Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

NN 101/2019 (23.10.2019.), Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

HRVATSKA NARODNA BANKA

2042

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i točke XVIII. Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 136/2015. i 55/2016.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

IZMJENE UPUTE

ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI

I.

U Uputi za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 132/2017.) – u nastavku teksta: Uputa, u točki 13. prva rečenica mijenja se i glasi:

»U osnovicu za obračun obvezne pričuve uključuju se instrumenti navedeni pod red. br. od 1 do 21 u obrascima KOP 1/1 i DOP 1/1.«

II.

Točka 14. Upute mijenja se i glasi:

»Odbitne stavke za potrebe obračuna osnovice obvezne pričuve jesu sredstva primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, u iznosu u kojem su uključena u instrumente od red. br. 1 do 21 iz obrazaca KOP 1/1 i DOP 1/1 i izračunata prema pravilima iz točke 13.

Ako nisu primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, odbitna su stavka i sredstva depozita primljena na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja, koja se posebno iskazuju pod red. br. 25 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 24 u obrascu DOP 1/1.«

III.

U točkama 13., 18. i 19. na svim mjestima riječ »bonitetno« zamjenjuje se riječju »nadzorno«.

IV.

Obrasci KOP 1, KOP 2, DOP 1 i DOP 2 mijenjaju se i glase kao u prilogu ovih Izmjena Upute.

V.

Prvi obračun obvezne pričuve u skladu s ovim Izmjenama Upute banke su obvezne dostaviti HNB-u 13. studenoga 2019. za obračunsko razdoblje od 1. do 31. listopada 2019.

VI.

Ove Izmjene Upute objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 13. studenoga 2019.

Uputa br.: 261-020/10-19/BV
Zagreb, 16. listopada 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.


OBRAZAC KOP 1/1
naziv banke
OBRAČUN KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN _____
za obračunsko razdoblje od _____________________
u kunama
Red. br.Instrumenti osnovice, odbitne stavke i izračuniProsječno dnevno stanje instrumenata
a) u kunamab) u kunama s valutnom klauzulom
1.P0201 Transakcijski račun

2.P0202 Štedni depoziti

3.P0203 Oročeni depoziti

4.P0204 Depoziti u otkaznom roku

5.P0205 Ograničeni depoziti

6.P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima

7.P0208 Primljeni prekonoćni krediti

8.P0209 Krediti na osnovi repo poslova

9.P0210 Financijski najam (engl. leasing)

10.P0211 Primljeni sindicirani krediti

11.P0212 Ostali primljeni krediti

12.P0213 Maržni depoziti

13.P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money)

14.P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money)

15.P0501 Obveznice

16.P0502 Komercijalni zapisi

17.P0505 Certifikati o depozitu

18.P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)

19.P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling

20.P9980 Operativni najam

21.P9997 Ograničene stavke

22.Ukupno prosječna stanja instrumenata (zbroj od red. br. 1 do red. br. 21)

23.Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) pod red. br. 22)
24.Sredstva primljena: (zbroj od red. br. 24.a do red. br. 24.i)
24.aod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
24.bod Međunarodne banke za obnovu i razvoj
24.cod Međunarodne financijske korporacije
24.dod Razvojne banke Vijeća Europe
24.eod Europske banke za obnovu i razvoj
24.fod Europske investicijske banke
24.god Europskoga investicijskog fonda
24.hod Europskog fonda za jugoistočnu Europu
24.iod Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe
25.Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima
stradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja
26.Ukupno Odbitne stavke
(red. br. 24 + red. br. 25)
27.Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 23 – red. br. 26)
28.Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 27)
29.Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (red. br. 28 iz obrasca DOP 1/1)
30.Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 28 + red. br. 29)
Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve
31.Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak iz točke X. stavka 1. Odluke)
32.Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak pod red. br. 31 od iznosa pod red. br. 30)
33.Izdvojena obvezna pričuva po prethodnom obračunu
34.Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na poseban račun kod HNB-a (upisuje se samo pozitivna razlika):

a) za izdvajanje (red. br. 32 – red. br. 33)

b) za vraćanje (red. br. 33 – red. br. 32)
35.Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjem instrumenta A0201 (red. br. 30 – red. br. 32)
__________________________

datum i mjesto

__________________________

izradio/izradila

__________________________

potpis ovlaštene osobeOBRAZAC KOP 1/2
naziv banke


OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U KUNAMA I U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM

za obračunsko razdoblje od __________ do __________


u kunama

DatumDnevno stanje instrumenata
osnovice – pozicija pod red. br. 22 a) i b) iz obrasca KOP 1/1
a) u kunamab) u kunama s
valutnom klauzulom

1. Ukupno

2. Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) iz retka 1. Ukupno)
3. Prosjek iznosa iz retka
2. Sveukupno__________________________

datum i mjesto

__________________________

izradio/izradila

__________________________

potpis ovlaštene osobe


OBRAZAC KOP 2
naziv banke
    
OBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE
za razdoblje održavanja od _____________ do______________


u kunama

Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenta na kojem se
iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve
DatumA0201 Računi za namiru kod HNB-a


Ukupno
Prosjek


Red. br.

