Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 101/2019 (23.10.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

2037

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 29 31. 1. 2019.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 18/19) u članku 4. stavku 2. točke h. i i. brišu se.

(2) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ukupni ulov sitne plave ribe ograničava se na 110 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

b. od 30. studenoga u 12:00 sati do 16. prosinca u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22

Urbroj: 525-13/0797-19-3

Zagreb, 16. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.