Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje

NN 101/2019 (23.10.2019.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje

Ministarstvo HRVATSKIH branitelja

2039

Na temelju članka 124. stavka 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), uz suglasnost ministrice znanosti i obrazovanja, ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POTPORU ZA OBRAZOVANJE

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djecu dragovoljca iz Domovinskog rata i djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru (u daljnjem tekstu: kandidat).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pod novčanim prihodima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

a) mjesečna neto plaća

b) naknada plaće

c) naknada za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

d) naknada na osnovi nezaposlenosti

e) mirovina, naknada mirovine, dodatak na mirovinu i zaštitni dodatak na mirovinu

f) rodiljna i roditeljska potpora

g) naknada za rad u zatvoru/kaznionici

h) prihod od prodaje motornog vozila, motornog plovila i nekretnina

i) udomiteljska naknada

j) novčana naknada za vrijeme obrazovanja koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje i

k) drugi porezu podložni prihodi prema dobiti odnosno dohotku koji su služili za osnovicu pri određivanju poreza.

Članak 4.

Članovima kućanstva, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se sve osobe, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenome prostoru, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba.

DIO DRUGI
KATEGORIJE

Članak 5.

Kandidati pravo na potporu za obrazovanje mogu ostvariti u sljedećim kategorijama:

a) Kategorija A1: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

b) Kategorija A2: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

c) Kategorija B1: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za izvrsnost

d) Kategorija B2: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izvrsnost

e) Kategorija C1: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike slabijega socioekonomskog statusa

f) Kategorija C2: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za studente slabijega socioekonomskog statusa

g) Kategorija D: potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

h) Kategorija E: naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) i

i) Kategorija F: jednokratne potpore za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija.

DIO TREĆI
UVJETI

Članak 6.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji A1 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) ima priznat status člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) da je redoviti učenik srednje škole

c) da ne ponavlja razred

d) da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,75

e) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

f) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 7.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji A2 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) ima priznat status člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) da je redoviti student

c) da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

d) da nema status apsolventa

e) da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25 ili ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75

f) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

g) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 8.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji B1 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole

b) da ne ponavlja razred

c) da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 4,50

d) da mjesečni prihodi u prethodnoj godinu po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

e) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 9.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji B2 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti student

b) da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

c) da nema status apsolventa

d) da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 4,00 ili ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50

e) da mjesečni prihodi u prethodnoj godinu po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

f) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 10.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji C1 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole

b) da ne ponavlja godinu.

c) da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3,25

d) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice i

e) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 11.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji C2 može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti student

b) da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

c) da nema status apsolventa

d) da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,00 ili ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,25

e) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice i

f) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 12.

Pravo na potporu za obrazovanje u kategoriji D može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole

b) da posjeduje Rješenje o primjerenom programu obrazovanja

c) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice i

d) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 13.

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima u kategoriji E može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je upisan na poslijediplomski studij

b) da mjesečni prihodi u prethodnoj godini po članu kućanstva ne prelaze iznos 100% proračunske osnovice i

c) da ne ostvaruje stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Članak 14.

(1) Pravo na jednokratnu potporu za obrazovanje u kategoriji F može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

a) da je redoviti učenik srednje škole ili student ili da je upisan na poslijediplomski studij i

b) da Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) utvrdi opravdanost dodjele jednokratne potpore za obrazovanje.

(2) Opravdanost dodjele jednokratne potpore za obrazovanje može se utvrditi osobito u sljedećim situacijama:

a) financiranje odlaska na županijsko, državno ili međunarodno natjecanje

b) financiranje dopunskih pomagala

c) priprema stručnih i znanstvenih projekata i

d) druge situacije u vezi obrazovanja učenika i studenata iz članka 1. ovoga Pravilnika.

DIO ČETVRTI
NAČIN DODJELE POTPORE ZA OBRAZOVANJE

GLAVA I.
PRIJAVE I ODABIR KANDIDATA

Članak 15.

(1) Potpora za obrazovanje u kategorijama A1, A2, B1, B2, C1, C2, D i E dodjeljuje se putem javnog natječaja.

(2) Kandidat sam bira kategoriju u koju se prijavljuje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zaklada) kandidata može uvrstiti u kategoriju povoljniju za kandidata.

