Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1818

Na temelju članka 581. stavka 7. i 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. rujna 2019. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA, FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE TE PRIMJENI KONTNOG PLANA ZASREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura, sadržaj, način i rokovi dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine u skladu s člankom 41. točkom a) i b) Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392 u vezi s člankom 22. Uredbe (EU) br. 909/2014 od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te se propisuje kontni plan za središnji depozitorij vrijednosnih papira.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18),

3. Uredba (EU) br. 909/2014 je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012.

4. Delegirana uredba (EU) 2017/392 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira.

5. Provedbena uredba (EU) 2017/394 je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

6. Središnji depozitorij vrijednosnih papira je središnji depozitorij vrijednosnih papira sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kako je definiran Zakonom.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu ili Uredbi (EU) br. 909/2014.

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati financijske izvještaje sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o računovodstvu, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela te opće računovodstvene pretpostavke.

(2) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine iz ovoga Pravilnika dostavljati Hanfi na način i u rokovima propisanima člankom 6. ovoga pravilnika, a u izvještajima koji se u skladu s člankom 41. Delegirane uredbe 2017/392 dostavljaju u formatima predložaka iz Priloga II, Tablice 2. točaka 1. i 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/394 na godišnjoj razini odnosno za razdoblja tijekom godine kako je propisano člankom 3. Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice, dovoljno je naznačiti datum kada je Hanfi dostavio godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine sastavljene u skladu s člancima 4. i 5.i ovoga Pravilnika te oznaku dokumenta (jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije) pod kojim su navedeni izvještaji dostavljeni.

(3) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu koji se nalazi u Prilogu II Pravilnika.

III. STRUKTURA I SADRŽAJ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE TIJEKOM GODINE

Članak 4.

(1) Godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine središnjeg depozitorija vrijednosnih papira čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanom toku,

4. Izvještaj o promjenama kapitala,

5. Bilješke uz financijske izvještaje za godišnje financijske izvještaje, odnosno odabrane bilješke s objašnjenjima za financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine.

6. Godišnje izvješće iz članka 21. Zakona o računovodstvu, odnosno međuizvještaj rukovodstva za razdoblje tijekom godine na koje se financijski izvještaj odnosi.

(2) Središnji depozitorij vrijednosnih papira prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku iz stavka 1. ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane revizora.

(4) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima i financijskim izvještajima za razdoblja tijekom godine.

Članak 5.

(1) Godišnje financijske izvještaje revidirane od strane revizora i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je sastavljati sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani na obrascima u Prilogu I ovog Pravilnika.

(2) Bilješke uz godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da pružaju:

1. dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala te

2. informacije o dodatnim podacima koji nisu prezentirani drugdje u financijskim izvještajima, ali su potrebni za razumijevanje bilo kojeg sastavnog dijela financijskih izvještaja.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja sastavljaju se u skladu s odredbama standarda financijskog izvještavanja na način da uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) izjavu da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

(4) Središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je matično društvo dužan je sastavljati konsolidirane financijske izvještaje navedene u članku 4. stavku 1. ovoga Pravilnika u skladu s obrascima iz Priloga I ovoga Pravilnika.

IV. NAČINI I ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

Članak 6.

(1) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje, godišnje izvješće zajedno s revizorskim izvješćem uz izvještaje u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika (dalje: godišnji izvještaji) u roku od petnaest dana od dana zaprimanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za koju se izvještaj dostavlja.

(2) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je dostaviti Hanfi privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine i međuizvještaj rukovodstva po proteku svakog tromjesečja u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika (dalje: izvještaji za međurazdoblje), a najkasnije u roku od jednog mjeseca od proteka odnosnog tromjesečja.

(3) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je dostaviti Hanfi godišnje financijske izvještaje odnosno financijske izvještaje za međurazdoblje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom na način propisan u tehničkoj uputi Hanfe.

