz Programa koji se provodi putem odabrane LRS odabranog LAG-a.

Načela provedbe postupka dodjele potpore

Članak 4.

Načela provedbe postupka dodjele potpore su:

a) načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima i svim uključenim stranama pri ostvarivanju prava i ispunjavanju obveza

b) načelo zabrane svake diskriminacije utemeljene na osnovi predodžbi utemeljenih na spolnom, rodnom, rasnom, etničkom, nacionalnom, vjerskom, političkom određenju ili uvjerenju ili na dobnom, obrazovnom, invalidskom, imovinskom, socijalnom ili drugom društvenom pripadanju, osobini ili položaju

c) načelo transparentnosti podrazumijeva da se svi dokumenti kojima se ne krši neko od načela stavljaju dostupnima svim zainteresiranim stranama

d) načelo zaštite osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i zaštita tajnosti podataka

e) načelo razmjernosti podrazumijeva da je opseg postupanja razmjeran cilju odnosno očekivanom ishodu

f) načelo sprječavanja sukoba interesa podrazumijeva nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka svih osoba uključenih u postupak dodjele potpore odnosno bespovratnih sredstava, a koje može biti narušeno zbog postojanja (krvnog) srodstva, obiteljskih odnosa ili druge emotivne zajednice, pripadnosti političkoj stranci ili određenom političkom ili drugom uvjerenju, gospodarskog interesa odnosno bilo kojeg drugog zajedničkog interesa s korisnikom i

g) načelo povjerljivosti postupka dodjele potpore podrazumijeva da osobe koje su uključene u postupak dodjele potpore svaki povjerljivi dokument i informaciju (pisanu ili usmenu) povezanu s tijekom postupka dodjele potpore kao i s predmetom postupka dodjele potpore čuvaju kao tajnu, uporabljajući je isključivo u kontekstu i u svrhu provedbe postupka dodjele potpore.

Zaštita financijskih interesa Europske unije
i Republike Hrvatske

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 58. Uredbe (EU) br. 1306/2013 osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevare te poduzima sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) Institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara AFCOS je sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara.

(3) U slučaju postojanja indikatora sumnje na prijevaru Agencija za plaćanja o navedenom obavještava nadležne institucije.

(4) U slučaju pokretanja upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini u svezi sa stavkom 3. ovoga članka Agencija za plaćanja odbit će zahtjev korisnika te isključiti korisnika iz postupka u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika zbog utvrđene sumnje na prijevaru.

(5) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom 5 godina nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu, odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava, u slučaju da korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(6) Kad odlučuje o odbijanju, umanjenju ili povratu sredstava potpore Agencija za plaćanja uzima u obzir ozbiljnost, opseg, trajanje i ponavljanje nepravilnosti i/ili neusklađenosti.

(7) Tijekom cjelokupne provedbe sustava kontrola, Agencija za plaćanja može u svrhu sprečavanja pokušaja prevara i nepravilnosti koristiti ARACHNE sustav za procjenu rizika (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=hr) te poduzimati daljnje radnje u skladu s dobivenim rezultatima.

Rodno značenje

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
POSTUPAK DODJELE POTPORE

Vrste dodjele potpore

Članak 7.

(1) Dodjela potpore može se izvršiti na temelju:

a) natječaja za sve one tipove operacija za koje ne postoji unaprijed, u Programu definirani jedinstveni korisnik i to u obliku:

1. otvorenog natječaja, odnosno natjecanja velikog broja nepoznatih korisnika te

2. ograničenog natječaja u kojem se ograničava natjecanje određenog broja korisnika definiranih u Programu.

b) natječaja za provedbu LRS

c) izravnih dodjela za koje je u Programu naveden korisnik

d) LAG natječaja.

(2) Popis tipova operacija iz Programa po vrsti dodjele potpore nalazi se u Prilogu I., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE I.
DODJELA POTPORE PUTEM NATJEČAJA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 8.

(1) Neprihvatljiv je korisnik koji je ili u kojem je osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga korisnika pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

1. članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 (u daljnjem tekstu: KZ/11)

2. članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) Kaznenog zakona »Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12. (u daljnjem tekstu: KZ/97)

b) korupciju, na temelju:

1. članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) KZ/11

2. članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) KZ/97

c) prijevaru, na temelju:

1. članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) KZ/11

2. članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) KZ/97

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

1. članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) KZ/11

2. članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) KZ/97

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

1. članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) KZ/11

2. članka 279. (pranje novca) KZ/97

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

1. članka 106. (trgovanje ljudima) KZ/11

2. članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) KZ/97.

(2) Uvjeti prihvatljivosti korisnika koji se mogu propisati natječajem su:

a) upis u odgovarajuće upisnike i/ili registre i/ili druge službene evidencije u određenom vremenskom trajanju

b) posjedovanje odgovarajućeg certifikata i/ili licence i/ili akta nadležnog tijela

c) postavljanje nositelja, odnosno odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva u određenom vremenskom razdoblju

d) odgovarajuća stručna znanja i vještine

e) podmirene, odnosno uređene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

f) korisnik ne smije biti u blokadi u određenom vremenskom trajanju ili poduzetnik u teškoćama

g) ekonomska veličina korisnika koji je poljoprivredno gospodarstvo u određenom minimalnom i/ili maksimalnom iznosu

h) veličina poduzeća (mikro, mala, srednja ili velika poduzeća) prema kriterijima iz Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014

i) broj zaposlenih

j) prebivalište, odnosno sjedište na (određenom) području Republike Hrvatske

k) prihvatljivost partnera u pripremi i/ili provedbi međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje iz LRS LAG-a i/ili

l) mogućnost pristupa određenim bazama podataka.

(3) Uvjeti prihvatljivosti korisnika iz stavka 2. ovoga članka propisuju se i detaljno razrađuju natječajem.

(4) Korisnik mora ispunjavati uvjete prihvatljivosti u trenutku objave natječaja, osim ako natječajem nije drugačije propisano.

(5) Promjene uvjeta prihvatljivosti korisnika nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive, osim ako natječajem nije drugačije propisano.

(6) Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje dokumentacijom koja se propisuje natječajem i to u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, osim ako natječajem nije propisana mogućnost dokazivanja uvjeta prihvatljivosti korisnika u kasnijoj fazi.

(7) Rok u kojemu korisnik mora zadržati uvjete prihvatljivosti, mogućnost njihove ponovne provjere te posljedice u slučaju neispunjavanja propisuju se natječajem.

(8) Broj zahtjeva za potporu koji korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti na jedan natječaj propisuje se natječajem.

(9) U kontekstu provedbe mjera ruralnog razvoja jednim korisnikom smatraju se svi povezani subjekti sa svojim resursima, ako je primjenjivo.

(10) Uvjeti prihvatljivosti projekta propisuju se i detaljno razrađuju natječajem.

Obveze korisnika

Članak 9.

Sklapanjem ugovora o financiranju ili izvršnošću akta kojim se dodjeljuje potpora korisnik preuzima obveze koje mora ispuniti kako bi mu potpora bila isplaćena, kao i obveze koje mora ispunjavati u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.

Odbijanje zahtjeva korisnika

Članak 10.

(1) Korisnikov zahtjev za potporu/isplatu odbija se u sljedećim slučajevima:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom i natječajem

b) neprihvatljivosti ulaganja/aktivnosti i/ili svih troškova

c) dostavljanja zahtjeva korisnika izvan propisanih rokova, ako je primjenjivo

d) nepravilnosti koja prelazi iznos od 50 % ukupne vrijednosti odobrenih sredstava potpore

e) onemogućavanja obavljanja posjeta ulaganju/kontrole na terenu

f) utvrđeno je da su se na isti natječaj prijavili korisnici kod kojih je utvrđena povezanost u smislu članka 3. stavka 3. podstavka 4. Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014 kojim je propisano da se povezanima smatraju i poduzeća koja jednu od tih povezanosti ostvaruju posredstvom fizičke osobe ili skupine fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima, ako je primjenjivo

g) iznos potpore za dodjelu je manji od najniže propisane vrijednosti potpore

h) korisnik ne ostvaruje minimalan broj bodova na temelju kriterija odabira

i) korisnik ne prelazi sumarni prag prolaznosti na ekonomskim kriterijima odabira, ako je primjenjivo

j) korisnik ima odobren zahtjev za potporu na prethodnim natječajima za isti tip operacije, a nije podnio konačni zahtjev za isplatu niti zahtjev za odustajanjem za prethodno odobreni zahtjev za potporu prije podnošenja sljedećeg zahtjeva za potporu, osim kod projekata suradnje koje provodi odabrani LAG

k) neispunjavanja obveza u roku koji je određen za ispravak nastale situacije, osim u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti ili kada je za zakašnjenje propisano i primjenjivo izricanje financijskih korekcija u skladu s člankom 35. ovoga Pravilnika

l) nedostavljanja ili utvrđene neprihvatljivosti dokumentacije vezane za postupak nabave i/ili provedbu ugovora o javnoj nabavi koja se dostavlja sa zahtjevom za isplatu, ako navedeno onemogućava daljnju obradu

m) korisnik nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU), za aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni osim za neizvršeni zatraženi povrat iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi zbog mogućnosti prijeboja s budućim neizvršenim plaćanjem od strane Agencije za plaćanja u skladu s člankom 28. Delegirane uredbe (EU) br. 908/2014

n) ulaganje nije stavljeno u funkciju/uporabu ili nije spremno za uporabu, ako je primjenjivo

o) utvrđeno je da su svi prihvatljivi troškovi iz zahtjeva za potporu u cijelosti već sufinancirani iz drugih izvora javne potpore

p) primijenjene financijske korekcije u 100% iznosu potpore

r) sukob interesa s gospodarskim subjektima/ponuditeljima koji izvode radove i/ili isporučuju robe i/ili pružaju usluge, uključujući podugovaratelje, u postupcima nabave predmeta potpore.

(2) U slučaju donošenja odluke o odbijanju zahtjeva za isplatu kada se radi o isplati potpore u ratama, korisniku će biti omogućeno podnošenje zahtjeva za isplatu preostalih rata ako su ostali uvjeti propisani ovim Pravilnikom, natječajem i ugovorom o financiranju ispunjeni.

Isključenje korisnika

Članak 11.

(1) Korisnikov zahtjev bit će odbijen, a korisnik isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore u kalendarskoj godini utvrđivanja razloga za isključenje i u sljedećoj kalendarskoj godini u slučaju da se, u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka pet godina od konačne isplate potpore, utvrdi:

a) dostavljanje lažnih podatka pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije

b) umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013)

c) sumnja na prijevaru koju je potvrdilo nadležno tijelo.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka s korisnikom će se raskinuti ugovor o financiranju i odrediti povrat sredstava ako je korisniku prethodno isplaćena potpora.

Raskid ugovora i poništenje obveza

Članak 12.

S korisnikom se u svakom trenutku mogu raskinuti sve ugovorne obveze, kao i obveze iz odgovarajućih akata, i to u razdoblju od sklapanja ugovora o financiranju do konačne isplate potpore ili do isteka pet godina od konačne isplate potpore, u slučaju da:

a) je s korisnikom sklopljen ugovor o financiranju, a nakon toga mu je izdana odluka o odbijanju zahtjeva za potporu

b) je izdana odluka o povratu ukupno isplaćenih sredstava

c) je korisnik odustao od potpore u bilo kojem trenutku nakon sklapanja ugovora o financiranju ili odgovarajućeg akta koje zamjenjuje ugovor o financiranju

d) je izdana odluka o odbijanju zahtjeva za isplatu, kada se ne radi o isplati u ratama.

Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti

Članak 13.

(1) Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti su:

a) povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

b) navedeni u listi prihvatljivih troškova, ako je primjenjivo

c) stvarnost nastanka kod korisnika

d) izvršenje plaćanja korisnika izvođačima radova, dobavljačima/isporučiteljima roba, te pružateljima usluga

e) dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti, ako je primjenjivo

f) usklađenost s pravilima o državnim potporama, kao što je utvrđeno u članku 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili pravilima o de minimis potporama, ako je primjenjivo

g) usklađenost s pravilima (javne) nabave, ako je primjenjivo

h) usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

i) usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

j) provedba na području određenom Programom i

k) usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno, osim ako natječajem nije drugačije propisano te u slučaju iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(3) Prihvatljivi troškovi/aktivnosti projekta bit će propisani natječajem.

(4) Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 14.

(1) Ako natječajem ili aktom koji propisuje provedbu određene mjere nije drugačije propisano, neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje uključuju:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

b) druge poreze te propisane naknade i doprinose

c) kamate

d) rabljenu poljoprivrednu mehanizaciju, opremu i gospodarska vozila

e) sve troškove održavanja/zamjene i amortizacije

f) troškove vezane uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškove kredita i refinanciranja kamata, režijske troškove i troškove osiguranja

g) troškove vlastitog rada

h) operativne troškove

i) troškove nastale prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

j) nepredviđene radove u gradnje i ostale nepredviđene troškove

k) plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu

l) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili

m) plaćanje gotovim novcem.

(2) Popis neprihvatljivih troškova iz stavka 1. ovoga članka nije konačni popis te je natječajem moguće propisati i ostale neprihvatljive troškove.

Pojednostavljene mogućnosti financiranja

Članak 15.

