Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1811

Na temelju članka 82. stavka 5. i članka 84. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DONIRANJU HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila za doniranje hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u lancu doniranja hrane te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.

(2) S hranom i hranom za životinje koja je oduzeta u prekršajnim postupcima i postala vlasništvo Republike Hrvatske, a koja je prema odredbama posebnih propisa o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske besplatno dodijeljena posredniku ili krajnjem primatelju hrane ili hrane za životinje, posrednik u lancu doniranja hrane ili hrane za životinje dužan je postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 2.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi u:

– Uredbi (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002)

– Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.)

– Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni Uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.)

– Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005.)

– Uredbi (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.)

– Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (SL L 229, 1. 9. 2009.)

– Uredbi (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (SL L 300, 14. 11. 2009.)

– Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011.)

– Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18).

(2) U smislu ovoga Pravilnika, hrana za životinje uključuje i »bivšu hranu« (hrana, osim ugostiteljskog otpada, koja je proizvedena za prehranu ljudi u cijelosti u skladu s propisima o hrani EU-a, ali koja nije više namijenjena prehrani ljudi zbog praktičnih ili logističkih razloga ili problema u proizvodnji ili pogrešaka u pakiranju ili drugih pogrešaka i nije opasna za zdravlje kada se upotrebljava kao hrana za životinje, a može biti životinjskog i neživotinjskog podrijetla).

POGLAVLJE I.
DONIRANJE HRANE

1. Općenito

Članak 3.

(1) Doniranje hrane je davanje hrane bez naknade od donatora hrane namijenjene krajnjem primatelju hrane te se smatra stavljanjem hrane na tržište u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) Donator hrane može donirati hranu preko posrednika u lancu doniranja hrane ili izravno krajnjem primatelju hrane.

(3) Donatori i posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane su subjekti u poslovanju s hranom u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(4) Donator hrane odgovoran je za sigurnost hrane u fazama koje su pod njegovom kontrolom odnosno dok hranu ne preuzme posrednik u lancu doniranja hrane ili krajnji primatelj hrane.

(5) Posrednik u lancu doniranja hrane odgovoran je za sigurnost hrane od preuzimanja hrane od donatora hrane do podjele hrane krajnjem primatelju hrane.

2. Uvjeti za doniranje hrane

Članak 4.

(1) Donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja odnosno štićenika neprofitne pravne osobe koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta.

(2) Posrednici u lancu doniranja hrane mogu međusobno preraspodijeliti hranu u skladu s potrebama krajnjih primatelja.

Članak 5.

(1) Hrana se može donirati krajnjem primatelju koji je:

– osoba u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili

– osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama ili

– neprofitna pravna osoba koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta ili

– osoba koja se donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi.

(2) Doniranje hrane krajnjem primatelju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka obuhvaća davanje hrane:

– korisniku prava u sustavu socijalne skrbi prema posebnom propisu kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi i

– korisniku novčanih naknada i socijalnih usluga prema općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Doniranje hrane krajnjem primatelju iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka obuhvaća davanje hrane u slučaju elementarne nepogode u smislu posebnog propisa kojim se uređuje zaštita od elementarnih nepogoda.

Članak 6.

(1) Donirati se može samo hrana koja je sigurna u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18).

(2) Hrana koja je označena »upotrijebiti do« datumom mora se donirati posredniku u lancu doniranja hrane odnosno krajnjem primatelju hrane isključivo prije isteka toga datuma.

(3) Hrana označena »najbolje upotrijebiti do« datumom može se donirati posredniku, odnosno krajnjem primatelju hrane i nakon isteka toga datuma pod uvjetom da je hrana sigurna i pod uvjetima da:

– je krajnji primatelj hrane obaviješten o isteku »najbolje upotrijebiti do« datuma i

– krajnji primatelj hrane prihvaća doniranje hrane kojoj je istekao »najbolje upotrijebiti do« datum.

(4) Uz uvjete iz stavaka od 1. do 3. ovoga članka, donirati se može hrana koja nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označavanju, masi ili drugih sličnih razloga, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane.

(5) U slučaju doniranja hrane zbog nedostataka u označavanju hrane, donator hrane i posrednik u lancu doniranja hrane dužni su osigurati da krajnji primatelj hrane dobije točne informacije o hrani.