(4) Smatra se da je središnji depozitorij vrijednosnih papira dostavio godišnje financijske izvještaje odnosno financijske izvještaje za međurazdoblje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj odnosno izvještaj za međurazdoblje prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(5) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave godišnjih izvještaja odnosno izvještaja za međurazdoblje na način propisan stavkom 2. ovoga članka, središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je u propisanom roku dostaviti iste u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je dostaviti godišnje izvještaje odnosno izvještaje za međurazdoblje na način propisan stavkom 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja, u slučaju godišnjih izvještaja, odnosno najkasnije u roku četiri dana od isteka roka za dostavu izvještaja, u slučaju izvještaja za međurazdoblje.

(6) Središnji depozitorij vrijednosnih papira dužan je godišnje financijske izvještaje uz godišnje izvješće zajedno s revizorskim izvješćem kao i financijske izvještaje za međurazdoblje uz međuizvještaj rukovodstva iz stavaka 1. i 2. dostaviti Hanfi i u pisanom obliku poštom.

(7) Ako je središnji depozitorij vrijednosnih papira matično društvo, dužan je pored godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka na pojedinačnoj osnovi dostaviti Hanfi i godišnje financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka konsolidirane na razini grupe najkasnije u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaj odnosi u skladu sa stavcima 3., 5. i 6. ovoga članka.

(8) Ako je središnji depozitorij vrijednosnih papira matično društvo, dužan je pored financijskog izvještaja za međurazdoblje iz stavka 2. ovoga članka na pojedinačnoj osnovi dostaviti Hanfi i financjjske izvještaje za međurazdoblje iz stavka 2. ovoga članka konsolidirane na razini grupe najkasnije u roku od jednog mjeseca po proteku odnosnog tromjesečja u skladu sa stavcima 3., 5. i 6. ovoga članka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj pravilnik primjenjuje se na izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika po prvi puta na sljedeće izvještajno razdoblje tijekom godine u poslovnoj godini donošenja rješenja iz članka 732. stavka 4. Zakona.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 326-01-70-72-19-19
Zagreb, 26. rujna 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Izvještaj o financijskom položaju na dan
A K T I V Au kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
001002 + … + 005ANematerijalna imovina

002
1Osnivački izdaci

003
2Licence, zaštitni znakovi i ostala prava

004
3Predujmovi za nematerijalnu imovinu

005
4Ostala nematerijalna imovina

006007 + … + 010BMaterijalna imovina

007
1Zemljišta

008
2Građevinski objekti

009
3Postrojenja i oprema

010
4Ostala materijalna imovina

011012 + 013 + 019CUlaganja

012
1Ulaganja u nekretnine

013014 + … + 0182Financijska ulaganja

014
2.1Financijska imovina koja se vodi po amortiziranom trošku

015
2.2Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

016
2.3Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

017
2.4Ulaganja u pridružena društva, ovisna društva i zajedničke pothvate

018
2.5Ostala financijska imovina

019
3Ostala ulaganja

020
DOdgođena i tekuća porezna imovina

021022 + … + 025EPotraživanja

022
1Potraživanja od kupaca

023
2Potraživanja od države i drugih institucija

024
3Potraživanja za kamate

025
4Ostala potraživanja

026
FNovac u banci i blagajni

027
GZalihe

028
HPlaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

029001 + 006 + 011 + 020 + 021 + 026 + 027 + 028IUKUPNO AKTIVA

030
JIZVANBILANČNI ZAPISI


P A S I V Au kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeZadnji dan prethodne poslovne godineNa izvještajni datum tekućeg razdoblja
031032 + 033 + 037 + 040 + 041AKAPITAL I REZERVE

032
1Temeljni kapital

033034 + 035 + 0362Rezerve fer vrijednosti

034
2.1Revalorizacija zemljišta i građevinskih objekata

035
2.2Revalorizacija Financijske imovine

036
2.3Ostale revalorizacijske rezerve

037038 + 0393Rezerve iz dobiti

038
3.1Zakonske rezerve

039
3.2Ostale rezerve

040
4Zadržana dobit ili preneseni gubitak

041
5Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

042043 + 044BFINANCIJSKE OBVEZE

043
1Obveze po osnovi zajmova i kredita

044
2Ostale financijske obveze

045
CODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

046047 + … + 051DOSTALE OBVEZE

047
1Obveze prema dobavljačima

048
2Obveze prema povezanim poduzećima

049
3Obveze za plaće i naknade plaća

050
4Obveze za poreze i doprinose

051
5Ostale obveze

052
EODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

053031 + 042 + 045 + 046 + 052FUKUPNO PASIVA

054
GIZVANBILANČNI ZAPISI

Dodatak bilanci (pozicija za konsolidirane financijske izvještaje)
055056 + 057IKapital i rezerve

