Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN 91/2019 (27.9.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1820

Na temelju članka 63.a stavka 4. i članka 91. stavka 9. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018 i 115/2018) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. rujna 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPANJU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA I MIROVINSKIH DRUŠTAVA PREMA ČLANOVIMA OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« 60/2014, 135/2015 i 86/2018) iza prve alineje dodaju se dvije nove alineje koje glase:

» – način izračuna najvećeg prinosa prilagođenog riziku za pojedinu kategoriju obveznih mirovinskih fondova u protekloj godini te obavještavanja mirovinskih društava i REGOS-a o izračunatom prinosu

– način izračuna osnovice utvrđivanja visine sredstava koja se prenose Središnjem registru osiguranika, uplatni račun na koji će se izvršiti uplate mirovinskih društava, način dostave podataka od mirovinskih društava Središnjem registru osiguranika potrebnih za raspored sredstava, rokove zaprimanja i raspoređivanja sredstava te druge podatke potrebne za provedbu zakonskih odredbi,«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Osiguranike iz članka 90. stavka 1. Zakona koji nisu u roku propisanom člankom 91. stavkom 1. Zakona odabrali mirovinski fond određene kategorije u skladu s ograničenjima iz članka 93. Zakona, REGOS će u skladu s člankom 91. Zakona rasporediti na način da osigura slučajan poredak osiguranika.

(2) Hanfa će do 15. siječnja svake godine odrediti za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u protekloj godini, usporedbom prinosa prilagođenog riziku za mirovinske fondove određene kategorije koristeći sljedeću formulu:

pri čemu su:

n = broj kalendarskih dana u prethodnoj godini

VOJt(i) = vrijednost obračunske jedinice na i – ti dan u prethodnoj kalendarskoj godini

VOJt 3(i) = vrijednost obračunske jedinice na i – ti dan tri godine prije protekle kalendarske godine

za i = 1 ... n

* Ukoliko se radi o prijestupnoj godini, uspoređuje se v rijednost na dan 29. veljače s vrijednošću na dan 28. veljače tri godine ranije

Najveći prinos prilagođen riziku za određenu kategoriju ostvarilo je mirovinsko društvo koje upravlja mirovinskim fondom koji ima najveći izračunati prinos mirovinskog fonda prilagođen riziku (µ) u slučaju kad postoji barem jedan mirovinski fond čiji je prosječni prinos pozitivan. Iznimno, u slučaju da su svi prosječni prinosi fondova iste kategorije negativni, smatra se da je najbolji fond u toj kategoriji onaj čiji je prosječni prinos najmanje negativan.

REGOS će dobivene izračune za prethodnu godinu primjenjivati pri raspodjeli od 1. veljače tekuće godine do 31. siječnja sljedeće godine.

(3) REGOS prvog radnog dana u mjesecu utvrđuje ukupni broj neraspoređenih osiguranika koje je, sukladno odredbama Zakona, dužan rasporediti u pojedinu kategoriju fondova.

(4) U pojedinoj kategoriji mirovinskih fondova svakom mirovinskom fondu iz te kategorije pripada udio od ukupnog broja neraspoređenih osiguranika te kategorije, utvrđen u stavku 3. ovoga članka, koji je jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan, zaokruženo na dvije decimale. U slučaju da dobiveni broj osiguranika koji pripada pojedinom mirovinskom fondu iz predmetne kategorije nije cijeli broj, dobiveni broj se zaokružuje na manji cijeli broj.

(5) U pojedinoj kategoriji mirovinskih fondova, ostatak od ukupno utvrđenog broja osiguranika iz stavka 3. ovoga članka koji nisu raspoređeni sukladno stavku 4. ovoga članka, raspoređuje se u mirovinski fond te kategorije onog mirovinskog društva koji je u protekloj godini ostvario najveći prinos prilagođen riziku sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. ispred broja 96. dodaje se »91. i« te se dodaje nova točka 1. koja glasi:

»1. rasporediti osiguranike iz članka 90. stavka 1. Zakona koji nisu u roku propisanom člankom 91. stavkom 1. Zakona odabrali mirovinski fond određene kategorije, sukladno članku 2. ovoga Pravilnika,«

Dosadašnje točke 1. i 2. postaju točke 2. i 3.