(1) Pojednostavljene mogućnosti financiranja kao oblik potpore predviđene člankom 67. stavkom 1. točkama b), c) i d) Uredbe (EU) br. 1303/2013, u tipovima operacija u kojima je njihova primjena moguća u skladu s Programom navedeni su u Prilogu II., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Na pojednostavljene mogućnosti financiranja ne primjenjuju se odredbe o prihvatljivosti troškova iz članka 13. ovoga Pravilnika niti odredbe o neprihvatljivim troškovima iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Visina i intenzitet potpore

Članak 16.

(1) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Najniža i najviša vrijednost te intenzitet potpore i javne potpore propisuju se natječajem.

(3) Promjene uvjeta za ostvarivanje dodatnog intenziteta potpore nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive.

Preračun eura

Članak 17.

(1) Kada su natječajem propisani iznosi iskazani u eurima i/ili kada je dokumentacija dostavljena od korisnika koja služi za izračun iznosa potpore iskazana u eurima, preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je Agencija za plaćanja donijela akt kojim se korisniku dodjeljuje potpora.

(2) Kad su natječajem propisani iznosi iskazani u eurima raspoređeni na plaćanje na više godišnjih rata, preračun eura u kune za svaku godišnju ratu obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju se plaća predmetna rata.

(3) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti, u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu, obračun potpore temeljit će se na zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesen akt kojim se korisniku dodjeljuje potpora, osim u slučaju kad korisnik kupi strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesen akt kojim se korisniku dodjeljuje potpora.

Priprema i objava natječaja

Članak 18.

(1) Natječaj se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički pripremaju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(2) Tekst natječaja u pravilu sadrži sljedeće informacije:

a) predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

b) prihvatljive korisnike

c) uvjete prihvatljivosti korisnika

d) uvjete prihvatljivosti projekta

e) uvjete prihvatljivosti troškova/aktivnosti

f) neprihvatljive troškove/aktivnosti

g) broj i vrstu prihvatljivih projekata po korisniku

h) uvjete i razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova/aktivnosti

i) pokazatelje provedbe projekta, ako je primjenjivo

j) visinu i intenzitet potpore

k) postupci nabave

l) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

m) rokove postavljanja pitanja i objave odgovora

n) način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma

o) mogućnosti dopuna/obrazloženja

p) pravila o isplati potpore

r) zahtjev za promjenu, ako je primjenjivo

s) informiranje javnosti i vidljivost

t) način, uvjete i rokove podnošenja i rješavanja prigovora

u) popis priloga.

(3) Natječaj se može ograničiti po vrsti projekta, organizacijskom obliku i/ili veličini korisnika, lokaciji ulaganja, visini i intenzitetu potpore, broju odobrenih projekata po korisniku te ostalome što doprinosi ostvarenju Programom zadanih ciljeva.

(4) Upravljačko tijelo objavljuje nacrt natječaja u obliku e-savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja s javnošću.

(5) Natječaj za dodjelu potpore objavljuje Agencija za plaćanja na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa – www.ruralnirazvoj.hr.

(6) Agencija za plaćanja može uz natječaj objaviti na svojoj mrežnoj stranici i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata, najkasnije deset dana prije početka podnošenja zahtjeva za potporu, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje korisnik mora ispuniti.

Pitanja i odgovori

Članak 19.

(1) Pitanja u vezi objavljenog natječaja korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

(2) Pitanja iz stavka 1. ovoga članka mogu se postaviti od objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu, a odgovore na postavljena pitanja objavljuje Upravljačko tijelo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

(3) Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste ulaganja i troškova.

(4) Odgovor na pitanje ne smije stvarati nova pravila i obveze za korisnike koja ne proizlaze iz odredbi Programa, ovoga Pravilnika, natječaja, i drugih pozitivnih pravnih propisa.

(5) U slučaju više istovjetnih upita u vezi odredbi objavljenog natječaja Agencija za plaćanja u suradnji s Upravljačkim tijelom može izraditi uputu za korisnike koju će objaviti u skladu s člankom 18. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju izmjene ili ispravka natječaja, odgovori objavljeni prije izmjene ili ispravka natječaja smatraju se ništetnim ako su u suprotnosti s objavljenom izmjenom ili ispravkom natječaja.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pitanja u vezi LAG natječaja korisnici postavljaju na način i u vrijeme kako je propisano LAG natječajem.

Izmjena i ispravak natječaja

Članak 20.

(1) Natječaj je moguće izmijeniti ili ispraviti najkasnije zadnji dan prije početka podnošenja zahtjeva za potporu.

(2) Izmjena natječaja koja se odnosi na izmjene rokova za podnošenje zahtjeva za potporu te izmjene raspoloživih sredstava natječaja moguće su i nakon roka kojim započinje podnošenje zahtjeva za potporu.

(3) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a kojom se ne dovode u pitanja načela provedbe postupka iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(4) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(5) Na izmjenu ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) Izmjena ili ispravak natječaja bit će objavljeni na način propisan člankom 18. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Poništenje natječaja

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela, može poništiti natječaj prije izdavanja prvog akta kojim se odlučuje o zahtjevu za potporu korisnika, u sljedećim slučajevima:

a) kada se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja

b) kada je u natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

c) ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg natječaja.

(2) Poništenje natječaja objavljuje se na način propisan člankom 18. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Kriteriji odabira

Članak 22.

(1) Kriteriji odabira, ako je Programom uvjetovana njihova primjena, primjenjuju se na sve zahtjeve za potporu, a sastavni su dio natječaja.

(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(3) Promjene uvjeta za ostvarivanje bodova prema kriterijima odabira nastale na strani korisnika nakon objave nacrta natječaja u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Pravilnika nisu prihvatljive.

POGLAVLJE II.
PROVEDBA POSTUPKA DODJELE POTPORE

Provedba postupka dodjele potpore

Članak 23.

(1) Postupak dodjele potpore provodi se u fazama koje mogu uključivati:

a) podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

b) rangiranje zahtjeva za potporu

c) administrativnu kontrolu kriterija odabira

d) administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika

e) administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta/aktivnosti

f) administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova.

(2) Pojedine faze provedbe postupka dodjele potpore moguće je spajati u jedinstvene te će biti propisane natječajem.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pojedine faze iz stavka 1. ovoga članka u postupku dodjele potpore putem LAG natječaja provodi odabrani LAG, ovisno o tipu operacije iz LRS za koje se objavljuje LAG natječaj te se u skladu s time pojedine faze ne propisuju natječajem za provedbu LRS.

Podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

Članak 24.

(1) Zahtjev za potporu korisnik podnosi Agenciji za plaćanja putem AGRONET-a ili preporučenom pošiljkom ili neposredno u izvorniku.

(2) Zahtjev za potporu mora biti podnesen od korisnika ili osobe ovlaštene za zastupanje korisnika.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, zahtjev za potporu na natječaj za provedbu LRS podnosi odabrani LAG u ime i za račun nositelja projekta.

(4) Način i rokovi podnošenja zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem.

(5) Zahtjev za potporu mora sadržavati svu natječajem propisanu dokumentaciju.

(6) Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) prije podnošenja zahtjeva za potporu.

(7) Za LAG natječaje, korisnik, osim što mora biti upisan u Evidenciju korisnika, mora biti upisan u LAG evidenciju kako bi LAG u njegovo ime i za njegov račun mogao podnijeti zahtjev za potporu.

(8) U slučaju podnošenja zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, korisnik je obvezan nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u dostaviti Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

Rangiranje zahtjeva za potporu i administrativna kontrola kriterija odabira

Članak 25.

(1) Po zaprimanju svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja formira rang-listu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te broja bodova temeljem odgovora na pitanja u zahtjevu za potporu od strane korisnika, u skladu s kriterijima odabira.

(2) Agencija za plaćanja administrativnom kontrolom utvrđuje točan broj bodova te ažurira rang listu.

(3) Prednost na rang-listi ima zahtjev za potporu s utvrđenim većim brojem bodova nakon završene administrativne kontrole.

(4) U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu ima isti broj bodova, uvjeti za ostvarivanje prednosti bit će propisani natječajem.

(5) Administrativnom kontrolom kriterija odabira provjerava se usklađenost zahtjeva za potporu s kriterijima odabira.

(6) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira, kao ni iznos potpore veći od navedenog u zahtjevu za potporu.

(7) U slučaju da se administrativnom kontrolom utvrdi manji broj bodova po kriterijima odabira i/ili procijenjeni iznos potpore manji od navedenog u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja će u skladu s utvrđenim činjeničnim stanjem izvršiti umanjenje broja bodova i/ili procijenjenog iznosa potpore, te će razloge obrazložiti u odluci.

(8) Konačnu rang listu zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici – www.apprrr.hr, nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima koji se nakon provedene administrativne kontrole nalaze iznad praga dostatnih sredstava.

Administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika

Članak 26.

Agencija za plaćanja u administrativnoj kontroli prihvatljivosti korisnika provjerava pravovremenost i potpunost zahtjeva za potporu te ispunjava li korisnik sve natječajem propisane uvjete prihvatljivosti korisnika i postoje li razlozi za odbijanje/isključenje korisnika.

Administrativna kontrola prihvatljivosti projekta/aktivnosti

Članak 27.

Agencija za plaćanja u administrativnoj kontroli prihvatljivosti projekta/aktivnosti provjerava ispunjava li zahtjev za potporu sve natječajem propisane uvjete prihvatljivosti projekta/aktivnosti.

Administrativna kontrola prihvatljivosti troškova

Članak 28.

(1) Tijekom administrativne kontrole prihvatljivosti troškova Agencija za plaćanja utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta, što obuhvaća provjeru prihvatljivosti troškova, opravdanosti troškova te postupka nabave, u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

(2) Agencija za plaćanja tijekom provjere iz stavka 1. ovoga članka isključuje neprihvatljive troškove te određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, kao i iznos potpore za dodjelu.

(3) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja ne može dodijeliti iznos potpore veći od navedenog u zahtjevu za potporu i ugovoru o financiranju ili aktu kojim se dodjeljuje potpora.

(4) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje provedba postupaka javne nabave.

(5) Postupke nabave za neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavne nabave, korisnici provode putem mrežne stranice Agencije za plaćanja na način propisan Prilogom IV., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Uvjeti provedbe nabave za troškove za koje se ponude ne prikupljaju putem mrežne stranice Agencije za plaćanja bit će propisani natječajem.

(7) Agencija za plaćanja može za pojedine troškove odrediti maksimalne iznose financiranja.

(8) Agencija za plaćanja može za pojedine troškove/tipove operacija/mjere propisati natječajem sustav prikupljanja više ponuda.

Izdavanje akata tijekom provedbe postupka
dodjele potpore

Članak 29.

(1) Agencija može korisniku izdati sljedeće akte i/ili s korisnikom sklopiti:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b) Odluku o odbijanju

c) Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava

d) Ugovor o financiranju

e) Odluku o dodjeli sredstava

f) Izjavu o raskidu ugovora

g) Potvrdu o odustajanju

h) Odluku o poništenju obveze.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o rezultatu administrativne kontrole za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da je pravovaljan i potpun, odnosno da ispunjava uvjete propisane Programom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(3) Agencija za plaćanja donosi Odluku o odbijanju za svaki zahtjev za potporu u slučajevima propisanim člancima 5., 10. i 11. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja izdaje Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu, jer se temeljem traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava i korisnicima kojima je izdana Odluka o rezultatu administrativne kontrole, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Na obavijest iz stavka 4. ovoga članka Korisnik nema pravo prigovora.

(6) Nakon sklapanja ugovora o financiranju i provedene nabave, ako je primjenjivo, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava za svaki zahtjev za potporu za koji je administrativnom kontrolom utvrđeno da je pravovaljan i potpun, odnosno da ispunjava uvjete propisane Programom, ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava iz stavka 6. ovoga članka ne može biti veći od najvišeg procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju u slučaju kada se provodi ugovaranje.

(8) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 1. ovoga članka odgovarajućom odlukom i/ili aktom.

(9) Agencija za plaćanja će u slučaju razloga navedenih u članku 12. ovoga Pravilnika izdati Odluku o poništenju obveze i Izjavom o raskidu ugovora raskinuti ugovor o financiranju.

(10) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja može umjesto Odluke o rezultatu administrativne kontrole i sklapanja ugovora iz članka 31. ovoga Pravilnika donijeti Odluku o dodjeli sredstava kojom se određuju opći i posebni uvjeti, rokovi, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te uvjeti za poništenje obveze i povrat sredstava.

Sadržaj odluka Agencije za plaćanja

Članak 30.

Odluka Agencije za plaćanja sastoji se od:

a) uvoda koji sadrži pravni temelj za njezino donošenje

b) izreke koja sadrži ime/naziv, adresu i OIB korisnika i, ako je primjenjivo, partnera, naziv projekta te odluku o zahtjevu korisnika

c) obrazloženja izreke koje sadrži utvrđeno činjenično stanje, razloge zbog kojih je donesena odluka te propise na temelju kojih je donesena odluka

d) upute o pravnom lijeku.

Ugovaranje

Članak 31.

(1) Agencija za plaćanja sklapa ugovor o financiranju temeljem Odluke o rezultatu administrativne kontrole s korisnicima za koje su sredstva dostatna.

(2) Ugovorom o financiranju se određuju opći i posebni uvjeti, rokovi, prava i obveze korisnika i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore, isplata sredstava te uvjeti za raskid ugovora.

