Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

NN 102/2019 (25.10.2019.), Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

Ministarstvo unutarnjih poslova

2058

Na temelju članka 9. stavak 2., članka 67. stavak 6. i članka 68. stavak 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, broj: 94/2018.), ministar unutarnjih poslova donosi:

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I CIJENI ISPRAVA TE OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja, odobrenja za nabavu oružja, prethodne suglasnosti za unos oružja ili streljiva u Republiku Hrvatsku, obavijesti o nabavi oružja ili streljiva u Republici Hrvatskoj, odobrenja za iznos oružja ili streljiva iz Republike Hrvatske, zahtjeva za registraciju oružja, oružnih listova, europske oružne propusnice, odobrenja za sakupljanje oružja kategorije B, odobrenja za sakupljanje oružja kategorije C, potvrda o prijavljenom oružju kategorije B u svrhu sakupljanja, potvrda o prijavljenom oružju kategorije C u svrhu sakupljanja, potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, odobrenja za unos lovačkog ili sportskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku, sadržaj i izgled evidencije o sakupljenom oružju kategorije B, sadržaj i izgled evidencije o sakupljenom oružju kategorije C, način vođenja propisanih evidencija, te cijene obrazaca isprava o oružju.

I. OBRASCI ISPRAVA KOJE IZDAJE NADLEŽNO TIJELO PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA FIZIČKE OSOBE

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja podnosi se na Obrascu 1 u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ministarstva nadležnog za unutarnje poslove prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odnosno mjestu boravišta državljanina treće zemlje odnosno državljana države članice Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) ili Švicarske konfederacije na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Obrazac 1 veličine je 210×297 mm.

Članak 3.

Odobrenje za nabavu oružja izdaje se na Obrascu 2.

Obrazac 2 veličine je 210×297 mm, označen je serijskim brojem i izdaje se u tri primjerka, od kojih je prvi bijele boje, drugi svijetlocrvene, a treći žute boje.

Građaninu koji oružje ili streljivo nabavlja u državama članicama EGP-a ili Švicarske Konfederacije uz odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se i prethodna suglasnost za unos oružja ili streljiva u Republiku Hrvatsku na Obrascu 3.

Građaninu koja nabavi oružje ili streljivo u Republici Hrvatskoj, a ima prebivalište ili boravak u nekoj drugoj državi članici EGP-a ili Švicarske Konfederacije izdaje se odobrenje za iznos oružja ili streljiva iz Republike Hrvatske na Obrascu 4.

Nadležnom tijelu države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u kojoj građanin iz stavka 4. ovog članka ima prebivalište ili boravak šalje se obavijest o nabavi oružja ili streljiva u Republici Hrvatskoj na Obrascu 5.

Članak 4.

Trgovačka društva i obrti ovlašteni za promet oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: ovlašteni trgovac oružjem) kod kojih je oružje ili streljivo nabavljeno, unose u Obrazac 2 podatke o nabavljenom oružju i ovjeravaju ga, a potom prvi primjerak Obrasca 2 vraćaju kupcu, drugi dostavljaju policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ga je izdala, a treći zadržavaju.

U slučaju nabave već registriranog oružja, Obrazac 2 ovjerava policijska uprava kod koje je oružje registrirano i prvi primjerak vraća kupcu, drugi primjerak zadržava, a treći vraća fizičkoj ili pravnoj osobi koja oružje prodaje ili predaje, te obavljaju poništavanje upisa podataka o registriranom oružju (odjava).

Policijska uprava, kod koje je oružje registrirano izvijestit će o prodaji ili predaji tog oružja policijsku upravu koja je izdala odobrenje za nabavu oružja.

Članak 5.

Zahtjev za registraciju oružja podnosi se na Obrascu 6.

Obrazac 6 veličine je 210×297 mm.

Uz zahtjev za registraciju oružja, građanin, u svrhu izdavanja oružnog lista za držanje ili držanje i nošenje oružja ili izdavanja europske oružne propusnice, prilaže dvije fotografije veličine 30×35 mm.

Članak 6.

Građanima se radi držanja oružja izdaje oružni list za držanje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 7.

Obrazac 7 je svijetlosive boje, pravokutnog je oblika i trodijelan je. Kad je razvijen veličine je 222×105 mm, a kad je presavijen 74×105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem.

Članak 7.

Građanima se radi držanja i nošenja oružja izdaje oružni list za držanje i nošenje oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 8.

Obrazac 8 je svijetloplave boje, pravokutnog je oblika i trodijelan je. Kad je razvijen veličine je 222×105 mm, a kad je presavijen 74×105 mm i ima otisnutih šest stranica, od kojih su vanjske stranice označene serijskim brojem.

Članak 8.

Na zahtjev građanina kojem je izdan oružni list radi držanja oružja u svrhu sporta ili držanja i nošenja oružja u svrhu lova ili potvrda o prijavljenom oružju kategorije C, radi držanja, nošenja i prenošenja oružja kategorije B i C preko teritorija zemlje članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, nadležno tijelo izdat će europsku oružnu propusnicu čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 9.