(4) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka raspisuje Upravni odbor, u pravilu jednom godišnje.

Članak 16.

(1) Natječaj iz članka 15. ovoga Pravilnika objavljuje se na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje, Zaklade i u javnim glasilima po odluci Upravnog odbora.

(2) Natječaj iz članka 15. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv tijela koje objavljuje natječaj

b) uvjete i mjerila za dodjelu potpore za obrazovanje

c) rok za podnošenje prijava

d) naziv tijela kojemu se zahtjevi podnose i

e) način i rok obavijesti o odabiru kandidata.

Članak 17.

(1) Kandidat koji se prijavljuje na natječaj dužan je dostaviti prijavu na obrascu ovisno o kategoriju u koju se prijavljuje, a koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ili E) ovjerenim od strane obrazovne ustanove, te prijavi priložiti sljedeće dokaze:

a) izjavu kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole

c) prijepis svih ocjena u studiju preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija ovjeren od strane obrazovne ustanove, odnosno presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole

d) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika

e) presliku rješenja o primjerenom programu obrazovanja (u slučaju kandidata iz kategorije D) i

f) presliku kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

(2) Zaklada po službenoj dužnosti pribavlja:

a) dokaz o statusu iz članka 1. ovoga Pravilnika

b) dokaz o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u slučaju kada je kandidat dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i u slučaju iz članka 23. točke f) ovoga Pravilnika i

c) potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za prethodnu kalendarsku godinu za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva.

Članak 18.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 21 dan od dana objave natječaja iz članka 15. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Prijave na natječaj iz članka 15. ovoga Pravilnika koje ne pristignu u utvrđenom roku, kao i one kojima nije priložena sva dokumentacija navedena u tekstu natječaja neće se razmatrati.

Članak 20.

(1) Jednokratna potpora za obrazovanje u kategoriji F dodjeljuje se na zahtjev kandidata koji se podnosi na obrascu F koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

a) predračun u slučaju iz članka 14. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika

b) preporuke i drugu dokumentaciju na temelju koje Upravni odbor može utvrditi opravdanost dodjele jednokratne potpore za obrazovanje i

c) presliku kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

(3) Zaklada po službenoj dužnosti pribavlja:

a) dokaz o statusu iz članka 1. ovoga Pravilnika

b) dokaz o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u slučaju kada je kandidat dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(4) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Upravni odbor.

Članak 21.

Nakon isteka rokova za podnošenje prijava, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava na natječaj iz članka 15. ovoga Pravilnika, Upravni odbor donosi odluku o odabiru kandidata za dodjelu potpore za obrazovanje sukladno listama prvenstva po kategorijama.

Članak 22.

(1) Upravni odbor donosi odluku o iznosu potpore za obrazovanje i broju korisnika koji će ostvariti pravo na potporu za obrazovanje razmjerno ukupnom iznosu sredstava kojima raspolaže za određenu školsku, odnosno akademsku godinu.

(2) Upravni odbor može, ovisno o raspoloživim sredstvima, donijeti odluku o izmjenama uvjeta za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz članaka 6. do 14. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Potpora za obrazovanje u kategorijama A1, A2, B1, B2, C1, C2, D i E dodjeljuje se prema ostvarenom broju bodova po listama prvenstva za svaku pojedinu kategoriju utvrđenim prema sljedećim kriterijima:

a) prosjek ocjena za učenike

KRITERIJBROJ BODOVA PO
KATEGORIJAMA
prosjek za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole najmanjeA1B1C1
5,00150200100
4,86 – 4,9512018080
4,75 – 4,859016060
4,50 – 4,746014040
4,00 – 4,493030
3,75 – 3,991520
3,50 – 3,7410
3,25 – 3,495b) prosjek ocjena posljednjeg razreda srednje škole (za studente prve godine fakulteta)

KRITERIJBROJ BODOVA PO
KATEGORIJAMA
Prosjek ocjena posljednjeg razreda srednje škole (za studente prve godine fakulteta)A2B2C2
5,00150200100
4,86 – 4,9512019090
4,76 – 4,859018080
4,50 – 4,756017070
4,00 – 4,493060
3,75 – 3,991550
3,50 – 3,7440
3,25 – 3,4935


c) prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja (za studente viših godina)