(3) Ugovor o financiranju potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i korisnik, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje korisnika.

(4) Agencija za plaćanja će korisniku dostaviti dva primjerka potpisanih ugovora o financiranju na način propisan natječajem.

(5) Danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se datum potpisa od strane posljednje ugovorne strane.

(6) Ako korisnik potpiše ugovor o financiranju, ali ne navede datum potpisa ugovora o financiranju, danom sklapanja ugovora o financiranju smatra se vrijeme slanja poštom (datum, sat, minuta, sekunda) potpisanog ugovora o financiranju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako korisnik neposredno dostavlja potpisani ugovor.

(7) U roku od 15 dana od dana zaprimanja ugovora o financiranju, korisnik/ovlaštena osoba korisnika u obvezi je potpisati i dostaviti jedan primjerak ugovora o financiranju u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja.

(8) Neispravno potpisanim ugovorom smatra se ugovor kojeg je potpisala neovlaštena osoba.

(9) Natječajem je moguće propisati i drugačiji način potpisivanja ugovora o financiranju od onog propisanog stavkom 5. ovoga članka.

(10) Agencija za plaćanja je ovlaštena u bilo kojem trenutku, ako za istim postoji potreba, izraditi dodatak ugovoru o financiranju radi ispravljanja administrativnih pogrešaka učinjenih omaškom prilikom izrade ugovora o financiranju i/ili bilo kojeg akta iz natječaja koji je u izravnoj i/ili neizravnoj vezi s ugovorom o financiranju.

(11) Uvjeti sklapanja ugovora o financiranju na jednak način se primjenjuju i na sklapanje dodatka ugovoru o financiranju.

(12) Korisnik koji je s Agencijom za plaćanja sklopio ugovor o financiranju ulazi u daljnje faze postupka dodjele potpore iz članka 23. ovoga Pravilnika nakon provedene nabave ili za korisnika završava proces dodjele potpore što će biti propisano natječajem.

Vrijeme podnošenja zahtjeva

Članak 32.

Vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, zahtjeva za promjenu, zahtjeva za odustajanje, zahtjeva za isplatu, zahtjeva za isplatu predujma, zahtjeva za dopunom/obrazloženjem kada su traženi, smatra se:

a) vrijeme slanja poštom ili putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga (datum, sat, minuta, sekunda) Potvrde o podnošenju u slučaju slanja preporučenom pošiljkom s povratnicom ili

b) vrijeme zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ako korisnik neposredno predaje zahtjev ili

c) vrijeme koje poslužitelj Agencije za plaćanja zabilježi kao vrijeme u kojem je korisnik elektronički potpisao dokument, kada je isto omogućeno informatičkim sustavom i propisano natječajem ili

d) vrijeme koje poslužitelj Agencije za plaćanja zabilježi kao vrijeme zaprimanja elektroničke pošte, kada je isto omogućeno i propisano natječajem.

Dopune i obrazloženja

Članak 33.

(1) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopune i/ili obrazloženja.

(2) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavlja korisniku elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte navedene u zahtjevu za potporu.

(3) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i obrazloženje od strane Agencije za plaćanja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja će uzeti u razmatranje odgovor na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje dostavljen izvan roka iz stavka 3. ovoga članka u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti, dok će za postupke koji se provode nakon sklapanja ugovora o financiranju i/ili izdavanja odluke o dodjeli sredstava, ako nije riječ o višoj sili ili izvanrednim okolnostima, primijeniti financijske korekcije u skladu s člankom 35. ovoga Pravilnika.

(5) Ako korisnik samoinicijativno dostavi dopune i/ili obrazloženja, navedeno se neće uzeti u razmatranje.

(6) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu može uputiti korisniku isključivo za dopunu onih dokumenata za koje u natječaju nije izrijekom navedeno da se ne mogu dopuniti.

(7) Zahtjev za obrazloženje treba biti usmjeren isključivo na razjašnjenje nepodudarnih navoda i dokumentacije iz zahtjeva za potporu te ne smije korisnika navoditi na odgovor.

(8) Agencija za plaćanja može zatražiti da korisnik, osim dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za pravilnu i potpunu provedbu postupka dodjele potpore.

Rokovi za izdavanje odluka

Članak 34.

(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zatvaranja natječaja donijeti sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole

b) Odluku o dodjeli sredstava kada natječajem nije propisano izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole

c) Odluku o odbijanju.

(2) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja, a odluka Upravljačkog tijela o produženju roka objavljuje se na mrežnim stranicama u skladu s člankom 18. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Financijska korekcija

Članak 35.

(1) Financijska korekcija određuje se u skladu s Prilogom III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Financijska korekcija može se odrediti, ako je primjenjivo, nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama postupka dodjele potpore, provedbe projekta te tijekom pet godina nakon konačne isplate.

(3) Nadležno tijelo ovlašteno je:

a) primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem povrede na temelju utvrđenog činjeničnog stanja

b) promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 36.

(1) Korisnik je u obvezi od Agencije za plaćanja tražiti odobrenje svih prihvatljivih promjena bitnih za prihvatljivost korisnika, projekta/aktivnosti i troškova prije nastanka promjene, ako natječajem nije drugačije propisano.

(2) Vrsta promjene za koju korisnik može podnijeti zahtjev za promjenu, način i rokovi bit će propisani natječajem.

DODJELA POTPORE PUTEM LRS LAG-ova

Temeljne postupovne odredbe

Članak 37.

(1) Uvjeti prihvatljivosti korisnika, projekta, troškova/aktivnosti, neprihvatljivi troškovi, predmet i svrha potpore, visina i intenzitet potpore, najmanji i najviši iznos potpore te ostali uvjeti u vezi provedbe pojedinog tipa operacije iz LRS moraju biti u skladu s tipom operacije koji je sukladan tipu operacije iz Programa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u odnosu na tip operacije iz Programa, u LRS se mogu za tip operacije iz LRS navesti:

– drugačiji kriteriji odabira

– do 20% viši intenzitet potpore, ali ne viši od najvišeg propisanog intenziteta potpore za pojedini tip operacije navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili gdje je primjenjivo ovisno o važećim uvjetima državnih potpora

– restriktivniji uvjeti odnosno dodatni uvjeti za provedbu pojedinog tipa operacije u odnosu na uvjete koji su navedeni u Programu, a koji ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima navedenim u Programu i ciljevima i prioritetima LRS.

(3) Postupak odabira projekta provodi odabrani LAG na temelju Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera (u daljnjem tekstu: Sporazum o suradnji), Smjernica za provedbu postupka odabira projekata (u daljnjem tekstu: Smjernice), aktivacije LAG natječaja, odabrane LRS i LAG natječaja.

(4) LAG ne može objaviti LAG natječaj ako u Planu provedbe LRS ne postoje sredstva za tip operacije za koji se objavljuje LAG natječaj.

(5) Izmjena odabrane LRS odabranog LAG-a je moguća najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

(6) Na postupak dodjele potpore i razdoblje provedbe projekta vezano uz provedbu tipa operacije iz Programa koji se provodi putem LAG natječaja na odgovarajući način se primjenjuju postupovna pravila propisana ovim Pravilnikom i natječajem, a sve zavisno o tipu operacije iz Programa za koji se provodi putem LAG natječaja.

(7) Detaljni postupak dodjele potpore i razdoblje provedbe projekta propisuju se natječajem za provedbu LRS.

Smjernice za provedbu postupka odabira projekata

Članak 38.

(1) Smjernice se donose radi učinkovite, jasne i jednoznačne provedbe odabranih LRS i smanjivanja razlika između odabranih LAG-ova tijekom postupka odabira projekata te olakšavanja uspostave kontrolnog mehanizma na LAG razini.

(2) Agencija za plaćanja u suradnji s Upravljačkim tijelom izrađuje Smjernice kojima se propisuju pravila koja su obvezujuća za odabrane LAG-ove prilikom postupka odabira projekata.

(3) U skladu sa Smjernicama i aktivacijom LAG natječaja, odabrani LAG izrađuje interne procedure za sve postupke provedbe LAG natječaja.

(4) Odabrani LAG kod objave LAG natječaja prilagođava dostavljenu dokumentaciju iz aktivacije tipa operacije u dijelu koji se odnosi na iznos raspoloživih sredstava, intenzitet potpore, kriterije odabira i druge specifičnosti iz odabrane LRS te po potrebi ostale tehničke detalje.

(5) Uz prethodnu suglasnost Upravljačkog tijela, Agencija za plaćanja objavljuje Smjernice na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, koje stupaju na snagu danom objave.

(6) Izmjene i dopune Smjernica se izrađuju i objavljuju na način propisan ovim člankom.

Specifični uvjeti prihvatljivosti

Članak 39.

(1) Korisnici koji podnose zahtjev za potporu na LAG natječaj moraju imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu na LAG natječaj, sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(2) Ukupna vrijednost projekta za koje korisnici podnose zahtjev za potporu na LAG natječaj ne smije biti veća od 100.000 eura, a projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata.

(3) Zahtjevi za potporu koju su odabrani na LAG natječaju prihvatljivi su za sufinanciranje od strane Agencije za plaćanja ako su u skladu sa Sporazumom o suradnji, Smjernicama, odabranom LRS, aktivacijom LAG natječaja, LAG natječajem i natječajem za provedb LRS.

POGLAVLJE III
PROVEDBA PROJEKTA

Obveze korisnika

Članak 40.

(1) Korisnik je u obvezi provesti projekt, za koji je sklopljen ugovor o financiranju i/ili izdana Odluka o dodjeli sredstava, u skladu s Odlukom o dodjeli sredstava i ugovorom o financiranju.

(2) Korisnik je u obvezi bez odgode obavijestiti Agenciju za plaćanja, te po potrebi postupiti u skladu s člankom 36. ovoga Pravilnika, kod svakog odstupanja od rokova provedbe kao i svim promjenama vezanim uz projekt koje nastanu na strani korisnika.

(3) Korisnik je u obvezi podnositi redovna izvješća o provedbi projekta u rokovima i na način propisan natječajem, ako je primjenjivo.

Informiranje javnosti

Članak 41.

(1) Korisnik je u obvezi pridržavati se zahtjeva poveznih s informiranjem i vidljivošću koji će biti propisani natječajem.

(2) U slučaju ne pridržavanja zahtjeva povezanih s informiranjem i vidljivošću korisniku će biti određena financijska korekcija u skladu s uputama koje će biti objavljene na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(3) Svi podaci dostupni o korisniku i projektu koji je financiran bespovratnim sredstvima Programa s ciljem promocije i vidljivosti mogu se davati i javno objavljivati bez suglasnosti ili privole korisnika.

Pokazatelji

Članak 42.

(1) Pokazatelji provedbe projekta definiraju se natječajem, ako je primjenjivo.

(2) Korisnik mora ostvariti pokazatelje provedbe projekta kako je naveo u zahtjevu za potporu.

(3) U slučaju da korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo odrediti financijsku korekciju ili zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Provedba se smatra uspješnom u slučaju ostvarenja najmanje 80 % zadanih pokazatelja.

Zahtjev za isplatu potpore

Članak 43.

(1) Korisnici, u skladu s Programom i natječajem, mogu tražiti isplatu sredstava u jednoj ili više rata.

(2) Korisnici, u skladu s Programom i natječajem, mogu tražiti isplatu predujma.

(3) Korisnik je u obvezi dostaviti zahtjev za isplatu u roku navedenom u ugovoru o financiranju ili drugim aktom kojim se dodjeljuje potpora.

(4) Rok za dostavu zahtjeva za isplatu iz ugovora o financiranju ili drugog akta kojim se dodjeljuje potpora može se iz opravdanih razloga produžiti na način propisan člankom 50. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženjem roka dostave zahtjeva za isplatu, Agencija za plaćanja će izraditi Dodatak ugovoru o financiranju odnosno izmjenu Odluke o dodjeli sredstava kojom se utvrđuju novi rokovi za dostavu zahtjeva za isplatu.

(6) Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu predujma i zahtjeva za isplatu bit će propisani natječajem.

Isplata potpore

Članak 44.

(1) Potpora se isplaćuje korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu koji korisnik podnosi u Agenciju za plaćanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potpora u provedbi mjere 17 Programa se može isplatiti korisniku i/ili društvu za osiguranje.

(3) Nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja donosi:

a) Odluku o isplati/isplati predujma u slučaju da zahtjev ispunjava ili djelomično ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma kada zahtjev ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem

c) Odluku o jamstvu.

(4) Agencija za plaćanja može tražiti dopune i/ili obrazloženja zahtjeva za isplatu/isplatu predujma u skladu s člankom 33. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti odluke iz stavka 2. ovoga članka najkasnije u roku 90 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

(6) U rok od 90 dana iz stavka 4. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na odluke iz stavka 2. ovoga članka do donošenja odluke Ministarstva po prigovorima.

(7) U slučaju administrativne pogreške prilikom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja je u obvezi ispraviti/izmijeniti/staviti izvan snage bilo koji od akata iz stavka 2. ovoga članka odgovarajućom odlukom i/ili aktom.

Kontrola ulaganja na terenu

Članak 45.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu ulaganja na terenu kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se najmanje je li ulaganje stvarno provedeno, jesu li prijavljeni izdaci stvarno nastali, jesu li radovi izvršeni, jesu li materijali utrošeni, jesu li obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, je li zahtjev za isplatu u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, je li ulaganje u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), je li korisnik/ulaganje u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, je li došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći, a sve u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze korisnika po pitanju redovnih kontrola na terenu bit će propisani ugovorom o financiranju.

