Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 92/2019 (30.9.2019.), Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

KOLEKTIVNI UGOVORI

1827

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

i

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE (u daljnjem tekstu: Sindikati)

zaključili su 27. rujna 2019. godine

DODATAK II. KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Vlade Republike Hrvatske i sindikata: Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara i Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske zaključen 26. ožujka 2018. godine Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 29/18), da je 25. ožujka 2019. sklopljen Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 35/19) te Izmjena Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 78/19) s vremenskim važenjem do 31. listopada 2019. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da se Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja iz članka 1. ovog Dodatka i ovaj Dodatak primjenjuju do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 3.

U Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« br. 29/18, 35/19 i 78/19, u daljnjem tekstu: Ugovor) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»S odredbama ovoga Ugovora, zdravstveni radnik u ordinaciji, zakupu ili koncesiji u mreži javne zdravstvene službe, obvezan je usklađivati obračun plaća i ostala materijalna prava zdravstvenom radniku u svom timu.«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani i poslodavcu.

U pismu kojim se štrajk najavljuje, Sindikat mora naznačiti razloge štrajka, mjesto, dan i vrijeme štrajka te podatke o štrajkaškom odboru i osobama koje rukovode štrajkom.

Štrajk ne smije započeti prije završenog postupka mirenja.

Ako se postupak mirenja iz stavka 3. ovoga članka ne okonča sporazumom, štrajk može započeti najranije 3 dana od dana okončanja postupka mirenja.«

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Poslodavac i druga ugovorna strana ne smiju sprječavati ili ometati štrajk koji je organiziran u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.«

Članak 6.

U članku 16. stavku 6. riječi: »svim ustanovama na koje se odnose« zamjenjuju se riječima: »se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva«.

Članak 7.

U članku 17. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Ako neutralni stručnjak ne dostavi svoje tumačenje u roku iz stavka 2. ovoga članka povjerenstvo može zatražiti mišljenje drugog stručnjaka te ga po potrebi pozvati na sjednicu povjerenstva.

Ako neutralni stručnjak iz stavka 3. ovoga članka ne dostavi traženo tumačenje u roku od 15 dana, povjerenstvo je obvezno dati tumačenje u narednom roku od 15 dana.«

Članak 8.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Raspisivanje javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u zdravstvenim ustanovama ili Zavodu nije potrebno, u slučaju kada radnik prelazi iz jedne zdravstvene ustanove ili Zavoda u drugu zdravstvenu ustanovu ili Zavod na odgovarajuće poslove.

Za prelazak radnika potrebna je pisana suglasnost radnika te suglasnost jednog i drugog poslodavca.

Raspisivanje javnog natječaja nije potrebno niti za sklapanje ugovora o radu:

– na određeno vrijeme zbog zamjene, kada obavljanje posla ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana

– do punog radnog vremena, na istom radnom mjestu, s osobom koja sa zdravstvenom ustanovom ili Zavodom već ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu

– na određeno vrijeme, na istom radnom mjestu, do punog radnog vremena s osobom koja sa zdravstvenom ustanovom ili Zavodom već ima sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu.«

Članak 9.

U članku 28. u stavku 7. riječi: »preraspodjele radnog vremena i« brišu se.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»Primopredaja službe traje najviše 30 minuta prije završetka, odnosno najviše 30 minuta nakon početka radnog vremena.

Organizacijom rada određuje se osoba zadužena za obavljanje primopredaje službe.«

Članak 10.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Radnik koji radi u turnusima od 12 sati, ima pravo na stanku u trajanju od 60 minuta ili dva puta po 30 minuta, u skladu s naravi i potrebama posla.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 1. i 2. ovoga članka«.

Članak 11.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako je prijeko potrebno da radnik radi na dan tjednog odmora, osigurava mu se korištenje neiskorištenog tjednog odmora odmah po okončanju razdoblja koje je proveo na radu zbog kojeg tjedni odmor nije koristio ili ga je koristio u kraćem trajanju.«

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. iza riječi: »korištenje« dodaje se riječ: »neiskorištenog«.

Članak 12.

