Uredba o pričuvnoj policiji

NN 102/2019 (25.10.2019.), Uredba o pričuvnoj policiji

Vlada Republike Hrvatske

2054


Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15, 121/16 i 66/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2019. godine donijela

UREDBU

O PRIČUVNOJ POLICIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuje se način organizacije, broj i sastav pričuvne policije u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), uvjeti i kriteriji za izbor kandidata za pričuvnog policijskog službenika, prijava i odabir kandidata, sklapanje ugovora o temeljnom obrazovanju za pričuvnog policijskog službenika te o službi u pričuvnom sastavu policije, temeljno obrazovanje za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika (u daljnjem tekstu: temeljno obrazovanje), poslovi i ovlasti pričuvnog policijskog službenika, angažiranje, naknade troškova i druga prava pričuvnih policijskih službenika.

(2) Služba u pričuvnom sastavu policije je dragovoljna, osim u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države te u drugim slučajevima kada je ugrožena unutarnja sigurnost Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

1) pričuvni policijski službenik je državljanin Republike Hrvatske koji je sklopio ugovor o službi u pričuvnom sastavu policije i koji je osposobljen za obavljanje policijskih poslova koje može obavljati pričuvni policijski službenik

2) kandidat za pričuvnog policijskog službenika je osoba koja ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe i pohađa temeljno obrazovanje ili bivši policijski službenik kojem je prestala državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu, na temelju sporazuma ili otkazom po vlastitoj volji, a koja je odabrana od strane povjerenstva Ministarstva iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe

3) nadležna ustrojstvena jedinica je policijska uprava ili uprava u sjedištu Ministarstva u kojoj je ustrojena pričuvna policija.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAČIN ORGANIZACIJE, BROJ I
SASTAV PRIČUVNE POLICIJE

Članak 3.

(1) Pričuvna policija može se ustrojiti u ustrojstvenim jedinicama u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama.

(2) Ukupan broj angažiranih pričuvnih policijskih službenika može biti do 10 % od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta policijskih službenika srednje stručne spreme u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama ili policijskim postajama, osim u slučajevima iz članka 24. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Uredbe.

(3) Na prijedlog glavnog ravnatelja policije, odluku o ustrojavanju, broju i sastavu pričuvne policije donosi ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 4.

Poslove u vezi s ustrojem, organizacijom i angažiranjem sastava pričuvne policije obavljaju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za poslove policije, na odgovarajućim ustrojstvenim razinama.

III. UVJETI I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Članak 5.

(1) Kandidat za pričuvnog policijskog službenika mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– imati hrvatsko državljanstvo

– imati završenu srednju školu propisanu Zakonom o policiji za osobu koja se prima u policiju

– imati prebivalište u Republici Hrvatskoj

– ne smije biti stariji od 60 godina

– imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost

– ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti

– biti osobno dostojan za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika

– ne smije biti član političke stranke.

(2) Zapreke za sklapanje ugovora iz članaka 11. i 12. ove Uredbe ima kandidat:

– protiv kojeg se vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti

– koji je pravomoćno osuđen za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti

– kojem je prestala državna služba zbog teže povrede službene dužnosti.

Članak 6.

Ako je broj kandidata za pričuvne policijske službenike koji udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ove Uredbe veći od planiranog broja, prednost pri sklapanju ugovora imat će kandidati po redoslijedu prioriteta za odabir:

1. prethodno radno iskustvo na policijskim poslovima

2. nezaposlene osobe

3. prebivalište na području policijske uprave u kojoj se kandidata predviđa angažirati.

IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA

Članak 7.

(1) Na temelju odluke ministra iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, Ministarstvo raspisuje javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika te provodi pripremni postupak njihovog odabira.

(2) Javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o potrebama i prethodnim procjenama Ravnateljstva policije, može se raspisati samo za bivše policijske službenike kojima je prestala državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu, na temelju sporazuma ili otkazom po vlastitoj volji.

Članak 8.

(1) Kandidat za pričuvnog policijskog službenika prijavljuje se u ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za ljudske potencijale i popunjava prijavnicu.

(2) Kandidat je uz prijavu obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju:

– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid)

– uvjerenje o zaposlenju, ako je u radnom odnosu

– potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako je umirovljeni policijski službenik.