Praćenje trajnosti projekta i ispunjenja obaveza iz ugovora o financiranju u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

Članak 46.

(1) Praćenje trajnosti projekta i ispunjenja obaveza iz ugovora o financiranju ili drugog akta kojim se dodjeljuje potpora, u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate potpore, provodit će se putem upitnika koji će korisnik imati obvezu popunjavati u AGRONET-u na godišnjoj osnovi, na poziv Agencije za plaćanja.

(2) Nepridržavanje obveze popunjavanja upitnika od strane korisnika vezanih uz praćenje provedbe projekta podrazumijeva mogućnost financijske korekcije za korisnika na iznos isplaćene potpore.

Povrat sredstava

Članak 47.

(1) Način i uvjeti po kojima Agencija za plaćanja nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, donosi Odluku o povratu sredstava i slučajevi u kojima Agencija za plaćanja može tražiti poravnanje povrata sredstava propisani su člancima 144. i 145. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18).

(2) Korisnik je u obvezi uplatiti sredstva propisana Odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od dana njezine dostave korisniku.

(3) Odluka o povratu sredstava korisniku se upućuje putem AGRONET-a ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

(4) Na odluku iz stavka 1. ovoga članka korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu u skladu s člankom 54. ovoga Pravilnika, no prigovor korisnika ne odgađa izvršenje odluke o povratu sredstava.

Odustajanje korisnika

Članak 48.

(1) Smatrat će se da je korisnik odustao od zahtjeva za potporu ako ne potpiše ugovor o financiranju u propisanom roku, o čemu Agencija za plaćanja izdaje korisniku Potvrdu o odustajanju.

(2) Korisnik može na vlastitu inicijativu podnijeti zahtjev za odustajanje, o čemu mu Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o odustajanju.

(3) Način i uvjeti podnošenja zahtjeva za odustajanje iz stavka 2. ovoga članka jednaki su načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva za potporu.

Određivanje rokova

Članak 49.

(1) Za poduzimanje pojedinih radnji korisnika u postupcima koje provodi Agencija za plaćanja natječajem se određuju rokovi.

(2) Rokovi koji se obavezno propisuju natječajem su rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu, zahtjeva za isplatu te dostavu odgovora na zahtjev za dopunu i/ili obrazloženje.

(3) U slučaju da je korisnik prekršio propisane rokove iz stavka 2. ovoga članka, izdat će se Odluka o odbijanju.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Agencija za plaćanja primijenit će odgovarajuće financijske korekcije na iznos potpore u skladu s Prilogom III., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, za postupke koji se provode nakon sklapanja ugovora o financiranju i/ili izdavanja Odluke o dodjeli sredstava.

Zahtjev za produženje roka

Članak 50.

(1) Rok se može produžiti u slučaju više sile i izvanrednih okolnosti.

(2) Korisnik mora zahtjev za produženjem rokova podnijeti Agenciji za plaćanja prije isteka roka za koji traži produženje.

(3) Korisnik mora obrazložiti zahtjev za produženjem rokova.

(4) Nakon provjere korisnikovog zahtjeva za produženjem roka Agencija za plaćanja izdaje:

a) u slučaju odbijanja zahtjeva za produženjem roka Agencija za plaćanja korisniku dostavlja Obavijest o odbijanju zahtjeva za produženjem roka

b) u slučaju prihvaćanja zahtjeva za produženje roka Agencija za plaćanja će izraditi dodatak ugovoru o financiranju odnosno izmjenu Odluke o dodjeli sredstava kojom se utvrđuju novi rokovi za dostavu zahtjeva.

(5) Na obavijest iz stavka 4. podstavka a) ovoga članka korisnik nema pravo izjaviti prigovor.

Računanje rokova

Članak 51.

(1) Rokovi se računaju na dane, mjesece i godine.

(2) Kada je rok određen na dane, dan u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka ne uračunava se u rok, već se početak roka računa od prvoga sljedećeg dana.

(3) Rok određen na mjesece, odnosno na godine istječe onoga dana, mjeseca ili godine koji po svom broju odgovara danu u koji pada događaj od kojega se računa trajanje roka. Ako toga dana nema u mjesecu u kojem rok istječe, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(4) Istjecanje roka može se označiti i određenim datumom.

(5) Rok određen na dane teče svakog kalendarskog dana, bez obzira radi li se o blagdanu ili neradnom danu. Samo ako posljednji dan roka pada na državni blagdan u danu koji se ne radi ili u subotu i nedjelju rok istječe tek protekom prvog idućeg radnog dana.

POGLAVLJE IV.
DODJELA POTPORE IZRAVNOM DODJELOM

Članak 52.

(1) Za mjere iz Programa koje se provode po modelu izravne dodjele, čelnik Upravljačkog tijela donosi akte kojima se propisuju postupci provedbe tih mjera.

(2) Temelj za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava su godišnji planovi ili programi osposobljavanja, koje odobrava čelnik Upravljačkog tijela.

(3) Korisnicima se potpora odobrava temeljem odluka o isplati Agencije za plaćanja.

DIO TREĆI
FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Članak 53.

(1) Temelj za uspostavu financijskih instrumenata je ex ante procjena za uvođenje financijskih instrumenata, provedena u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 te odobrena od čelnika Upravljačkog tijela.

(2) Financijski instrumenti provode se u skladu s odredbama sporazuma o financiranju sklopljenih između Upravljačkog tijela, Agencije za plaćanja i korisnika – tijela kojima je povjerena provedba financijskog instrumenta.

(3) Potporu krajnjim primateljima iz financijskih instrumenata (putem jamstava, zajmova ili kredita) dodjeljuje korisnik – tijelo kojemu je povjerena provedba financijskog instrumenta, i to u skladu s pripadajućim jamstvenim ili kreditnim programom.

DIO ČETVRTI
PRIGOVORI

Sadržaj, razlozi izjavljivanja prigovora i odricanje od prigovora

Članak 54.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Ministarstvu.

(2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor se podnosi putem Agencije za plaćanja u roku od 8 dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Prigovor mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, osobito naznaku odluke protiv koje se podnosi, naziv/ime i prezime, OIB, te sjedište/adresu korisnika, ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje, razloge prigovora i potpis korisnika. Ako se prigovor podnosi putem opunomoćenika uz prigovor se prilaže punomoć.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

c) pogrešne primjene pravog propisa na kojemu se temelji odluka.

(7) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a ili u pisanom obliku neposredno ili poštom ako odricanje prava na prigovor putem AGRONET-a nije omogućeno.

(8) Odricanje od prava na prigovor iz stavka 7. ovoga članka ne može se opozvati.

(9) Na odluke koje donosi odabrani LAG korisnik izjavljuje prigovor odabranom LAG-u, na način kako je propisano u LAG natječaju.

(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na odluke koje Agencija za plaćanja donosi na natječaju za provedbu LRS u vezi sa zahtjevom za potporu, odabrani LAG podnosi prigovor u ime i za račun korisnika, na način propisan u natječaju za provedbu LRS.

Ovlasti i dužnosti Agencije za plaćanja po zaprimljenom prigovoru

Članak 55.

(1) Agencija za plaćanja uputit će prigovor korisnika bez odgode od zaprimanja prigovora Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta i očitovanjem na sve navode iz prigovora.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz prigovora korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak odluke, novu odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu odluku koja je bila predmet prigovora ili izmjenu odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(3) Ispravak odluke iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

Ovlasti i dužnosti Ministarstva po zaprimljenom prigovoru

Članak 56.

(1) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima korisnici ne mogu uvoditi nove činjenice i dokaze.

(2) Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Ministarstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Ministarstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u slučaju kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(3) Nakon provedenog postupka Ministarstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor

c) usvojiti prigovor, poništiti odluku i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(4) Ministarstvo može o istoj stvari odlučivati samo jednom.

(5) Ministarstvo donosi odluku o prigovoru u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog prigovora.

(6) Odluke Ministarstva su izvršne te na njih nije moguće izjaviti prigovor.

(7) Korisnik je u obvezi preuzeti odluku Ministarstva najkasnije u roku od 5 dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(8) Dostava odluke Ministarstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Ministarstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Ministarstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 7. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sljedeći propisi:

a) Pravilnik o provedbi mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«, podmjere 1.1. »Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina«, tip operacije 1.1.1. »Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj« i tip operacije 1.1.2. »Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/15)

b) Pravilnik o provedbi mjere M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 123/15)

c) Pravilnik o provedbi mjere 3 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 61/18)

d) Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (»Narodne novine«, br. 37/17, 9/18 i 64/18)

e) Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 46/17 i 35/18)

f) Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 62/16, 101/17 i 111/18)

g) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu« podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 106/15, 65/17, 77/17 i 84/18)

h) Pravilnik o provedbi podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 60/18)

i) Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (»Narodne novine«, br. 74/17 i 53/18)

j) Pravilnik o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 38/15, 31/16, 24/18)

k) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 21/18)

l) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 117/17 i 1/18)

m) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 49/18)

n) Pravilnik o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 48/18 i 91/18)

o) Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 31/18 i 92/18)

p) Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 46/18)

r) Pravilnik o provedbi mjere 9 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 68/18)

s) Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 »Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 17/18)

t) Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 101/17 i 126/17)

u) Pravilnik o provedbi mjere 17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 29/18)

v) Pravilnik o provedbi podmjere 19.1 »Pripremna pomoć« u okviru Mjere 19. »LEADER – CLLD« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 43/15)

z) Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18).

Članak 58.

(1) Postupci započeti po odredbama pravilnika iz članka 57. ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama tih pravilnika.

(2) Natječaji objavljeni po odredbama pravilnika iz članka 57. mogu se mijenjati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/68

Urbroj: 525-08/0235-19-1

Zagreb, 24. rujna 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

TIPOVI OPERACIJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PREMA VRSTAMA DODJELE

Šifra tipa operacijeNaziv tipa operacijeVrsta dodjele potpore
01.01.01Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojIZRAVNA DODJELA
01.01.02Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA
01.01.03Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeIZRAVNA DODJELA
01.01.04Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeIZRAVNA DODJELA
01.02.01Demonstracijske aktivnostiIZRAVNA DODJELA
02.01.01Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«IZRAVNA DODJELA
02.01.02Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaIZRAVNA DODJELA
02.01.03Savjetovanje šumoposjednikaIZRAVNA DODJELA
02.01.04Savjetovanje mladih poljoprivrednikaIZRAVNA DODJELA
02.03.01Potpora za osposobljavanje savjetnikaIZRAVNA DODJELA
03.01.01Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvaliteteNATJEČAJ
03.02.01Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranjaNATJEČAJ
04.01.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
04.F1.01Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišNATJEČAJ
04.F1.02Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.01.03Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F1.03Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaNATJEČAJ
04.F2.01Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.02.02Korištenje obnovljivih izvora energijeNATJEČAJ
04.F2.02Korištenje obnovljivih izvora energijeTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
04.03.01Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjaNATJEČAJ
04.03.02Komasacija poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
04.03.03Ulaganje u šumsku infrastrukturuNATJEČAJ
04.04.01Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okolišaNATJEČAJ
05.02.01Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaNATJEČAJ
05.02.02Razminiranje poljoprivrednog zemljištaNATJEČAJ
06.01.01Potpora mladim poljoprivrednicimaNATJEČAJ
06.02.01Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiNATJEČAJ
06.03.01Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaNATJEČAJ
06.04.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaNATJEČAJ
06.F4.01Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
07.01.01Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samoupraveNATJEČAJ
07.02.01Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodaNATJEČAJ
07.02.02Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cestaNATJEČAJ
07.04.01Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturuNATJEČAJ
08.05.01Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaNATJEČAJ
08.05.02Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastruktureNATJEČAJ
08.06.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaNATJEČAJ
08.F6.01Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaNATJEČAJ
08.F6.02Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaTRAJNO OTVORENI POSTUPAK
08.06.03Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodaNATJEČAJ
09.01.01Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaNATJEČAJ
10.02.01Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivrediNATJEČAJ
16.01.01Potpora za osnivanje operativnih skupinaNATJEČAJ
16.01.02Operativne skupineNATJEČAJ
16.04.01Kratki lanci opskrbe i lokalna tržištaNATJEČAJ
17.01.01Osiguranje usjeva, životinja i biljakaNATJEČAJ
19.01.01Pripremna potporaNATJEČAJ
19.02.01Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajedniceNATJEČAJ
19.03.01Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.03.02Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupineNATJEČAJ
19.04.01Tekući troškovi i animacijaNATJEČAJ
20.01.01Tehnička pomoć – PRRIZRAVNA DODJELAPRILOG II.

POPIS TIPOVA OPERACIJA KOJI SE PROVODE METODOM POJEDNOSTAVLJENIH MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

Šifra tipa
operacije
Naziv tipa operacijeVrsta pojednostavljene mogućnosti financiranja
01.01.01Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojNeizravni troškovi
01.01.02Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeNeizravni troškovi
01.01.03Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeNeizravni troškovi
01.01.04Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeNeizravni troškovi
01.02.01Demonstracijske aktivnostiNeizravni troškovi
02.01.01Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«Neizravni troškovi
02.01.02Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaNeizravni troškovi
02.01.03Savjetovanje šumoposjednikaNeizravni troškovi
02.01.04Savjetovanje mladih poljoprivrednikaNeizravni troškovi
02.03.01Potpora za osposobljavanje savjetnikaNeizravni troškovi
06.01.01Potpora mladim poljoprivrednicimaFiksni iznos
06.02.01Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiFiksni iznos
06.03.01Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaFiksni iznos
08.05.01Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaJedinični trošak
09.01.01Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaPaušalni iznos
16.01.01Potpora za osnivanje operativnih skupinaFiksni iznos
16.01.02Operativne skupineNeizravni troškovi
19.04.01Tekući troškovi i animacijaNeizravni troškovi


PRILOG III.

