Odluka Agencije za sigurnost željezničkog prometa o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza klasa: 341-04/19-01/10, urbroj: 387-03-01-19-02 od 4. listopada 2019.

NN 101/2019 (23.10.2019.), Odluka Agencije za sigurnost željezničkog prometa o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza klasa: 341-04/19-01/10, urbroj: 387-03-01-19-02 od 4. listopada 2019.

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

2044

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge M201 (Gyekenyes) – Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo u km 474+118 i nerazvrstane ceste (NC) u općini Gradec.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/19-01/10

Urbroj: 387-03-01-19-02

Zagreb, 4. listopada 2019.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.