056
1Pripisano imateljima kapitala matice

057
2Pripisano nekontrolirajućem interesu

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijePOZICIJAIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + … + 005APRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA

002
1Prihodi od usluga depozitorija

003
2Prihodi od usluga poravnanja

004
3Prihodi od usluga namire

005
4Prihodi od ostalih usluga

006007 + 008 + 009 + 010BOSTALI POSLOVNI PRIHODI

007
1Prihod od naplaćenih prethodno ispravljenih potraživanja od kupaca

008
2Prihodi od najma

0093Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
010
4Ostali prihodi

011012 + … + 019CTROŠKOVI

012
1Materijalni troškovi

013
2Troškovi usluga

014
3Troškovi intelektualnih usluga

015
4Troškovi osoblja

016
5Amortizacija

017
6Rezerviranja troškova i rizika

0187Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke
019
8Ostali troškovi

020020 + 021 + 022 + 023DFINANCIJSKI PRIHODI

021
1Prihodi od kamata

022
2Pozitivne tečajne razlike

023
3Ostali financijski prihodi

      
024025 + 026 + 027EFINANCIJSKI RASHODI

025
1Rashodi od kamata

026
2Negativne tečajne razlike

027
3Ostali financijski rashodi028001 + 006 + 018HUKUPNI PRIHODI

029010 + 023IUKUPNI RASHODI

030

Udio u dobiti/gubitku pridruženog i ovisnog društva

031028 - 029 + 030JDOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

032
KPOREZ NA DOBIT

033031 - 032LDOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

034
1Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

035
2

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim

planovima definiranih primanja036
3Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

037
4Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka

038
5Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja

039
6Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit

040034 + … + 039MOSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT

041033 + 040NUKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT

042
OREKLASIFIKACIJSKE USKLADE
Dodatak **

043

Pripisano imateljima matice

044

Pripisano manjinskom interesu

** Pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (INDIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + 011 + 018ANOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

002003 + 004INovčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza

003
1.Dobit/(gubitak) prije oporezivanja

004005 + … + 0102.Usklađenja:

005
2.1Amortizacija

006
2.2Ispravci vrijednosti i rezerviranja za gubitke

007
2.3Neto nerealizirana (dobit)/gubitak od financijske imovine i obveza po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka

008
2.4(Dobit) /gubitak od prodaje materijalne imovine

009
2.5Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

010
2.6Ostali (dobici) / gubici

011012 + … + 017IIPovećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

012
1.(Povećanje)/smanjenje zaliha

013
2.Povećanje/(smanjenje) potraživanja

014
3.(Povećanje)/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja

015
4.Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima

016
5.Povećanje/(smanjenje) ostalih obveza

017
6.Povećanje/(smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja

018
III(Plaćeni porez na dobit)

019020 + … + 023BNOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

020
1.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) materijalne i nematerijalne imovine

021
2.Primici od prodaje/(izdaci za stjecanje) financijske imovine

022
3.Primljene dividende

023
4.Ostali primici/(izdaci) iz ulagačkih aktivnosti

024025 + … + 030CNOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

025
1.Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

026
2.Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

027
3.Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

028
4.Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

029
5.Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

030
6.Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti

031001 + 019 + 024DNETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

032
ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

033031 + 032FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE


IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU (DIREKTNA METODA)
za razdoblje
u kunama
Broj pozicijeElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijeIsto razdoblje prethodne godineTekuće poslovno razdoblje
001002 + 005ANETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

002003 + 004IUkupno novčani primici od poslovnih aktivnosti

003
1Novčani primici od kupaca

004
2Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti

005006 + … + 010IIUkupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

006
1Novčani izdaci od dobavljača

007
2Novčani izdaci za zaposlene

008
3Novčani izdaci za kamate

009
4Novčani izdaci za poreze

010
5Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti

011012 + 016BNETO NOVČANI TOK OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

