Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

NN 103/2019 (28.10.2019.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Hrvatski sabor

2063

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, br. 124/17. i 108/18.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE
2017.
IZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
2018.
INDEKS
123456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA122.060.097.020,35128.473.265.408128.473.265.408128.793.340.376,59100,2
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE646.924.696,62700.851.780700.851.780601.865.548,5285,9

UKUPNI PRIHODI122.707.021.716,97129.174.117.188129.174.117.188129.395.205.925,11
3RASHODI POSLOVANJA122.313.420.466,79127.976.199.064127.973.068.002126.843.245.521,0999,1
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.685.605.090,713.755.477.4813.758.608.5432.743.490.674,0373,1

UKUPNI RASHODI124.999.025.557,50131.731.676.545131.731.676.545129.586.736.195,12

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK-2.292.003.840,53-2.557.559.357-2.557.559.357-191.530.270,017,5


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE
2017.
IZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
2018.
INDEKS
123456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA42.671.809.033,9325.539.478.22625.539.478.22625.678.386.124,30100,5
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA38.926.925.067,8021.499.574.55821.499.574.55821.307.682.953,2099,1

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE2.365.151.360,591.617.019.1861.617.019.1861.617.019.185,66100,0

PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU-3.818.031.486,19-3.099.363.497-3.099.363.497-5.796.192.086,75

NETO FINANCIRANJE2.292.003.840,532.557.559.3572.557.559.357191.530.270,017,5

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00


Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.TEKUĆI PLAN 2018.OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS

123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI122.707.021.716,97129.174.117.188129.174.117.188129.395.205.925,11105,45100,17
6PRIHODI POSLOVANJA122.060.097.020,35128.473.265.408128.473.265.408128.793.340.376,59105,52100,25
61Prihodi od poreza75.243.890.160,3577.365.982.71677.365.982.71678.020.447.387,72103,69100,85
611Porez i prirez na dohodak2.014.588.383,8520.370.62220.370.62220.370.625,881,01100,00
6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada1.482.403.643,01
6112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti193.933.570,61
6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava77.528.316,57
6114Porez i prirez na dohodak od kapitala398.611.597,7520.370.625,885,11
6115Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi78.294.965,41
6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine1.864.383,12
6117Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi-218.048.092,62
612Porez na dobit8.266.568.123,178.420.146.3588.420.146.3588.487.926.086,60102,68100,80
6121Porez na dobit od poduzetnika8.128.426.239,398.329.126.842,24102,47
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge106.848.502,4198.401.743,1292,09
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti31.293.381,3760.397.501,24193,00
614Porezi na robu i usluge64.568.118.527,0168.582.551.38668.582.551.38669.161.155.408,67107,11100,84
6141Porez na dodanu vrijednost47.616.661.426,1151.561.678.559,84108,28
6142Porez na promet193.476.896,724.710.228,852,43
6143Posebni porezi i trošarine15.143.118.292,0615.872.140.790,62104,81
6146Ostali porezi na robu i usluge384.556.877,36402.155.587,21104,58
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću339.887.512,71349.813.818,66102,92
6148Naknade za priređivanje igara na sreću890.417.522,05970.656.423,49109,01
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije382.658.524,15342.735.207342.735.207349.745.924,2491,40102,05
6151Carine i carinske pristojbe382.658.524,15349.745.924,2491,40
616Ostali prihodi od poreza11.956.602,17179.143179.1431.249.342,3310,45697,40
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe-490.044,681.249.342,33-254,94
6163Ostali neraspoređeni prihodi od poreza12.446.646,85
62Doprinosi23.206.071.303,2324.891.357.98824.891.357.98824.907.167.378,43107,33100,06
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje21.170.555.108,6022.760.481.72222.760.481.72222.782.813.423,11107,62100,10
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje21.170.555.108,6022.782.813.423,11107,62
623Doprinosi za zapošljavanje2.035.516.194,632.130.876.2662.130.876.2662.124.353.955,32104,3699,69
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.035.516.194,632.124.353.955,32104,36
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna8.453.039.777,5011.206.032.23311.206.032.23310.718.697.161,04126,8095,65
631Pomoći od inozemnih vlada43.597.680,5011.193.00111.193.00115.964.511,6936,62142,63
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada5.530.130,873.727.180,1667,40
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada38.067.549,6312.237.331,5332,15
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU7.353.806.692,4210.939.897.67610.939.897.6769.968.037.290,71135,5591,12
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija19.007.607,2813.628.388,0671,70
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija9.500.581,184.590.027,1448,31
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU5.907.647.470,645.387.467.058,5191,19
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU1.417.651.033,324.562.351.817,00321,82
633Pomoći iz proračuna48.122.903,9055.001.57455.001.574
6331Tekuće pomoći iz proračuna45.984.554,97
6332Kapitalne pomoći iz proračuna2.138.348,93
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna82.818.846,2164.748.59564.748.59558.574.131,8870,7390,46
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna58.222.650,7337.109.232,1363,74
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna24.596.195,4821.464.899,7587,27
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan32.869.042,0726.461.44726.461.447113.895.887,85346,51430,42
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan21.027.970,0081.576.525,11387,94
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan11.841.072,0732.319.362,74272,94
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.068.670,463.149.6803.149.6803.853.285,12360,57122,34
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.068.670,463.853.285,12360,57
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna890.755.941,94105.580.260105.580.260558.372.053,7962,69528,86
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna814.685.926,91426.862.594,2452,40
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna9.313.941,8938.014.432,24408,15
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava66.739.573,1489.982.755,79134,83
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava16.500,003.512.271,5221.286,49
64Prihodi od imovine3.004.782.950,972.206.068.0842.206.068.0842.260.960.090,9375,25102,49
641Prihodi od financijske imovine1.658.346.196,45935.254.766935.254.7661.142.866.943,0168,92122,20
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima116.233,0210.197,438,77
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju12.917.148,625.253.553,2940,67
6414Prihodi od zateznih kamata273.334.155,68246.609.127,6390,22
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule1.272.021,8185.368.820,236.711,27
6416Prihodi od dividendi156.858.127,87374.503.338,31238,75
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima1.212.734.536,58405.004.739,9133,40
6419Ostali prihodi od financijske imovine1.113.972,8726.117.166,212.344,51
642Prihodi od nefinancijske imovine1.315.499.169,281.239.518.7641.239.518.7641.086.938.382,6082,6387,69
6421Naknade za koncesije829.764.215,03697.981.664,0384,12
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine82.887.502,8796.459.211,77116,37
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine224.530.294,51238.447.485,46106,20
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine15.709,67123.079,50783,46
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine178.301.447,2053.926.941,8430,24
643Prihodi od kamata na dane zajmove30.937.585,2431.294.55431.294.55431.154.765,32100,7099,55
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima14.670.261,2611.870.462,2980,92
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru1.134.952,353.748.167,94330,25
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora359.759,531.619.195,63450,08
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti14.772.612,1013.916.939,4694,21
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada4.449.416.258,724.376.580.8414.376.580.8414.536.444.438,52101,96103,65
651Upravne i administrativne pristojbe462.511.301,79670.478.468670.478.468673.954.235,16145,72100,52
6511Državne upravne i sudske pristojbe260.389.517,08384.287.327,82147,58
6513Ostale upravne pristojbe i naknade67.318.262,6164.088.568,1195,20
6514Ostale pristojbe i naknade134.803.522,10225.578.339,23167,34
652Prihodi po posebnim propisima3.986.904.956,933.706.102.3733.706.102.3733.862.490.203,3696,88104,22
6521Prihodi državne uprave777.222.130,29792.096.057,56101,91
6526Ostali nespomenuti prihodi2.996.380.018,282.853.825.888,6895,24
6527Naknade od financijske imovine774.699,28532.231,1768,70
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom212.528.109,08216.036.025,95101,65
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.421.952.832,431.514.914.1851.514.914.1851.330.609.806,7293,5887,83
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.116.771.652,261.330.771.4051.330.771.4051.145.858.042,97102,6086,10
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe146.461.498,76138.016.983,9594,23
6615Prihodi od pruženih usluga970.310.153,501.007.841.059,02103,87
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna305.181.180,17184.142.780184.142.780184.751.763,7560,54100,33
6631Tekuće donacije198.945.100,77169.158.729,5185,03
6632Kapitalne donacije106.236.079,4015.593.034,2414,68
67Prihodi iz proračuna5.725.972.881,126.380.385.7516.380.385.7516.467.806.201,99112,96101,37
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza5.725.972.881,126.380.385.7516.380.385.7516.467.806.201,99112,96101,37
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza5.725.972.881,126.467.806.201,99112,96
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi554.970.856,03531.943.610531.943.610551.207.911,2499,32103,62
681Kazne i upravne mjere529.246.838,20514.695.769514.695.769525.335.473,7399,26102,07
6811Kazne za carinske prekršaje31.117.472,6948.571.447,92156,09
6812Kazne za devizne prekršaje2.215.314,363.553.776,08160,42
6813Kazne za porezne prekršaje22.838.086,3123.919.978,46104,74
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe163.725,38683.696,15417,59
6815Kazne za prekršaje u prometu332.734.035,37316.605.792,8695,15
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku34.897.568,4135.164.838,22100,77
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima-8.000,00
6818Upravne mjere1.181.603,871.201.078,46101,65
6819Ostale kazne104.107.031,8195.634.865,5891,86
683Ostali prihodi25.724.017,8317.247.84117.247.84125.872.437,51100,58150,00
6831Ostali prihodi25.724.017,8325.872.437,51100,58


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.TEKUĆI PLAN 2018.OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS

123456=5/2*1007=5/4*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE646.924.696,62700.851.780700.851.780601.865.548,5293,0385,88
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine62.131.606,2982.569.75182.569.75193.928.901,85151,18113,76
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava62.019.666,5382.355.26382.355.26393.798.617,20151,24113,90
7111Zemljište62.019.666,5393.798.617,20151,24
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine111.939,76214.488214.488130.284,65116,3960,74
7124Ostala prava111.939,76130.284,65116,39
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine456.618.755,12429.198.713429.198.713401.824.490,8988,0093,62
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata438.126.593,64395.815.223395.815.223399.244.753,6191,13100,87
7211Stambeni objekti332.522.598,27341.707.451,79102,76
7212Poslovni objekti105.603.995,3757.537.301,8254,48
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme15.746.484,3231.220.25731.220.257508.765,593,231,63
7221Uredska oprema i namještaj69.103,87151.274,62218,91
7222Komunikacijska oprema32,504.518,7513.903,85
7223Oprema za održavanje i zaštitu13.000,00
7224Medicinska i laboratorijska oprema23.750,00
7226Sportska i glazbena oprema3.000,00
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene587.287,95316.222,2253,84
7228Vojna oprema15.087.060,00
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava2.521.642,511.926.0751.926.0751.684.327,8966,7987,45
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2.411.142,511.524.443,8163,22
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu110.500,00159.884,08144,69
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada224.034,65228.158228.158378.482,80168,94165,89
7252Osnovno stado224.034,65378.482,80168,94
726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine9.0009.0008.161,0090,68
7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina8.161,00
73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti16.568,10
731Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti16.568,10
7311Plemeniti metali i drago kamenje16.568,10
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine128.174.335,21189.083.316189.083.316106.095.587,6882,7756,11
741Prihodi od prodaje zaliha128.174.335,21189.083.316189.083.316106.095.587,6882,7756,11
7411Strateške zalihe128.174.335,21106.095.587,6882,77


RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI124.999.025.557,50131.731.676.545131.731.676.545129.586.736.195,12103,6798,37
3RASHODI POSLOVANJA122.313.420.466,79127.976.199.064127.973.068.002126.843.245.521,09103,7099,12
31Rashodi za zaposlene26.733.984.659,5928.288.685.39428.190.595.67528.112.802.532,28105,1699,72
311Plaće (Bruto)21.769.461.296,6223.089.559.58123.021.897.57822.974.793.557,80105,5499,80
3111Plaće za redovan rad21.319.414.292,0422.435.446.185,47105,23
3112Plaće u naravi16.035.580,3613.859.239,9686,43
3113Plaće za prekovremeni rad211.786.714,45287.372.442,34135,69
3114Plaće za posebne uvjete rada222.224.709,77238.115.690,03107,15
312Ostali rashodi za zaposlene987.975.511,351.014.373.617996.036.7001.001.166.781,58101,34100,52
3121Ostali rashodi za zaposlene987.975.511,351.001.166.781,58101,34
313Doprinosi na plaće3.976.547.851,624.184.752.1964.172.661.3974.136.842.192,90104,0399,14
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje333.177.295,80333.749.943,12100,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.281.623.517,113.425.870.165,04104,40
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti361.747.038,71377.222.084,74104,28
32Materijalni rashodi12.857.873.218,5613.356.086.41313.338.198.60413.103.988.574,20101,9198,24
321Naknade troškova zaposlenima1.110.930.447,761.413.001.4531.416.115.1931.369.634.017,50123,2996,72
3211Službena putovanja283.833.224,31304.775.577,56107,38
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život759.868.270,23985.588.114,31129,71
3213Stručno usavršavanje zaposlenika50.941.518,9161.944.839,96121,60
3214Ostale naknade troškova zaposlenima16.287.434,3117.325.485,67106,37
322Rashodi za materijal i energiju4.872.815.299,784.528.264.4584.523.390.5574.891.379.033,18100,38108,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi242.553.208,90259.743.040,00107,09
3222Materijal i sirovine3.529.957.883,513.359.077.615,1395,16
3223Energija685.682.856,37753.223.221,24109,85
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje144.764.964,69168.353.385,54116,29
3225Sitni inventar i autogume49.504.142,5554.173.444,47109,43
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu61.614.478,4038.328.442,7062,21
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća158.737.765,36258.479.884,10162,83
323Rashodi za usluge6.017.865.726,166.344.122.6846.319.663.5685.853.095.769,9597,2692,62
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza449.051.986,60454.957.608,91101,32
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja904.928.576,27940.941.452,43103,98
3233Usluge promidžbe i informiranja145.493.221,25182.022.776,57125,11
3234Komunalne usluge276.363.399,91282.786.165,56102,32
3235Zakupnine i najamnine780.425.460,60784.406.428,04100,51
3236Zdravstvene i veterinarske usluge378.642.054,07387.629.089,54102,37
3237Intelektualne i osobne usluge1.108.109.786,481.069.777.450,1096,54
3238Računalne usluge780.564.669,49552.040.064,1270,72
3239Ostale usluge1.194.286.571,491.198.534.734,68100,36
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa62.266.081,6792.531.04091.758.91369.373.064,16111,4175,60
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa62.266.081,6769.373.064,16111,41
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja793.995.663,19978.166.778987.270.373920.506.689,41115,9393,24
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično49.450.894,9253.641.834,67108,47
3292Premije osiguranja70.704.310,3972.808.862,65102,98
3293Reprezentacija50.411.786,8359.225.800,41117,48
3294Članarine i norme238.059.396,52253.273.259,45106,39
3295Pristojbe i naknade131.690.694,7266.149.861,4250,23
3296Troškovi sudskih postupaka86.959.683,0672.430.795,8683,29
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja166.718.896,75342.976.274,95205,72
34Financijski rashodi9.727.726.943,889.260.367.8269.266.603.9559.208.872.256,7494,6799,38
341Kamate za izdane vrijednosne papire8.337.895.030,118.075.839.4958.067.154.0178.064.736.187,8496,7299,97
3411Kamate za izdane trezorske zapise260.854.549,9075.771.492,0329,05
3413Kamate za izdane obveznice8.077.040.480,217.988.964.695,8198,91
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.020.544.039,56768.117.382768.110.332745.669.747,2973,0797,08
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada168.526.822,87173.409.087,39102,90
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru127.162.084,9786.676.824,9268,16
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora724.851.151,79485.578.877,0166,99
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora3.979,934.957,97124,57
343Ostali financijski rashodi369.287.874,21416.410.949431.339.606398.466.321,61107,9092,38
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa90.894.066,25185.810.543,39204,43
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule7.302.892,576.511.662,2789,17
3433Zatezne kamate36.708.641,09115.208.500,78313,85
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi234.382.274,3090.935.615,1738,80
35Subvencije6.019.683.609,546.677.048.9626.692.649.0876.635.625.525,19110,2399,15
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru904.215.572,601.410.671.8771.408.845.8771.405.440.566,03155,4399,76
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru27.142,86141.128,00519,95
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru904.188.429,741.405.299.438,03155,42
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.572.138.637,672.232.015.6272.242.942.2102.169.274.637,9584,3496,72
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora543.386,86859.121,35158,10
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora1.129.385.348,86878.430.631,7977,78
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.442.209.901,951.289.984.884,8189,45
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava2.543.329.399,273.034.361.4583.040.861.0003.060.910.321,21120,35100,66
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava2.543.329.399,273.060.910.321,21120,35
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.086.755.226,7715.756.436.50815.843.224.33115.251.732.995,18101,0996,27
361Pomoći inozemnim vladama70.340.167,8681.535.39880.405.39888.808.164,14126,26110,45
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama60.141.027,7381.350.756,08135,27
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama10.199.140,137.457.408,0673,12
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.161.085.366,743.340.278.0713.315.247.5083.307.330.541,06104,6399,76
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.161.085.366,743.307.330.541,06104,63
363Pomoći unutar općeg proračuna9.338.865.164,508.693.919.7998.628.106.3388.497.262.953,6390,9998,48
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna6.573.991.292,635.409.231.270,5982,28
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna2.764.873.871,873.088.031.683,04111,69
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna326.143.451,59472.419.392506.286.477471.241.400,86144,4993,08
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna170.401.207,69283.960.231,00166,64
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna155.742.243,90187.281.169,86120,25
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.196.992.029,302.596.920.5642.597.339.5642.228.066.394,40186,1485,78
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava289.467.557,67582.473.533,53201,22
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava907.524.471,631.645.592.860,87181,33
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna993.329.046,78571.363.284715.839.046659.023.541,0966,3492,06
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna894.529.401,41510.046.655,9457,02
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna16.914.001,5742.877.723,60253,50
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava77.392.333,6097.898.540,96126,50
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava4.493.310,208.200.620,59182,51
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade45.848.999.894,6147.766.497.35647.759.049.20547.769.032.577,04104,19100,02
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja33.395.067.530,4734.537.117.30434.541.191.35634.524.849.224,60103,3899,95
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora33.262.769.533,3034.413.422.299,19103,46
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora1.667.877,562.491.452,70149,38
3713Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru772,16
3714Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru7.650,006.219,7481,30
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava130.622.469,61108.928.480,8183,39
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna12.453.932.364,1413.229.380.05213.217.857.84913.244.183.352,44106,35100,20
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu11.939.676.258,2812.723.754.393,93106,57
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi464.869.475,67446.088.126,0695,96
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava49.386.630,1974.340.832,45150,53
38Ostali rashodi6.038.396.913,846.871.076.6056.882.747.1456.761.191.060,46111,9798,23
381Tekuće donacije1.951.687.623,632.290.160.7242.282.073.5172.213.331.340,19113,4196,99
3811Tekuće donacije u novcu1.744.533.234,131.886.063.664,94108,11
3812Tekuće donacije u naravi751.363,33215.781,7328,72
3813Tekuće donacije iz EU sredstava206.403.026,17327.051.893,52158,45
382Kapitalne donacije356.362.917,96613.693.200610.101.597629.692.171,11176,70103,21
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama234.376.527,65260.246.613,84111,04
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima94.196.930,9688.505.234,7793,96
3823Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav27.789.459,35280.940.322,501.010,96
383Kazne, penali i naknade štete430.356.215,79302.775.000317.417.500307.037.782,3871,3596,73
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama234.203.099,2271.207.148,6330,40
3832Penali, ležarine i drugo300,00
3833Naknade šteta zaposlenicima20.919.081,0431.902.172,74152,50
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta174.964.013,33203.578.994,86116,35
3835Ostale kazne270.022,20349.166,15129,31
385Izvanredni rashodi80.000.00076.000.000
386Kapitalne pomoći3.299.990.156,463.584.447.6813.597.154.5313.611.129.766,78109,43100,39
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru1.607.767.819,221.090.167.876,7767,81
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora67.463.255,15172.798.742,22256,14
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima108.601.282,77177.901.789,82163,81
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava1.516.157.799,322.170.261.357,97143,14
4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.685.605.090,713.755.477.4813.758.608.5432.743.490.674,03102,1672,99
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine174.712.741,14198.350.432198.317.829146.081.605,2083,6173,66
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva11.749.378,3319.367.35119.367.35114.841.529,94126,3276,63
4111Zemljište11.749.378,3314.841.529,94126,32
412Nematerijalna imovina162.963.362,81178.983.081178.950.478131.240.075,2680,5373,34
4122Koncesije107.040,46433.642,19405,12
4123Licence131.185.650,4675.234.020,8657,35
4124Ostala prava25.999.381,3936.426.379,73140,10
4126Ostala nematerijalna imovina5.671.290,5019.146.032,48337,60
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.201.765.675,552.946.257.1282.950.165.7462.130.228.193,7896,7572,21
421Građevinski objekti667.793.000,30918.837.785929.741.194797.500.084,68119,4285,78
4211Stambeni objekti167.641.113,69126.182.648,4975,27
4212Poslovni objekti473.588.137,36630.374.286,57133,11
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti2.710.767,495.420.416,82199,96
4214Ostali građevinski objekti23.852.981,7635.522.732,80148,92
422Postrojenja i oprema1.346.280.472,731.570.541.9661.564.924.422964.780.968,8271,6661,65
4221Uredska oprema i namještaj353.094.939,94257.066.552,8772,80
4222Komunikacijska oprema104.755.407,3441.515.276,6539,63
4223Oprema za održavanje i zaštitu163.174.546,4040.140.809,6824,60
4224Medicinska i laboratorijska oprema268.052.181,72334.801.929,92124,90
4225Instrumenti, uređaji i strojevi30.440.612,2957.265.942,10188,12
4226Sportska i glazbena oprema7.305.005,093.919.190,1153,65
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene40.474.497,2335.084.010,0286,68
4228Vojna oprema378.983.282,72194.987.257,4751,45
423Prijevozna sredstva84.557.919,58209.335.048208.838.114179.173.922,96211,8985,80
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu61.264.952,28113.797.958,80185,75
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu23.292.967,3019.656.193,8684,39
4234Prijevozna sredstva u zračnom prometu45.719.770,30
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti18.434.159,1615.572.57015.572.57013.560.274,0873,5687,08
4241Knjige13.802.443,929.358.649,9667,80
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)195.375,04229.257,32117,34
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti527.876,372.745.183,07520,04
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti3.908.463,831.227.183,7331,40
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado206.395,40552.804552.804936.472,82453,73169,40
4251Višegodišnji nasadi13.095,40506.928,843.871,05
4252Osnovno stado193.300,00429.543,98222,22
426Nematerijalna proizvedena imovina84.493.728,38231.416.955230.536.642174.276.470,42206,2675,60
4262Ulaganja u računalne programe76.251.054,92166.383.661,81218,21
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela2.869.103,402.195.198,1376,51
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina5.373.570,065.697.610,48106,03
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti2.340.919,983.111.6553.110.6551.325.595,6856,6342,61
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti2.340.919,983.111.6553.110.6551.325.595,6856,6342,61
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti2.340.919,981.325.595,6856,63
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine126.249.944,55245.796.859240.046.859165.746.217,44131,2869,05
441Rashodi za nabavu zaliha126.249.944,55245.796.859240.046.859165.746.217,44131,2869,05
4411Strateške zalihe126.249.944,55165.746.217,44131,28
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini180.535.809,49361.961.407366.967.454300.109.061,93166,2381,78
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima174.584.617,16347.427.178352.433.225291.533.977,24166,9982,72
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima174.584.617,16291.533.977,24166,99
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.204.698,997.810.2367.810.2364.266.910,19101,4854,63
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi4.204.698,994.266.910,19101,48
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima801.148,742.717.4792.717.4791.602.225,33199,9958,96
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima801.148,741.602.225,33199,99
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu945.344,604.006.5144.006.5142.705.949,17286,2467,54
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu945.344,602.705.949,17286,24
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu945.344,604.006.5144.006.5142.705.949,17286,2467,54
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu945.344,602.705.949,17286,24


PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN 2018.TEKUĆI PLAN 2018.OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI122.707.021.716,97129.174.117.188129.174.117.188129.395.205.925,11105,45100,17
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI77.923.497.043,8780.824.567.55080.824.567.55081.659.275.373,43104,79101,03
11Opći prihodi i primici77.923.497.043,8780.824.567.55080.824.567.55081.659.275.373,43104,79101,03
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA23.206.071.303,2324.891.357.98824.891.357.98824.907.167.378,43107,33100,06
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje21.170.555.108,6022.760.481.72222.760.481.72222.782.813.423,11107,62100,10
23Doprinosi za zapošljavanje2.035.516.194,632.130.876.2662.130.876.2662.124.353.955,32104,3699,69
3VLASTITI PRIHODI1.128.399.638,561.346.724.1271.346.724.1271.152.997.144,93102,1885,61
31Vlastiti prihodi1.128.399.638,561.346.724.1271.346.724.1271.152.997.144,93102,1885,61
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE11.422.845.499,8810.463.114.57510.463.114.57510.614.346.373,8592,92101,45
41Prihodi od igara na sreću462.528.157,83460.564.879460.564.879505.858.197,21109,37109,83
42Prihodi od spomeničke rente29.254.044,0140.000.00040.000.00038.314.819,96130,9795,79
43Ostali prihodi za posebne namjene10.931.063.298,049.962.549.6969.962.549.69610.070.173.356,6892,12101,08
5POMOĆI8.453.035.690,4711.206.032.23311.206.032.23310.718.700.636,63126,8095,65
51Pomoći EU549.831.733,78535.990.654535.990.654448.049.147,6181,4983,59
52Ostale pomoći1.052.039.120,35284.843.158284.843.158762.725.667,1572,50267,77
53Inozemne darovnice7.877.409,5927.040.00027.040.0006.156.093,9778,1522,77
55Refundacije iz pomoći EU1.587.446.422,692.121.119.0202.121.119.0201.865.528.341,82117,5287,95
56Fondovi EU5.055.778.651,558.140.715.3148.140.715.3147.551.134.451,62149,3692,76
57Ostali programi EU200.062.352,5196.324.08796.324.08785.106.934,4642,5488,35
6DONACIJE305.181.180,17184.142.780184.142.780184.751.763,7560,54100,33
61Donacije301.523.102,28179.642.668179.642.668182.173.354,7760,42101,41
63Inozemne donacije3.658.077,894.500.1124.500.1122.578.408,9870,4957,30
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA267.991.360,79258.177.935258.177.935157.967.254,0958,9461,19
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja267.991.360,79258.177.935258.177.935157.967.254,0958,9461,19
RASHODI124.999.025.557,50131.731.676.545131.731.676.545129.586.736.195,12103,6798,37
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI82.960.132.835,8583.633.080.04583.660.529.57582.327.712.383,3899,2498,41
11Opći prihodi i primici81.071.422.387,9681.577.191.67781.608.591.20780.480.314.255,2799,2798,62
12Sredstva učešća za pomoći1.822.582.515,221.972.545.6971.972.595.6971.829.981.048,12100,4192,77
13Sredstva učešća za zajmove27.649.312,993.342.6713.342.6713.252.460,0611,7697,30
14Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata239.353,25
15Proračunska pričuva38.239.266,4380.000.00076.000.00014.164.619,9337,0418,64
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA22.893.740.307,8924.588.731.72224.562.213.67024.491.303.747,14106,9899,71
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje21.087.078.907,2822.760.481.72222.760.481.72222.782.813.423,11108,04100,10
23Doprinosi za zapošljavanje1.806.661.400,611.828.250.0001.801.731.9481.708.490.324,0394,5794,82
3VLASTITI PRIHODI1.127.265.428,631.334.466.1271.334.466.1271.099.179.112,3697,5182,37
31Vlastiti prihodi1.127.265.428,631.334.466.1271.334.466.1271.099.179.112,3697,5182,37
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE9.467.891.801,0610.456.470.70310.456.470.70310.466.689.023,42110,55100,10
41Prihodi od igara na sreću435.424.897,54460.564.879460.564.879449.123.997,68103,1597,52
42Prihodi od spomeničke rente28.785.522,0140.000.00040.000.00039.475.474,45137,1498,69
43Ostali prihodi za posebne namjene9.003.681.381,519.955.905.8249.955.905.8249.978.089.551,29110,82100,22
5POMOĆI8.024.374.823,8610.839.282.23310.839.282.23310.474.912.072,00130,5496,64
51Pomoći EU539.657.224,86535.990.654535.990.654500.635.749,8492,7793,40
52Ostale pomoći1.041.477.552,55284.843.158284.843.158625.339.283,8960,04219,54
53Inozemne darovnice11.046.595,4227.040.00027.040.0007.001.792,1763,3825,89
55Refundacije iz pomoći EU1.729.591.057,482.121.119.0202.121.119.0202.090.017.666,91120,8498,53
56Fondovi EU4.502.540.041,047.773.965.3147.773.965.3147.166.810.644,73159,1792,19
57Ostali programi EU200.062.352,5196.324.08796.324.08785.106.934,4642,5488,35
6DONACIJE289.432.156,14184.142.780184.142.780174.868.498,2760,4294,96
61Donacije284.285.753,09179.642.668179.642.668171.308.109,9660,2695,36
63Inozemne donacije5.146.403,054.500.1124.500.1123.560.388,3169,1879,12
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA140.577.428,17250.177.935250.177.935119.577.381,6685,0647,80
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja140.577.428,17250.177.935250.177.935119.577.381,6685,0647,80
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA95.610.775,90445.325.000444.393.522432.493.976,89452,3597,32
81Namjenski primici od zaduživanja26.679.354,93410.767.157410.767.157402.408.412,181.508,3197,97
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije9.844.635,52
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja59.086.785,4534.557.84333.626.36530.085.564,7150,9289,47


RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI124.999.025.557,50131.731.676.545131.731.676.545129.586.736.195,12103,6798,37
01Opće javne usluge18.639.806.867,8017.828.065.79317.702.106.71817.275.527.611,1592,6897,59
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi6.555.330.944,097.255.305.8317.170.234.1586.926.924.166,44105,6796,61
013Opće usluge360.018.762,48452.224.239446.705.975399.462.491,93110,9689,42
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge805.736.091,92955.577.893941.217.733874.392.127,05108,5292,90
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane71.721.167,2486.212.06786.088.56782.363.133,36114,8495,67
017Transakcije vezane za javni dug9.485.261.878,418.898.745.7638.886.860.2858.857.981.706,4193,3999,68
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina1.361.738.023,66180.000.000171.000.000134.403.985,969,8778,60
02Obrana4.439.029.635,374.815.494.2554.815.494.2554.352.491.452,0998,0590,39
021Vojna obrana4.334.375.204,834.645.391.2704.643.826.9974.186.351.921,8296,5890,15
023Inozemna vojna pomoć104.654.430,54170.102.985171.667.258166.139.530,27158,7596,78
03Javni red i sigurnost7.853.663.002,248.614.479.3668.605.523.6168.535.651.903,30108,6899,19
031Usluge policije4.492.633.165,234.667.522.7954.679.227.7954.682.644.657,34104,23100,07
032Usluge protupožarne zaštite380.373.246,82418.629.832412.524.832398.694.062,68104,8296,65
033Sudovi1.640.708.452,761.711.602.4601.706.361.3351.670.750.783,49101,8397,91
034Zatvori516.673.046,81541.112.920538.159.120540.136.506,29104,54100,37
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani823.275.090,621.275.611.3591.269.250.5341.243.425.893,50151,0397,97
04Ekonomski poslovi15.215.251.267,3817.544.133.63817.531.387.46716.823.392.762,06110,5795,96
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad837.175.654,461.017.669.9451.010.589.669936.373.063,12111,8592,66
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov5.758.480.959,556.730.916.6136.735.697.0856.763.354.326,49117,45100,41
043Gorivo i energija238.554.262,96
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo555.119.143,83246.734.098247.734.098206.589.406,7137,2283,39
045Promet6.341.382.050,226.798.932.8846.798.643.8846.441.743.969,50101,5894,75
046Komunikacije87.705.180,5387.140.00087.608.00087.044.682,2699,2599,36
047Ostale industrije177.156.991,52289.478.718290.416.218274.228.791,19154,7994,43
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi107.637.058,72557.826.134552.072.134426.094.931,16395,8677,18
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani1.112.039.965,591.815.435.2461.808.626.3791.687.963.591,63151,7993,33
05Zaštita okoliša758.692.940,891.078.366.3361.074.487.126825.922.728,34108,8676,87
052Gospodarenje otpadnim vodama10.000.000,005.000.0005.000.0005.000.000,0050,00100,00
053Smanjenje zagađivanja13.251.507,5714.432.28814.277.57813.120.988,0699,0291,90
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika561.175.827,24818.369.914818.123.914588.486.540,51104,8771,93
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša45.694.597,8339.824.87938.908.87936.283.950,4879,4193,25
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani128.571.008,25200.739.255198.176.755183.031.249,29142,3692,36
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice1.716.756.914,202.087.031.5932.086.714.4602.006.475.165,84116,8896,15
061Razvoj stanovanja292.788.123,48405.259.062401.030.075353.518.265,77120,7488,15
062Razvoj zajednice819.074.558,961.279.560.0581.283.276.8871.290.477.333,64157,55100,56
063Opskrba vodom604.894.231,76402.212.473402.407.498362.479.566,4359,9290,08
07Zdravstvo12.370.883.936,3411.984.153.29112.158.695.61112.517.969.486,39101,19102,95
072Službe za vanjske pacijente18.605.335,1825.337.77025.147.41021.089.644,72113,3583,86
073Bolničke službe7.542.401.392,237.334.658.3377.333.351.5377.699.249.496,47102,08104,99
074Službe javnog zdravstva67.634.334,28144.305.794144.219.994173.744.241,64256,89120,47
075Istraživanje i razvoj zdravstva50.844.537,3844.461.41443.531.08939.454.043,4977,6090,63
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani4.691.398.337,274.435.389.9764.612.445.5814.584.432.060,0797,7299,39
08Rekreacija, kultura i religija2.032.359.439,562.335.812.2232.355.775.5552.271.766.171,72111,7896,43
081Službe rekreacije i sporta261.110.764,96291.624.557291.624.557292.707.650,82112,10100,37
082Službe kulture1.304.528.718,791.548.798.1531.568.964.4851.502.889.919,69115,2195,79
083Službe emitiranja i izdavanja150.093,89202.000202.000121.532,5080,9760,16
084Religijske i druge službe zajednice454.574.953,85476.740.313476.537.313461.292.690,73101,4896,80
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje11.994.908,0718.447.20018.447.20014.754.377,98123,0179,98
09Obrazovanje14.248.343.740,8015.206.037.44615.208.860.53914.957.095.976,78104,9798,34
091Predškolsko i osnovno obrazovanje4.955.980.702,975.212.720.9945.220.082.8735.217.105.679,01105,2799,94
092Srednjoškolsko obrazovanje2.968.795.473,373.084.101.2523.062.231.0713.048.761.966,57102,6999,56
094Visoka naobrazba4.432.416.337,134.763.321.2664.792.641.4454.650.517.762,79104,9297,03
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju193.252.511,32337.549.440334.589.975302.813.542,33156,6990,50
096Dodatne usluge u obrazovanju206.098.837,83197.229.900195.343.400194.958.671,2794,5999,80
097Istraživanje i razvoj obrazovanja1.466.063.695,761.575.570.8561.568.730.0951.512.234.831,11103,1596,40
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane25.736.182,4235.543.73835.241.68030.703.523,70119,3087,12
10Socijalna zaštita47.724.237.812,9250.238.102.60450.192.631.19850.020.442.937,45104,8199,66
101Bolest i invaliditet10.050.289.817,5810.599.077.96110.593.051.48910.586.337.241,88105,3399,94
102Starost24.853.959.292,5425.963.604.17625.999.634.17626.055.696.678,56104,84100,22
103Slijednici4.930.357.107,555.047.000.0005.042.286.0525.042.090.627,06102,27100,00
104Obitelj i djeca3.268.841.017,653.568.138.6583.548.983.5153.511.945.905,68107,4498,96
105Nezaposlenost1.971.378.722,272.294.980.2502.269.703.1982.105.693.395,28106,8192,77
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s1.357.573.576,291.455.331.9931.444.202.9931.468.760.993,98108,19101,70
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite40.166.114,1151.628.00050.316.20945.404.259,17113,0490,24
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane1.251.672.164,931.258.341.5661.244.453.5661.204.513.835,8496,2396,79