PRAVILA O FINANCIJSKIM KOREKCIJAMA

1. Opće odredbe i definicije

Pravila o financijskim korekcijama (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuju situacije u kojima se primjenjuju financijske korekcije za projekte koji se financiraju u okviru Programa.

Ovim se Pravilima utvrđuju uvjeti i način na temelju kojih se korisniku, nakon što je Agencija za plaćanja kao nadležno tijelo utvrdila nepravilnost koju je počinio korisnik, određuju financijske korekcije dodijeljenih sredstava.

U postupku utvrđivanja i određivanja financijskih korekcija primjenjuje se načelo jednakog postupanja prema svim korisnicima bespovratnih sredstava te načelo razmjernosti koje osigurava da svaka primijenjena financijska korekcija bude prikladna učinjenoj pogrešci.

Podnošenjem zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu korisnik pristaje da mu nadležno tijelo, u slučajevima i pod uvjetima te na način definiran ovim Pravilima, određuje financijske korekcije.

2. Postupak određivanja financijske korekcije

Financijska korekcija određuje se nakon provedene administrativne kontrole dokumentacije korisnika i/ili kontrole na terenu te je ista primjenjiva u svim fazama administrativne obrade.

Primjena financijske korekcije može se provoditi i u razdoblju u kojem je korisnik obvezan osigurati trajnost projekta, odnosno u petogodišnjem razdoblju nakon izvršene konačne isplate.

Agencija za plaćanja ovlaštena je:

– primijeniti financijsku korekciju s obrazloženjem povrede na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– promijeniti iznos/stopu financijske korekcije u odnosu na ranije utvrđene nepravilnosti iz prethodne faze administrativne kontrole i to na osnovi naknadnih kontrola Agencije za plaćanja ili nalaza drugih tijela koja obavljaju naknadne kontrole.

3. Primjena financijske korekcije

Primijenjena financijska korekcija s obrazloženjem primjene sastavni je dio odluka koje donosi Agencija za plaćanja i sadrži:

– opis i oznaku nepravilnosti (u skladu s popisom nepravilnosti koje su sastavni dio ovih Pravila) u odnosu na koju se financijska korekcija određuje

– naznaku visine (postotak) financijske korekcije i/ili točan iznos izrečene korekcije (jednostavna financijska korekcija) kada je nepravilnost moguće izraziti u apsolutnom iznosu i

– obrazloženje.

4. Vrste financijskih korekcija i način izvršenja

Vrste financijskih korekcija su sljedeće:

Jednostavna financijska korekcija označava financijsku korekciju koja je jednaka visini nastale financijske posljedice kada je tu posljedicu moguće točno odrediti

Paušalna financijska korekcija označava stopu (točan postotak) korekcije koja se primjenjuje kada nije moguće točno odrediti financijske posljedice.

Financijske korekcije određuju se u tri faze:

1. Prilikom sklapanja ugovora o financiranju/donošenja Odluke o dodjeli sredstava

U zahtjevima za potporu u kojima je prilikom provjere postupka nabave utvrđena financijska korekcija, ista će biti navedena u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju Odluke o dodjeli sredstava i u odgovarajućim prilozima u postotnom i/ili apsolutnom iznosu. Kada se financijska korekcija primjenjuje samo na određenu nabavu ili na pojedini trošak, u tekstu ugovora o financiranju/obrazloženju Odluke o dodjeli sredstava će biti jasno navedeno na što se točno odnosi financijska korekcija.

2. Prilikom odobrenja isplate potpore

Prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu potpore u administrativnoj kontroli zahtjeva za isplatu, izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene Odlukom o dodjeli sredstava.

Ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od one određene Odlukom o dodjeli sredstava, primijenit će se viša stopa korekcije.

U ovoj fazi je također moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao propise koji uređuju postupak javne nabave, odnosno pravila prikupljanja ponuda. U Odluci o isplati biti će jasno navedeni iznosi financijske korekcije i na što se točno odnose.

3. U petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate

Ako se u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate utvrdi da korisnik nije ostvario planiranu razinu pokazatelja i ispunio preuzete obveze propisane ugovorom o financiranju i/ili natječajem i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora, na ukupno isplaćeni iznos sredstava primijenit će se financijska korekcija za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ostvari i/ili ispuni. U natječaju i ugovoru o financiranju propisat će se visina korekcije koja će se primjenjivati.

Izvršenje financijske korekcije obavlja se na sljedeći način:

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore, koji su opravdani odgovarajućim dokazima, potraživanog u zahtjevu za potporu

– umanjenjem prihvatljivog iznosa potpore određenog za isplatu

– zahtjevom za povrat isplaćenih sredstava.

U skladu s člankom 49. ovoga Pravilnika, korisniku će se umanjiti prihvatljiv iznos potpore za kašnjenje u podnošenju zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma i dostavljanja dokumentacije temeljem zaprimljenog zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženje do najviše 30 dana kašnjenja u određenom postotku od iznosa ugovora o financiranju, ugovora o javnoj nabavi ili Odluke o dodjeli sredstava, ovisno što je primjenjivo:

a) do 5 dana kašnjenja – 1 %

b) od 6 do 15 dana kašnjenja – 2 %

c) od 16 do 30 dana kašnjenja – 5 %

d) više od 30 dana kašnjenja izdaje se Odluka o odbijanju.

Ako se dokumentacija zatražena u zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje odnosi na cjelokupni zahtjev potporu/isplatu, financijska korekcija primjenjuje se na cjelokupni iznos potpore.

Ako se dokumentacija zatražena u zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje odnosi na pojedini trošak/ugovor o javnoj nabavi, financijska korekcija primjenjuje se na iznos potpore za navedeni trošak/ugovor o javnoj nabavi.

5. Određivanje financijske korekcije

Financijska korekcija se određuje kao jednostavna financijska korekcija ili paušalna financijska korekcija.

Ako određivanje jednostavne financijske korekcije nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima i poteškoćama, Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu.

Agencija za plaćanja određuje financijsku korekciju u paušalnom iznosu primjenom Tablice 1., 2. i 3. koje su sastavni dio ovih Pravila.

Vrste nepravilnosti opisane u Tablici 1., 2. i 3. ovih Pravila su najčešće vrste nepravilnosti. Ostale nepravilnosti, koje nisu navedene u Tablici 1., 2. i 3. ovih Pravila utvrđuju se zasebno te se financijske korekcije određuju na temelju opisa nepravilnosti koji u velikom dijelu odgovara opisu nepravilnosti iz Tablice 1., 2. i 3. ovih Pravila, primjenjujući načelo proporcionalnosti.

Financijske korekcije u postupcima javne nabave Agencija za plaćanja primjenjuje u skladu s Odlukom Komisije broj C(2019) 3452 od 14. svibnja 2019. o određivanju i odobrenju smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija. Odluka i Smjernice su objavljene na mrežnoj stranici Europske komisije te su dostupne putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/.

Ako Agencija za plaćanja smatra da okolnosti slučaja to opravdavaju, može donijeti odluku o smanjenju stope financijske korekcije uz obrazloženje.

Ako se u odnosu na jedan postupak (javne) nabave utvrde brojne nepravilnosti, stope financijskih korekcija nisu kumulativne, već se u svrhu određivanja visine (stope) financijske korekcije uzima najozbiljnija nepravilnost.

Prilikom određivanja paušalne financijske korekcije osobito se uzima u obzir postupanje korisnika u odnosu na sljedeće stavke:

– načelo transparentnosti, jednakog postupanja, nediskriminacije i razmjernosti, kako su opisani u pravilima javne nabave, odnosno u pravilima koje primjenjuju korisnici koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

– prekogranični interes ugovora o (javnoj) nabavi

– ozbiljnost kršenja propisa

– financijske posljedice na proračun

– razina tržišnog natjecanja

– odvraćajući učinak na potencijalne ponuditelje u postupcima (javnih) nabava

– je li posljedica utvrđene nepravilnosti u postupcima (javne) nabave sklapanje pravnog posla s ponuditeljem, s kojim pravni posao inače ne bi bio sklopljen

– posljedice nepravilnosti tj. činjenica bi li ishod projekta bio isti da nepravilnosti nije bilo

– ponavljanje nepravilnosti u odnosu na istog korisnika i/ili

– ostale okolnosti konkretnog slučaja, od utjecaja na cjelokupni postupak dodjele potpore i postupak izvršavanja ugovornih obveza.

Kada je nepravilnost samo formalne prirode bez stvarnog ili potencijalnog financijskog učinka, neće se primijeniti financijska korekcija.

Financijska korekcija se primjenjuje na iznos potpore za prihvatljive troškove projekta koji se financiraju iz Programa.

Tablica 1.     Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici Zakona o javnoj nabavi[1](Naručitelji su korisnici, odnosno gospodarski subjekti koje su obvezni primjenjivati Zakon o javnoj nabavi i podzakonske akte donesene na temelju tog zakona.) i neobveznici Zakona o javnoj nabavi

Br.NepravilnostOpis/Primjeri (opis nije konačan već služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti temeljem čega se analogno primjenjuje na slične situacije)Financijska korekcija
1.Sukob interesaRelevantne su odredbe kojima se uređuje područje javne nabave (Zakon o javnoj nabavi).100 % od
ugovorenog iznosa
2.PrijevaraPrijevara je utvrđena na temelju pravomoćne odluke nadležnog pravosudnog tijela.100 % od ugovorenog iznosa


Tablica 2.     Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

Br.NepravilnostOpis/Primjeri (opis nije konačan već služi isključivo kao najučestaliji primjer i orijentir za procjenu sličnih nepravilnosti temeljem čega se analogno primjenjuje na slične situacije)Visina korekcije
1.Izostanak objave Poziva na dostavu ponuda/ponuda nije prikupljena putem mrežne stranice Agencije za plaćanjaObjava Poziva na dostavu ponuda nije objavljena na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (AGRONET).

100 % korekcije

Stope ispravka se odnose na nabavu koja nije izvršena preko mrežne stranice Agencije, a prema odredbama Pravilnika trebala je biti.

2.Skraćivanje rokova za dostavu ponudaKorisnik je okončao postupak nabave prije isteka roka za prikupljanje ponuda.

100 % ako je smanjenje >= 85 %

25 % ako je smanjenje >= 50 % (ali manje od 85 %)

10 % ako je smanjenje >= 30 % (ali manje od 50 %)

5 % ako je smanjenje manje od 30 %

3.Slučajevi u kojima su potencijalni ponuditelji bili odvraćeni od nadmetanja zbog diskriminirajućih, ograničavajućih ili netransparentnih kriterija za odabir ponuditelja u pozivu na dostavu ponuda

Radi se o povredi načela transparentnosti, zaštite tržišnog natjecanja, jednakog postupanja i nediskriminacije

Npr.:

– kriteriji za odabir ponuditelja propisani su na način da zahtijevaju potencijalne ponuditelje točno određene nacionalnosti, zemljopisnog podrijetla ili radno iskustvo koje je moguće ostvariti samo na užem području;

– kriteriji za odabir ponuditelja nameću zahtjeve u pogledu pravnog statusa ponuditelja, npr. zabranjuje se fizičkim osobama da osnivaju društva ili da fizičke osobe sudjeluju u određenom nadmetanju.

25 % od iznosa koji se odnosi na nabavu izvršenu preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može umanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

4.Uvjeti i zahtjevi koje moraju ispunjavati potencijalni ponuditelji nisu povezani s predmetom nabave i nisu razmjerni predmetu nabave.Minimalne razine sposobnosti za određenu nabavu nisu povezane s predmetom nabave niti su razmjerne predmetu nabave, pri čemu se ne osigurava jednak pristup ponuditeljima ili to ima učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.

25 % od iznosa koji se odnosi na nabavu izvršenu preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

5.Diskriminirajuće tehničke specifikacije

Određivanje tehničkih standarda koji su specifični i tako da se njima ne osigurava jednak pristup za ponuditelje ili imaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju nabave za tržišno natjecanje.

Npr.

– tehničke specifikacije sadrže naziv robne marke, bez naznaka »ili jednakovrijedno« ili sl.;

– tehničke specifikacije ne sadrže naziv robne marke, ali sadrže tehničke i funkcionalne zahtjeve koji su definirani na način da samo određena robna marka iste može ispuniti;

– navođenje normi i njihovo određivanje u pozivu na dostavu ponude bez oznake »ili jednakovrijedno« odnosno nenavođenje da će se osim zahtijevanih normi, prihvatiti i druge jednakovrijedne mjere osiguranja kvalitete (npr. ako naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete, uključujući pristupačnost za osobe s invaliditetom, obvezan je uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim serijama europskih normi koje su potvrdila akreditirana tijela, a naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde tijela osnovanih u drugim državama članicama te mora prihvatiti dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete).

