Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu

NN 101/2019 (23.10.2019.), Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2038

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ZABRANI SAKUPLJANJA ŠKOLJKAŠA (Bivalvia), PUŽEVA (Gastropoda), SPUŽAVA (Spongia) I BODLJIKAŠA (Echinodermata) U PAŠKOM ZALJEVU

I.

Ovom Odlukom se radi znanstvene evaluacije stanja bioloških resursa u svrhu održivog upravljanja biološkim bogatstvima zabranjuje sakupljanje školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Odluke do 15. listopada 2020. godine u akvatoriju Paškog zaljeva omeđenog spojnicom Rta Sušac (φ 44° 29,290', λ 15° 2,939') i Rta Sv. Nikola (φ 44° 28,770', λ 15° 2,580').

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/19-01/2616

Urbroj: 525-13/0737-19-1

Zagreb, 9. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.