Europska oružna propusnica izdaje se s rokom važenja oružnog lista, ali ne duljim od 5 godina.

Europska oružna propusnica nije prenosiva, te mora uvijek biti u posjedu osobe kojoj je izdana kada koristi vatreno oružje upisano u europskoj oružnoj propusnici.

Obrazac 9 je svijetloplave boje, pravokutnog je oblika, šestodijelan je i ima pet pregiba sa perforiranim serijskim brojem. Kada je razvijen veličine je 625×148 mm, a kada je presavijen svaki dio veličine je 105×148 mm i ima otisnutih šest stranica. Stranice su označene perforiranim serijskim brojem.

Članak 9.

Građanima se radi sakupljanja oružja kategorije B izdaje odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 10.

Obrazac 10 je tamnoplave boje, veličine je 210×297 mm i označen je serijskim brojem.

Članak 10.

Građanima se izdaje potvrda o prijavljenom oružju kategorije B u svrhu sakupljanja oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 11.

Obrazac 11 ispisuje nadležna policijska uprava/policijska postaja iz sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 11.

Građanima se radi sakupljanja oružja kategorije C izdaje odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 12.

Obrazac 12 je tamnosive boje, veličine je 210×297 mm i označen je serijskim brojem.

Članak 12.

Građanima se izdaje potvrda o prijavljenom oružju kategorije C u svrhu sakupljanja oružja čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 13.

Obrazac 13 ispisuje nadležna policijska uprava/policijska postaja iz sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 13.

Građanima se izdaje potvrda o prijavljenom oružju kategorije C čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 14.

Obrazac 14 ispisuje nadležna policijska uprava/policijska postaja iz sustava za automatsku obradu podataka.

II . OBRASCI ISPRAVA KOJE IZDAJE GRANIČNA POLICIJA NA GRANIČNOM PRIJELAZU

Članak 14.

Državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije koji dolazi u Republiku Hrvatsku u svrhu lova, održavanja sportskih natjecanja ili rekonstrukcije povijesnih događaja, s oružjem kategorije C ili prenosi preko područja Republike Hrvatske lovačko ili sportsko oružje kategorije C za koje posjeduje ispravu o oružju, a nije mu upisano u Europsku oružnu propusnicu, granična policija izdat će odobrenje za unos lovačkog ili sportskog oružja kategorije C u Republiku Hrvatsku u svrhu unosa ili prijenosa preko područja Republike Hrvatske, čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 15.

Državljanin treće zemlje koji dolazi u Republiku Hrvatsku u svrhu lova ili sportskog natjecanja ili prenosi preko područja Republike Hrvatske lovačko ili sportsko oružje kategorije B i C i streljivo, a koje mu nije upisano u putnu ispravu, granična policija izdat će odobrenje za unos lovačkog ili sportskog oružja kategorije B i C i streljiva u Republiku Hrvatsku u svrhu unosa ili o prijenosa oružja kategorije B i C i streljiva preko područja Republike Hrvatske čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 15.

Obrazac 15 ispisuje nadležna postaja granične policije iz sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 15.

Državljaninu države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije ili državljaninu treće zemlje koji unosi/iznosi oružje u/iz Republike Hrvatske u svrhu popravka ili prepravka granična policija izdat će potvrdu o unosu i iznosu oružja u svrhu popravka ili prepravka čiji je izgled i sadržaj propisan na Obrascu 16.

Obrazac16 ispisuje nadležna postaja granične policije iz sustava za automatsku obradu podataka.

Članak 16.

Službenik granične policije će, pored štambilja o ovjeri prelaska državne granice u putnu ispravu državljaninu treće zemlje koji prelazi državnu granicu i koji nosi oružje kategorije B i C i streljivo otisnuti i štambilj koji sadrži oznaku da su oružje i streljivo unijeti u Republiku Hrvatsku, te vrstu unesenog oružja, a pri prvom izlasku stranca iz Republike Hrvatske i iznošenju oružja poništiti će taj štambilj.

Štambilj za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 5 x 3 cm, ostavlja otisak crne boje te sadrži tekst: »ORUŽJE: UNIJETO – TRANZIT« i »Vrsta oružja: ______«.

Policijski službenik otisnut će štambilj iz stavka 1. ovog članka, u putnu ispravu državljanina treće zemlje kojemu je, sukladno zakonskim odredbama, izdano odobrenje za unos lovačkog ili sportskog oružja i streljiva u Republiku Hrvatsku, uz otisak štambilja o ulazu i izlazu iz države.

Prilikom prvog izlaska iz Republike Hrvatske, državljanin države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije dužan je, na graničnom prijelazu, predočiti odobrenje iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika i oružje koje je unio u Republiku Hrvatsku. Policijski službenik oduzet će državljaninu države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije odobrenje iz članka 14. stavak 1. ovog Pravilnika.