Članak 7.

(1) Uz uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika, hrana proizvedena/pripremljena u objektima javne prehrane i gastro odjelima u trgovinama može se donirati.

(2) Hrana iz stavka 1. ovoga članka koja je već bila poslužena krajnjem potrošaču ne može se donirati.

Članak 8.

Doniranje hrane smatra se obavljenim u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima hrane ako se:

a) donira hrana pred istekom roka trajanja za hranu koja je označena »upotrijebiti do« datumom i/ili

b) pred istekom roka trajanja i nakon isteka roka trajanja za hranu koja je označena »najbolje upotrijebiti do« datumom, pod uvjetom da je sigurna i/ili

c) donira hrana koja nije prikladna za prodaju iz razloga navedenih u članku 6. stavku 4. ovoga Pravilnika.

3. Uvjeti koje mora ispunjavati posrednik
u lancu doniranja hrane

Članak 9.

(1) Fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika u lancu doniranja hrane mora biti upisana u Registar posrednika u doniranju hrane (u daljnjem tekstu: Registar posrednika) koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Uz uvjete propisane člankom 83. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi, posrednik u lancu doniranja hrane je dužan obavljati poslove posredovanja u lancu doniranja hrane u objektu ili prostoriji objekta koja se koristi za tu namjenu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka posrednik u lancu doniranja hrane može hranu podijeliti krajnjem primatelju izvan objekta ili prostorije objekta koja se koristi za tu namjenu u slučaju podjele hrane krajnjem primatelju neposredno nakon zaprimanja od donatora hrane.

Članak 10.

(1) Fizička ili pravna osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi Ministarstvu zahtjev za upis u Registar posrednika prije početka obavljanja poslova posrednika u lancu doniranja hrane.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev za upis u Registar posrednika iz stavka 1. ovoga članka fizička ili pravna osoba mora priložiti dokaze:

– o registraciji pravne ili fizičke osobe (izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, rješenje o registraciji Udruge, obavijest o upisu u evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve, obavijest o upisu u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i sl.) i

– o upisu objekta u Upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom (izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom) u skladu s posebnim propisima o hrani.

Članak 11.

(1) Posrednik u lancu doniranja hrane dužan je podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis promjena u Registar posrednika najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za upis promjene podataka o objektu koji koristi za skladištenje, distribuciju ili pripremu donirane hrane posrednik u lancu doniranja hrane dužan je podnijeti prije početka obavljanja poslova posrednika u lancu doniranja hrane u novom objektu.

(3) Zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o promjeni te uz isti moraju biti priloženi dokazi.

Članak 12.

Posrednik u lancu doniranja hrane koji prestaje s obavljanjem poslova posrednika u lancu doniranja hrane dužan je, najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti posrednika u lancu doniranja hrane, podnijeti zahtjev za brisanjem iz Registra posrednika.

4. Obveze posrednika u lancu
doniranja hrane

Članak 13.

(1) Posrednik u lancu doniranja hrane je dužan voditi evidenciju ili bazu podataka krajnjih primatelja hrane iz koje je razvidno da se radi o osobama koje ispunjavaju uvjete iz članka 3. točke r) Zakona o poljoprivredi.

(2) Posrednik u lancu doniranja hrane je dužan voditi evidencije primitka hrane od donatora hrane i raspolagati vjerodostojnom dokumentacijom u svrhu praćenja sljedivosti tako da službena osoba može nedvojbeno utvrditi da je hrana prihvaćena od donatora iskorištena za potrebe osoba iz članka 3. točke r) Zakona o poljoprivredi.

(3) Posrednik u lancu doniranja hrane je dužan voditi evidenciju o količini zaprimljene i nepodijeljene hrane koju je neškodljivo zbrinuo u skladu s posebnim propisima.

(4) Posrednici u lancu doniranja hrane su dužni dostaviti Ministarstvu izvješće o količini hrane zaprimljene od donatora hrane za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće godine na obrascu iz Priloga II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Posrednici u lancu doniranja hrane su dužni dostaviti Ministarstvu obrazac iz stavka 4. ovoga članka najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi po isteku kalendarskog polugodišta za koje se dostavljaju podaci.