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

6.Nedostatna definicija predmeta nabaveOpis u pozivu na dostavu ponuda nedostatan je potencijalnim ponuditeljima za određivanje predmeta nabave.

10 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

7.Izmjena kriterija za odabir ponuditelja/ponude nakon završetka postupka prikupljanja ponuda i uvida u pristigle ponude koja dovodi do različitog rezultata ocjenjivanja od onoga koji bi nastao da je primijenjen prvotni kriterij za odabir ponuda

Kriterij za odabir ponude (ili podkriterij ili vrijednost pojedinog kriterija) je izmijenjen ili dodan tijekom ocjene ponude što je dovelo do rezultata koji se razlikuju od onih koji bi nastali da se koristio prvotni kriterij za odabir ponude objavljen u pozivu na nadmetanje.

Izmjena kriterija ENP ili njihovih vrijednosti nakon završetka postupka prikupljanja ponuda i uvida u pristigle ponude s ciljem favoriziranja određene ponude.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

8.Neopravdano davanje veće važnosti pojedinim kriterijima za odabir ENP

Pojedinom kriteriju je pridana veća relativna vrijednost u odnosu na njegovu relativnu važnost.

Neopravdano davanje prednosti na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj osnovi smatra se ozbiljnom nepravilnosti te se primjenjuje najviša stopa korekcije.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

9.Poništavanje i/ili ponavljanje postupka prikupljanja ponuda za nabavu bez opravdanog razlogaPoništavanje i/ili ponavljanje postupka prikupljanja ponuda za nabavu bez opravdanog razloga s ciljem ograničavanja tržišta.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

10.Nejednako postupanje prema ponuditeljima tijekom pregleda i ocjene ponudaPrilikom pregleda i ocjene ponuda nije zatražena dopuna ponuda od svih ponuditelja, na jednak način.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

11.Ponuditelj nije odabran u skladu s kriterijima odabira utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda

Ako bi provjera ocjenjivanja bila drugačija na način da je odabrana ponuda/ponuditelj trebao biti odbijen, financijska korekcija se može povećati do 100 % iznosa, npr.:

– pokazatelji tehničke i stručne sposobnosti ne ispunjavaju uvjete iz poziva na nadmetanje/dokumentacije o nabavi;

– odabrani ponuditelj nije predao jamstvo za ozbiljnost ponude, iako je predviđeno u dokumentaciji o nabavi;

– korisnik je odabrao ponuditelja koji ne zadovoljava uvjete propisane u Pozivu na dostavu ponuda.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

12.Ponuda odabranog ponuditelja nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz Poziva na dostavu ponuda.

Odabrana ponuda značajno odudara od tehničkih specifikacija, što bi moglo dovesti do različitih rezultata vrednovanja.

Korisnik je odabrao ponudu koja ne zadovoljava uvjete propisane u Pozivu na dostavu ponuda.

25 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja

Korekcija se može smanjiti na 10 % ili 5 % ovisno o ozbiljnosti nepravilnosti.

13.Nepoštivanje odredbi Upute za prikupljanje ponuda, osim gore navedenih situacija10 % od iznosa za pojedinačni trošak nabave izvršene preko mrežne stranice Agencije za plaćanja
Tablica 3.     Nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – u fazi kontrole zahtjeva za isplatu

Br.NepravilnostOpis nepravilnostiVisina korekcije
1.Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobrenoKorisnik je realizirao troškove projekta u vrijednosti manjoj od 50 %.100 % korekcije
2.Smanjena realizacija projekta u odnosu na odobrenoKorisnik je realizirao troškove projekta u vrijednosti od 50 % do 80 %.5 % korekcije
3.Promjena mladog poljoprivrednika (podmjera 4.1)*

Korisnici koji su ostvarili uvećan intenzitet potpore za 20 % kao mladi poljoprivrednici i prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu:

a) Ne počnu plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede i/ili prestanu biti nositelji poljoprivrednog gospodarstva (za korisnike koji su fizičke osobe)

b) Ne budu zaposleni u pravnoj osobi-korisniku i/ili nisu više vlasnici najmanje 50 % temeljnog kapitala društva (za korisnike koji su pravne osobe) i nisu odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva

Uvjete navedene pod točkom a) i b) korisnici su obvezni ispuniti i u periodu od pet godina od datuma konačne isplate.

20 % korekcije
4.Obveza ispunjavanja Izvješća o napretku/Upitnika za provjeru upravljanja projektom u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate*Ako korisnik ne ispuni obvezu popunjavanja Izvješća o napretku/ Upitnika za provjeru upravljanja projektom u petogodišnjem razdoblju nakon konačne isplate.0,1 % za svako nepopunjeno izvješće
5.Smanjena realizacija aktivnosti iz poslovnog plana (tip operacije 9.1.1.)Korisnik nije realizirao aktivnosti navedene u poslovnom planu za jednu poslovnu godinu.30 % na utvrđeni iznos za isplatu uz obvezu realizacije tih aktivnosti tijekom sljedeće poslovne godine.
6.Smanjena realizacija poslovnog plana projekta (tip operacije 16.1.2.)Korisnik je realizirao troškove u vrijednosti većoj od 30 %, a manjoj od 80 % prihvatljivog iznosa potpore.5 %
7.Neispunjena obveza preuzeta sklapanjem ugovora o financiranju*Korisnik nije ispunio obvezu propisanu ugovorom o financiranju i/ili aktom kojim se dodjeljuje potpora.

do 100 % na utvrđeni iznos za isplatu.

Natječajem i ugovorom o financiranju propisana je visina korekcije koja se primjenjuje za svaku pojedinu obvezu koju korisnik ne ispuni.


*osim u fazi zahtjeva za isplatu ova korekcija može se primijeniti i u ex post fazi

Napomena: Osim nabrojenih financijskih korekcija u Tablici 3., u fazi kontrole zahtjeva za isplatu Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu u skladu s člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014. Naime, ako korisnik u zahtjevu za isplatu potražuje iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore iz Odluke o dodjeli sredstva te nakon administrativne obrade zahtjeva za isplatu omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova bude veći od 10 %, Agencija za plaćanja može primijeniti administrativnu kaznu. Administrativna kazna se primjenjuje u iznosu zatraženog neprihvatljivog troška. U skladu s člankom 63. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 administrativna kazna se ne primjenjuje ako korisnik može dokazati Agenciji za plaćanja da nije kriv za uključivanje neprihvatljivog iznosa ili ako se Agencija za plaćanja na drugi način uvjeri da korisnik nije kriv.

PRILOG IV.

UPUTA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu ove upute za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave imaju sljedeće značenje:

a) jednostavna nabava – nabava koju provode javni naručitelji za nabavu radova, robe i/ili usluga u slučaju kada je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave

b) AGRONET zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR za upis u Evidenciju korisnika, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje/prikupljanje ponuda te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene/Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

c) Portal ponuda – elektronička nabava, aplikacija u kojoj se prikazuju objavljeni pozivi za prikupljanje ponuda, a ponuditelji učitavaju ponude

d) ekonomski najpovoljnija ponuda (u daljnjem tekstu: ENP) – korisnik bira ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene kriterije kako bi dobio »najbolju vrijednost za uloženi novac«

e) valjana ponuda – ponuda koja zadovoljava sve propisane uvjete ovom uputom

f) maksimalni iznosi troškova – najviši iznos prihvatljivih troškova propisani natječajem ili prilozima natječaja.

1. Prikupljanje ponuda putem mrežne stranice agencije za plaćanja

Korisnik putem mrežne stranice AGRONET-a objavljuje Poziv za dostavu ponuda (u daljnjem tekstu Poziv), određuje rok trajanja Poziva i učitava dokumentaciju nabave roba/radova/usluga. Nakon objave Poziva dokumentacija za nabavu postaje javno vidljiva u Portalu ponuda svim potencijalnim ponuditeljima. Ponuditelji mogu učitavati svoje ponude do isteka roka trajanja Poziva. Nakon isteka roka Poziva u Portalu ponuda, Poziv nije vidljiv ponuditeljima. Sustav nakon isteka roka automatski zatvara nabavu.

Minimalni rok trajanja Poziva određuje sustav AGRONET.

Maksimalni rok trajanja Poziva određuje korisnik.

Elektronička nabava preko mrežne stranice Agencije za plaćanja povećava transparentnost i omogućuje svim gospodarskim subjektima da bez ikakvih troškova sudjeluju u nabavi, a korisniku olakšava prikupljanje ponuda i odabir ponude.

Javna objava Poziva preko mrežne stranice Agencija za plaćanja korisniku služi kao jedan od alata da istraži tržište, prikupi više ponuda i time zadovolji načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti te dobije najbolju vrijednost za novac.

Korisnik je dužan obavijestiti najmanje 3 gospodarska subjekta putem elektroničke pošte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i proizvođača.

Agencija za plaćanja može od korisnika za određene predmete nabave zatražiti obrazloženje o načinu istraživanja tržišta s ciljem provjere opravdanosti visine troškova. Korisnik je dužan poslati obrazloženje i na zahtjev dostaviti dokaz (e-pošta, izjava ponuditelja i drugo…) da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja te da je na taj način aktivno sudjelovao u istraživanju tržišta. Ako je korisnikovo obrazloženje neprihvatljivo i/ili se utvrdi da nije istražio tržište na način da je slao upite ponuditeljima Agencija za plaćanja će za te troškove primijeniti financijske korekcije u skladu s Prilogom III.

Ako korisnik putem Poziva prikupi više ponuda različitih proizvođača/ponuditelja koje zadovoljavaju uvjete iz tehničke specifikacije/troškovnika i kriterije odabira, Agencija za plaćanja može navedeni trošak proglasiti opravdanim i bez usporedbe s cijenama iz drugih izvora, što će se propisati natječajem za pojedine troškove/tipove operacija/mjere.

Korisnik je obavezan obavijestiti putem elektroničke pošte sve ponuditelje koji su poslali ponude temeljem prethodnog Poziva da je objavljen novi Poziv za dostavu ponuda i tu elektroničku poštu kao dokaz učitati prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Obveza objavljivanja Poziva putem mrežne stranice Agencije za plaćanja za određene vrijednosti nabave biti će propisana natječajem.

Za vrijednosti nabave za koje nije propisana obveza objavljivanja Poziva na dostavu ponuda putem mrežne stranice Agencije za plaćanja, a korisnik je prikupio ponude putem Poziva, vrijede ista pravila kao i za nabave za koje je obvezno objavljivanje Poziva putem mrežne stranice Agencije za plaćanja.

Korisnik je u Pozivu dužan napisati da stavke u ponudama treba iskazati po jedinici mjere, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj cijeni stavke. Ako u ponudama osim osnovne/standardne opreme ima i dodatne opreme potrebno je za sve stavke dodatne opreme iskazati jediničnu cijenu, količinu i ukupnu cijenu stavke.

Ako u ponudama nije iskazana cijena stavaka dodatne opreme Agencija za plaćanja će cijenu ponude smatrati kao cijenu za osnovnu/standardnu opremu.

Korisnik je dužan u Pozivu od ponuditelja tražiti da za ponuđenu opremu napišu naziv proizvođača, tip/model i ako je moguće šifru proizvoda iz kataloga (kataloška oznaka) proizvođača u svrhu točne identifikacije opreme.

Ako se kao posebna stavka u ponudama iskazuju usluge kao što su prijevoz, montaža i obuka, moraju se iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge (npr. km, sati itd.).

Agencija za plaćanja može zatražiti od korisnika dodatne informacije/obrazloženja/dopunu u vezi Poziva, a korisnik je dužan dostaviti tražene informacije/obrazloženja/dopunu.

Samo ponude učitane u Portal ponuda su važeće ponude.

Korisnik podnosi zahtjev za potporu nakon isteka roka Poziva.

Datumi na učitanim ponudama u Portalu ponuda moraju odgovarati vremenu trajanja Poziva za dostavu ponuda kao dokaz transparentnosti i jednakog tretmana ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda.

Ponude moraju biti napisane na hrvatskom i/ili engleskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponude izdane na drugim stranim jezicima moraju biti prevedene na hrvatski jezik te ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača, u suprotnom će se smatrati nevažećima.

2. Načela nabave

a) načelo racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstava (osigurava da se dodijeljena sredstva koriste optimalno i odgovorno, u svrhu ispunjavanja ciljeva na najbolji mogući način i uz minimalne troškove);

b) načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije (osigurava svim ponuditeljima pravo na jednako postupanje, koje podrazumijeva pravo dostavljanja i pregleda i ocjene ponude na jednak način, kao i pravo da njihova ponuda bude odabrana, bez diskriminacije na temelju kriterija kao što su npr. dob, invaliditet, nacionalnost, rasa ili religija);

c) načelo transparentnosti (osigurava vidljivost i javnost podataka o postupku nabave, koji moraju biti jasno definirani i dostupni svim zainteresiranim stranama);

d) načelo razmjernosti (osigurava da svaka mjera koja se odabere bude nužna i prikladna s obzirom da ciljeve koji se traže. Posebice, rokovi te uvjeti koji će se postavljati i primjenjivati moraju biti razmjerni veličini, prirodi i složenosti nabave. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti samo oni koji su nužno potrebni da se utvrdi jesu li postavljeni uvjeti ispunjeni);

e) načelo izbjegavanja sukoba interesa – prilikom utvrđivanja postojanja sukoba interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe pravila na temelju kojih se provode postupci javnih nabava (propisi o javnoj nabavi) koje uređuju to pitanje.