(3) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale, po službenoj dužnosti, za odabrane kandidate pribavlja uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja da se protiv odabranih kandidata ne vode kazneni postupci.

(4) Kandidat za pričuvnog policijskog službenika koji se nalazi u radnom odnosu dužan je o prijavi iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti poslodavca te s njime urediti prava i obveze iz radnog odnosa za vrijeme trajanja temeljnog obrazovanja odnosno službe u pričuvnom sastavu policije.

Članak 9.

(1) Na temelju zaprimljene dokumentacije i podataka iz službene evidencije, ovisno o prioritetima za popunom pričuvnog sastava policije, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale kandidate upućuje na utvrđivanje posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti, posebne razine tjelesnih motoričkih sposobnosti te pokreće postupak provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe.

(2) Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost kandidata za pričuvnog policijskog službenika utvrđuje zdravstvena komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, prema propisanim mjerilima za kandidata za prijem na obrazovanje za obavljanje policijskih poslova.

(3) Razina tjelesnih motoričkih sposobnosti utvrđuje se na Policijskoj akademiji Ministarstva ili u policijskoj upravi, sukladno propisanim kriterijima koji vrijede za policijskog službenika odgovarajuće starosne dobi.

(4) Provjeru osobne dostojnosti za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika provodi nadležna policijska postaja po mjestu prebivališta kandidata za pričuvnog policijskog službenika, a prilikom provjere osobne dostojnosti odgovarajuće se primjenjuje poseban propis o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za osobu koja se prima u policiju.

Članak 10.

(1) O odabiru kandidata za pričuvnog policijskog službenika odlučuje povjerenstvo Ministarstva, koje imenuje ministar na vrijeme od četiri godine.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika koji je predstavnik Ravnateljstva policije i četiri člana, od kojih je jedan promjenjiv.

(3) Stalni članovi povjerenstva su tri predstavnika Ravnateljstva policije i jedan predstavnik ustrojstvene jedinice nadležne za ljudske potencijale, dok je promjenjivi član povjerenstva predstavnik nadležne ustrojstvene jedinice za koju se obavlja odabir kandidata.

(4) Povjerenstvo će između osoba koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 5. ove Uredbe obaviti odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika.

(5) Odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika nije upravna stvar.

(6) U postupku odabira kandidata za pričuvnog policijskog službenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje prijem u službu policijskog službenika.

(7) Stručno administrativne poslove za povjerenstvo obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale.

V. SKLAPANJE UGOVORA

Članak 11.

(1) Ministarstvo s kandidatom za pričuvnog policijskog službenika, osim s kandidatom iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe, zaključuje ugovor o temeljnom obrazovanju za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku i obvezno sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca, OIB, datum rođenja, prebivalište, broj žiro-računa, datum stupanja na temeljno obrazovanje, naziv ustrojstvene jedinice u kojoj će se temeljno obrazovanje održati, vrijeme trajanja temeljnog obrazovanja, iznos novčane naknade iz članka 27. ove Uredbe, uvjete pod kojima će se sklopiti ugovor, razloge za prestanak važenja ugovora, razloge i uvjete za povrat troškova temeljnog obrazovanja.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, uz sadržaj propisan stavkom 2. ovoga članka, može sadržavati i podatke o drugim pravima i obvezama ugovornih stranaka.

(4) Kandidatu za pričuvnog policijskog službenika, za vrijeme temeljnog obrazovanja za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika, Ministarstvo osigurava potrebna sredstva i opremu.

Članak 12.

(1) S kandidatom koji je uspješno završio temeljno obrazovanje, odnosno s kandidatom iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe, Ministarstvo sklapa ugovor o službi u pričuvnom sastavu policije na rok od jedne do tri godine, koji se može produljiti, ali najduže do 65. godine života.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku i obvezno sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca, OIB, datum rođenja, prebivalište, broj žiro-računa, datum početka službe u pričuvnoj policiji, podatke o nadležnoj ustrojstvenoj jedinici, iznos novčane naknade za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika, podatke o uvjetima za obavljanje policijskih poslova u pričuvnoj policiji, trajanje ugovora, razloge za prestanak i raskid ugovora, otkazni rok za raskid ugovora.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, uz sadržaj propisan stavkom 2. ovoga članka, može sadržavati i podatke o drugim pravima i obvezama ugovornih stranaka.