5. Sadržaj i način vođenja
registra posrednika

Članak 14.

(1) Ministarstvo vodi Registar posrednika.

(2) U Registar posrednika upisuju se najmanje sljedeći podaci o posredniku u lancu doniranja hrane:

1. registarski broj

2. naziv i adresa sjedište fizičke ili pravne osobe

3. osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe

4. lokacija i vrsta objekta/objekata koje posrednik u lancu doniranja hrane koristi za skladištenje, distribuciju ili pripremu donirane hrane i

5. rješenje o upisu u Registar posrednika.

(3) Registarski broj posrednika određuje se prema redoslijedu upisa u Registar posrednika.

(4) U Registar posrednika upisuju se i podaci koji se odnose na promjene.

(5) U Registar posrednika upisuju se podaci o brisanju posrednika iz Registra posrednika.

(6) Registar posrednika iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

POGLAVLJE II.
DONIRANJE HRANE ZA ŽIVOTINJE

Članak 15.

(1) Doniranje hrane za životinje je davanje hrane za životinje bez naknade od donatora hrane za životinje namijenjene krajnjem primatelju hrane za životinje te se smatra stavljanjem hrane za životinje na tržište u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) Donator hrane za životinje donira hranu za životinje krajnjem primatelju hrane za životinje.

(3) Donatori koji sudjeluju u lancu doniranja hrane za životinje mogu biti subjekti u poslovanju s hranom i/ili hranom za životinje i/ili nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

(4) Krajnji primatelj hrane za životinje kojem se donira hrana, uključujući bivšu hranu neživotinjskog i životinjskog podrijetla te hrana za životinje radi hranidbe životinja za proizvodnju hrane koja se stavlja na tržište, mora se registrirati ili odobriti u skladu s propisima o hrani za životinje.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka krajnji primatelj hrane za životinje koji obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 183/2005 ne podliježe postupku registracije ili odobravanja.

(6) Krajnji primatelj hrane za životinje koji vodi brigu o nezbrinutim životinjama, a iste hrani bivšom hranom životinjskog podrijetla mora se registrirati u skladu s propisima iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi.

(7) Objekti iz kojih se donira hrana za životinje moraju biti odobreni ili registrirani u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka objekti u poslovanju s hranom ne podliježu postupku registracije ili odobravanja kada se donira bivša hrana životinjskog podrijetla i/ili hrana za kućne ljubimce i/ili se donira hrana, uključujući i bivšu hranu neživotinjskog podrijetla, kao hrana za životinje krajnjim primateljima iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Subjekti u poslovanju s hranom koji pod svojim nadzorom imaju dva ili više maloprodajnih ili veleprodajnih objekata, a hranu i/ili bivšu hranu neživotinjskog podrijetla doniraju kao hranu za životinje krajnjim primateljima iz stavka 4. ovoga članka, mogu donirati hranu za životinje iz jednog ili više svojih objekata registriranih ili odobrenih u skladu sa stavkom 7. ovoga članka.

(10) Donatori hrane za životinje odgovorni su za sigurnost hrane za životinje u svim fazama koje su pod njihovom kontrolom u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 183/2005.

Članak 16.

(1) Donirana hrana za životinje služi za podmirivanje hranidbenih potreba životinja.

(2) Krajnji primatelji hrane za životinje mogu međusobno preraspodijeliti hranu za životinje u skladu s potrebama.

Članak 17.

(1) Hrana za životinje može se donirati krajnjem primatelju hrane za životinje koji vodi brigu i skrb o:

– nezbrinutim životinjama

– životinjama koje se koriste za terapijske svrhe i

– vlastitim životinjama.

(2) Doniranje hrane za životinje krajnjem primatelju iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća davanje hrane za životinje neprofitnoj pravnoj osobi koja vodi brigu i skrb o nezbrinutim životinjama ili životinjama koje se koriste za terapijske svrhe.

(3) Doniranje hrane za životinje krajnjem primatelju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka obuhvaća davanje hrane za životinje:

– socijalno ugroženoj osobi koja skrbi o vlastitim životinjama i/ili

– osobi pogođenoj elementarnom nepogodom ili prirodnim katastrofama koja skrbi o vlastitim životinjama.