Obračun


Iznos
1.Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve
2.Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 35 iz prethodnog obrasca KOP 1/1)1
3.Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnog dnevnog stanja instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)


1 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 34 iz prethodnog obrasca KOP 1/1.

__________________________

datum i mjesto

__________________________

izradio/izradila

__________________________

potpis ovlaštene osobe


OBRAZAC DOP 1/1
naziv banke
OBRAČUN DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN ____
za obračunsko razdoblje _________________u kunama

Red. br.Instrumenti osnovice, odbitne stavke
i izračuni
Prosječno dnevno stanje instrumenata
1.P0201 Transakcijski račun
2.P0202 Štedni depoziti
3.P0203 Oročeni depoziti
4.P0204 Depoziti u otkaznom roku
5.P0205 Ograničeni depoziti
6.P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima
7.P0208 Primljeni prekonoćni krediti
8.P0209 Krediti na osnovi repo poslova
9.P0210 Financijski najam (engl. leasing)
10.P0211 Primljeni sindicirani krediti
11.P0212 Ostali primljeni krediti
12.P0213 Maržni depoziti
13.P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. hardware based e-money)
14.P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. software based e-money)
15.P0501 Obveznice
16.P0502 Komercijalni zapisi
17.P0505 Certifikati o depozitu
18.P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)
19.P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – short selling
20.P9980 Operativni najam
21.P9997 Ograničene stavke
22.Ukupno prosječna stanja instrumenata
(zbroj od red. br. 1 do red. br. 21)

23.Sredstva primljena:
(zbroj od red. br. 23.a do red. br. 23.i)

23.aod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
23.bod Međunarodne banke za obnovu i razvoj
23.cod Međunarodne financijske korporacije
23.dod Razvojne banke Vijeća Europe
23.eod Europske banke za obnovu i razvoj
23.fod Europske investicijske banke
23.god Europskoga investicijskog fonda
23.hod Europskog fonda za jugoistočnu Europu
23.iod Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe
24.Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja
25.Ukupno Odbitne stavke
(red. br. 23 + red. br. 24)

26.Osnovica za obračun obvezne pričuve
(red. br. 22 – red. br. 25)

27.Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 26)
28.Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (propisani postotak iz točke VII. stavka 2. Odluke od iznosa pod red. br. 27)
29.Ukupno obračunata obvezna pričuva –
za održavanje prosječnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 27 – red. br. 28)

30.Postotak obvezne pričuve za održavanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak iz točke VIII. stavka 4. Odluke)
31.Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima sredstava na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak pod red. br. 30 od iznosa pod red. br. 29)__________________________

datum i mjesto

__________________________

izradio/izradila

__________________________

potpis ovlaštene osobe


OBRAZAC DOP 1/2
naziv banke
OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U STRANIM VALUTAMA
za obračunsko razdoblje od ________________


u kunama

DatumDnevno stanje instrumenata osnovice u stranim valutama (pozicija pod red. br. 22 iz obrasca DOP 1/1)


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ukupno
Prosjek


__________________________

datum i mjesto

__________________________

izradio/izradila

__________________________

potpis ovlaštene osobe


OBRAZAC DOP 2
naziv banke


OBRAČUN ODRŽAVANJA DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE

za razdoblje održavanja od __________________


u kunama

Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve
DatumA0101 Gotov novacA0102 Čekovi i drugi instrumenti plaćanjaA0201 Računi za namiru kod HNB-aA0206 a
Depoziti1
A0206 b
Depoziti1
A0209 Obratni repo kreditiA0231 Depoziti u otkaznom rokuA0301 ObvezniceA0302 Komercijalni zapisiA0303 Blagajnički i trezorski zapisiA0304 Certifikati o depozituUKUPNO
12345678910111213 (zbroj od 2 do 12)


UkupnoProsjek
1 Iznimno, štedne banke unose potraživanja prema domaćim bankama preko kojih održavaju devizni dio obvezne pričuve.u kunama


Red. br.Obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuveIznos
1.Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (stupac 13 iz obrasca DOP 2)1
2.Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 29 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)2
3.Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja instrumenata koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)
4.Ostvareno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (stupac 4 iz obrasca DOP 2)3
5.Minimalno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 31 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)3, 4
6.Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 4 – red. br. 5)3


1 Iznimno, banke koje devizni dio obvezne pričuve osim za sebe održavaju i za štedne banke, unose samo dio koji održavaju za sebe.

2 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 28 iz prethodnog obrasca DOP 1/1.

3 Štedne banke ne popunjavaju točke 4., 5. i 6.

4 Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 30 iz prethodnog obrasca DOP 1/1.

__________________________

datum i mjesto

__________________________

izradio/izradila

__________________________

potpis ovlaštene osobe