012013 + 014 + 015IUkupno novčani primici od ulagačkih aktivnosti

013
1Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

014
2Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

015
3Ostali novčani primici od ulagačkih aktivnosti

016017 + 018 + 019IIUkupno novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti

017
1Novčani izdaci od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

018
2Novčani izdaci od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

019
3Ostali novčani izdaci od ulagačkih aktivnosti

020021 + 024CNETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

021022 + 023IUkupno novčani primici od financijskih aktivnosti

022
1Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi

023
2Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti

024025 + 026 + 027IIUkupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti

025
1Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

026
2Novčani izdaci za isplatu dividendi

027
3Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

028001 + 011 + 020DPOVEĆANJE/ SMANJENJE NOVČANOG TOKA

029
ENOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE

030028 + 029FNOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje

u kunama

Opis pozicijeRaspodjeljivo vlasnicima maticeRaspodjeljivo nekontrolirajućim interesimaUkupno kapital i rezerve
Upisani kapitalRezerve kapitalaRezerve iz dobitiDobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)Zadržana dobit ili preneseni gubitakRezerve fer vrijednostiOstale revalorizacijske rezerve
Stanje 1. siječnja prethodne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja prethodne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne godine
Promjena računovodstvenih politika
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja
Stanje 1. siječnja tekuće poslovne god. (prepravljeno)
Dobit ili gubitak razdoblja
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Ostale nevlasničke promjene kapitala
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala
Ostale uplate vlasnika
Isplata udjela u dobiti/dividenda
Ostale raspodjele vlasnicima
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja


PRILOG II

KONTNI PLAN ZA SREDIŠNJI DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA

0 DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA

1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA

2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA

3 MATERIJAL I SITAN INVENTAR

4 TROŠKOVI

5 JAMSTVENI FOND

6 ROBA

7 PRIHODI I RASHODI

8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

9 DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

0


DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA

00

Dugotrajna nematerijalna imovina


001
Osnivački izdaci0010Izdaci za istraživanje i razvoj0011Izdaci za projekte i drugu dokumentaciju0013Izdaci u osnivanju-javni bilježnik


002
Patenti i zaštitni znakovi0025Prava na model i zaštitni znak


003
Licencije i ostala prava


004
Prava uporabe najmova0040Pravo uporabe dug. najmova


005
Nematerijalna imovina u pripremi0050Ulaganje u istraživanje i razvoj00501Nematerijalna imovina u pripremi00502Izdaci za stručno osposobljavanje i usavršavanje u tijeku00503Izdaci u tijeku na tuđim sredstvima od Min.Fin0051Izdaci za projekte i dokumentaciju u pripremi


006
Predujmovi za nematerijalnu imovinu0060Predujmovi za software0062Predujmovi za zaštitni znak, patente, licencije, računske software
007Ostala nematerijalna imovina


008
Ispravak vrijednosti prava uporabe najmova0080Ispravak vrijednosti prava uporabe najmova


009
Ispravak vrijednosti ostale nematerijalne imovine

01

Zemljišta


010
Zemljišta ispod poslovnog objekta
     
     

02

Građevinski objekti, postrojenja i oprema i ostalo


020
Građevinski objekti0200Upravna zgrada02001Parkirna garažna mjesta


021
Postrojenja i oprema


022
Alat, uredski namještaj i transportna sredstva


025
Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna imovina u pripremi0250Građevinski objekti u pripremi


026
Predujmovi za materijalnu imovinu0260Predujmovi za građevinske objekte0261Predujmovi za opremu i ostalo


029
Ispravak vrijednosti materijalne imovine0290Ispravak vrijednosti alata. i uredskog namještaj a02901Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme02902Ispravak vrijednosti automobila02903Ispravak vrijednosti upravne zgrade i garaža

04

Dugotrajna financijska imovina i ulaganja


040
Dionice i udjeli u povezanim društvima
     
     
041Dani zajmovi povezanim društvima
043Dani depoziti i slična imovina


045
Ulaganja u dionice nepovezanih društava
     
     