KRITERIJBROJ BODOVA PO
KATEGORIJAMA
prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja (za studente viših godina)A2B2C2
5,00150200100
4,86 – 4,9512019090
4,76 – 4,859018080
4,50 – 4,756017070
4,00 – 4,493016060
3,75 – 3,991550
3,50 – 3,741040
3,25 – 3,49535
3,00 – 3,2420


d) prihodi

BROJ BODOVA PO KATEGORIJAMA
Visina prihoda po članu kućanstva u prethodnoj godiniA1 i A2B1 i B2C1 i C2D i E
0 kn150100200150
1 – 500 kn12090190120
501 – 1000 kn908018090
1001 – 1663 kn607017060
1662 – 1995 kn306016030
1996 – 3326 kn205020


e) dodatni bodovi za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini

KRITERIJBROJ BODOVA PO KATEGORIJAMA
Međunarodno natjecanjeA1, B1 i C1
1. mjesto80
2. mjesto70
3. mjesto60
Državno natjecanjeA1, B1 i C1
1. mjesto60
2. mjesto50
3. mjesto40
Županijsko natjecanjeA1, B1 i C1
1. mjesto40
2. mjesto30
3. mjesto20KRITERIJBROJ BODOVA PO KATEGORIJAMA
A2, B2 i C2
Voditelj međunarodnog projekta75
Član međunarodnog projekta65
Voditelj nacionalnog projekta45
Član nacionalnog projekta20
Nagrada sveučilišta35
Nagrada fakulteta30


f) sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

KRITERIJBROJ BODOVA PO KATEGORIJAMA
A1 i A2B1, B2, C1, C2, D i E
Broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kandidata ili njegovog roditelja iz članka 124. stavka 1. točke c), d), f) i g) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obiteljiKriterij se ne primjenjuje

do 12 mjeseci 10 bodova

od 12 do 24 mjeseci 15 bodova

od 24 do 36 mjeseci 20 bodova

od 36 do 48 mjeseci 25 bodova

od 48 i više mjeseci 30 bodova

Status HRVI – a iz Domovinskog rata kandidata ili njegovog roditelja iz članka 124. stavka 1. točke c) i e) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obiteljiKriterij se ne primjenjuje

I. skupina – 50 bodova

II. skupina-45 bodova

III. skupina – 40 bodova

IV. skupina – 35 bodova

V. skupina – 30 bodova

VI. skupina – 25 bodova

VII. skupina – 20 bodova

VIII. skupina-15 bodova

IX. skupina-10 bodova

X. skupina – 5 bodova

Status dragovoljca iz Domovinskog rata kandidata ili njegovog roditelja iz članka 124. stavka 1. točke c) i f) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji30


g) ostali kriteriji

KRITERIJBROJ BODOVA PO
KATEGORIJAMA
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D i E
Kandidat bez oba roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi30
Kandidat bez jednog roditelja (umro ili nepoznat)25
Kandidat kojeg uzdržava samohrani roditelj20
Kandidat u obitelji s troje ili više djece koji čine zajedničko kućanstvo7 bodova za svako dijete


GLAVA II.
POSTUPAK NAKON ODABIRA KANDIDATA

Članak 24.

(1) Kandidatima koji su ispunili uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu potpore za obrazovanje isplata započinje nakon dostave potpisane Izjave o prihvaćanju uvjeta dodjele potpore za obrazovanje.

(2) Kandidati imaju rok od 15 dana od dana dostave Odluke o ostvarivanju prava na dodjelu potpore za obrazovanje da dostave potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta dodjele potpore za obrazovanje.

(3) U slučaju da kandidat u roku iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta dodjele potpore za obrazovanje, smatra se da kandidat ne prihvaća stipendiju te će se donijeti Odluka o ostvarivanju prava na potporu za obrazovanje za prvog sljedećeg kandidata na listi prvenstva do ispunjenja kvote.

Članak 25.

Novčani iznos potpore za obrazovanje isplaćuje se na tekući račun korisnika potpore za obrazovanje, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, a naknada dijela troškova školarine uplaćuje se na žiro-račun obrazovne ustanove.

Članak 26.

(1) Korištenje potpore za obrazovanje u kategorijama Al, A2, B1, B2, Cl, C2 i D odobrava se korisnicima za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja, u školskoj, odnosno akademskoj godinu za koju je ostvareno pravo.