U članku 33. u stavku 1. točka c) mijenja se i glasi:

»c) prema posebnim socijalnim uvjetima

– roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom3 radna dana
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po2 radna dana
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s teškoćama u razvoju4 radna dana
– osobi s invaliditetom i radniku sa 70% i više tjelesnog oštećenja3 radna dana
– sudioniku Domovinskog rata1 radni dan.«


Točka e) mijenja se i glasi:

»e) prema posebnim uvjetima rada, s najmanje 2/3 radnog vremena

– na zatvorenim psihijatrijskim odjelima

– na odjelima s bolesnicima koji se liječe od AIDS-a

– na odjelima s bolesnicima koji se liječe od aktivne TBC

– na patologiji i citologiji

– s otvorenim izvorima ionizirajućeg zračenja

– intravenoznoj aplikaciji citostatika

– nuklearnoj medicini

– na radiološko-dijagnostičkim i terapijskim postupcima

– na gastroenterologiji – ERCP

– na interventnoj gastroenterologiji

– na interventnoj kardiologiji

– na interventnoj pulmologiji

– na interventnoj neurologiji

– u djelatnosti hitne medicine

– na forenzičnoj psihijatriji

– u operacijskoj dvorani

– primalje u rađaoni

– na cerebrospinalnim odjelima u specijalnim bolnicama

– u jedinicama intenzivnog liječenja, odnosno intenzivne skrbi/njege 5 radnih dana.«

Članak 13.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu odnosno u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad), ako je to povoljnije za radnika.«

Članak 14.

U članku 35. stavku 6. riječi: »ovim Ugovorom« zamjenjuju se riječima: »Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama«.

Članak 15.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radnik ima pravo na plaćeni dopust tijekom jedne kalendarske godine do ukupno najviše 10 radnih dana u sljedećim slučajevima:

– sklapanja braka ili životnog partnerstva5 radnih dana
– rođenja ili posvojenja djeteta5 radnih dana
– smrti supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga, brata ili sestre, djeteta, roditelja, posvojenika, posvojitelja, skrbnika, staratelja i unuka, očuha i pomajke5 radnih dana
– smrti djeda ili bake, pradjeda, prabake te roditelja supružnika2 radna dana
– selidbe u istom mjestu stanovanja2 radna dana
– selidbe u drugo mjesto stanovanja4 radna dana
– teške bolesti roditelja, supružnika, životnog partnera, izvanbračnog druga ili djeteta3 radna dana
– nastupanja u kulturnim i športskim
priredbama
1 radni dan
– dobrovoljno davanje krvi i darivanje organa2 radna dana
za svako darivanje
– sudjelovanja na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr.3 radna dana
– elementarne nepogode5 radnih dana.«


Članak 16.

U članku 43. stavku 1. podstavku 2. riječ: »majci«, zamjenjuju se riječju: »roditelju«.

U stavku 1. podstavku 3. riječi: »invalidnoj osobi« zamjenjuju se riječima: »osobi s invaliditetom«.

Članak 17.

Iza članka 49. dodaje se članak 49. a koji glasi:

»Članak 49.a

Ako radnik radi zamjene odsutnog radnika po pisanom nalogu poslodavca obavlja poslove više složenosti ili težih uvjeta rada od poslova svog radnog mjesta, za vrijeme obavljanja poslova odsutnog radnika, za odrađene sate isplaćuje mu se plaća u visini plaće radnog mjesta kojeg obavlja po pisanom nalogu poslodavca.«

Članak 18.

U članku 51. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrijeme koje radnik provede u dežurstvu smatra se radnim vremenom.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Ako u slučaju iz stavka 5. ovoga članka dežura doktor medicine specijalist uži specijalist, plaća za vrijeme dežurstva iznad redovnog mjesečnog fonda radnih sati obračunava se na osnovnu plaću određenu prema koeficijentu složenosti poslova doktora medicine specijalista užeg specijalista.«

Članak 19.

U članku 52. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Naknada za pripravnost utvrđuje se u odnosu na osnovnu plaću radnika i iznosi:

– 16 sati radnim danom – 4%

– 24 sata subotom, nedjeljom i blagdanom – 7%.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»Ako je u slučaju iz stavka 8. ovoga članka pripravan doktor medicine specijalist uži specijalist, naknada za pripravnost obračunava se na osnovnu plaću određenu prema koeficijentu složenosti poslova doktora medicine specijalista užeg specijalista.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla iz pripravnosti u skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.«

Članak 20.