Prilikom prvog izlaska iz Republike Hrvatske, državljanin treće zemlje dužan je, na graničnom prijelazu, predočiti odobrenje iz stavka 3. ovog članka i oružje koje je unio u Republiku Hrvatsku. Policijski službenik oduzet će državljaninu treće zemlje odobrenje iz stavka 3. ovog članka i poništit će otisak štambilja za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice u putnoj ispravi.

Postupak propisan stavkom 3., 4. i 5. ovog članka ponavlja se pri svakom unošenju ili iznošenju oružja i streljiva preko državne granice.

III. EVIDENCIJE

Članak 17.

Policijska uprava/policijska postaja na središnjem informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove vodi sljedeće evidencije o:

1. podnijetim zahtjevima i izdanim odobrenjima za nabavu oružja

2. podnijetim zahtjevima za registraciju oružja, registriranom oružju kategorije B, izdanim oružnim listovima i Europskim oružnim propusnicama

3. izdanim potvrdama o prijavljenom oružju kategorije C i prijavljenom oružju kategorije C

4. izdanim odobrenjima za sakupljanje starog oružja i oružju sakupljenom na temelju tog odobrenja

5. izdanim odobrenjima za sakupljanje oružja kategorije B i C i oružju sakupljenom na temelju tih odobrenja

6. onesposobljenom oružju kategorije A, B i C

7. oduzetom, nađenom i predanom oružju

8. ispravama izdanim na temelju međunarodnih ugovora.

Članak 18.

Granična policija na središnjem informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove vodi sljedeće evidencije o:

1. izdanim odobrenjima za unos lovačkog ili sportskog oružja kategorije B i C i streljiva u Republiku Hrvatsku

2. potvrđivanju unosa oružja i streljiva temeljem odobrenja nadležnog tijela te unosa oružja i streljiva koje se može nabaviti bez odobrenja

3. privremeno oduzetom oružju i streljivu na graničnom prijelazu

4. iznosu i unosu oružja kategorije B i C u svrhu popravka i prepravka.

Članak 19.

Građani koji imaju odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B, vode evidenciju o sakupljenom oružju na Obrascu 17.

Građani iz stavka 1. ovog članka evidencije vode u knjigama ili pomoću računala uz obavezu ispisivanja i na papiru (listama).

Ako se evidencije iz stavka 1. ovog članka vode pomoću računala, slobodni se listovi moraju uvezati na kraju kalendarske godine.

Upis u knjigu evidencije iz stavka 1. ovog članka obavlja se kemijskom olovkom. U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi tako da ostane čitljivo, a novi upis unosi iznad precrtanog uz potpis vlasnika oružja.

Nakon prestanka sakupljanja oružja kategorije B, evidencija se predaje policijskoj upravi/policijskoj postaji.

Članak 20.

Građani koji imaju odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C, vode evidenciju o sakupljenom oružju na Obrascu 18.

Građani iz stavka 1. ovog članka evidencije vode u knjigama ili pomoću računala uz obavezu ispisivanja i na papiru (listama).

Ako se evidencije iz stavka 1. ovog članka vode pomoću računala, slobodni se listovi moraju uvezati na kraju kalendarske godine.

Upis u knjigu evidencije iz stavka 1. ovog članka obavlja se kemijskom olovkom. U slučaju pogrešnog upisa ispravak se obavlja precrtavanjem pogrešno upisane riječi tako da ostane čitljivo, a novi upis unosi iznad precrtanog uz potpis vlasnika oružja.

Nakon prestanka sakupljanja oružja kategorije C, evidencija se predaje policijskoj upravi/policijskoj postaji.

Članak 21.

Evidencije propisane člancima 19. i 20. ovog Pravilnika, koje su predane policijskoj upravi/policijskoj postaji zbog prestanka sakupljanja oružja kategorije B i C, čuvaju se u razdoblju do 30 godina nakon uništenja vatrenog oružja ili bitnih dijelova na koje se podaci odnose.

IV. CIJENE OBRAZACA ISPRAVA
O ORUŽJU

Članak 22.

Za obrasce isprava o oružju propisane ovim Pravilnikom plaća se naknada u sljedećem iznosu:

1. Odobrenje za nabavu oružja (Obrazac 2) – 3,00 kn,

2. Oružni list za držanje oružja (Obrazac 7) – 40,00 kn,

3. Oružni list za držanje i nošenje oružja (Obrazac 8) – 40,00 kn,

4. Europska oružna propusnica (Obrazac 9) – 45,00 kn,

5. Odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B (Obrazac 10) – 3,50 kn,

6. Odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C (Obrazac 12) – 3,50 kn,

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Obrasci propisani ovim Pravilnikom, s odgovarajućim sadržajem, (1 do 18) tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine«, broj: 33/08., 155/08., 52/13. i 80/16.) i Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava o oružju (»Narodne novine«, broj: 81/13.).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/140
Urbroj: 511-01-152-19-10
Zagreb, 18. listopada 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 9