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS

123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE2.292.003.840,532.557.559.3572.557.559.357191.530.270,018,367,49
Prijenos depozita iz prethodne godine2.365.151.360,591.617.019.1861.617.019.1861.617.019.185,6668,37100,00
Prijenos depozita u narednu godinu-3.818.031.486,19-3.099.363.497-3.099.363.497-5.796.192.086,75151,81187,01
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA42.671.809.033,9325.539.478.22625.539.478.22625.678.386.124,3060,18100,54
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova589.091.961,09503.816.646503.816.6461.164.707.607,54197,71231,18
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima104.267.620,58132.270.800132.270.800134.909.364,16129,39101,99
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu104.267.620,58134.909.364,16129,39
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru143.414.163,314.700.0004.700.0001.615.694,401,1334,38
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru143.414.163,311.615.694,401,13
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora101.464.711,8774.317.68074.317.68079.807.622,5178,66107,39
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora97.243.033,8672.354.555,2274,41
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima4.221.678,017.453.067,29176,54
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti200.323.465,33292.528.166292.528.166322.443.856,47160,96110,23
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.030.262,554.276.110,73106,10
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima879.079,521.316.627,10149,77
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima1.803.295,031.751.124,8997,11
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna193.610.828,23315.099.993,75162,75
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa39.622.000,00625.931.070,001.579,76
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni38.000.000,00624.610.840,001.643,71
8183Primici od povrata jamčevnih pologa1.622.000,001.320.230,0081,40
82Primici od izdanih vrijednosnih papira36.235.876.500,0217.431.190.00017.431.190.00017.719.371.146,1348,90101,65
821Trezorski zapisi1.400.000.0001.400.000.0001.688.181.146,13120,58
822Obveznice36.235.876.500,0216.031.190.00016.031.190.00016.031.190.000,0044,24100,00
8221Obveznice – tuzemne17.300.000.000,0110.500.000.000,0060,69
8222Obveznice – inozemne18.935.876.500,015.531.190.000,0029,21
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici116.869.708,34314.565.465314.565.465120.106.163,56102,7738,18
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.237.592,94300.432.480300.432.480105.973.178,76498,9935,27
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.237.592,94105.973.178,76498,99
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora95.632.115,4014.132.98514.132.98514.132.984,8014,78100,00
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora95.632.115,4014.132.984,8014,78
84Primici od zaduživanja5.729.970.864,487.289.906.1157.289.906.1156.674.201.207,07116,4891,55
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.718.822.582,39234.554.895234.554.895192.566.820,1211,2082,10
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija149.509.382,39192.566.820,12128,80
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU1.569.313.200,000,00
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru987.053.418,092.019.044.2182.019.044.2181.016.788.737,72103,0150,36
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru950.000.000,001.016.788.737,72107,03
8424Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru37.053.418,090,00
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.024.094.864,005.036.307.0025.036.307.0025.464.845.649,23180,71108,51
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.024.094.864,005.464.845.649,23180,71
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA38.926.925.067,8021.499.574.55821.499.574.55821.307.682.953,2054,7499,11
51Izdaci za dane zajmove11.849.830.261,163.635.572.7583.635.460.4063.448.468.463,2229,1094,86
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima109.462.945,25143.000.000143.000.00063.298.106,5057,8344,26
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu109.462.945,2563.298.106,5057,83
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru38.000.00038.000.00038.000.000,00100,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru38.000.000,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru5.967.948.374,362.866.500.0002.866.500.0002.749.679.758,0246,0795,92
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru5.967.948.374,362.749.679.758,0246,07
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora654.021.335,37464.042.758463.930.406476.461.764,2372,85102,70
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora556.014.003,33413.279.343,6174,33
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima98.007.332,0463.182.420,6264,47
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.983.868.556,1846.500.00046.500.00042.208.604,471,0690,77
5172Dani zajmovi županijskim proračunima7.929.069,17724.494,009,14
5173Dani zajmovi gradskim proračunima1.725.600,8610.174,470,59
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna3.974.213.886,1541.473.936,001,04
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe1.134.529.050,0077.530.00077.530.00078.820.230,006,95101,66
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni1.132.907.050,0077.500.000,006,84
5183Izdaci za jamčevne pologe1.622.000,001.320.230,0081,40
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici494.292.750,18768.054.278768.184.278718.790.575,85145,4293,57
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru58.041.115,55114.100.000114.100.00064.719.962,06111,5156,72
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0050.000.000,00100,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru8.041.115,5514.719.962,06183,06
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000450.000.000450.000.000,00100,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora426.886.683,58195.421.304195.551.304195.537.640,3545,8199,99
5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora36.500.000,000,00
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija390.386.683,58195.537.640,3550,09
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora9.364.951,058.532.9748.532.9748.532.973,4491,12100,00
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora9.364.951,058.532.973,4491,12
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova8.553.777.375,985.554.805.0225.554.787.3745.590.656.414,1365,36100,65
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada753.681.295,27848.560.967848.560.967835.323.607,04110,8398,44
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija574.525.187,42622.948.199,40108,43
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU178.875.976,93212.100.962,75118,57
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU280.130,92274.444,8997,97
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.398.130.658,93500.014.844500.014.844512.290.010,7936,64102,45
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.398.130.658,93502.609.815,1435,95
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.680.195,65
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.401.965.421,784.142.329.8734.142.312.2254.179.143.458,6665,28100,89
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5.821.930.332,094.165.151.303,1171,54
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora82.732.154,15336.202,970,41
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija497.302.935,5413.655.952,582,75
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti63.899.33863.899.33863.899.337,64100,00
5476Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna63.899.337,64
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire18.029.024.680,4811.541.142.50011.541.142.50011.549.767.500,0064,06100,07
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise4.711.176,170,00
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji4.711.176,170,00
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice18.024.313.504,3111.541.142.50011.541.142.50011.549.767.500,0064,08100,07
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji9.500.000.000,006.000.000.000,0063,16
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu8.524.313.504,315.549.767.500,0065,11


RAČUN FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU – ANALITIKA

NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE
2017.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
2018.
INDEKS
12345=4/3*100
NETO FINANCIRANJE2.292.003.840,53191.530.270,018,36
       
Prijenos depozita iz prethodne godine2.365.151.360,591.617.019.185,6668,37
Prijenos depozita u narednu godinu-3.818.031.486,19-5.796.192.086,75151,81
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA42.671.809.033,9325.678.386.124,3060,18
       
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita589.091.961,091.164.707.607,54197,71
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima104.267.620,58134.909.364,16129,39
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu104.267.620,58134.909.364,16129,39
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru143.414.163,311.615.694,401,13
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni143.414.163,311.615.694,401,13
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora101.464.711,8779.807.622,5178,66
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora97.243.033,8672.354.555,2274,41
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima4.221.678,017.453.067,29176,54
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti200.323.465,33322.443.856,47160,96
8171Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni0,000,00
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima4.030.262,554.276.110,73106,10
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni879.079,521.316.627,10149,77
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni1.803.295,031.751.124,8997,11
8176Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna193.610.828,23315.099.993,75162,75
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa39.622.000,00625.931.070,001.579,76
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni38.000.000,00624.610.840,001.643,71
8183Primici od povrata jamčevnih pologa1.622.000,001.320.230,0081,40
82Primici od prodaje vrijednosnih papira36.235.876.500,0217.719.371.146,1348,90
821Trezorski zapisi (neto)0,001.688.181.146,130,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni1.688.181.146,130,00
822Obveznice36.235.876.500,0216.031.190.000,0044,24
8221Obveznice tuzemne17.300.000.000,0110.500.000.000,0060,69
8222Obveznice inozemne18.935.876.500,015.531.190.000,0029,21
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici116.869.708,34120.106.163,56102,77
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.237.592,94105.973.178,76498,99
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru21.237.592,94105.973.178,76498,99
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS95.632.115,4014.132.984,8014,78
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.95.632.115,4014.132.984,8014,78
84Primici od zaduživanja5.729.970.864,486.674.201.207,07116,48
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada1.718.822.582,39192.566.820,1211,20
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija149.509.382,39192.566.820,12128,80
Zajmovi Svjetske banke
84132012607705Zajam za projekt integracije u EU Natura 20008.260.454,450,000,00
84132013207625 11005Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 808616.321.689,848.771.184,9153,74
841320135080052. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 8258027.789.116,5018.208.047,4065,52
84132013702506Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 8365055.436.100,000,00
84132014002506Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 842606.247.333,500,000,00
84132014204990 05110Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180577.334,030,000,00
841320144Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog20.344.377,8768.677.551,81337,58
Ukupno Svjetska banka79.540.306,19151.092.884,12189,96
       
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041307705Projekt zaštite od poplava CEB 184569.969.076,2041.473.936,0059,27
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe69.969.076,2041.473.936,0059,27
       
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU1.569.313.200,000,000,00
Zajmovi Europske investicijske banke
84142020602506Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 843951.569.313.200,000,000,00
Ukupno Europska investicijska banka1.569.313.200,000,000,00
       
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru987.053.418,091.016.788.737,72103,01
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)950.000.000,001.016.788.737,72107,03
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru37.053.418,090,000,00
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.024.094.864,005.464.845.649,23180,71
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)3.024.094.864,005.464.845.649,23180,71
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA38.926.925.067,8021.307.682.953,2054,74
51Izdaci za dane zajmove i depozite11.849.830.261,163.448.468.463,2229,10
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima109.462.945,2563.298.106,5057,83
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu109.462.945,2563.298.106,5057,83
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata55.101.273,1553.382.628,2996,88
07620Društveno poticana stanogradnja54.241.672,109.915.478,2118,28
08006Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji120.000,000,000,00
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru38.000.000,000,00
5132Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru38.000.000,000,00
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru5.967.948.374,362.749.679.758,0246,07
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru5.967.948.374,362.749.679.758,0246,07
02506Jamstvena pričuva232.594.310,392.749.679.758,021.182,18
02506Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru5.735.354.063,970,000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora654.021.335,37476.461.764,2372,85
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora556.014.003,33413.279.343,6174,33
02506Osiguranje izvoza – garantni fond10.000.00010.000.000100,00
04990Jamstvo za malo gospodarstvo33.275.844,1356.740.432,73170,52
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.374.499.38200,00
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.115.256.513,31126.297.386,14109,58
04990Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo587.467,880,000,00
04990Program ruralnog razvoja737.508,840,00
06505Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj22.394.795,7985.386.368,84381,28
06005Mjere ruralnog razvoja134.117.647,060,00
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima98.007.332,0463.182.420,6264,47
04990Jamstvo za malo gospodarstvo15.989.497,6512.815.942,0280,15
04905OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.39.632.412,780,000,00
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.42.385.421,6144.738.588,90105,55
04990Program ruralnog razvoja5.627.889,700,00
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.983.868.556,1842.208.604,471,06
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni7.703.473,680,000,00
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima225.595,49724.494,00321,15
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima1.725.600,8610.174,470,59
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna3.974.213.886,1541.473.936,001,04
02506Dani zajmovi županijskim proračunima -Hrvatske ceste3.818.490.059,950,000,00
07705Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture85.754.750,000,000,00
07005CEB-obrana od poplave69.969.076,2041.473.936,0059,27
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe1.134.529.050,0078.820.230,006,95
518102506Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto1.092.907.050,000,000,00
518104990Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni40.000.000,000,000,00
518107605Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni47.500.000,000,00
518104990Program ruralnog razvoja30.000.000,000,00
518304805Izdaci za jamčevne pologe1.622.000,001.320.230,0081,40
       
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici494.292.750,18718.790.575,85145,42
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru58.041.115,5564.719.962,06111,51
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,0050.000.000,00100,00
02506Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva50.000.000,0050.000.000,00100,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru8.041.115,5514.719.962,06183,06
02506Dokapitalizacija institucija1.499.100,000,000,00
04905Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju6.542.015,5514.719.962,06225,01
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru0,00450.000.000,000,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,000,00
02506Dokapitalizacija institucija450.000.000,000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora426.886.683,58195.537.640,3545,81
5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora36.500.000,000,000,00
04990OP kohezija i konkurentnost FI 2014. – 2020.36.500.000,000,000,00
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija390.386.683,58195.537.640,3550,09
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama388.684.071,00191.921.303,6949,38
04990Potpore inovacijskom procesu1.702.612,580,000,00
05110Regionalni inovacijski fond – ENIF0,003.616.336,660,00
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra9.364.951,058.532.973,4491,12
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora9.364.951,058.532.973,4491,12
02506Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava9.364.951,058.532.973,4491,12
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova8.553.777.375,985.590.656.414,1365,36
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU753.681.295,27835.323.607,04110,83
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija574.525.187,42622.948.199,40108,43
54132300002506Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR19.425.674,260,000,00
54132330702506Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR6.723.937,250,00
54132330802506Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR29.367.648,9129.151.388,6599,26
54132330902506Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture10.349.782,704.819.529,0046,57
54132331102506Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR26.157.663,5325.875.667,2098,92
54132331302506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR22.771.930,2222.526.434,2698,92
54132331402506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR51.014.795,9750.464.823,8798,92
54132331502506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR23.102.186,0922.853.129,7598,92
54132331702506Otplata glavnice IBRD 7360019.536.596,7719.392.731,3499,26
54132331802506Otplata glavnice CEB 145620.242.653,473.722.053,6718,39
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima16.616.400,5217.398.500,08104,71
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode64.495.652,2364.020.713,0799,26
54132332102506Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol9.613.352,6315.153.083,13157,63
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 274.681.949,9874.132.000,0099,26
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave8.786.565,098.706.109,5099,08
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći5.090.606,405.053.119,7199,26
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400046.357.225,7346.015.855,9999,26
54132332602506Otplata glavnice IBRD 808606.882.520,627.714.937,01112,09
54132332702506Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac. u EU Natura 200010.475.126,1410.360.112,2398,90
54132333102506Otplata glavnice IBRD 8258017.405.188,5721.009.178,91120,71
54132333202506Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture54.449.158,3465.116.380,95119,59
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova30.978.572,0030.605.388,9998,80
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga19.140.497,030,00
54132333602506Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite47.092.901,590,00
54132333610205Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite2.825.384,630,00
54132333702506Otplata glavnice IBRD 851802.200.480,840,00
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava5.519.981,470,00
54132000004990Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo2.077.816,530,00
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU178.875.976,93212.100.962,75118,57
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU280.130,92274.444,8997,97
       