U članku 53. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla kada se odazove pozivu iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.«

Članak 21.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Radniku u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji obavlja poslove na radnim mjestima i poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada pripada pravo na dodatak na plaću.

Osnovna plaća, uvećat će se radnicima koji obavljaju poslove na sljedećim radnim mjestima i poslovima:

POPIS RADNIH MJESTA I POSLOVA
ZDRAVSTVENIH I NEZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI IMAJU PRAVO NA DODATAK

Radna mjesta I. vrsteDodatak %
1.

– liječnik specijalist kirurgije

– liječnik specijalist anesteziologije i reanimatologije (2/3 radnog vremena u operacijskoj dvorani)

– liječnik specijalist urologije – operater

– liječnik specijalist maksilofacijalne kirurgije – operater

– liječnik specijalist ortopedije – operater

– liječnik specijalist oftalmologije – operater

– liječnik specijalist otorinolaringologije – operater

– liječnik specijalist radiologije – intervencijski radiolog

– liječnik specijalist dječje kirurgije – operater

– liječnik specijalist ginekologije i porodništva – operater

– doktor dentalne medicine specijalist oralne kirurgije – operater

– liječnik specijalist neurokirurgije – operater

28

– liječnik specijalist infektologije na odjelu i ambulanti za liječenje AIDS-a (2/3 radnog vremena)

– liječnik specijalist koji radi s bolesnicima koji se liječe od aktivne TBC (2/3 radnog vremena)

– liječnik specijalist u primjeni citostatika ili u izloženosti otvorenom izvoru zračenja (2/3 radnog vremena)

– zdravstveni i nezdravstveni radnik na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena)

– liječnik specijalist u jedinici intenzivnog liječenja (2/3 radnog vremena)

– liječnik u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (2/3 radnog vremena)

2.

– liječnik specijalist interne medicine – intervencijski gastroenterolog

– liječnik specijalist interne medicine – intervencijski kardiolog

– intervencijski pulmolog

– liječnik u zavodima za hitnu medicinu

– liječnik specijalist psihijatrije na zatvorenim psihijatrijskim odjelima i na odjelima forenzične psihijatrije

– liječnik specijalist patologije – obducent

– liječnik specijalist citolog

– liječnik specijalist sudske medicine

– liječnik specijalist u dijagnostici i liječenju pacijenata za koje je potreban 3. i 4. stupanj biozaštite

23
3.

– zdravstveni radnik specijalist u bolnici

– zdravstveni radnik bez specijalizacije u bolnici

19
4.

– zdravstveni i nezdravstveni radnik u zavodima za javno zdravstvo (2/3 radnog vremena)

– rad s infektima

– rad s otrovima

17
5. – nezdravstveni radnik u bolnici, specijalnoj bolnici i poliklinici kao samostalnoj ustanovi koji sudjeluje u procesu dijagnostike ili liječenja15
6.

– zdravstveni radnik u poliklinici i domu zdravlja na poslovima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

– liječnik specijalist u državnim zdravstvenim zavodima, županijskim zavodima za javno zdravstvo i Zavodu

13
7.

– radnik koji radi na poslovima kontrole i revizije u Zavodu

– radnik u analitičkoj službi u zavodima za javno zdravstvo i Zavodu

– zdravstveni radnik u zavodima za javno zdravstvo i Zavodu

– zdravstveni radnik u ljekarnama

– izabrani liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti –
voditelj tima

– doktor dentalne medicine

15

ili

11 ako radnik ostvaruje pravo na dodatak iz članka 57. ili dodatak iz članka 58. ovoga Ugovora

Radna mjesta I., II., III. i IV. vrste
1.

zdravstveni radnik:

– u intenzivnoj skrbi i operacijskoj dvorani (instrumentiranje i anesteziologija)

– na primjeni citostatika (2/3 radnog vremena)

– na liječenju AIDS-a (2/3 radnog vremena)

– na liječenju aktivne TBC (2/3 radnog vremena)

– na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena)

– ing. med. radiologije

– nezdravstveni radnik na otvorenim izvorima zračenja (2/3 radnog vremena)

– nezdravstveni radnik koji radi s bolesnicima koji se liječe od aktivne TBC (2/3 radnog vremena)

– zdravstveni i nezdravstveni radnik koji radi na onkološkom odjelu, dnevnoj bolnici ili ambulanti gdje se primjenjuje intravenozna terapija citostatika (2/3 radnog vremena)