(2) Potpora za obrazovanje korisnicima u kategoriji E i F odobrava se u obliku jednokratne isplate.

GLAVA III.
PRESTANAK PRAVA NA POTPORU ZA OBRAZOVANJE

Članak 27.

Korisnik je dužan vratiti primljene iznose potpore za obrazovanje:

a) ako je protupravno ostvario pravo na potporu za obrazovanje

b) ako ne izvijesti Zakladu o mirovanju studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. točki 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili

c) ako se ne pridržava drugih uvjeta dodjele potpore za obrazovanje.

Članak 28.

Uvjete i način vraćanja potpore za obrazovanje utvrdit će Upravni odbor.

Članak 29.

(1) Korisnik potpore za obrazovanje u kategorijama A1, A2, B1, B2, C1, C2, D i E dužan je, po završetku školovanja, odnosno po završetku školske ili akademske godine, dostaviti Zakladi dokaz o završenom školovanju.

(2) U slučaju dodjele jednokratne potpore za obrazovanje u kategoriji F, korisnik potpore dužan je Zakladi dostaviti dokaz o namjenskom utrošku dodijeljene potpore u roku od 60 dana od dana dodjele potpore.

DIO PETI
PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (»Narodne novine«, broj 123/06 i 157/13).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-02/1

Urbroj: 522-02/2-19-4

Zagreb, 4. listopada 2019.

Ministar
Tomo Medved, v. r.

OBRAZAC A1

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM UČENICIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU _____

U kategoriji A1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1. PODACI O UČENIKU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) ________________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

1.11. E-mail ________________________________________

1.12. obavijest o rezultatima natječaja želim dobiti:

a) Na e-mail

b) poštom

1.13. Izjava o korištenju druge stipendije (obvezno zaokružiti)

a) DA (primam drugu stipendiju)

b) NE (ne primam drugu stipendiju)

2. PODACI O ŠKOLOVANJU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

2.1. Naziv srednje škole _______________________________

2.2. Naziv upisanog program ___________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

_______________

potpis

3. PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA (popunjava obrazovna ustanova)

3.1. Godina prvog upisa u srednju školu ____________________

3.2. Godina koju pohađa (zaokružiti)

12345


3.3. Prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj školskoj godini (zaokružen na dvije decimale)*,

3.4. Učenik/ca je upisan/a u navedeni program kao redoviti učenik (zaokružiti)

DANE


3.5. Učenik/ca je do sada ponavljao/la godinu (zaokružiti)

DANE


___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole

c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika

d) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati. Za maloljetne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

OBRAZAC A2

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU _____

U Kategoriji A2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1. PODACI O STUDENTU (popunjava student/ica)

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB studenta

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) ________________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

1.11. Kontakt e-mail __________________________________

1.12. Izjava o korištenju druge stipendije i zaposlenosti (obvezno zaokružiti)

DA – NEDA – NE
(primam drugu stipendiju)(zaposlen/a sam)


2. PODACI O STUDIJU (popunjava student/ica)

2.1. Naziv visokog učilišta _____________________________

2.2. Naziv upisanog programa (studij, smjer, usmjerenje) ___________________________________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

______________

(potpis studenta/ice)

3. PODACI O TIJEKU STUDIJA (popunjava visoko učilište)

3.1. Godina prvog upisa u program visokog učilišta _______________________________________________________

3.2. Godina studija koju pohađa (zaokružiti)

123456


3.3. Ukupno trajanje upisanog programa (u godinama) (zaokružiti)

123456


3.4. Vrsta upisanog studija (zaokružiti):

a) sveučilišni

b) stručni

3.5. Razina studija (zaokružiti):

a) preddiplomski

b) diplomski

c) integrirani preddiplomski

d) stručni i diplomski

3.6. Kandidat je upisan u navedeni program kao (zaokružiti):

a) redoviti student uz potporu MZOŠ

b) redoviti student za osobne potrebe

c) izvanredni student

3.7. Kandidat nije do sada ponavljao godinu, odnosno uredno je ostvarivao propisani broj ECTS bodova potrebnih za upis u narednu godinu (zaokružiti) DA NE

___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ŽELIM DOBITI:

a) Na e-mail

b) poštom na adresu prebivališta

PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) prijepis svih ocjena u studiju preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija ovjeren od strane obrazovne ustanove, odnosno presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole

c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika

d) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati.