(4) Osobe iz stavka 3. ovoga članaka definirane su odredbama članka 5. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

(1) Donirati se može samo hrana za životinje koja je sigurna u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) Uz uvjet iz stavka 1. ovoga članka, donirati se može hrana za životinje koja nije prikladna za prodaju zbog nedostataka u kvaliteti, pakiranju, označavanju, masi ili drugih sličnih razloga, uključujući hranu za životinje kojoj je istekao rok trajanja, a koji ne mogu utjecati na sigurnost hrane za životinje.

(3) Dodaci hrani za životinje i premiksi namijenjeni doniranju mogu se donirati kao hrana za životinje na način da se prethodno umiješaju u krmne smjese.

(4) Bivša hrana životinjskog podrijetla koja je označena »upotrijebiti do« datumom ili »najbolje upotrijebiti do« datumom može se nakon isteka toga datuma, donirati krajnjem primatelju hrane za životinje isključivo kao nusproizvod životinjskog podrijetla kategorije 3.

(5) Hrana proizvedena/pripremljena u objektima javne prehrane i gastro odjelima u trgovinama, bilo da je već poslužena krajnjem potrošaču ili ne, ne smije se donirati kao hrana za životinje.

Članak 19.

(1) Donatori i krajnji primatelji hrane za životinje moraju voditi evidencije u skladu s posebnim propisima.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka daju se na uvid nadležnom tijelu na njegov zahtjev.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 119/15).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/67

Urbroj: 525-09/1690-19-33

Zagreb, 12. kolovoza 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac Zahtjeva za upis u Registar posrednika u lancu doniranja hrane

Upravna pristojba u iznosu 35,00 kn državnih biljega*

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ul. grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Zahtjev za upis u Registar posrednika
u lancu doniranja hrane**
PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
Naziv i OIB
Adresa sjedišta

Telefon/

Mobitel

e-mail
Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi
PODACI O OBJEKTU/OBJEKTIMA KOJI ĆE SE KORISTI ZA SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJU DONIRANE HRANE
OBJEKT (zaokružiti)

• SOCIJALNA SAMOPOSLUGA

• PUČKA KUHINJA

• SKLADIŠTE DONIRANE HRANE

• OSTALO

Adresa objekta

Datum podnošenja zahtjeva

________________

Podnositelj / odgovorna osoba:

Ime i prezime __________________________

Potpis ________________________________


*Zahtjevu se prilaže upravna pristojba u iznosu 35,00 kn državnih biljega. Oslobođenje od plaćanja pristojbe u skladu s Zakonom o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16).

**Svi podaci iz Registra posrednika u lancu doniranja hrane javni su podaci. Svojim potpisom na obrascu ZURPDH podnositelj/odgovorna osoba koja je ispunila zahtjev potvrđuje da su uneseni podaci za Registar potpuni, istiniti i vjerodostojni. Ministarstvo poljoprivrede ima pravo naknadne promjene podataka iz Registra ako je došlo do promjene podataka podnositelja zahtjeva te je izdano novo rješenje. Svojim potpisom na obrascu ZURPDH podnositelj/odgovorna osoba daje Ministarstvu poljoprivrede izričito pravo za daljnje pojedinačno korištenje i javno objavljivanje podataka iz članka 14. stavaka 2., 4. i 5. ovoga Pravilnika u Registru posrednika u lancu doniranja hrane.

PRILOG II.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Obrazac izvješća o količini donirane hrane
PODACI O POSREDNIKU U LANCU DONIRANJA HRANE
Naziv
Registarski broj posrednika iz Registra posrednika
Adresa sjedišta, tel./mob., e-mail
Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi
ZBIRNI PODATCI IZ EVIDENCIJA
Razdoblje za koje se podnose podaci
ZAPRIMLJENA HRANA
OpisKoličina i mjerna jedinica
kg, L ili kom
(samo uz oznaku gramaže/litraže)
Zaprimljena hrana od donatora
Zaprimljena hrana oduzeta u
prekršajnim postupcima
Zaprimljena hrana od drugog posrednika
Neiskorištena hrana koja je neškodljivo zbrinuta

UKUPNO

DONIRANA HRANA