28

– nezdravstveni radnik koji radi na odjelu ili ambulanti za liječenje AIDS-a (2/3 radnog vremena)

– zdravstveni radnik u hitnom objedinjenom bolničkom prijemu (2/3 radnog vremena)

2.

zdravstveni radnik:

– u timu s intervencijskim gastroenterologom, intervencijskim kardiologom i intervencijskim pulmologom

– u zavodima za hitnu medicinu

– hitni prijem gdje nije ustrojen objedinjeni hitni bolnički prijem

– koji sudjeluje u liječenju i dijagnostici za koje je potreban 3. i 4. stupanj biozaštite

– na neurokirurgiji

– na traumatologiji

– forenzičnoj psihijatriji

– vozač u HMP

23
3.

zdravstveni radnik:

– na intrahospitalnim infekcijama

– u rađaoni

21
4.

zdravstveni radnik

– na hemodijalizi

– psihijatriji

– neurologiji

– prosekturi

– patronaži

– citoskriner – citotehnolog

19
5.

zdravstveni radnik:

– medicinska sestra – medicinski tehničar na bolničkim odjelima

– fizioterapeut u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju

– fizioterapeut na bolničkim odjelima

17

– zdravstveni i nezdravstveni radnik (2/3 radnog vremena):

– rad s infektima

– rad s otrovima

6.

zdravstveni radnik (2/3 radnog vremena):

– transfuziji

– patologiji

16
7.

– zdravstveni radnik u centralnoj sterilizaciji

– suradnik u rehabilitaciji i resocijalizaciji na psihijatriji

15
8. – zdravstveni radnik u sanitetskom prijevozu i vozač sanitetskog prijevoza23
9.

zdravstveni i nezdravstveni radnik u analitičkim službama u zavodima za javno zdravstvo i Zavodu

zdravstveni radnik:

– fizioterapeut

– radni terapeut

– u poliklinikama

– u zavodima za javno zdravstvo

– u ljekarnama

– u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

– dentalni tehničar/medicinska sestra koji radi kod doktora dentalne medicine

– bolničar na bolničkim odjelima nezdravstveni radnik:

– na poslovima čišćenja u operacijskoj sali i prosekturi

– pomoćno osoblje koje sudjeluje u njezi

– razvozač

15

ili

11 ako radnik ostvaruje pravo na dodatak iz članka 58. Ugovora

10.

– vatrogasac i kotlovničar s ATK ispitom

– ostala radna mjesta i poslovi I., II., III. i IV. vrste

14

ili

10 ako radnik ostvaruje pravo na dodatak iz članka 57. ili dodatak iz članka 58. ovoga Ugovora

Nezdravstveni radnici koji ne sudjeluju u procesu dijagnostike i liječenja, a koji rade na radnim mjestima i poslovima navedenim u Popisu radnih mjesta i poslova zdravstvenih i nezdravstvenih radnika koji imaju pravo na dodatak – radna mjesta I. vrste točka 1. podtočka 16. i točka 4. te radna mjesta I., II., III. i IV. vrste, točke 1., 5. i 8. ovoga članka, ostvaruju pravo na uvećanje dodatka s osnova posebnih uvjeta rada od 4% od osnovne plaće pod uvjetom da ne ostvaruju pravo na dodatak na plaću iz članka 58. ovoga Ugovora.

Dodaci iz ovoga članka ne mogu se kumulirati.

Uvećanja osnovne plaće na radnim mjestima i poslovima iz ovoga članka ne odnose se na pripravnike I., II. i III. vrste.

Pod pojmom dvije trećine radnog vremena smatra se vrijeme koje u tijeku mjeseca radnik provede na obavljanju poslova s posebnim uvjetima, sukladno odredbama ovoga članka.

Članak 22.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Osnovna plaća uvećat će se radnicima po osnovi položajnog dodatka na sljedećim radnim mjestima i poslovima:

Položaji I., II. i III. vrste
1.