(4) Nakon potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo pričuvnom policijskom službeniku izdaje službenu iskaznicu pričuvne policije, koju nosi tijekom obavljanja poslova pričuvnog policijskog službenika.

(5) Službena iskaznica izrađuje se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica Ministarstva (TIM-ID), a njezine dimenzije su 85,6 x 54 mm.

(6) Izgled i sadržaj službene iskaznice pričuvnog policijskog službenika propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio (Prilog 1).

Članak 13.

Ugovori iz članaka 11. i 12. ove Uredbe prestaje važiti:

– istekom vremena na koji su sklopljeni

– raskidom ugovora

– smrću kandidata za pričuvnog policijskog službenika ili pričuvnog policijskog službenika.

Članak 14.

Ugovori iz članaka 11. i 12. ove Uredbe raskinut će se:

– ako služba u pričuvnom sastavu više nije dragovoljna

– ako pričuvni policijski službenik prestane ispunjavati uvjete iz članka 5. stavka 1. ove Uredbe

– ako kandidat za pričuvnog policijskog službenika tijekom temeljnog obrazovanja počini povredu ugovornih ili drugih obveza propisanih člankom 19. stavkom 1. ove Uredbe

– u slučaju potrebe za smanjenjem broja pričuvnih policijskih službenika ili ukidanja pričuvne policije

– ako se bez opravdanog razloga pričuvni policijski službenik nije odazvao na poziv radi angažiranja u slučajevima propisanim člankom 24. stavkom 1. ove Uredbe

– ako radi vjerskih ili moralnih nazora pričuvni policijski službenik više nije pripravan sudjelovati u obavljanju policijskih poslova ili primjenjivati policijske ovlasti.

VI. TEMELJNO OBRAZOVANJE, DOPUNSKO STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLICIJSKI TRENING ZA RAD U PRIČUVNOJ POLICIJI

Članak 15.

(1) Temeljno obrazovanje provodi se za kandidata za pričuvnog policijskog službenika.

(2) Kandidat koji je izabran za pričuvnog policijskog službenika, a koji je bivši policijski službenik kojem je prestala državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu, na temelju sporazuma ili otkazom po vlastitoj volji, ne pohađa temeljno obrazovanje za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika.

(3) Dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening za rad u pričuvnoj policiji provodi se za pričuvnog policijskog službenika.

Članak 16.

(1) Prijedlog plana i programa temeljnog obrazovanja izrađuje Policijska akademija Ministarstva, a donosi ga glavni ravnatelj policije.

(2) Temeljno obrazovanje za rad u pričuvnoj policiji sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela u trajanju od 120 nastavnih sati, razvrstanih u šest programskih cjelina, od čega je 80 sati teoretske nastave, a 40 sati praktične nastave.

(3) Programske cjeline iz stavka 2. ovoga članka su:

– normativno uređenje područja rada i ovlasti pričuvnih policijskih službenika

– osnove kriminalistike i pravila postupanja

– uporaba sredstava i uređaja za obavljanje policijskih poslova

– osnove komuniciranja

– osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem

– osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.

(4) Nadležna ustrojstvena jedinica izrađuje prijedlog godišnjeg plana i programa dopunskog stručnog usavršavanja i policijskog treninga za rad u pričuvnoj policiji.

(5) Temeljno obrazovanje provodi Policijska akademija Ministarstva, a dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 17.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale o planiranom vremenu provođenja temeljnog obrazovanja obavijestit će kandidata za pričuvnog policijskog službenika 30 dana prije početka temeljnog obrazovanja.

(2) Kandidat za pričuvnog policijskog službenika obvezan je odazvati se pozivu nadležne ustrojstvene jedinice radi provođenja temeljnog obrazovanja.

Članak 18.

(1) Kandidatu za pričuvnog policijskog službenika na njegov zahtjev, može se odgoditi temeljno obrazovanje:

– zbog njegove bolesti

– zbog pružanja pomoći obitelji nužno potrebne radi bolesti, prirodnih i drugih nesreća

– u slučaju smrti supružnika, roditelja, djeteta, očuha i maćehe, posvojitelja, posvojenika, ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva.