3. Specifikacije, kriteriji i odabir ponuda

Prije objavljivanja Poziva putem AGRONET-a, potrebno je istražiti tržište kako bi se napisale tehničke specifikacije opreme, izradili troškovnici planiranih radova te ostala dokumentacija potrebna za dobivanje ponuda (npr. tehnički opis, tehnološki projekt, nacrte, situacije, geodetske podloge i sl.) koju će potom biti potrebno učitati prilikom objave Poziva u AGRONET-u.

U slučaju opremanja potrebno je osigurati minimalne zahtjeve za izradu tehničke specifikacije opreme – smjernice:

– izrađuje je sam korisnik ili uz pomoć stručnjaka

– tehničke specifikacije definiraju potrebne karakteristike opreme te usluge ako su potrebne (npr. montaža, edukacija za rad s opremom i sl.)

– sadrže kriterije odabira (najniža cijena ili ENP) i metodologiju ocjene kriterija

– jasne su, sažete, neutralne i osiguravaju jednak pristup svim ponuditeljima

– ne spominju niti opisuju opremu određene marke i time favoriziraju jednog proizvođača, a isključuju druge

– sadrže bitne karakteristike koje oprema mora zadovoljiti

– ne sadrže izraze kao što su »vrhunska kvaliteta«, »najbolje«, »izvrsno« i slično

– ne sadrže neodređene izraze kao što su »približno«, »cca« i slično

– ne sadrže opcionalne zahtjeve – svaki zahtjev naveden u tehničkim specifikacijama je obvezan (npr: DA>pogon na sva 4 kotača; NE>pogon na 2 ili 4 kotača)

– sadrže zahtjeve postavljene na način da ih korisnik kod odabira ponuda može ocijeniti sa DA ili NE (zadovoljava ili ne zadovoljava)

– ne sadrže standardne zahtjeve za koje je jasno da ih svi proizvodi (ili barem velika većina) na tržištu sigurno zadovoljavaju

– preporuča se da tehničke specifikacije ne budu predetaljne

– prema potrebi sadrže dodatak s detaljnijim opisom što se od opreme želi i u kakvom okruženju bi trebala funkcionirati, opisom postojeće infrastrukture itd.

– sadrže referencu na dodatak, ako dodatak postoji

U slučaju građenja/rekonstrukcije potrebno je učitati u AGRONET-u troškovnike radova i druge dokumente kao što su:

– tehnički opisi namjeravanog zahvata sa svim potrebnim informacijama (situacije u prostoru, namjena, gabariti, konstrukcija, materijali i iskaz površina objekta, instalacije, opis tehnološkog procesa) i kriterijima odabira (najniža cijena ili ENP) s metodologijom odabira

– troškovnici bez cijena koje je izradila ovlaštena osoba u excel formatu kako bi ga izvođači lakše mogli ispuniti.

– građevinski troškovnik ne smije sadržavati specifikaciju opreme (npr. mehanizacije, izmuzišta, pokretne opreme, namještaja i sl.)

– nacrte dostatne za pripremu ponuda:

situacije

    postojeće stanje – prema potrebi (npr. ulaganje u rekonstrukciju)

tlocrte, presjeke, pročelja

instalaterske nacrte

sheme stolarije i bravarije – prema potrebi

bitne detalje – prema potrebi.

Svi dokumenti učitani u AGRONET moraju imati odgovarajući naziv s poveznicom na oznaku Glavnog projekta.

Za radove za koje u skladu s posebnim propisima koji reguliraju građenje nije potrebno izraditi Glavni projekt, treba izraditi troškovnike/specifikacije i prateću dokumentaciju (nacrte, tehnički opis) iz koje će se moći jasno iščitati potrebna količina i jedinica mjere za sve potrebne radove.

Ponuditelji učitavaju ponude za gradnju/rekonstrukciju u bilo kojem formatu, ali su obvezni učitati i ispunjen troškovnik u Excel formatu.

U slučaju usluga potrebno je učitati sljedeće:

– opis usluge za koju se traži ponuda u kojem će biti navedeni svi bitni elementi tražene usluge na temelju koje će ponuditelji moći dostaviti traženu ponudu.

Za nabavu roba/radova/usluga tehničke specifikacije/troškovnici/opis usluga, da bi se objavio Poziv preko AGRONET-a, moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Uz hrvatski jezik može se učitati i na engleskom jeziku ako je potrebno.

Preporuča se da korisnik u jednom Pozivu objedini cjelokupnu nabavu.

4. Kriteriji odabira najpovoljnije ponude

Kriteriji za odabir ponude temelj su na kojem korisnik bira najbolju ponudu – ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene zahtjeve. Kriterije odabira korisnik mora postaviti unaprijed i oni ne smiju ograničavati pošteno tržišno natjecanje.

Dvije mogućnosti za odabir najbolje ponude su:

a) Najniža cijena – odabir najbolje ponude isključivo temeljem cijene ili

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – za odabir najbolje ponude, osim cijene, primjenjuju se i drugi kriteriji

Korisnik mora u dokumentaciji Poziva u AGRONET-u za svako ulaganje navesti hoće li primijeniti kriterij najniže cijene ili kriterij ENP-a. Ako kriteriji odabira nisu navedeni, smatrat će se da je kriterij odabira najniža cijena.

a) Najniža cijena

Kada korisnik odabere kriterij najniže cijene, odabire ponudu koja zadovoljava tražene uvjete i koja je cjenovno najniža. Cijena je jedini kriterij koji se uzima u obzir pri odabiru najbolje između valjanih ponuda.

b)     Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) – za odabir najbolje ponude primjenjuju se i drugi kriteriji

Kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, korisnik ekonomsku prednost pojedine ponude mjeri i uspoređuje sa zadanim kriterijima vezanim uz predmet nabave koji služe za identificiranje »najbolje« ponude. Pri korištenju kriterija ENP-a korisnik osim cijene uzima u obzir druge mjerljive i/ili dokazive kriterije poput roka isporuke ili dužine trajanja jamstva. Svrha kriterija ENP-a jest odabrati ponudu koja nudi najveću vrijednost za uloženi novac.

Kriteriji za odabir ENP

Kriterije odabira ponuda ne treba miješati s kriterijima za ocjenu sposobnosti ponuditelja te se uvjeti sposobnosti ponuditelja (npr. iskustvo gospodarskog subjekta, stručno osoblje, posjedovanje specifične opreme i drugo) ne mogu koristiti kao kriteriji odabira ENP-a.

U skladu s navedenim, važno je da korisnik prilikom utvrđivanja kriterija koje će koristiti za odabir ENP-a ima na umu da mu je cilj odabrati »najbolju« ponudu sposobnog ponuditelja, a ne »najsposobnijeg« ponuditelja.

Korisnik je dužan kod odabira ENP-e ocijeniti sve ponude koje zadovoljavaju uvjete iz tehničkih specifikacija/troškovnika/opisa usluga po svim propisanim kriterijima za ENP.

Dokaze o ispunjavanju kriterija odabira korisnik dostavlja prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu.

5. Pravila određivanja kriterija odabira

U slučaju ENP-a korisnik primjenjuje različite kriterije povezane s predmetom nabave, primjerice: cijena, tehničke prednosti, ekološke osobine, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i sl.

Korisnik ima diskrecijsko pravo na odabir primjenjivih kriterija. Međutim, ovo pravo nije neograničeno. Odabrani kriteriji moraju racionalni, razmjerni i povezani s predmetom nabave.

Korisnik mora u dokumentaciji Poziva za prikupljanje ponuda navesti sljedeće:

– kriterije koji predstavljaju ENP, te

– relativni značaj ili opadajući redoslijed važnosti tih kriterija.

Korisnik, kod npr. relativnog modela ocjene ponuda mora navesti relativni značaj (u postocima) koji pridaje svakom pojedinom kriteriju (npr. najniža cijena 50%, jamstveni rok 25%; rok isporuke 10%; ili nekim drugim odgovarajućim načinom).

Priprema specifikacija i kriterija ENP-a usko su povezane, ali tražene tehničke specifikacije ne mogu biti predmet bodovanja ENP.

6. Pojedini kriteriji koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Cijena mora uvijek biti jedan od kriterija za odabir ponude, ili kao kriterij najniže cijene ili kao jedan od kriterija za odabir ENP-a.

Cijena kao kriterij odabira ENP mora sudjelovati s udjelom od najmanje 50 %.

Pored kriterija cijene korisnik se može koristiti i drugim, prethodno spomenutim, kriterijima kao što su:

1) Tehničke prednosti

Kada su tehničke prednosti bitne korisniku, one se mogu koristiti kao kriterij za odabir ponude. Uz obvezne zahtjeve i tehničke specifikacije koje predmet nabave mora zadovoljiti, korisnik može posebno vrednovati i tehničke prednosti.

Korisnik, primjerice kod nabave informatičke opreme, boduje ispunjavanje dodatnih/boljih tehničkih karakteristika pri čemu je obvezan definirati vrijednost pojedine dodatne osobine, kao i koliko mu je tehnička prednost relevantna u odnosu na cijenu i druge kriterije koje je odredio za odabir ENP-a, a što iskazuje kroz broj bodova koje dodjeljuje za tu karakteristiku.

2) Ekološke osobine

Pojam »ekološke osobine« podrazumijeva količinu okolišnih, ekoloških efekata proizvodnje i upotrebe predmeta nabave tijekom trajanja ugovora, odnosno tijekom životnog vijeka proizvoda. Te osobine mogu biti vezane za onečišćenje zraka, potrošnju energije, proizvodnju materijala, ambalažni materijal, sredstva za pranje i čišćenje, itd. Korisnici mogu definirati ove zahtjeve kao obvezne tehničke specifikacije, a uz ili pored tih obveznih zahtjeva mogu odabrati da im ekološke osobine budu parametar za odabir ponuda na isti način kako je to ranije objašnjeno za kriterij tehničke prednosti, pod uvjetom da su te ekološke osobine jasno definirane te da nisu diskriminirajuće.

3) Datum isporuke, rok isporuke i rok izvršenja

Kada su primjerice datum isporuke, rok isporuke i rok izvršenja prema mišljenju korisnika ključni za izvršenje konkretnog ugovora, Korisnik ih može koristiti kao jedan od kriterija odabira ENP-a. Korisnik u dokumentaciji Poziva za prikupljanje ponuda navodi minimalne zahtjeve vezane za datum isporuke, rok isporuke i izvršenja te omogućava ponuditeljima da ponude bolje (u pravilu kraće) rokove u svojoj ponudi.

Prethodno navedeni i opisani kriteriji navedeni su kao primjer i ne ograničavaju korisnika na primjenu samo tih kriterija. Ako korisnik smatra da kroz neki drugi kriterij/e može bolje utvrditi ekonomsku prednost ponuda, može ih odabrati kao kriterij za odabir. Pri tom mora voditi računa da su ti kriteriji objektivni, prikladni za identifikaciju ekonomske vrijednosti ponude, što je više moguće mjerljivi i po mogućnosti izraženi u novčanim jedinicama.

Ako se utvrdi da jedan ili više korištenih kriterija za odabir ENP nije zadovoljavajući na način da nije objektivan, da onemogućava tržišno natjecanje, da mu je pridana veća relativna vrijednost u odnosu na njegovu relativnu važnost i sl. ili da korisnik nije ispravno ocijenio ponude u skladu s kriterijima koje je propisao, Agencija za plaćanja može primijeniti odgovarajuće financijske korekcije.

7. Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude

Korisnik mora unaprijed (kao dio tehničke specifikacije/troškovnika ili kao zaseban obrazac/dokument za svako pojedino ulaganje u okviru Poziva za prikupljanje ponuda) propisati metodologiju ocjene ENP-a. S obzirom na veliki broj mogućih promjenjivih čimbenika korisnik treba imati na umu da ne postoji jedinstven model ocjene koji je najučinkovitiji i opće primjenjiv. Cilj svakog modela je definirati kriterije za ocjenu koji će omogućiti usporedivost ponuda.

Također je važno imati na umu da prilikom ocjenjivanja pristiglih ponuda prema kriterijima ENP od strane dvije, tri ili pet različitih osoba, rezultat odabira uvijek mora biti ista ponuda.

Apsolutni modeli ocjene ponuda

Glavna osobina apsolutnih modela ocjene ponuda je da ocjena pojedine ponude ne ovisi o ostalim ponudama dostavljenim u postupku prikupljanja ponuda. Korisnik za svaki od kriterija odabira utvrđuje određeni novčani iznos. Ne-cjenovnim kriterijima odabira ne pridaje se relativni značaj u postotcima, već se svakom kriteriju pridaje određena novčana vrijednost. Slijedom navedenog, ovaj model ocjene obično se provodi u tri koraka:

Prvi korak: svakoj ponudi dodjeljuje se određeni broj bodova, ovisno o ocjeni ne-cjenovnih kriterija.

Drugi korak: bodovi dodijeljeni u prvom koraku pretvaraju se u novčane iznose koji se dodaju ili oduzimaju od ponuđene cijene. Na ovaj način korisnik utvrđuje »kvalitativno usklađenu« cijenu ponude.

Treći korak: ponude se uspoređuju jedna s drugom. ENP je ponuda s najnižom »kvalitativno usklađenom« cijenom.