Članak 4.

Iza članka 19. dodaje se naslov iznad članka i članak 19.a koji glase:

»Način postupanja s više naplaćenim iznosom naknade za upravljanje

Članak 19.a.

(1) Ukupno naplaćeni iznos naknade za upravljanje od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj, u smislu članka 63.a Zakona, odnosi se na naknadu koja je obračunata u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca jedne kalendarske godine i naplaćena do drugog radnog dana u siječnju iduće godine.

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka predstavlja osnovicu za utvrđivanje više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje koji se uplaćuje REGOS-u na temelju odredaba članka 63.a Zakona od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj.

(3) Uplate mirovinskih društava izvršit će se na odgovarajući uplatni račun REGOS-a.

(4) Mirovinsko društvo je dužno najkasnije do 10. siječnja svake kalendarske godine dostaviti izvješće elektroničkim putem REGOS-u i Hanfi koje sadrži informaciju o ukupnoj imovini, financijskim obvezama za svaki dan za svaki fond te iznos ukupno obračunate i naplaćene naknade za upravljanje, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, za prethodnu kalendarsku godinu od obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja.

(5) REGOS će na temelju podataka zaprimljenih u skladu sa stavkom 4. ovoga članaka najkasnije do 20. siječnja svake kalendarske godine dostaviti Hanfi i mirovinskim društvima iznose iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i podatak o iznosu koji je pojedino mirovinsko društvo dužno uplatiti REGOS-u u skladu s odredbama članka 63.a Zakona te informaciju o uplatnom računu iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ako prilikom revizije godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog društva i mirovinskih fondova revizor utvrdi određena odstupanja u odnosu na podatke koji su dostavljeni REGOS-u i Hanfi u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, mirovinsko društvo je dužno navedene podatke uskladiti te ih bez odgode dostaviti REGOS-u i Hanfi, a REGOS će provesti odgovarajuće aktivnosti iz stavka 5. ovoga članka na osnovu novih podataka.

(7) Mirovinska društva će nakon revizije godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog društva i mirovinskih fondova, a najkasnije do 30. travnja svake kalendarske godine uplatiti više naplaćeni iznos naknade za upravljanje, sukladno izračunu iz stavka 5. ovoga članka, na odgovarajući uplatni račun REGOS-a.

(8) REGOS će najkasnije do 5. svibnja svake kalendarske godine raspodijeliti zaprimljene iznose sukladno članku 63.a stavku 3. Zakona te obavijestiti Hanfu i mirovinska društva o provedenoj uplati i ukupnom iznosu po pojedinom mirovinskom fondu. Hanfa će na dan raspodjele sredstava dostaviti REGOS-u podatke o neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda kako bi REGOS zaprimljeni iznos naplaćene naknade rasporedio na sve mirovinske fondove razmjerno njihovoj veličini, promatrano prema ukupnoj neto vrijednosti imovine svih mirovinskih fondova.

Članak 5.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Prijelazne i završne odredbe

(1) U razdoblju od 1. listopada 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine neraspoređeni osiguranici iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika se raspoređuju u mirovinski fond pojedine kategorije u skladu s člankom 2. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika onom mirovinskom društvu koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen rizikom u 2018. godini u toj kategoriji.

(2) Za potrebe primjene stavka 1. ovoga članka, Hanfa će do 1. listopada 2019. godine za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova odrediti mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2018. godini i o tome izvijestiti REGOS.

(3) Članak 19.a. ovoga Pravilnika primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine za više naplaćene naknade za upravljanje za prethodnu kalendarsku godinu«

Članak 6.

U cijelom se Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/05

Urbroj: 326-01-70-72-19-2

Zagreb, 26. rujna 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.