(2) Zahtjev za odgodu temeljnog obrazovanja kandidat za pričuvnog policijskog službenika podnosi ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za ljudske potencijale.

(3) U slučaju prekida temeljnog obrazovanja iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, kandidatu za pričuvnog policijskog službenika miruju sva prava i obveze propisane ovom Uredbom.

(4) Odgođeno temeljno obrazovanje će se ponoviti.

(5) Iznimno, radi razloga propisanih stavkom 1. ovoga članka, na zahtjev kandidata za pričuvnog policijskog službenika, može mu se odobriti odsutnost s temeljnog obrazovanja u trajanju od jednog dana.

Članak 19.

(1) Kandidatu za pričuvnog policijskog službenika temeljno obrazovanje se prekida:

– kao posljedica nedozvoljene odsutnosti više od jednog dana

– radi povreda ugovornih ili drugih obveza tijekom temeljnog obrazovanja, kao što su: dolazak na temeljno obrazovanje pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti, konzumiranje alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti tijekom temeljnog obrazovanja, nanošenje materijalne štete namjerno ili krajnjom nepažnjom, nepristojno, uvredljivo, nasilno ili drugo neprihvatljivo ponašanje prema polaznicima, predavačima ili trećim osobama, neizvršavanje zadaća utvrđenih programom temeljnog obrazovanja ili radom u ustrojstvenoj jedinici u kojoj se izvodi temeljno obrazovanje, odbijanje, neizvršavanje ili nepotpuno ispunjavanje naloga ili zapovijedi, povreda propisa koji uređuju tajnost i zaštitu podataka.

(2) O prekidu temeljnog obrazovanja odlučuje rukovoditelj ustrojstvene jedinice koja izvodi temeljno obrazovanje te o tome bez odgode obavještava ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za upravljanje ljudskim potencijalima.

VII. POSLOVI I OVLASTI PRIČUVNOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 20.

Prilikom angažiranja u slučajevima iz članka 24. stavka 1. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik može obavljati sljedeće policijske poslove:

– zaštita života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe

– zaštita javnog reda i mira te imovine

– sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima

– traganje za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima

– nadzor i upravljanje cestovnim prometom

– nadzor državne granice

– poslovi na moru i unutarnjim plovnim putovima iz nadležnosti policije

– osiguranje i zaštita osoba, objekata i prostora.

Članak 21.

(1) Tijekom obavljanja policijskih poslova iz članka 20. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik, pod nadzorom policijskog službenika, može primjenjivati sljedeće policijske ovlasti:

1. provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta

2. prikupljanje obavijesti od građana

3. dovođenje i privođenje

4. traganje za osobama i predmetima

5. privremeno ograničenje slobode kretanja

6. davanje upozorenja i naredbi građanima

7. uporaba tuđeg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog uređaja

8. privremeno oduzimanje predmeta

9. osiguranje mjesta događaja

10. ulazak i pregled objekata i prostora

11. ulazak u tuđi dom

12. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

13. uporaba sredstava prisile

14. zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pričuvni policijski službenik tijekom obavljanja policijskih poslova zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe te osiguranja objekata i prostora može samostalno primjenjivati policijske ovlasti propisane stavkom 1. točkama 1., 2., 5., 6., 9., 12. i 13. ovoga članka.

Članak 22.

Na pitanja čuvanja podataka koje je pričuvni policijski službenik saznao u obavljanju poslova iz članka 20. ove Uredbe te na pitanja odgovornosti za štetu koju počini kandidat za pričuvnog policijskog službenika i pričuvni policijski službenik tijekom obavljanja poslova iz članka 20. ove Uredbe, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o policiji.

Članak 23.

Pričuvni policijski službenik za vrijeme obavljanja određenih policijskih poslova, dopunskog stručnog usavršavanja i policijskog treninga nosi policijsku odoru, oružje, streljivo i opremu sukladno posebnim propisima koji uređuju izgled policijske odore, oznaka policijskih zvanja, nošenje oružja i streljiva te opremu policijskih službenika Ministarstva.