Relativni modeli ocjene ponuda

Glavna osobina relativnog modela je da ocjena pojedine ponude ovisi o ostalim ponudama dostavljenim u postupku prikupljanja ponuda. Kod ovog modela ocjena pojedine ponude ne ovisi isključivo o »kvaliteti« same ponude nego i o sadržaju ponuda drugih ponuditelja. Kod ovog modela uobičajeno je da korisnik odredi relativni značaj pojedinog kriterija za odabir u postotku, nakon čega se relativni značaj pojedinog kriterija pretvara u maksimalan broj bodova.

Kod ovog modela postoji mogućnost da se kriterij cijene i ne-cjenovni kriteriji ocjenjuju prema različitim mjerilima. U takvim slučajevima, u pravilu, broj bodova koji pojedina ponuda dobije za ponuđenu cijenu ovisi o najnižoj i/ili najvišoj cijeni ponuda ostalih ponuditelja u postupku, ovisno o formuli koju korisnik primjenjuje. S druge strane, broj bodova koje će ponude dobiti za ne-cjenovne kriterije ovise o postavljenim zahtjevima za pojedini kriterij i skali bodova koje je korisnik odredio za njihovo ispunjavanje. Dakle, ovise isključivo o kvaliteti same ponude (različita mjerila opisana su niže u tekstu kod primjera relativnog modela ocjene ponuda – Opcija I i Opcija II).

U situaciji kada dvije ili više ponuda imaju jednaki broj bodova, korisnik je dužan odabrati ponudu s nižom cijenom.

U situaciji kada dvije ili više ponuda imaju jednaki broj bodova te istu cijenu, korisnik je dužan odabrati ponudu koju je ranije zaprimio.

8. Primjer apsolutnog modela ocjene ponuda

U ovom dijelu prikazan je jedan primjer uporabe apsolutnog modela kao pomoć korisnicima u pripremi kriterija ENP-a. Primjer sadržava samo neke moguće kriterije i izračune ENP-a, dok u praksi korisnik ovisno o postupku mogu upotrijebiti drugačije elemente primjene ENP-a.

Predmet nabave:

(navesti naziv predmeta nabave)

Kriteriji za odabir ponude:

– cijena

– rok isporuke

– jamstveni rok

Formula:

UP = PP – PRI – PG – PTO

UP = usklađena cijena

PP = cijena ponude

PRI = novčana vrijednost roka isporuke

PG = novčana vrijednost jamstvenog roka

PTO = novčana vrijednost vremena odaziva

Cjenovni kriteriji:

– cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje (PP).

Necjenovni kriteriji:

Rok isporuke:

Korisnik je odredio maksimalni rok isporuke od dva mjeseca. Ponude u kojima je iskazan kraći rok isporuke, ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene u sljedećim iznosima:

a) Isporuka u roku od 0 do 15 dana: 10.000 kn

b) Isporuka u roku od 16 do 30 dana: 7.500 kn

c) Isporuka u roku od 31 do 45 dana: 3.500 kn

Jamstveni rok:

Korisnik je odredio minimalni jamstveni rok od dvije godine. Ponude u kojima je iskazan duži jamstveni rok, ostvaruju pravo na umanjenje ponuđene cijene u sljedećim iznosima:

a) Jamstveni rok od pet godina: 20.000 kn

b) Jamstveni rok od četiri godine: 10.000 kn

c) Jamstveni rok od tri godine: 5.000 kn

Primjer kalkulacije u skladu s navedenim kriterijima:

Podaci iz dostavljenih ponuda KRITERIJIPonuda AVrijednost ponuda APonuda BVrijednost ponuda B
Cijena ponude (kn)126.000,00-144.000,00-
Rok isporuke30 dana7.500 kn30 dana7.500 kn
Jamstveni rok2 godine0 kn3 godine5.000 kn
Usklađena cijena (UP):118.500 kn131.500 kn


Zaključak: nakon primjene kriterija i u skladu s izračunom korisnik je dužan odabrati ponudu s najnižom usklađenom cijenom (ponuda A).

9. Primjer relativnog modela ocjene ponuda

O ovom dijelu prikazan je jedan primjer uporabe relativnog modela kao pomoć korisnicima u pripremi u postupaka prikupljanja ponuda. Primjer sadržava samo neke moguće kriterije i izračune ENP-a, dok u praksi korisnici ovisno o postupku mogu upotrijebiti drugačije elemente primjene ENP-a.

Predmet nabave:

(navesti naziv predmeta nabave)

Kriteriji za odabir ponude:

– cijena – 50%

– rok isporuke – 30%

– jamstveni rok – 20%

Korisnik može radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti maksimalan broj bodova.

– cijena – 50% => 50 bodova

– rok isporuke – 30% => 30 bodova

– jamstveni rok – 20% => 20 bodova

Formula:

T = P + RI + G + TO

T = ukupan broj bodova

P = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

RI = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni rok isporuke

G = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni jamstveni rok

TO = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeno vrijeme odaziva

Cjenovni kriterij (P)

Najčešće se koriste dvije formule za izračun bodovne vrijednosti ponuđene cijene. U niže navedenim primjerima maksimalni broj bodova (50) dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom. Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, u skladu sa sljedećim primjerima formula:

Opcija I:

P = Pl/Pt * 50

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

Pl – najniža cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

50 – maksimalni broj bodova

Opcija II:

P = 50 – ((Pt – Pl)/Ph)) * 50

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

Pl – najniža cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda

Ph – najviša cijena ponuđena u postupku prikupljanja ponuda

Pt – cijena ponude koja je predmet ocjene

50 – maksimalni broj bodova

Ne-cjenovni kriterij

Korisnik određuje maksimalni broj bodova koji će se dodijeliti pojedinom kriteriju. Kod ovog modela postoji mogućnost da se kriterij cijene i ne-cjenovni kriteriji ocjenjuju prema različitim mjerilima. U praksi to znači da broj bodova koje će ponude dobiti za ne-cjenovne kriterije ovise ili o postavljenim zahtjevima za pojedini kriterij i skali bodova koje je Korisnik odredio za njihovo ispunjavanje (Opcija II) ili o ponuđenom u ponudama drugih ponuditelja (Opcija I).

Opcije I i II za svaki su kriterij navedene kao primjeri te korisnik u dokumentaciji točno određuje koji će način izračuna upotrijebiti za pojedini kriterij.

Rok isporuke (RI): maksimalni broj bodova za rok isporuke je 30.

Maksimalni dopušteni rok isporuke je 60 dana. Ponuda u kojoj je iskazan najkraći rok isporuke dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o tom najkraćem roku isporuke ostale ponude će dobiti manji broj bodova, u skladu sa sljedećim formulama:

Opcija I:

RI = RIs/RIt * 30

RI – broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju za rok isporuke

RIs – najkraći rok isporuke ponuđen u postupku prikupljanja ponuda

RIt – rok isporuke koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

20 – maksimalni broj bodova

Opcija II:

Maksimalni dopušteni rok isporuke je 60 dana. Bodovi za kraći ponuđeni rok isporuke dodjeljivat će se u skladu sa slijedećom skalom bodova:

a) Isporuka u roku od 0 do 15 dana: 30 bodova

b) Isporuka u roku od 16 do 30 dana: 5 bodova

c) Isporuka u roku od 31 do 45 dana: 2 boda

d) Isporuka u roku dužem od 45 dana: 0 bodova

Jamstveni rok (G): maksimalni broj bodova za jamstveni rok je 20.

Minimalni jamstveni rok je dvije godine. Ponuda u kojoj je iskazan najdulji jamstveni rok dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o tom najduljem jamstvenom roku ostale ponude će dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom:

Opcija I:

G = Gt/Gl * 20

G – broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju za jamstveni rok

Gt – jamstveni rok ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Gl – najduži ponuđeni jamstveni rok u postupku prikupljanja ponuda

20 – maksimalni broj bodova

Opcija II:

Minimalni jamstveni rok je dvije godine. Bodovi za ponuđeno duži jamstveni rok dodjeljivat će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

a) Jamstveni rok od najmanje pet godina: 20 bodova

b) Jamstveni rok od najmanje četiri godine: 10 bodova

c) Jamstveni rok od najmanje tri godine: 5 bodova

d) Jamstveni rok do tri godine: 0 bodova

Primjer izračuna za tri zaprimljene ponude i za jednu prikazanu opciju za svaki od kriterija:

Podaci iz dostavljenih
ponuda KRITERIJI
Ponuda APonuda BPonuda C
Cijena ponude (kn)126.000,00144.000,00144.000,00
Rok isporuke30 dana30 dana30 dana
Jamstveni rok2 godine3 godine3 godine 3


Izračun

CIJENA:

Maksimalni broj bodova je 50.

Korisnik je odredio primjenu I. formule iz primjera: P = Pl/Pt * 50

P(A)= 126.000/126.000*50 = 50 bodova

P(B)= 126.000/144.000*50 = 43,75 = 44 boda

P(C)= 126.000/144.000*50 = 43,75 = 44 boda

NECJENOVNI KRITERIJI:

Korisnik je u dokumentaciji za nadmetanje za svaki od ne-cjenovnih kriterija odredio primjenu Opcije I iz primjera.

KRITERIJIPonuda APonuda BPonuda C
Cijena ponude504444
Rok isporuke303030
Jamstveni rok10520
UKUPNI BROJ BODOVA:907594


REZULTAT: Najpovoljnija je ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliže 100, a to je u ovom slučaju ponuda C.

Korisnik je u dokumentaciji za nadmetanje za svaki od ne-cjenovnih kriterija odredio primjenu Opcije II iz primjera.

Izračun

CIJENA:

Maksimalni broj bodova je 50.

Korisnik je odredio primjenu II. formule iz primjera: P = 50 – ((Pt-Pl)/Ph) * 50

P(A)= 50 – ((126.000-126.000)/144.000)*50 = 50 bodova

P(B)= 50 – ((144.000-126.000)/144.000)*50 = 43,75 = 44 boda

P(C)= 50 – ((144.000-126.000)/144.000)*50 = 43,75 = 44 boda

KRITERIJIPonuda APonuda BPonuda C
Cijena ponude504444
Rok isporuke5510
Jamstveni rok055
UKUPNI BROJ BODOVA:555459


REZULTAT: Najpovoljnija je ona ponuda čiji je ukupni broj bodova najveći, odnosno najbliže 100, a to je u ovom slučaju ponuda C.

10. Upravljanje nepravilnostima

Kod utvrđenih nepravilnosti koje su nastale kao rezultat odstupanja od smjernica za provođenje postupaka nabave, ocjenjivanja i odabira ponuda navedenih u ovoj Uputi, Agencija za plaćanja primjenjuje financijske korekcije.

Financijske korekcije primjenjivat će se na nabave koje provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi i obveznici Zakona o javnoj nabavi koji provode jednostavnu nabavu čija je procijenjena vrijednost predmeta nabave ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave.

11. Sažetak izbora ponuda

Sažetak izbora ponuda izrađuje se za svako ulaganje za koje se traži potpora, a za koje je Korisnik putem objavljenog Poziva za prikupljanje ponuda na AGRONET-u zaprimio više od jedne ponude. U slučaju da je korisnik objavio više Poziva sa istim tehničkim specifikacijama dužan je izraditi sažetak izbora ponuda svih zaprimljenih ponuda po traženoj specifikaciji.

Sažetak izbora ponuda treba minimalno sadržavati sljedeće (preporučamo u excel formatu):

– podatke o ponuditeljima koji su dostavili ponude (ime, adresa, kontakt podaci) po pojedinom ulaganju:

– navode o sukladnosti ponuda s tehničkom specifikacijom/troškovnikom, odnosno popis dijelova u kojima pristigle ponude nisu u skladu s tehničkom specifikacijom predmeta nabave;

– cijenu svake ponude;

– navod o odabranoj najboljoj ponudi te razloge za taj odabir (npr. Ako je kriterij odabira najniža cijena navesti »Odabrana je ponuda broj/oznake xy ponuditelja Tvrtka d.o.o. iz razloga što ima najnižu cijenu što je u skladu s kriterijem odabira za navedeno ulaganje u objavljenom Pozivu za prikupljanje ponuda.«; Ako je kriteriji odabira ENP, potrebno je navesti dodijeljeni broj bodova za svaki kriterij po ponudi, te ukupan broj bodova, sve izračunato u skladu s metodologijom koja je navedena u Pozivu za prikupljanje ponuda za pojedino ulaganje.

12. Opravdanost troškova

Člankom 48. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014 propisane su administrativne provjere, a stavkom 2. točkom e) istoga članka propisano je da se opravdanost dostavljenih troškova ocjenjuje s pomoću odgovarajućeg sustava za evaluaciju, kao što su referentni troškovi, usporedba različitih ponuda ili odbor za evaluaciju.

Metode provjere opravdanosti dostavljenih troškova u skladu s gore navedenom uredbom propisat će se natječajem.

Troškovi koji se odnose na kupnju, najam ili zakup zemljišta, objekata te rabljene mehanizacije i opreme uspoređuju se s Elaboratom procjene tržišne vrijednosti, ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg dostavlja korisnik u zahtjevu za potporu.

Utvrdi li se neopravdano odstupanje cijena iz ponuda od gore navedenog Agencija za plaćanja može umanjiti iznos troška.

13. Korisničke upute

Korisničke upute za korištenje AGRONET-a i Portala ponuda biti će objavljene na stranicama AGRONET-a i Portala ponuda.