046
Ulaganja u dužničke vrijednosne papire
047Ostala dugoročna ulaganja
048Ostala dugotrajna financijska imovina


049
Ispravak vrijednosti dugotrajne financijske imovine
     

05

Dugoročna potraživanja


058
Ostala dugoročna potraživanja


059
Ispravak vrijednosti dugoročnih potraživanja

06

Ulaganja u nekretnine


060
Zemljišta


061
Građevinski objekti
     


062
Dio građevinskog objekta


069
Ispravak vrijednosti ulaganja u nekretnine

08

Odgođena porezna imovina
     
     
1


NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNA OBRAČUNSKA KONTA

10

Novac u banci i blagajni


100
Žiroračuni i tekući računi
     


101
Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – pojedinačna namira


102
Novac u blagajni
103
Devizni račun


104
Novčana sredstva jamstvenog fonda


105
Strana valuta u blagajni


106
Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – ugovorna namira


107
Izdvojena novčana sredstva namire kupnje vrijednosnih papira


108
Učesnici na tržištu vrijednosnih papira – posebne namjene


109
Sredstva članova jamstvenog fonda

11

Instrumenti plaćanja


110
Čekovi


111
Mjenice


112
Obveznice
     


113
Dionice


114
Derivatni financijski instrumenti


115
Blagajnički zapisi


116
Trezorski zapisi


118
Udjeli u investicijskim fondovima


119
Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

12

Potraživanja od kupaca


120
Kupci u tuzemstvu


121
Kupci u inozemstvu


122
Kupci – povezana društva u zemlji


123
Kupci u predstečaju pravomoćni


124
Kupci u zemlji za ostale usluge


125
Kupci u postupku za predstečaj


126
Ispravak vrijednosti potraživanja od ostalih kupaca (124)


127
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca u postupkuza predstečaj (125)


128
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca predstečaj pravomocni (123)


129
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca (120, 121, 122)

15

Kratkotrajna financijska imovina


150
Sudjelujući interesi (udjeli) u povezanim društvima
     
     
151Sudjelujući interesi (udjeli) u nepovezanim društvima
152Dani predujmovi i zajmovi povezanim društvima


153
Dani predujmovi, depoziti i drugo


156
Ulaganja u dužničke vrijednosne papire-do godine dana
157Ulaganja u ostale vrijednosne papire
158Ostala kratkotrajna financijska imovina
159Ispravak vrijednosti kratkotrajne imovine

16

Ostala potraživanja


160
Potraživanja od države i drugih institucija


162
Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine


163
Potraživ.za isplaćene predujmove poreza na dobit


165
Potraživanja od radnika


166
Potraživanja od osiguravajućih društava i slična potraživanja


168
Potraživanja za kamate i ostala potraživanja


169
Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja

18

Potraživanja za poreze i pretporeze


180
Potraživanja za PDV – pretporez ostalo


181
Potraživanja za PDV-pretporez 5,13 i 25%

19

Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda


190
Unaprijed plaćeni troškovi
     
     


191
Obračunata potraživanja
2


KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNA OBRAČUNSKA KONTA

21

Obveze po vrijednosnim papirima


210
Obveze za izdane čekove


211
Obveze za izdane mjenice


212
Obveze za izdane obveznice

22

Obveze prema dobavljačima


220
Dobavljači iz tuzemstva


221
Dobavljači iz inozemstva


222
Dobavljači povezana društva iz tuzemstva


225
Obveze za nefakturiranu robu i usluge


226
Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama

23

Obveze za prava upotrebe


230
Obveze za prava upotrebe dugoročnih najmova
24Obveze prema povezanim društvima iz zajedničkih poslova

25

Obveze za zajmove, primljene predujmove i kolaterale za naknade


251
Obveza za zajmove povezanih osoba


257
Obveze za primljene predujmove


259
Obveze za kolaterale za naknade

26

Obveze za poreze, dividende, prema radnicima, za doprinose i ostale tekuće obveze


260
Obveze za posebne i lokalne poreze


261
Obveze za poreze iz dobiti


262
Obveze za dividende i udjele u dobiti
     
     


263
Obveze prema radnicima


264
Obveze za doprinose na plaće i slične obveze na plaće
     
     