VIII. ANGAŽIRANJE PRIČUVNE POLICIJE

Članak 24.

(1) Pričuvna policija može se angažirati u slučaju:

1. ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države te u drugim slučajevima kada je ugrožena unutarnja sigurnost Republike Hrvatske

2. prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

3. pružanja pomoći policijskim službenicima prilikom obavljanja poslova koji zahtijevaju povećani odnosno dugotrajniji angažman policijskih službenika

4. osiguranja značajnih javnih okupljanja i pružanja pomoći policijskim službenicima tijekom turističke sezone.

(2) Na prijedlog rukovoditelja nadležnih ustrojstvenih jedinica, odluku o angažiranju pripadnika pričuvne policije donosi glavni ravnatelj policije.

Članak 25.

(1) Pričuvnog policijskog službenika, u svrhu obavljanja policijskih poslova, osim u slučajevima iz članka 24. stavka 1. točkaka 1. i 2. ove Uredbe, može se u istoj kalendarskoj godini angažirati najmanje sedam dana bez prekida, a najviše ukupno 180 kalendarskih dana.

(2) Pričuvnog policijskog službenika u pravilu se angažira za obavljanje policijskih poslova određenih ovom Uredbom na području policijske uprave u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili boravište, a iznimno na cijelom području Republike Hrvatske.

IX. NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRAVA

Članak 26.

(1) Kandidatu za pričuvnog policijskog službenika, na temelju ugovora iz članka 11. ove Uredbe pripada naknada za vrijeme temeljnog obrazovanja u visini 40 % propisane neto satnice za svaki sat temeljnog obrazovanja, smještaj i prehrana u objektima Ministarstva za vrijeme trajanja temeljnog obrazovanja, putni trošak u dolasku i odlasku na temeljno obrazovanje u visini cijene karte za prijevoz sredstvima javnog prijevoza.

(2) Pričuvnom policijskom službeniku, na temelju ugovora iz članka 12. ove Uredbe pripada naknada za vrijeme angažiranja za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika u visini propisane neto satnice za svaki sat angažiranja te osigurani smještaj i prehrana od strane Ministarstva samo u slučajevima kada je pričuvni policijski službenik angažiran izvan svog mjesta prebivališta.

(3) Visinu iznosa neto satnice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka propisuje odlukom ministar.

Članak 27.

(1) Pričuvni policijski službenik koji u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova bude ozlijeđen, a nije osiguran po drugoj osnovi, za vrijeme liječenja ima prava iz zdravstvenog osiguranja, a u slučaju nastanka profesionalne ili opće nesposobnosti za rad ili tjelesnog oštećenja prouzročenog ozljedom zadobivenom prilikom obavljanja poslova pričuvnog policijskog službenika ima prava iz mirovinskog osiguranja na teret Ministarstva jednako kao i policijski službenici, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o policiji.

(2) Obitelji pričuvnog policijskog službenika koji u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova izgubi život pripadaju troškovi utvrđeni člankom 22. stavkom 2. Zakona o policiji te jednokratna novčana pomoć u visini 12 prosječnih neto plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u posljednja tri mjeseca.

Članak 28.

(1) U slučaju iz članka 24. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, angažiranim pričuvnim policijskim službenicima pripadaju naknade, koje se utvrđuju ovisno o statusu na sljedeći način:

– zaposlena osoba kod drugog poslodavca – naknada plaće u visini plaće koju je ostvarila s punim radnim vremenom u mjesecu prije angažiranja koju isplaćuje poslodavac, razmjerno broju dana koji je u mjesecu bila angažirana, a koju poslodavcu refundira Ministarstvo

– nezaposlena osoba – novčana naknada u visini iznosa prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene za prethodnu godinu, umanjena za iznos koji prima s osnova nezaposlenosti (ako ga prima) i to razmjerno broju dana koji je u mjesecu bila angažirana

– umirovljena osoba – novčana naknada u visini iznosa prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj utvrđene za prethodnu godinu i to razmjerno broju dana koji je u mjesecu bila angažirana.

(2) Uz naknade iz stavka 1. ovoga članka, angažiranim policijskim službenicima pripada naknada za prijevoz za dolazak i odlazak s posla.