– glavna sestra/medicinski tehničar klinike

– glavna sestra/medicinski tehničar u zavodu za hitnu medicinu

– glavna sestra/medicinski tehničar u zavodu za javno zdravstvo

– glavna sestra/medicinski tehničar u specijalnoj bolnici

– glavna sestra/medicinski tehničar u poliklinikama kao samostalnim ustanovama

40
2. – glavna sestra, zdravstveni i nezdravstveni radnik – voditelj zavoda službe14% – više u odnosu na dodatak za uvjete rada koji dobivaju zdravstveni radnici u tom zavodu, odnosno službi
3. – glavna sestra, zdravstveni i nezdravstveni radnik – voditelj odjela13% – više u odnosu na dodatak za uvjete rada koji dobivaju zdravstveni radnici u tom odjelu
4. – voditelj odsjeka9% – više u odnosu na dodatak za uvjete rada koji dobivaju zdravstveni radnici u tom odsjeku
5. – voditelj tima – voditelj smjene5% – više u odnosu na dodatak za uvjete rada koji dobivaju zdravstveni radnici u tom timu


Položajni dodatak ne primjenjuje se na radnike kojima je koeficijentom složenosti poslova utvrđen položajni dodatak kao sastavni dio koeficijenta.

Dodaci iz članka 55. ovoga Ugovora i ovoga članka ne mogu se kumulirati.

Članak 23.

U članku 57. brojka: »12%« zamjenjuje se brojkom: »16%«.

Članak 24.

U članku 58. brojka: »4%« zamjenjuje se brojkom: »8%«.

Članak 25.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

Ravnatelju, zamjeniku te pomoćniku ravnatelja zdravstvene ustanove koji sukladno ugovoru o radu, osim poslova ravnatelja, zamjenika odnosno pomoćnika ravnatelja, u redovitom radnom vremenu, obavlja i poslove iz zdravstvene djelatnosti u toj zdravstvenoj ustanovi, pripada pravo na dodatak na posebne uvjete rada za efektivno odrađene sate na tim poslovima sukladno članku 55. ovoga Ugovora.«

Članak 26.

U članku 59. u stavku 1. riječi: »utvrđene rješenjem nadležnog tijela« zamjenjuju se riječima: »uz preostalu radnu sposobnost, smanjenja radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti ili neposredne opasnosti od nastanka smanjenja radne sposobnosti koju je utvrdilo ovlašteno tijelo u skladu s posebnim propisom«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječ: »majke«, zamjenjuje se riječju: »roditelja«.

Članak 27.

U članku 61. podstavku 3. iza riječi: »supružnika,« dodaju se riječi: »životnog partnera, izvanbračnog druga,«.

Članak 28.

U članku 62. stavku 1. podstavku 1., 2. i 3. riječi: »prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodnoj godini«, zamjenjuju se riječima: »prosječno mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini«.

Članak 29.

Naslov Glave IX. »ZAŠTITA NA RADU« mijenja se i glasi:

»IX. ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU«

Članak 30.

Iza članka 65. dodaju se članci 65.a, 65.b, 65.c, 65.d i 65.e koji glase:

»Članak 65.a

Poslodavac je dužan primjenjivati propise s područja zaštite na radu i osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost na radu uključujući mjere za sprečavanje rizika na radu.

Poslodavac je dužan procijeniti sve rizike u vezi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te poduzeti sve mjere nužne za zaštitu života te sigurnost i zdravlje radnika, osposobljavati i organizirati provedbu osposobljavanja radnika za rad na siguran način te skrbiti za potrebnu organizaciju i sredstva rada.

Poslodavac je dužan informirati radnike o zaštiti na radu pružanjem informacija, primjenjivati propise o korištenju sredstava za rad i osobne zaštitne opreme te provoditi ispitivanja istih, provoditi zaštitu od požara te evakuaciju i spašavanje, organizirati pružanje prve pomoći i medicinske pomoći te raditi na zaštiti nepušača.

Poslodavac je radnicima, koji su ju u obvezi koristiti sukladno propisima o zaštiti na radu, dužan osigurati osobnu radnu odjeću i obuću u periodičnim vremenskim razmacima, a najmanje svake dvije godine.

Pri uvođenju novih tehnologija poslodavac je obvezan informirati radnike i njihove sindikalne povjerenike o tehnološkim karakteristikama i mogućim utjecajima i posljedicama tih tehnologija na zdravlje, sigurnost te radni i životni okoliš.

Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad za osjetljivu skupinu radnika u skladu s posebnim propisima.