OBRAZAC B1

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM UČENICIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU ________

U Kategoriji B1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za izvrsnost

2. PODACI O UČENIKU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

2.1. Ime i prezime ___________________________________

2.2. Ime oca i majke _________________________________

2.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

2.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

2.5. OIB

2.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) _________________

2.7. Datum rođenja __________________________________

2.8. Državljanstvo ___________________________________

2.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

2.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

2.11. E-mail ________________________________________

2.12. obavijest o rezultatima natječaja želim dobiti:

c) Na e-mail

d) poštom

2.13. Izjava o korištenju druge stipendije (obvezno zaokružiti)

c) DA (primam drugu stipendiju)

d) NE (ne primam drugu stipendiju)

3. PODACI O ŠKOLOVANJU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

3.1. Naziv srednje škole _______________________________

3.2. Naziv upisanog program ___________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

_______________

potpis

4. PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA (popunjava obrazovna ustanova)

4.1. Godina prvog upisa u srednju školu ___________________

4.2. Godina koju pohađa (zaokružiti)

12345


4.3. Prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj školskoj godini (zaokružen na dvije decimale)*,

4.4. Učenik/ca je upisan/a u navedeni program kao redoviti učenik (zaokružiti)

DANE


4.5. Učenik/ca je do sada ponavljao/la godinu (zaokružiti)

DANE


___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole

c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika

d) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati. Za maloljetne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

OBRAZAC B2

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU _____

U Kategoriji B2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izvrsnost

1. PODACI O STUDENTU (popunjava student/ica)

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB studenta

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) ________________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel ________________________

1.11. Kontakt e-mail __________________________________

1.12. Izjava o korištenju druge stipendije i zaposlenosti (obvezno zaokružiti)

DA – NEDA – NE
(primam drugu stipendiju)(zaposlen/a sam)


2. PODACI O STUDIJU (popunjava student/ica)

2.1. Naziv visokog učilišta ______________________________

2.2. Naziv upisanog programa (studij, smjer, usmjerenje) ___________________________________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

______________

(potpis studenta/ice)

3. PODACI O TIJEKU STUDIJA (popunjava visoko učilište)

3.1. Godina prvog upisa u program visokog učilišta _______________________________________________________

3.2. Godina studija koju pohađa (zaokružiti)

123456


3.3. Ukupno trajanje upisanog programa (u godinama) (zaokružiti)

123456


3.4. Vrsta upisanog studija (zaokružiti):

a) sveučilišni

b) stručni

3.5. Razina studija (zaokružiti):

a) preddiplomski

b) diplomski

c) integrirani preddiplomski

d) stručni i diplomski

3.6. Kandidat je upisan u navedeni program kao (zaokružiti):

a) redoviti student uz potporu MZOŠ

b) redoviti student za osobne potrebe

c) izvanredni student

3.7. Kandidat nije do sada ponavljao godinu, odnosno uredno je ostvarivao propisani broj ECTS bodova potrebnih za upis u narednu godinu (zaokružiti) DA NE

___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ŽELIM DOBITI:

a) Na e-mail

b) poštom na adresu prebivališta

PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) prijepis svih ocjena u studiju preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija ovjeren od strane obrazovne ustanove, odnosno presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole

c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika i

d) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati.

OBRAZAC C1

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM UČENICIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU ______

Kategorija C1 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike slabijega socio-ekonomskog statusa

1. PODACI O UČENIKU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) _____________________________________________________________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

1.11. E-mail ________________________________________

1.12. obavijest o rezultatima natječaja želim dobiti:

a) Na e-mail

b) poštom

1.13. Izjava o korištenju druge stipendije (obvezno zaokružiti)

a) DA (primam drugu stipendiju)

b) NE (ne primam drugu stipendiju)