(3) Ministarstvo je dužno osigurati smještaj i prehranu angažiranim pričuvnim policijskim službenicima, ako su angažirani izvan svog mjesta prebivališta.

(4) U slučaju angažiranja nezaposlene osobe i umirovljene osobe, na isplaćenu naknadu iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će uplatiti doprinos za osobe osigurane u određenim okolnostima.

X. ZADUŽIVANJE POLICIJSKOM ODOROM I OPREMOM

Članak 29.

(1) Za potrebe pričuvne policije Ministarstvo osigurava osnovnu policijsku odoru i opremu.

(2) Pričuvni policijski službenik zadužuje policijsku odoru koju koristi za vrijeme angažiranja u pričuvnom sastavu policije.

(3) Pričuvni policijski službenik prije početka dnevnog angažiranja u ustrojstvenoj jedinici zadužuje oružje i streljivo te ga po završetku dnevnog angažiranja u istoj ustrojstvenoj jedinici razdužuje.

(4) Evidencija zaduživanja, razduživanja i vraćanja policijske odore i opreme obavlja se kao i za policijske službenike.

(5) Pričuvni policijski službenik dužan je odgovorno koristiti i održavati policijsku odoru i opremu i za nju odgovara u skladu s propisima o materijalnoj odgovornosti.

XI. ZBIRKA PODATAKA

Članak 30.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale vodi zbirku podataka o kandidatima za pričuvne policijske službenike i pričuvnim policijskim službenicima.

(2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca, OIB, datum i mjesto rođenja, prebivalište i boravište, stupanj i vrstu obrazovanja, zanimanje, stručnu osposobljenost za izvršenje zadaća u pričuvnoj policiji, zdravstveno stanje, znanja relevantna za zaključivanje ugovora i njegovo raspoređivanje u skladu s ustrojem pričuvne policije, podatke o zaključenju i raskidanju ugovora, rasporedu na radnu obvezu, primljenim priznanjima, odlikovanjima i nagradama, povredama radne i ugovorne obveze te podnijetim kaznenim prijavama i optužnim prijedlozima.

(3) Nadležna ustrojstvena jedinica vodi popis pričuvnih policijskih službenika (ime, prezime, OIB) te vrijeme i mjesto njihovog angažiranja.

(4) Kandidat za pričuvnog policijskog službenika i pričuvni policijski službenik moraju u roku od 15 dana od nastanka promjene izvijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu o promjeni osobnih podataka iz stavka 2. ovoga članka te drugih podataka od važnosti za obavljanje poslova u pričuvnom sastavu policije.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pričuvnoj policiji (»Narodne novine«, broj 111/12).

Članak 32.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/24

Urbroj: 50301-29/23-19-7

Zagreb, 24. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1

Nositelj ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima propisanim zakonom i Uredbom o pričuvnoj policiji, obavljati poslove zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštite javnog reda i mira te imovine, sprječavanja kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima, traganja za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, zaštite državne granice, poslove na moru i unutarnjim plovnim putovima iz nadležnosti policije te osiguranja i zaštite osoba, objekata i prostora.

Pri obavljanju navedenih policijskih poslova, pod nadzorom policijskog službenika pričuvni policijski službenik može primjenjivati sljedeće policijske ovlasti: provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta, prikupljanje obavijesti od građana, dovođenje i privođenje, traganje za osobama i predmetima, privremeno ograničenje slobode kretanja, davanje upozorenja i naredbi građanima, uporaba tuđeg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog uređaja, privremeno oduzimanje predmeta, osiguranje mjesta događaja, ulazak i pregled objekata i prostora, ulazak u tuđi dom, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava, uporaba sredstava prisile, zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba.

Iznimno, pričuvni policijski službenik tijekom obavljanja policijskih poslova zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe i osiguranja objekata i prostora, može samostalno primjenjivati sljedeće policijske ovlasti: provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta, prikupljanje obavijesti od građana, privremeno ograničenje slobode kretanja, davanje upozorenja i naredbi građanima, osiguranje mjesta događaja, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava i uporaba sredstava prisile.

Nositelj ove iskaznice ovlašten je za vrijeme angažiranja nositi oružje i streljivo.