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.398.130.658,93512.290.010,7936,64
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.398.130.658,93502.609.815,1435,95
54222000007740Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka2.000.000,002.000.000,00100,00
54222000008005Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru22.046,180,00
54222001002506Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/054.802.198,094.765.613,4199,24
54222001102506Otplata glavnice – V. Lenac G-04/0317.130.008,5916.957.377,5498,99
54222001402506Otplata glavnice – HPB Brodogradnja257.303.415,050,00
54222001502506Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR31.737.557,1764.875.514,37204,41
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK42.000.000,000,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode3.500.000,000,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK12.500.000,000,00
54222002002506Otplata glavnice – HABOR Brodogradnja2.924.223,270,00
54222002102506Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR2.880.839,6711.972.841,71415,60
54222002402506Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB84.705.882,3684.705.882,36100,00
54222002502506Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK – HPB735.200.000,000,00
54222002602506Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz4.786.304,763.561.676,2674,41
54222002802506Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR49.900.699,9550.989.333,29102,18
54222002902506Otplata glavnice HŽ Cargo204.759.530,02204.759.530,02100,00
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.680.195,650,00
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.401.965.421,784.179.143.458,6665,28
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora5.821.930.332,094.165.151.303,1171,54
54432000004005Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET20.867.000,000,000,00
54432000002705Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija29.635.425,920,00
54432000004040Kredit Hypo Alpe Adria Bank650.847,48650.847,37100,00
54432000008006Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu85.714,290,00
54432000302506Otplata glavnice sind.500 mil eur401.235.609,310,00
54432000502506Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 20066.301.434,890,00
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit31.297.236,2832.496.900,21103,83
54432001038069Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit4.461.785,520,00
54432001102506Otplata glavnice KBC 200354.777.154,1555.447.437,31101,22
54432001502506Otplata glavnice ZABA Brodogradnja917.126.200,730,00
54432001602506Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ527.194.982,831.078.014.795,63204,48
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK100.000.000,000,00
54432002102506Otplata glavnice SGS-Brodogradnja83.455.260,0039.202.230,0046,97
54432002202506Otplata glavnice OTP – brodogradnja145.219.955,540,00
54432002602506Otplata glavnice SGS 320 ml HRK64.000.000,0032.000.000,0050,00
54432002802506Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA798.001.064,000,000,00
54432002902506Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA84.705.882,3684.705.882,36100,00
54432003002506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz68.654.448,4362.423.125,1090,92
54432003102506Otplata glavnice SGS 50 mil EUR74.677.550,0176.115.899,90101,93
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura519.910.273,64460.818.944,9588,63
54432003402506Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR1.546.921.700,101.580.669.333,44102,18
54432003502506Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR199.252.533,440,000,00
54432003702506Otplata glavnice HŽ Cargo39.543.610,933.612.977,239,14
54432003802506Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK200.000.000,00200.000.000,00100,00
54432009902506Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti56.409.788,2553.398.627,7094,66
54432009902506Sveučilište u Splitu37.692.307,7237.692.307,72100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci50.106.834,3249.521.584,0798,83
54432009902506Sveučilište u Zagrebu31.195.773,1431.195.773,14100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku7.867.125,797.867.470,00100,00
5445Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora82.732.154,15336.202,970,41
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija497.302.935,5413.655.952,582,75
54462000104805Otplata glavnice za zgradu VRH London11.560.434,160,00
54462000502506Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 1290028.063.680,8413.655.952,5848,66
54462001402506Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja457.678.820,540,00
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti0,0063.899.337,640,00
547602506Provedba odluke VRH63.899.337,640,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire18.029.024.680,4811.549.767.500,0064,06
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise4.711.176,170,000,00
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji4.711.176,170,000,00
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice18.024.313.504,3111.549.767.500,0064,08
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji9.500.000.000,006.000.000.000,0063,16
552121211Otplata glavnice 12 D-175.500.000.000,000,00
552121212Otplata glavnice 15 D-174.000.000.000,000,00
55212121302506Otplata glavnice 18 D-186.000.000.000,000,00
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu8.524.313.504,315.549.767.500,0065,11
552202506Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu8.524.313.504,315.549.767.500,0065,11


RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017.IZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI42.671.809.033,9325.539.478.22625.539.478.22625.678.386.124,3054,8091,49
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI31.240.652.922,6924.857.329.85324.857.329.85325.036.706.540,1472,8291,42
11Opći prihodi i primici31.240.652.922,6924.857.329.85324.857.329.85325.036.706.540,1472,8291,42
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE138.220.735,9631.688.22331.688.22331.193.626,4322,5798,44
43Ostali prihodi za posebne namjene138.220.735,9631.688.22331.688.22331.193.626,4322,5798,44
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA11.292.935.375,28650.460.150650.460.150610.485.957,735,4193,85
81Namjenski primici od zaduživanja9.601.281.838,29573.902.307573.902.307542.032.789,425,6594,45
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije1.639.282.276,2042.000.00042.000.00041.473.936,002,5398,75
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja52.371.260,7934.557.84334.557.84326.979.232,3151,5278,07
IZDACI38.926.925.067,8021.499.574.55821.499.574.55821.307.682.953,2056,5199,06
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI28.632.242.848,1420.997.540.59820.997.540.59820.799.601.690,8175,9099,01
11Opći prihodi i primici28.630.540.235,5620.965.490.59820.965.342.95020.770.412.897,3175,7999,02
12Sredstva učešća za pomoći1.702.612,5832.050.00032.197.64829.188.793,501.714,3590,66
3VLASTITI PRIHODI85.714,2912.258.00012.258.0004.797.988,495.597,6539,14
31Vlastiti prihodi85.714,2912.258.00012.258.0004.797.988,495.597,6539,14
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE97.209.556,1317.122.75817.122.75818.465.033,0919,00107,84
43Ostali prihodi za posebne namjene97.209.556,1317.122.75817.122.75818.465.033,0919,00107,84
5POMOĆI553.238.610,51366.750.000366.750.000384.323.806,8969,47104,79
56Fondovi EU553.238.610,51366.750.000366.750.000384.323.806,8969,47104,79
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA18.345.484,438.000.0008.000.0006.399.043,7434,8879,99
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja18.345.484,438.000.0008.000.0006.399.043,7434,8879,99
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA9.625.802.854,3097.903.20297.903.20294.095.390,180,9896,11
81Namjenski primici od zaduživanja9.470.079.028,1055.903.20255.903.20252.621.454,180,5694,13
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije155.723.826,2042.000.00042.000.00041.473.936,0026,6398,75


POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN 2018.TEKUĆI PLAN 2018.OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018.INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR133.216.535130.670.785124.868.213,4395,56
01005Hrvatski sabor133.216.535130.670.785124.868.213,4395,56
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE12.723.72812.250.22811.401.337,9093,07
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske12.723.72812.250.22811.401.337,9093,07
015URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE37.981.50037.326.50035.508.972,3395,13
01505Ured Predsjednice Republike Hrvatske37.981.50037.326.50035.508.972,3395,13
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
01705Ustavni sud Republike Hrvatske31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA13.666.48213.423.00613.264.564,7098,82
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja13.666.48213.423.00613.264.564,7098,82
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE335.306.476333.206.976305.542.500,7591,70
02005Vlada Republike Hrvatske29.432.75028.650.25024.761.419,4086,43
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.780.40010.480.4009.494.209,0490,59
02010Ured za udruge109.676.215109.559.21594.243.891,3386,02
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava8.282.0507.906.5506.896.714,7687,23
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine35.762.47835.753.47835.485.809,3099,25
02030Ured za zakonodavstvo5.407.1105.249.6105.099.634,5697,14
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske37.268.41536.567.91534.304.714,2193,81
02042Ured za protokol1.952.8601.895.8601.679.251,7288,57
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju1.983.8151.930.8151.859.590,8496,31
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova13.143.42912.967.42911.931.194,7692,01
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina52.405.14653.236.64651.675.246,0397,07
02090Ured za suzbijanje zlouporabe droga4.507.4274.468.4274.041.880,5390,45
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama21.865.12421.779.12421.703.138,4399,65
02092Ured za ravnopravnost spolova2.094.5872.034.5871.716.491,5784,37
02099Ured za razminiranje744.670726.670649.314,2789,35
025MINISTARSTVO FINANCIJA36.036.465.51335.938.642.22435.569.037.350,5598,97
02505Ministarstvo financija277.404.995265.391.995217.836.251,6582,08
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države34.121.995.66434.063.606.22533.839.673.419,4399,34
02510Carinska uprava611.198.587595.608.587556.480.961,0893,43
02515Porezna uprava902.019.996890.619.996833.715.610,7993,61
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije19.340.94318.910.09317.004.359,6189,92
02545Fond za naknadu oduzete imovine104.005.328104.005.328103.919.632,0699,92
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000407.115,9381,42
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA664.967.169662.467.169655.696.494,8998,98
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA664.967.169662.467.169655.696.494,8998,98
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU10.263.1219.763.1215.851.402,7559,93
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu10.263.1219.763.1215.851.402,7559,93
030MINISTARSTVO OBRANE4.815.494.2554.815.494.2554.352.491.452,0990,39
03005Ministarstvo obrane4.815.494.2554.815.494.2554.352.491.452,0990,39
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE78.173.82377.880.82375.802.117,7197,33
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske69.074.44668.781.44666.785.812,2397,10
03210Hrvatska matica iseljenika9.099.3779.099.3779.016.305,4899,09
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE232.285.882231.887.882204.089.625,2588,01
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje232.285.882231.887.882204.089.625,2588,01
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA18.815.27318.815.2738.805.091,7946,80
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva18.815.27318.815.2738.805.091,7946,80
036SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT291.624.557291.624.557292.707.650,82100,37
03605Središnji državni ured za šport291.624.557291.624.557292.707.650,82100,37
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA5.480.899.4275.479.769.4275.455.672.453,8899,56
04005Ministarstvo unutarnjih poslova4.651.349.7954.663.054.7954.667.893.231,78100,10
04030Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja418.629.832412.524.832398.694.062,6896,65
21908Hrvatska vatrogasna zajednica12.572.53012.572.53011.206.007,0989,13
28305Državna uprava za zaštitu i spašavanje406.057.302399.952.302387.488.055,5996,88
04035Hrvatski centar za razminiranje394.095.800387.365.800373.682.886,4996,47
04040Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom16.824.00016.824.00015.402.272,9391,55
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.131.712.3761.119.312.3761.030.850.486,6992,10
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.090.824.1761.078.424.1761.000.877.867,6592,81
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«31.513.70031.513.70023.007.093,1473,01
04115Dom hrvatskih veterana9.374.5009.374.5006.965.525,9074,30
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA720.124.686720.124.686688.207.891,5995,57
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova720.124.686720.124.686688.207.891,5995,57
049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA1.786.368.6941.786.368.6941.730.558.892,2696,88
04905Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta1.300.246.0491.300.246.0491.243.772.628,5595,66
04910Ravnateljstvo za robne zalihe72.902.75972.902.75984.372.454,92115,73
04965Proračunski korisnici u gospodarstvu11.250.00011.250.0009.299.983,1982,67
47641Agencija za investicije i konkurentnost11.250.00011.250.0009.299.983,1982,67
04970Državni zavod za mjeriteljstvo17.061.91017.061.91015.397.263,9390,24
04980Hrvatski zavod za norme11.723.75011.723.75010.615.218,7290,54
04985Hrvatska akreditacijska agencija8.316.0008.316.0008.000.505,8596,21
04990Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO362.788.226362.788.226357.503.113,7398,54
04995Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo2.080.0002.080.0001.597.723,3776,81
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA5.393.7405.393.7405.048.458,2893,60
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa5.393.7405.393.7405.048.458,2893,60
054MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE74.354.67672.967.17666.082.687,7290,56
05405Ministarstvo državne imovine74.354.67672.967.17666.082.687,7290,56
055MINISTARSTVO KULTURE1.256.553.9591.277.194.9161.215.002.857,1195,13
05505Ministarstvo kulture707.830.870706.780.148643.267.157,5991,01
05535Arhivi83.342.501104.028.180104.809.952,52100,75
05540Muzeji i galerije148.036.401149.067.401152.006.449,28101,97
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture317.344.187317.319.187314.919.297,7299,24
01046Ansambl Lado13.818.11313.818.11314.137.046,30102,31
22339Hrvatski restauratorski zavod69.094.09069.069.09069.604.030,58100,77
23585Hrvatska knjižnica za slijepe2.826.1342.826.1342.954.603,50104,55
25878Hrvatsko narodno kazalište92.983.69992.983.69994.115.454,06101,22
44926Hrvatski audiovizualni centar98.958.62198.958.62196.165.762,3897,18
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju3.030.9283.030.9283.096.636,90102,17
49075Agencija za elektroničke medije36.632.60236.632.60234.845.764,0095,12
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE6.827.166.1176.831.979.1376.860.591.992,09100,42
06005Ministarstvo poljoprivrede6.400.608.4996.409.983.7576.457.096.157,79100,73
06025Hrvatska agencija za hranu5.262.2165.282.2165.166.805,9097,82
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju192.996.883189.284.540177.788.273,1793,93
06035Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo52.903.85852.963.03848.250.544,5591,10
06040Agencija za poljoprivredno zemljište2.718.3192.718.3192.718.312,98100,00
06045Hrvatska poljoprivredna agencija85.237.19184.667.71680.537.671,1495,12
06050Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba87.439.15187.079.55189.034.226,56102,24
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.060.508.7611.063.508.7611.016.932.534,5195,62
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije909.032.981912.032.981876.461.222,5796,10
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara60.005.70060.005.70059.530.763,9899,21
06120Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske22.907.58022.907.58021.768.397,6095,03
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije68.562.50068.562.50059.172.150,3686,30
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE7.142.445.2417.142.445.2416.752.642.122,5994,54
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture6.598.279.9636.600.120.6636.248.345.107,9494,67
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet316.948.321316.424.321316.321.222,9599,97
06550Agencija za vodne putove33.305.42932.525.42925.498.447,3978,40
06551Agencije u prometu i infrastrukturi85.545.00085.488.00073.359.273,4085,81
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa5.085.0005.028.0004.783.840,7695,14
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.210.0003.210.0002.547.979,7379,38
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo77.250.00077.250.00066.027.452,9185,47
06560Hrvatski hidrografski institut21.121.32820.641.62816.284.926,8978,89
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti87.245.20087.245.20072.833.144,0283,48
076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA941.319.161936.195.507886.026.631,2594,64
07605Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja474.573.432474.573.432520.325.873,85109,64
07610Hrvatski zavod za prostorni razvoj9.743.3009.743.3007.550.074,2477,49
07615Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada19.340.00019.340.00015.464.942,1079,96
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama209.487.889205.487.889111.036.091,1754,04
07625Državna geodetska uprava225.593.940224.470.286229.557.166,50102,27
07630Agencija za obnovu osječke Tvrđe2.580.6002.580.6002.092.483,3981,09
077MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE2.211.840.5042.202.952.3581.751.748.712,7579,52
07705Ministarstvo zaštite okoliša i energetike736.755.766733.648.366659.439.119,7089,88
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode789.323.781789.323.781573.449.371,8972,65
07720Državni hidrometeorološki zavod177.901.143178.786.397132.379.341,3974,04
07730Hrvatska agencija za okoliš i prirodu47.755.91546.839.91542.903.293,2391,60
07740Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija3.719.9653.719.9653.719.956,02100,00
07745Agencija za ugljikovodike426.851.434421.101.434314.667.106,4374,72
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA29.532.50029.532.50025.190.524,0985,30
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA16.381.943.47016.368.079.17916.046.340.724,9398,03
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja10.169.545.28810.141.283.82010.071.179.560,7299,31
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj4.812.119.4464.840.067.5994.704.443.045,8997,20
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj652.633.127645.824.609593.791.393,0991,94
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo18.250.43917.808.14017.596.276,8398,81
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju729.395.170723.095.011659.330.448,4091,18
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica92.230.53592.111.91091.843.826,2099,71
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet163.437.829160.127.901152.469.742,1295,22
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža25.845.51125.759.96924.560.134,5495,34
23665Sveučilišni računski centar SRCE47.019.91146.559.24044.850.510,1896,33
23962Agencija za odgoj i obrazovanje33.924.28033.716.17833.158.583,8098,35
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje29.996.53829.661.20923.537.808,0479,36
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja54.284.81453.246.65136.923.766,9969,34
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije229.938.481229.657.193208.022.801,6090,58
45871Hrvatski mjeriteljski institut1.868.8811.865.8351.865.832,93100,00
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih50.848.39050.388.92542.097.442,0083,55
086MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA44.254.440.14744.243.158.74744.030.164.766,8799,52
08605Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava473.774.881473.774.881434.802.914,6391,77
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje40.959.463.51640.979.481.56840.981.944.516,90100,01
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje2.501.377.0002.474.858.9482.309.018.262,4993,30
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom156.814.400156.814.400170.162.660,64108,51
08640Zavod za unapređivanje zaštite na radu2.833.3502.833.3502.659.148,3593,85
08645Središnji registar osiguranika63.388.00063.388.00049.934.530,1178,78
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina96.789.00092.007.60081.642.733,7588,73
090MINISTARSTVO TURIZMA280.045.599280.983.099264.029.696,6693,97
09005Ministarstvo turizma280.045.599280.983.099264.029.696,6693,97
095MINISTARSTVO UPRAVE439.408.811432.359.035407.790.743,6394,32
09505Ministarstvo uprave103.250.787103.212.98789.247.308,1686,47
09510Uredi državne uprave u županijama324.070.991317.286.615313.807.154,2798,90
09515Državna škola za javnu upravu12.087.03311.859.4334.736.281,2039,94
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA11.991.903.86412.166.485.18412.518.725.594,35102,90
09605Ministarstvo zdravstva4.342.463.4444.518.156.4494.484.900.540,0399,26
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države7.248.699.9837.248.793.5837.615.596.455,11105,06
26379Klinički bolnički centar Rijeka904.748.536905.048.536948.648.842,94104,82
26387Klinička bolnica Merkur373.615.246373.615.246391.766.882,95104,86
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.088.888.1361.088.888.1361.077.492.931,2898,95
26400Klinički bolnički centar Osijek801.237.174801.237.174849.871.174,11106,07
26418Klinički bolnički centar Split1.010.662.5721.010.831.5721.090.581.449,37107,89
26426Klinika za ortopediju Lovran56.707.73356.707.73358.512.387,96103,18
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević206.619.458206.619.458208.599.700,33100,96
26571Klinička bolnica Dubrava578.053.827577.753.827604.106.312,09104,56
38069Klinički bolnički centar Zagreb2.051.940.8562.051.865.4562.214.225.354,11107,91
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb176.226.445176.226.445171.791.419,9797,48
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva400.740.437399.535.152418.228.599,21104,68
23616Imunološki zavod35.308.30034.602.35033.481.789,6496,76
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo139.798.367139.751.567169.702.361,11121,43
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu177.114.486177.114.486174.306.349,0098,41
26563Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu8.689.4008.689.4008.665.491,6899,72
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske18.337.03518.337.03514.535.609,1879,27
41128Hrvatski zavod za telemedicinu8.913.1148.693.5395.838.005,3567,15
43191Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi5.579.0005.536.4005.144.957,7192,93
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu7.000.7356.810.3756.554.035,5496,24
102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU5.627.825.4345.600.487.6435.640.850.111,71100,72
10205Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku2.507.557.9222.496.145.9312.490.314.846,0999,77
10208Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.120.267.5123.104.341.7123.150.535.265,62101,49
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI74.643.91674.643.91673.802.841,0898,87
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti74.643.91674.643.91673.802.841,0898,87
110MINISTARSTVO PRAVOSUĐA2.533.074.5102.528.057.7602.490.428.593,1698,51
11005Ministarstvo pravosuđa410.161.357409.307.282366.811.361,4689,62
11006Pravosudna akademija7.776.2307.702.9306.159.837,2379,97
11010Zatvori i kaznionice505.919.659503.780.109511.922.743,28101,62
11015Vrhovni sud Republike Hrvatske29.499.00029.341.10029.241.627,1899,66
11020Visoki trgovački sud Republike Hrvatske21.929.50021.701.50021.470.052,4498,93
11025Visoki upravni sud Republike Hrvatske16.595.25016.391.65016.368.671,2999,86
11027Upravni sudovi23.043.00022.832.22522.810.690,8399,91
11030Državno odvjetništvo Republike Hrvatske60.961.84460.717.44460.641.812,5199,88
11035Državnoodvjetničko vijeće1.018.0001.018.0001.015.694,4699,77
11036Državno sudbeno vijeće1.767.0001.754.5501.570.502,6789,51
11040Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske17.482.80017.387.80017.375.966,5099,93
11045Županijski sudovi254.557.300253.088.300252.721.556,3599,86
11050Trgovački sudovi83.519.30083.446.30083.381.312,8499,92
11055Županijska državna odvjetništva95.435.00094.765.50094.710.958,8799,94
11065Općinski sudovi630.450.140630.454.940630.045.821,6299,94
11070Općinska državna odvjetništva174.767.000175.307.000175.270.387,7899,98
11075Prekršajni sudovi174.029.350175.092.350175.016.442,1899,96
11091Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta24.162.78023.968.78023.893.153,6799,68
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA12.215.65612.169.65612.111.254,6599,52
12005Ured pučkog pravobranitelja12.215.65612.169.65612.111.254,6599,52
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU5.502.3495.301.0065.020.643,5594,71
12105Pravobranitelj za djecu5.502.3495.301.0065.020.643,5594,71
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA4.010.9204.010.9203.602.815,9989,83
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova4.010.9204.010.9203.602.815,9989,83
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM4.183.6824.067.4103.744.707,1492,07
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom4.183.6824.067.4103.744.707,1492,07
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU107.117.539105.991.03995.754.827,9390,34
16005Državni zavod za statistiku107.117.539105.991.03995.754.827,9390,34
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU61.393.50061.393.50058.718.901,7095,64
18505Državni ured za reviziju61.393.50061.393.50058.718.901,7095,64
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.283.78010.193.7809.775.004,9895,89
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.283.78010.193.7809.775.004,9895,89
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST25.529.69025.444.69025.315.179,2699,49
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost25.529.69025.444.69025.315.179,2699,49
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.889.08327.382.08326.225.061,3895,77
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija27.889.08327.382.08326.225.061,3895,77
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA14.673.59714.673.59714.268.034,6997,24
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava14.673.59714.673.59714.268.034,6997,24
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA6.790.8026.635.5376.975.968,50105,13
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka6.790.8026.635.5376.975.968,50105,13
256DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST12.450.38212.295.67211.712.977,5295,26
25605Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost12.450.38212.295.67211.712.977,5295,26
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE4.428.6364.365.6364.133.787,1794,69
25805Povjerenik za informiranje4.428.6364.365.6364.133.787,1794,69
UKUPNO153.231.251.103153.231.251.103150.894.419.14898,47


PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2018.
TEKUĆI PLAN
2018.
IZVRŠENJE 2018.INDEKS
010HRVATSKI SABOR133.216.535130.670.785124.868.213,4395,56
01005Hrvatski sabor133.216.535130.670.785124.868.213,4395,56
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici133.089.310130.543.560124.834.220,0895,63
31Vlastiti prihodi27.22527.225
52Ostale pomoći100.000100.00033.993,3533,99
po programima
21POLITIČKI SUSTAV133.216.535130.670.785124.868.213,4395,56
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI133.216.535130.670.785124.868.213,4395,56
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE130.021.035127.560.785122.391.265,4295,95
311Plaće (Bruto)79.190.00078.190.00077.695.144,5499,37
3111Plaće za redovan rad76.100.738,68
3113Plaće za prekovremeni rad1.594.405,86
312Ostali rashodi za zaposlene1.180.0001.180.0001.120.860,0394,99
3121Ostali rashodi za zaposlene1.120.860,03
313Doprinosi na plaće13.591.00013.431.00013.293.881,0198,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje11.980.605,69
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.313.275,32
321Naknade troškova zaposlenima9.135.0008.985.0007.982.222,5088,84
3211Službena putovanja6.099.324,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.851.276,64
3213Stručno usavršavanje zaposlenika31.621,25
322Rashodi za materijal i energiju3.868.6003.677.8503.153.526,2285,74
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi403.744,36
3223Energija2.355.753,87
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje177.850,90
3225Sitni inventar i autogume27.754,27
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća188.422,82
323Rashodi za usluge12.160.93511.627.18510.118.177,2887,02
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza269.450,57
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.080.444,57
3233Usluge promidžbe i informiranja660.273,39
3234Komunalne usluge513.617,46
3235Zakupnine i najamnine3.466.621,40
3236Zdravstvene i veterinarske usluge635.584,24
3237Intelektualne i osobne usluge579.347,60
3238Računalne usluge828.518,08
3239Ostale usluge84.319,97
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa865.000826.750638.285,1477,20
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa638.285,14
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.940.0007.593.5006.781.484,3489,31
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.289.113,39
3292Premije osiguranja112.378,93
3293Reprezentacija629.636,34
3294Članarine i norme589.436,69
3295Pristojbe i naknade60.440,34
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.478,65
343Ostali financijski rashodi15.50015.5008.157,2452,63
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa5.835,53
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule1.228,12
3433Zatezne kamate1.093,59
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU30.00030.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna250.000250.000173.461,0169,38
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu173.461,01
422Postrojenja i oprema1.710.0001.669.0001.391.212,1583,36
4221Uredska oprema i namještaj283.204,36
4222Komunikacijska oprema832.595,02
4223Oprema za održavanje i zaštitu272.582,75
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.830,02
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti85.00085.00034.853,9641,00
4241Knjige34.853,96
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000360.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000360.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000,00
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA500.000500.000500.000,00100,00
381Tekuće donacije500.000500.000500.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu500.000,00
A501029OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA500500
312Ostali rashodi za zaposlene400400
343Ostali financijski rashodi100100
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH500.000500.000500.000,00100,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000200.000200.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna200.000,00
381Tekuće donacije300.000300.000300.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu300.000,00
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA100.000100.000
381Tekuće donacije100.000100.000
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.710.0001.624.5001.113.703,0168,56
412Nematerijalna imovina600.000570.000414.035,9772,64
4123Licence414.035,97
422Postrojenja i oprema670.000636.500482.067,4975,74
4221Uredska oprema i namještaj482.067,49
426Nematerijalna proizvedena imovina440.000418.000217.599,5552,06
4262Ulaganja u računalne programe217.599,55
K501027SABORSKA TELEVIZIJA25.00025.0003.245,0012,98
422Postrojenja i oprema25.00025.0003.245,0012,98
4221Uredska oprema i namještaj3.245,00
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE12.723.72812.250.22811.401.337,9093,07
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske12.723.72812.250.22811.401.337,9093,07
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici12.688.72812.215.22811.392.036,3293,26
31Vlastiti prihodi5.0005.000
52Ostale pomoći30.00030.0009.301,5831,01
po programima
21POLITIČKI SUSTAV12.723.72812.250.22811.401.337,9093,07
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA12.723.72812.250.22811.401.337,9093,07
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.606.22811.138.72810.522.029,5594,46
311Plaće (Bruto)3.883.8003.723.8003.701.606,1899,40
3111Plaće za redovan rad3.698.852,47
3113Plaće za prekovremeni rad2.753,71
312Ostali rashodi za zaposlene83.00083.00071.821,1786,53
3121Ostali rashodi za zaposlene71.821,17
313Doprinosi na plaće627.250599.250568.748,0394,91
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje512.619,41
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti56.128,62
321Naknade troškova zaposlenima356.000343.500304.030,9688,51
3211Službena putovanja221.136,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život69.145,80
3213Stručno usavršavanje zaposlenika13.748,80
322Rashodi za materijal i energiju274.500274.500194.313,4970,79
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi74.746,78
3223Energija115.501,50
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.003,50
3225Sitni inventar i autogume1.061,71
323Rashodi za usluge5.767.9505.490.9505.170.923,5994,17
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza76.679,49
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.859.342,60
3233Usluge promidžbe i informiranja46.708,75
3234Komunalne usluge21.640,50
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.150,00
3237Intelektualne i osobne usluge3.750,00
3238Računalne usluge145.350,00
3239Ostale usluge15.302,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa39.00039.00013.064,2333,50
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.064,23
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja427.000427.000345.542,5680,92
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično312.978,85
3292Premije osiguranja4.200,00
3293Reprezentacija14.246,61
3294Članarine i norme14.117,10
343Ostali financijski rashodi1.2781.278786,0861,51
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa770,28
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule4,74
3433Zatezne kamate11,06
422Postrojenja i oprema146.450156.450151.193,2696,64
4221Uredska oprema i namještaj3.234,13
4222Komunikacijska oprema28.926,13
4223Oprema za održavanje i zaštitu119.033,00
A896001PROVEDBA IZBORA327.500327.500160.962,5049,15
323Rashodi za usluge327.500327.500160.962,5049,15
3238Računalne usluge160.962,50
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE790.000784.000718.345,8591,63
412Nematerijalna imovina120.000114.000107.233,8394,06
4123Licence107.233,83
422Postrojenja i oprema60.00060.00041.837,0269,73
4221Uredska oprema i namještaj41.837,02
426Nematerijalna proizvedena imovina610.000610.000569.275,0093,32
4262Ulaganja u računalne programe569.275,00
015URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE37.981.50037.326.50035.508.972,3395,13
01505Ured Predsjednice Republike Hrvatske37.981.50037.326.50035.508.972,3395,13
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici37.381.50036.726.50035.208.913,8295,87
31Vlastiti prihodi600.000600.000300.058,5150,01
po programima
21POLITIČKI SUSTAV37.981.50037.326.50035.508.972,3395,13
2104DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE37.981.50037.326.50035.508.972,3395,13
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.159.80029.609.80028.531.726,4096,36
311Plaće (Bruto)18.115.00017.715.00017.555.109,1199,10
3111Plaće za redovan rad16.607.744,10
3113Plaće za prekovremeni rad947.365,01
312Ostali rashodi za zaposlene503.000503.000450.548,2189,57
3121Ostali rashodi za zaposlene450.548,21
313Doprinosi na plaće3.130.0003.080.0003.025.262,8198,22
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.726.750,92
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti298.511,89
321Naknade troškova zaposlenima2.465.0002.365.0001.904.319,5080,52
3211Službena putovanja1.483.144,49
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život406.820,36
3213Stručno usavršavanje zaposlenika14.354,65
322Rashodi za materijal i energiju430.000430.000423.108,9398,40
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi208.773,69
3225Sitni inventar i autogume106.843,38
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća107.491,86
323Rashodi za usluge2.280.0002.280.0002.022.840,4688,72
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza26.683,47
3233Usluge promidžbe i informiranja396.922,28
3235Zakupnine i najamnine925.531,53
3236Zdravstvene i veterinarske usluge51.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge291.051,43
3239Ostale usluge331.151,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.00035.619,2171,24
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa35.619,21
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.531.0002.531.0002.502.455,0998,87
3293Reprezentacija1.107.714,46
3294Članarine i norme5.040,00
3295Pristojbe i naknade24.668,28
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.365.032,35
343Ostali financijski rashodi13.30013.3002.740,3320,60
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.241,24
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule270,95
3433Zatezne kamate228,14
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000381.310,0095,33
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu381.310,00
422Postrojenja i oprema240.000240.000228.412,7595,17
4221Uredska oprema i namještaj70.627,25
4222Komunikacijska oprema69.652,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu45.013,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene43.120,50
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.5002.500
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE7.009.7006.904.7006.185.401,1789,58
321Naknade troškova zaposlenima35.00035.00032.979,5094,23
3211Službena putovanja19.092,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika13.887,50
322Rashodi za materijal i energiju3.520.0003.415.0002.795.576,0781,86
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi353.604,66
3222Materijal i sirovine324.305,13
3223Energija1.759.496,44
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje160.626,32
3225Sitni inventar i autogume43.227,95
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća154.315,57
323Rashodi za usluge3.438.7003.438.7003.352.855,8397,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza943.941,76
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja979.113,13
3233Usluge promidžbe i informiranja13.395,00
3234Komunalne usluge1.138.494,69
3235Zakupnine i najamnine29.960,42
3236Zdravstvene i veterinarske usluge19.182,50
3237Intelektualne i osobne usluge5.109,52
3238Računalne usluge146.499,21
3239Ostale usluge77.159,60
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
343Ostali financijski rashodi10.00010.0003.989,7739,90
3433Zatezne kamate3.989,77
A504023OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA1.0001.000
312Ostali rashodi za zaposlene500500
343Ostali financijski rashodi500500
K504004INFORMATIZACIJA810.000810.000791.844,7697,76
412Nematerijalna imovina480.000480.000473.526,0198,65
4123Licence473.526,01
422Postrojenja i oprema250.000250.000238.801,2595,52
4221Uredska oprema i namještaj238.801,25
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.00079.517,5099,40
4262Ulaganja u računalne programe79.517,50
K504016UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA1.0001.000
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
01705Ustavni sud Republike Hrvatske31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
po programima
21POLITIČKI SUSTAV31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA31.824.08031.407.19630.494.415,7997,09
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE30.289.08029.903.29629.283.241,3497,93
311Plaće (Bruto)22.520.00022.268.14422.252.745,7699,93
3111Plaće za redovan rad22.163.643,96
3113Plaće za prekovremeni rad89.101,80
312Ostali rashodi za zaposlene457.500457.500417.633,9391,29
3121Ostali rashodi za zaposlene417.633,93
313Doprinosi na plaće3.873.2803.826.1673.826.166,15100,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.447.998,24
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti378.167,91
321Naknade troškova zaposlenima890.000883.250783.792,2888,74
3211Službena putovanja72.379,72
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život585.546,06
3213Stručno usavršavanje zaposlenika125.866,50
322Rashodi za materijal i energiju949.000925.550798.493,6586,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi379.654,78
3223Energija309.532,69
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje32.594,73
3225Sitni inventar i autogume18.046,45
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća58.665,00
323Rashodi za usluge1.257.3001.214.685952.461,1678,41
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza334.547,80
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja251.010,95
3233Usluge promidžbe i informiranja103.511,74
3234Komunalne usluge76.856,85
3235Zakupnine i najamnine12.500,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge108.800,00
3237Intelektualne i osobne usluge19.177,57
3239Ostale usluge46.056,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja247.000237.500186.716,1178,62
3292Premije osiguranja26.759,09
3293Reprezentacija114.512,99
3295Pristojbe i naknade24.766,56
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.677,47
343Ostali financijski rashodi5.0005.0001.121,5422,43
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa987,75
3433Zatezne kamate133,79
422Postrojenja i oprema70.00066.50052.823,6979,43
4221Uredska oprema i namještaj17.450,94
4222Komunikacijska oprema35.372,75
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti20.00019.00011.287,0759,41
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti11.287,07
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA606.000580.900373.960,5764,38
321Naknade troškova zaposlenima400.000380.000267.157,6070,30
3211Službena putovanja267.157,60
323Rashodi za usluge40.00038.0005.754,3315,14
3237Intelektualne i osobne usluge5.754,33
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja166.000162.900101.048,6462,03
3293Reprezentacija70.529,13
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.519,51
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI120.000114.00067.343,7559,07
323Rashodi za usluge120.000114.00067.343,7559,07
3237Intelektualne i osobne usluge67.343,75
K506003INFORMATIZACIJA359.000359.000331.120,1392,23
323Rashodi za usluge107.000107.000100.619,0294,04
3238Računalne usluge100.619,02
422Postrojenja i oprema252.000252.000230.501,1191,47
4221Uredska oprema i namještaj230.501,11
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA450.000450.000438.750,0097,50
323Rashodi za usluge450.000450.000438.750,0097,50
3235Zakupnine i najamnine438.750,00
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA13.666.48213.423.00613.264.564,7098,82
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja13.666.48213.423.00613.264.564,7098,82
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici13.566.48213.323.00613.159.764,7598,77
31Vlastiti prihodi33.035,35
51Pomoći EU3.811,60
559Ostale refundacije iz sredstava EU100.000100.00067.953,0067,95
po programima
32GOSPODARSTVO13.666.48213.423.00613.264.564,7098,82
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA13.666.48213.423.00613.264.564,7098,82
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE12.283.53312.065.05711.917.329,2498,78
311Plaće (Bruto)7.424.4507.291.1507.291.084,11100,00
3111Plaće za redovan rad7.291.084,11
312Ostali rashodi za zaposlene229.440229.440222.243,5496,86
3121Ostali rashodi za zaposlene222.243,54
313Doprinosi na plaće1.244.4611.188.3611.188.294,2899,99