2. PODACI O ŠKOLOVANJU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

2.1. Naziv srednje škole _______________________________

2.2. Naziv upisanog program ___________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

_______________

potpis

3. PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA (popunjava obrazovna ustanova)

3.1. Godina prvog upisa u srednju školu ____________________

3.2. Godina koju pohađa (zaokružiti)

12345


3.3. Prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj školskoj godini (zaokružen na dvije decimale)*,

3.4. Učenik/ca je upisan/a u navedeni program kao redoviti učenik (zaokružiti)

DANE


3.5. Učenik/ca je do sada ponavljao/la godinu (zaokružiti)

DANE


___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ŽELIM DOBITI:

a) Na e-mail

b) poštom na adresu prebivališta

PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole

c) c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika i

d) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati. Za maloljetne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

OBRAZAC C2

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU _____

Kategorija C2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za studente slabijega socio-ekonomskog statusa

1. PODACI O STUDENTU (popunjava student/ica)

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja – po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB studenta

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) _______________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

1.11. Kontakt e-mail __________________________________

1.12. Izjava o korištenju druge stipendije i zaposlenosti (obvezno zaokružiti)

DA – NEDA – NE
(primam drugu stipendiju)(zaposlen/a sam)


2. PODACI O STUDIJU (popunjava student/ica)

2.1. Naziv visokog učilišta _____________________________

2.2. Naziv upisanog programa (studij, smjer, usmjerenje) ___________________________________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

______________

(potpis studenta/ice)

3. PODACI O TIJEKU STUDIJA (popunjava visoko učilište)

3.1. Godina prvog upisa u program visokog učilišta _______________________________________________________

3.2. Godina studija koju pohađa (zaokružiti)

123456


3.3. Ukupno trajanje upisanog programa (u godinama) (zaokružiti)

123456


3.4. Vrsta upisanog studija (zaokružiti):

a) sveučilišni

b) stručni

3.5. Razina studija (zaokružiti):

a) preddiplomski

b) diplomski

c) integrirani preddiplomski

d) stručni i diplomski

3.6. Kandidat je upisan u navedeni program kao (zaokružiti):

a) redoviti student uz potporu MZOŠ

b) redoviti student za osobne potrebe

c) izvanredni student

3.7. Kandidat nije do sada ponavljao godinu, odnosno uredno je ostvarivao propisani broj ECTS bodova potrebnih za upis u narednu godinu (zaokružiti) DA NE

___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ŽELIM DOBITI:

a) Na e-mail

b) poštom na adresu prebivališta

PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) prijepis svih ocjena u studiju preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija ovjeren od strane obrazovne ustanove, odnosno presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole

c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika i

d) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati.

OBRAZAC D

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE ZA OBRAZOVANJE REDOVITIM UČENICIMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU ______

Kategorija D – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

1. PODACI O UČENIKU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastup­-
nik(ca))

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime i datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) _____________________________________________________________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

1.11. E-mail ________________________________________

1.12. obavijest o rezultatima natječaja želim dobiti:

a) Na e-mail

b) poštom

1.13. Izjava o korištenju druge stipendije (obvezno zaokružiti)

a) DA (primam drugu stipendiju)

b) NE (ne primam drugu stipendiju)

2. PODACI O ŠKOLOVANJU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca))

2.1. Naziv srednje škole _______________________________

2.2. Naziv upisanog program ___________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

_______________

potpis

3. PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA (popunjava obrazovna ustanova)

3.1. Godina prvog upisa u srednju školu __________________________________

3.2. Godina koju pohađa (zaokružiti)

12345


3.3. Prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj školskoj godini (zaokružen na dvije decimale)

3.4. Učenik/ca je upisan/a u navedeni program kao redoviti učenik (zaokružiti)

DA NE

3.5. Učenik/ca je do sada ponavljao/la godinu (zaokružiti)

DANE


___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ŽELIM DOBITI:

a) Na e-mail

b) poštom na adresu prebivališta

PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole

c) dokaz za stjecanje dodatnih bodova za uspjeh u prethodnoj školskoj, odnosno akademskoj godini sukladno članku 23. točki e) ovoga Pravilnika i na temelju ostalih kriterija sukladno članku 23. točki g) ovoga Pravilnika

d) preslika rješenja o primjerenom programu obrazovanja

e) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati. Za maloljetne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata

OBRAZAC E

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA NAKNADU DIJELA TROŠKOVA ŠKOLARINE ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

1. PODACI O KANDIDATU (popunjava kandidat)

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime te datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

_____________________________________________

1.5. OIB

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) _________________

1.7. Datum rođenja

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel

1.11. E-mail

1.12. Izjavljujem da ne primam drugu stipendiju, odnosno da ću odustati od druge stipendije (zaokružiti):

DANE


2. PODACI O STUDIJU (popunjava kandidat)

2.1. Naziv visokog učilišta _______________________________

2.2. Naziv poslijediplomskog studija ________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na web-u u svrhu objave rezultata natječaja.