265
Obveze za ostale doprinose


266
Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak
     


269
Ostale kratkoročne obveze2690Obveze za pričuvu2691Obveze za naknade Hanfi2693Obveze za ostale naknade prema drugima2694Obveze za sudske i upravne pristojbe2695Obveze za nakn. odob. akata HANFA SKDD-a2696Obveze za nakn. povr. posl. ug. i stipendije2697Ostale obveze – prema radnicima i slično2698Obveze za osobe na stručnom osposobljavanju

27

Obveze za bruto i neto place i bruto neto naknade, doprinose, porez i prirez na dohodak te ostale troškove radnika


270
Obveze za bruto place i bruto naknade2700Obveze za bruto plaće2702Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada


271
Obveze za neto place i neto naknade place


274
Doprinosi iz placa


275
Porez i prirez na dohodak


277
Obveze za neto naknade troškova radnika

28

Obveze za porez na dodanu vrijednost
     
     
     
     
     
     

29

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja


290
Obračunati troškovi
     


293
Odgođeno plaćanje doprinosa
296Odgođeno priznavanje prihoda


297
Prihodi budućeg razdoblja
     
     
3


MATERIJAL I SITNI INVENTAR

30

Sitan inventar u uporabi


300
Kupovna cijena po obračunu dobavljača


302
Carine i druge uvozne pristojbe


303
Nepovratni porezi


309
Obračun nabave

31

Sirovine i materijal u skladištu


310
Sirovine i materijal u skladištu


316
Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu


319
Odstupanje od cijena sirovina i materijala

32

Rezervni dijelovi u skladištu


320
Rezervni dijelovi u skladištu

35

Sitan inventar u skladištu


350
Sitan inventar u skladištu


351
Sitan inventar u upotrebi


354
Ambalaža u skladištu


357
Ispravak vrijednosti sitnog inventara, autoguma i ambalaže


359
Odstupanje od cijena sitnog inventara, autoguma i ambalaže

36

Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal


361
Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal
4


TROŠKOVI

40

Materijalni troškovi


400
Utrošene sirovine i materijal


401
Potrošena energija


405
Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma

41

Troškovi usluga


410
Prijevozne usluge


411
Poštanske i telekomunikacijske usluge


412
Usluge održavanja


413
Usluge za investicijsko održavanje


414
Usluge na izradi proizvoda


415
Zakupnine i najamnine


416
Usluge promidžbe, reklame i sajmova


417
Usluge istraživanja i razvoja


418
Komunalne usluge


419
Usluge posredovanja

42

Troškovi ostalih usluga


420
Zdravstvene usluge


421
Bankarske usluge i usluge platnog prometa


422
Usluge-revizorske, odvjetničke, računovodstvene i savjetovanja i kontrole4220Usluge odvjetničkeradnje i zastupanja4221Revizorske usluge4223Usluge savjetovanja i konzultantske usluge4224Usluge interne revizije4225Konzultantske usluge IT -FINA