Sindikalni povjerenik ima pravo podnositi prijedloge o zaštiti na radu na koje je ravnatelj dužan očitovati se u roku od 30 dana.«

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Članak 65.b

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu provodi se sukladno posebnom propisu o zaštiti na radu.

Naknada za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu iznosi četiri (4) radna sata tjedno uz naknadu plaće tijekom svake kalendarske godine u tijeku trajanja mandata.

Obveze poslodavca

Članak 65.c

Svi radnici do 50 godina starosti svake 3 godine, a radnici iznad 50 godina starosti svake 2 godine imaju pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500,00 kuna, po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, organizirano putem ministarstva nadležnog za zdravstvo, a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama u mreži javne zdravstvene službe, u pravilu prema mjestu rada.

Specifikacija zdravstvenih pregleda nalazi se u prilogu Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenika u javnim službama (»Narodne novine«, broj 128/17).

Dinamiku obveznih sistematskih pregleda planira i kontrolira poslodavac, na način da svake godine prema abecednom redoslijedu poslodavac odredi najmanje 1/3 zaposlenika do 50 godina starosti odnosno polovicu zaposlenika iznad 50 godina starosti radi odlaska na pregled u tekućoj godini.

Primjena stavka 1., 2. i 3. ovoga članka ne isključuje obveze poslodavca prema radnicima, koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada sukladno posebnom propisu.

Osiguranje radnika

Članak 65.d

Poslodavci su dužni osigurati radnike od posljedica nesretnoga slučaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

Zaštita radnika od napada trećih osoba

Članak 65.e

Zdravstvena ustanova treba imati službu ili osobu zaduženu za sigurnost radnika ili tehničku opremljenost za nadzor prostora.

Poslodavac treba poduzeti mjere zaštite radnika od fizičkog ili verbalnog napada te uznemiravanja za vrijeme rada.

Poslodavac će osigurati psihološku pomoć radniku koji je pretrpio fizički napad za vrijeme rada.

Poslodavac će organizirati obvezno predavanje za sve radnike u pogledu prevencije napada ili nošenja s posljedicama napada.«

Članak 31.

Iza članka 67. dodaje se članak 67. a koji glasi:

»Sindikalne aktivnosti i sastanci

Članak 67.a

Poslodavac je sindikalnom povjereniku, odnosno sindikalnom predstavniku ili članovima povjereništva, dužan omogućiti da sindikalne aktivnosti obavlja u radno vrijeme na način i u opsegu koji ovisi o veličini i organizaciji rada ustanove, a koji ne šteti obavljanju službe.

Članovi povjereništva sindikata imaju pravo održati sindikalne sastanke u radno vrijeme ustanove, vodeći računa da se sastanci organiziraju u vrijeme i na način koji ne šteti djelotvornosti poslovanja ustanove.

Svi članovi sindikata ustanove imaju pravo jednom u 6 mjeseci održati sindikalni skup u radno vrijeme ustanove, o čemu trebaju obavijestiti poslodavca, pazeći da se sastanak organizira u vrijeme i na način koji najmanje narušava redovno poslovanje ustanove.

Sindikalni povjerenik, odnosno članovi sindikalnog povjereništva imaju pravo na plaćeni dopust za sindikalne sastanke, tečajeve, seminare, kongrese i konferencije u trajanju od ukupno 10 dana godišnje.«

Članak 32.

U članku 68. u stavku 4. zarez i riječi: »posredovanjem ministarstva nadležnog za rad« brišu se.

Članak 33.

U članku 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti bez suglasnosti sindikata kojeg je sindikalni povjerenik član, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu, premjestiti na nepovoljnije mjesto rada, premjestiti ga u sklopu iste ili druge ustanove, niti na bilo koji drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.«

Članak 34.

Ovaj Dodatak II. stupa na snagu i primjenjuje se od 1. rujna 2019. godine, osim članka 12. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine.

Članak 35.

Ovaj Dodatak II. sastavljen je u sedam izvornih primjeraka, od kojih svakom Sindikatu pripada po jedan primjerak, a Vladi pet primjeraka.

ZA VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE

Ministar zdravstva
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

ZA SINDIKATE

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara –
medicinskih tehničara
Brankica Grgurić, v. r.


Samostalni sindikat zdravstva i

socijalne skrbi Hrvatske

Stjepan Topolnjak, v. r.