_______________

potpis

3. PODACI O TIJEKU STUDIJA (popunjava visoko učilište)

3.1 Kandidat je upisan ili ispunjava uvjete za upis na navedeni poslijediplomski studij (zaokružiti)

DANE


3.2 Kandidat je upisan u _______________ semestar (popuniti)

___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo):

a) izjava kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika o sastavu kućanstva

b) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika

Napomena: Neovjerena i nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati.

OBRAZAC F

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE JEDNOKRATNE POTPORE ZA OBRAZOVANJE

1. PODACI O UČENIKU/STUDENTU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca)/student/ica)

1.1. Ime i prezime ___________________________________

1.2. Ime oca i majke _________________________________

1.3. Osnova po kojoj se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

a) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata

d) dragovoljac iz Domovinskog rata

e) hrvatski branitelj iz Domovinskog rata

f) dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata

g) dijete dragovoljca iz Domovinskog rata ili

h) dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

1.4. Ime i prezime te datum rođenja roditelja iz točke 1.3. po kojem se ostvaruje pravo na potporu za obrazovanje:

1.5. OIB

1.6. Mjesto rođenja (mjesto, općina, država) ________________

1.7. Datum rođenja __________________________________

1.8. Državljanstvo ___________________________________

1.9. Adresa prebivališta i mjesto _________________________

1.10. Kontaktni telefon ili mobitel _________________________

1.11. E-mail ________________________________________

2. PODACI O ŠKOLOVANJU (popunjava učenik(ca)/zakonski zastupnik(ca)/student/ica)

2.1. Naziv srednje škole/fakulteta ________________________

2.2. Naziv upisanog programa ___________________________

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ove prijave dajem izričitu suglasnost Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka.

_______________

potpis

3. PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA (popunjava obrazovna ustanova, popuniti dio pod 3.1. ili 3.2. ovisno radi li se o učeniku ili studentu)

3.1. SREDNJA ŠKOLA (popunjava škola)

3.1.1. Godina prvog upisa u srednju školu __________________________________

3.1.2. Godina koju pohađa (zaokružiti)

12345


3.1.3. Učenik/ca je upisan/a u navedeni program kao redoviti učenik

DANE(zaokružiti)


3.1.4. Učenik/ca je do sada ponavljao/la godinu

DANE(zaokružiti)


3.2. PODACI O TIJEKU STUDIJA (popunjava visoko učilište)

3.2.1. Godina prvog upisa u program visokog učilišta _______________________________________________________

3.2.2. Godina studija koju pohađa (zaokružiti)

123456


3.2.3. Ukupno trajanje upisanog programa (u godinama) (zaokružiti)

123456


3.2.4. Vrsta upisanog studija (zaokružiti):

a) sveučilišni

b) stručni

3.2.5. Razina studija (zaokružiti):

a) preddiplomski

b) diplomski

c) integrirani preddiplomski

d) stručni i diplomski

3.2.6. Kandidat je upisan u navedeni program kao (zaokružiti):

a) redoviti student uz potporu MZOŠ

b) redoviti student za osobne potrebe

c) izvanredni student

3.2.7. Kandidat nije do sada ponavljao godinu, odnosno uredno je ostvarivao propisani broj ECTS bodova potrebnih za upis u narednu godinu (zaokružiti)

DANE


___________________________________
Mjesto i datumM.P.Potpis ovlaštene osobe


4. RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OBRAZLOŽENJE

PRILOZI UZ PRIJAVU (zaokružiti priloženo)

a) predračun u slučaju iz članka 14. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika

b) preporuke i drugu dokumentaciju na temelju koje Upravni odbor može utvrditi opravdanost dodjele jednokratne potpore za obrazovanje i

c) preslika kartice tekućeg računa kandidata, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

Napomena: Nepotpisana prijava kao niti prijava kojoj nisu priloženi zatraženi dokazi neće se razmatrati. Za maloljetne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.