423
Premije osiguranja


425
Naknada za korištenje prava intelektualnogvlasništva


426
Komunalne naknade


427
Usluge obrade podataka


428
Naknade za ceste i tehničke preglede vozila


429
Ostale usluge

43

Troškovi amortizacije


430
Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda


431
Amortizacija prava uporabe najmova

44

Naknade troškova radnika i slični troškovi


440
Dnevnice


442
Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu


443
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla


444
Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika


445
Potpore radnicima


446
Ostale naknade i troškovi radnika


447
Otpremnine


448
Stipendije studentima i učenicima


449
Ostale naknade radnicima

45

Rezerviranje za troškove i rizike


450
Rezerviranje za troškove po započetim sudskim sporovima


455
Ostala rezerviranja troškova


457
Rezerviranja za rizike prema MSFI 9

46

Ostali troškovi poslovanja


460
Troškovi reprezentacije


461
Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama


462
Naknade za šume


463
Ostali troškovi poslovanja


464
Upravni, sudski troškovi i takse


465
Troškovi stručne literature i tiska


466
Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša


467
Naknade i drugi troškovi članova nadzornog odbora i slični troškovi


468
Porezi koji ne ovise o rezultatu


469
Doprinosi na druge dohotke

47

Plaće i doprinosi za rad


470
Plaće za rad


471
Doprinosi iz plaća


472
Doprinosi na plaće


475
Place po osnovi naknada, nagrada i drugih isplata zaposlenicima iznad propisanih iznosa


476
Naknada za neiskorištene godišnje odmore

49

Raspored troškova
     
     
5


JAMSTVENI FOND

50

Sredstva jamstvenog fonda


500
Sredstva jamstvenog fonda

51

Novčana sredstva jamstvenog fonda


510
Novčana sredstva jamstvenog fonda

52

Garancije u jamstvenom fondu


520
Garancije u jamstvenom fondu

53

Kamate i naknade jamstvenog fonda


530
Kamate jamstvenog fonda


531
Naknade po jamstvenom fondu
6


ROBA

65

Troškovi robe


650
Kupovna cijena robe od dobavljača-trošak


651
Troškovi kupnje robe


652
Carina i druge uvozne pristojbe za robu


653
Porez na promet i druge pristojbe za robu


659
Obračun nabave

66

Roba na skladištu


660
Roba na skladištu


664
Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost


669
Vrijednosno usklađenje zaliha robe
7


Prihodi i rashodi

72

Financijski rashodi


724
Kamate


725
Negativne tečajne razlike


729
Ostali financijski rashodi

73

Ostali rashodi


730
Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane imovine


731
Rashodi darovanja prema posebnim propisima


733
Manjkovi


735
Naknade štete


736
Otpisana potraživanja


737
Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina


739
Ostali rashodi

74

Nerealizirani gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine i potraživanja


741
Vrijednosno usklađivanje financijske imovine


747
Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca


749
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca u predstečajnom postupku

75

Prihodi od prodaje usluga i ostali prihodi


750
Prihodi od prodaje usluga povezanim društvima


751
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu


752
Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu


753
Prihodi od poticaja


755
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga


757
Prihodi od zakupnina i najamnina


758
Prihodi od ukidanja rezerviranja


759
Ostali prihodi

76

Prihodi od prodaje robe
     

77

Financijski prihodi


771
Prihodi od kamata od poslovnih banaka i ostali financijski prihodi


773
Prihodi i rashodi po osnovi financijskih instrumenata


774
Pozitivne tečajne razlike


775
Prihodi u visini realiziranih dobitaka od prodanih udjela i druge financijske imovine


777
Nerealizirani dobici (prihodi)


779
Ostali financijski prihodi

78

Ostali prihodi


780
Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine


786
Naplaćena prethodno ispravljena potraživanja


787
Prihodi iz prošlih godina


789
Ostali prihodi

79

Razlika prihoda i rashoda


790
Razlika prihoda i rashoda
8


FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

82

Dobit prije oporezivanja i raspored dobiti i gubitka


820
Dobit prije oporezivanja


829
Raspored dobiti i gubitka
     
     
9


DUGOROČNE OBVEZE, KAPITAL I REZERVE, ODGOĐENA POREZNA OBVEZA I izvanbilančna evidencija

91

Kapital


910
Temeljni kapital
     

92

Rezerve iz dobiti


920
Zakonske rezerve


929
Ostale rezerve

93

Rezerve fer vrijednosti
Revalorizacija zemljišta i građevinskih objekata


932
Revalorizacija financijske imovine


933
Ostale revalorizacijske rezerve

94

Zadržana dobit i preneseni gubitak


940
Zadržana dobit


941
Preneseni gubitak


942
Dobit tekuće godine (neto dobit)

95

Dugoročne obveze prema povezanim društvima u zemlji i obveze po najmovima


950
Obveze prema povezanim društvima u zemlji


951
Dugoročne obveze po najmovima

96

Dugoročna rezerviranja


960
Rezerviranja za mirovine i otpremnine


961
Rezerviranja za troškove započetih sudskih sporova
969Ostala dugoročna rezerviranja

98

Odgođena porezna obveza
     

99

Izvanbilančna evidencija


990
Tuđa materijalna imovina


991
Prava


992
Vrijednosni papiri
     


994
Ostala sumnjiva i sporna potraživanja


995
Obveze za tuđu materijalnu imovinu


996
Obveza za prava


997
Obveze za primljene vrijednosne papire


998
Obveze za izdane vrijednosne papire


999
Obveze ostala sumnjiva i sporna potraživanja