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.070.846,75
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti117.447,53
321Naknade troškova zaposlenima627.000600.650511.537,3385,16
3211Službena putovanja314.527,10
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život166.727,10
3213Stručno usavršavanje zaposlenika30.283,13
322Rashodi za materijal i energiju201.400191.330171.382,4589,57
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi76.836,69
3223Energija81.492,76
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje8.097,05
3225Sitni inventar i autogume4.955,95
323Rashodi za usluge2.058.7322.002.7321.977.528,0898,74
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza218.235,17
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja40.673,43
3233Usluge promidžbe i informiranja85.897,13
3234Komunalne usluge241.837,56
3235Zakupnine i najamnine1.287.456,22
3236Zdravstvene i veterinarske usluge13.990,00
3237Intelektualne i osobne usluge15.765,50
3239Ostale usluge73.673,07
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja141.050141.050140.727,5799,77
3292Premije osiguranja15.559,23
3293Reprezentacija23.076,66
3294Članarine i norme83.565,90
3295Pristojbe i naknade18.525,78
343Ostali financijski rashodi6.00073.72973.221,2199,31
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa5.492,49
3433Zatezne kamate67.728,72
422Postrojenja i oprema61.00061.00055.696,2791,31
4221Uredska oprema i namještaj35.899,27
4222Komunikacijska oprema19.797,00
423Prijevozna sredstva290.000285.615285.614,40100,00
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu285.614,40
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA51.00051.00046.582,8291,34
323Rashodi za usluge10.00010.0004.950,0049,50
3237Intelektualne i osobne usluge4.950,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.00025.752,82103,01
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.752,82
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.00016.00015.880,0099,25
3293Reprezentacija15.880,00
K507005INFORMATIZACIJA1.331.9491.306.9491.300.652,6499,52
323Rashodi za usluge871.224846.224839.973,9199,26
3235Zakupnine i najamnine261.795,81
3238Računalne usluge578.178,10
422Postrojenja i oprema460.725460.725460.678,7399,99
4221Uredska oprema i namještaj460.678,73
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE335.306.476333.206.976305.542.500,7591,70
02005Vlada Republike Hrvatske29.432.75028.650.25024.761.419,4086,43
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici29.432.75028.650.25024.761.419,4086,43
po programima
21POLITIČKI SUSTAV29.432.75028.650.25024.761.419,4086,43
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE29.432.75028.650.25024.761.419,4086,43
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE19.714.20019.278.70015.955.045,6882,76
311Plaće (Bruto)7.653.5007.558.5007.520.823,8999,50
3111Plaće za redovan rad7.430.504,76
3113Plaće za prekovremeni rad90.319,13
312Ostali rashodi za zaposlene263.000263.000233.920,5488,94
3121Ostali rashodi za zaposlene233.920,54
313Doprinosi na plaće1.318.0001.303.0001.293.703,7599,29
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.165.849,69
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti127.854,06
321Naknade troškova zaposlenima414.000414.000363.380,9287,77
3211Službena putovanja187.270,10
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život176.110,82
322Rashodi za materijal i energiju1.690.0001.624.0001.247.514,8676,82
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi294.816,49
3223Energija896.976,07
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje52.789,30
3225Sitni inventar i autogume2.933,00
323Rashodi za usluge7.447.5007.215.0004.847.378,6967,18
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza265.226,55
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.184.076,04
3233Usluge promidžbe i informiranja38.085,00
3234Komunalne usluge184.031,56
3235Zakupnine i najamnine1.421.589,28
3236Zdravstvene i veterinarske usluge20.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge104.213,75
3238Računalne usluge589.997,50
3239Ostale usluge39.659,01
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja260.200260.200222.553,7285,53
3292Premije osiguranja3.781,00
3293Reprezentacija182.116,94
3295Pristojbe i naknade24.668,28
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.987,50
343Ostali financijski rashodi11.51011.5103.622,3131,47
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa3.108,54
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule3,30
3433Zatezne kamate510,47
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna7.4907.4907.490,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu7.490,00
422Postrojenja i oprema629.000602.000214.657,0035,66
4221Uredska oprema i namještaj191.248,75
4222Komunikacijska oprema15.800,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu7.100,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene508,25
A508015NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA6.940.0006.593.0006.459.087,8597,97
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.940.0006.593.0006.459.087,8597,97
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu6.459.087,85
A508024ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH180.000180.000180.000,00100,00
323Rashodi za usluge180.000180.000180.000,00100,00
3238Računalne usluge180.000,00
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA50.50050.500
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna50.00050.000
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH2.548.0502.548.0502.167.285,8785,06
323Rashodi za usluge148.000148.000112.580,0076,07
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja112.580,00
412Nematerijalna imovina510.000510.000435.675,6485,43
4123Licence435.675,64
422Postrojenja i oprema1.620.0001.620.0001.386.230,2385,57
4221Uredska oprema i namještaj897.794,84
4222Komunikacijska oprema473.181,39
4223Oprema za održavanje i zaštitu15.254,00
426Nematerijalna proizvedena imovina270.050270.050232.800,0086,21
4262Ulaganja u računalne programe232.800,00
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske10.780.40010.480.4009.494.209,0490,59
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.758.40010.458.4009.438.995,3290,25
31Vlastiti prihodi2.977,80
51Pomoći EU39.335,35
52Ostale pomoći22.00022.00012.900,5758,64
po programima
21POLITIČKI SUSTAV10.780.40010.480.4009.494.209,0490,59
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE10.780.40010.480.4009.494.209,0490,59
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE10.605.40010.313.4009.433.975,4891,47
311Plaće (Bruto)6.478.2506.318.2506.229.715,0998,60
3111Plaće za redovan rad5.714.984,68
3113Plaće za prekovremeni rad514.730,41
312Ostali rashodi za zaposlene148.000140.60078.784,1656,03
3121Ostali rashodi za zaposlene78.784,16
313Doprinosi na plaće1.107.0001.080.0001.051.074,1397,32
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje947.300,86
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti103.773,27
321Naknade troškova zaposlenima654.500622.100503.845,5780,99
3211Službena putovanja416.605,35
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život87.240,22
322Rashodi za materijal i energiju240.000228.300139.507,6161,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi139.428,61
3225Sitni inventar i autogume79,00
323Rashodi za usluge1.691.0001.637.5001.242.363,4975,87
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza135.064,17
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.599,00
3233Usluge promidžbe i informiranja613.661,74
3235Zakupnine i najamnine19.609,59
3237Intelektualne i osobne usluge465.076,36
3239Ostale usluge7.352,63
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa102.000102.00064.849,7863,58
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa64.849,78
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja85.10085.10070.841,7283,25
3293Reprezentacija51.188,02
3294Članarine i norme1.050,00
3295Pristojbe i naknade16.953,70
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.650,00
343Ostali financijski rashodi7.0007.0002.187,9331,26
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.583,42
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule231,22
3433Zatezne kamate373,29
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.55011.550,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu11.550,00
422Postrojenja i oprema81.00081.00039.256,0048,46
4222Komunikacijska oprema39.256,00
K696012INFORMATIZACIJA175.000167.00060.233,5636,07
422Postrojenja i oprema95.00091.00060.233,5666,19
4221Uredska oprema i namještaj60.233,56
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00076.000
02010Ured za udruge109.676.215109.559.21594.243.891,3386,02
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.158.2505.041.2503.577.348,7670,96
12Sredstva učešća za pomoći7.412.8307.412.8305.059.035,9368,25
31Vlastiti prihodi826.410826.410397.123,5048,05
41Prihodi od igara na sreću48.375.67548.375.67555.350.137,78114,42
51Pomoći EU2.282.0002.282.0002.400.091,59105,17
52Ostale pomoći195.000195.000272.025,95139,50
552Švicarski instrument5.302.2005.302.200164.577,463,10
561Europski socijalni fond (ESF)40.123.85040.123.85027.023.550,3667,35
po programima
21POLITIČKI SUSTAV109.676.215109.559.21594.243.891,3386,02
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA109.676.215109.559.21594.243.891,3386,02
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.452.2504.335.2503.201.277,5373,84
311Plaće (Bruto)2.775.5002.690.5001.961.363,3972,90
3111Plaće za redovan rad1.935.910,05
3113Plaće za prekovremeni rad25.453,34
312Ostali rashodi za zaposlene136.000136.000117.409,3486,33
3121Ostali rashodi za zaposlene117.409,34
313Doprinosi na plaće486.100471.100338.322,6071,82
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje304.836,61
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti33.485,99
321Naknade troškova zaposlenima300.000300.000267.578,2889,19
3211Službena putovanja212.143,26
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život53.810,02
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.625,00
322Rashodi za materijal i energiju92.00092.00059.330,6464,49
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi32.421,20
3223Energija21.742,96
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.666,84
3225Sitni inventar i autogume3.499,64
323Rashodi za usluge550.500533.500394.896,1974,02
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza54.506,02
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.041,90
3233Usluge promidžbe i informiranja18.286,00
3234Komunalne usluge8.112,11
3235Zakupnine i najamnine5.290,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.600,00
3237Intelektualne i osobne usluge20.683,91
3238Računalne usluge265.386,25
3239Ostale usluge3.990,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000213,504,27
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa213,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja54.10054.10031.829,4458,83
3293Reprezentacija19.495,30
3295Pristojbe i naknade12.334,14
343Ostali financijski rashodi4.0504.0502.393,1859,09
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.285,09
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule971,84
3433Zatezne kamate136,25
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna25.00025.00010.000,0040,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu10.000,00
422Postrojenja i oprema24.00024.00017.940,9774,75
4222Komunikacijska oprema16.440,98
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.499,99
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE42.358.02242.358.02250.153.866,85118,40
381Tekuće donacije42.358.02242.358.02250.153.866,85118,40
3811Tekuće donacije u novcu50.153.866,85
A509024PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA95.00095.00045.937,5048,36
323Rashodi za usluge80.00080.00045.937,5057,42
3237Intelektualne i osobne usluge22.875,00
3239Ostale usluge23.062,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA42.00042.00011.025,0026,25
323Rashodi za usluge17.00017.0002.000,0011,76
3235Zakupnine i najamnine2.000,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.0005.000,00100,00
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.0004.025,0020,13
3293Reprezentacija4.025,00
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE41.00041.000
323Rashodi za usluge40.00040.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)195.000195.000272.025,95139,50
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.00050.690,80101,38
3211Službena putovanja50.690,80
323Rashodi za usluge65.00065.000184.924,72284,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.351,31
3233Usluge promidžbe i informiranja115.747,50
3235Zakupnine i najamnine15.070,97
3237Intelektualne i osobne usluge20.744,94
3238Računalne usluge29.625,00
3239Ostale usluge2.385,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.00036.410,43182,05
3293Reprezentacija36.410,43
422Postrojenja i oprema50.00050.000
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA6.017.6536.017.6535.196.270,9386,35
381Tekuće donacije6.017.6536.017.6535.196.270,9386,35
3811Tekuće donacije u novcu5.196.270,93
A509052IPA 2011 – AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU173.000173.000172.013,2299,43
381Tekuće donacije173.000173.000172.013,2299,43
3811Tekuće donacije u novcu25.801,96
3813Tekuće donacije iz EU sredstava146.211,26
A509055IPA 2012 – 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU2.395.0002.395.0002.460.860,61102,75
381Tekuće donacije2.378.0002.378.0002.460.860,61103,48
3811Tekuće donacije u novcu246.085,74
3813Tekuće donacije iz EU sredstava2.214.774,87
382Kapitalne donacije17.00017.000
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA25.00025.0001.080,004,32
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge5.0005.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.0001.080,0021,60
3293Reprezentacija1.080,00
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA177.000177.000118.287,5066,83
323Rashodi za usluge92.00092.00058.287,5063,36
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza562,50
3233Usluge promidžbe i informiranja49.125,00
3237Intelektualne i osobne usluge1.750,00
3239Ostale usluge6.850,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.000
381Tekuće donacije60.00060.00060.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu60.000,00
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST186.000186.000158.342,2085,13
323Rashodi za usluge15.00015.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.0003.000425,7014,19
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa425,70
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja168.000168.000157.916,5094,00
3294Članarine i norme157.916,50
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 547.157.88047.157.88031.792.412,2167,42
311Plaće (Bruto)2.162.0002.162.000980.712,1245,36
3111Plaće za redovan rad963.381,89
3113Plaće za prekovremeni rad17.330,23
313Doprinosi na plaće371.866371.866168.682,3945,36
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje152.153,21
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti16.529,18
321Naknade troškova zaposlenima267.000267.000139.650,5752,30
3211Službena putovanja55.606,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život35.764,29
3213Stručno usavršavanje zaposlenika48.280,28
322Rashodi za materijal i energiju85.00085.00014.084,3616,57
3223Energija14.084,36
323Rashodi za usluge515.000515.000207.254,3740,24
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza22.318,85
3233Usluge promidžbe i informiranja129.360,00
3234Komunalne usluge4.263,02
3235Zakupnine i najamnine10.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge40.812,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa23.00023.0005.660,3024,61
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.660,30
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000100.00043.797,9943,80
3293Reprezentacija43.797,99
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna70.00070.00012.000,0017,14
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu12.000,00
381Tekuće donacije40.794.01440.794.01429.248.814,3371,70
3811Tekuće donacije u novcu4.387.322,12
3813Tekuće donacije iz EU sredstava24.861.492,21
382Kapitalne donacije2.750.0002.750.000971.755,7835,34
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama145.763,36
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava825.992,42
422Postrojenja i oprema20.00020.000
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE5.395.0005.395.000182.863,843,39
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.00010.583,6026,46
3211Službena putovanja233,60
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.350,00
322Rashodi za materijal i energiju2.0002.000
323Rashodi za usluge275.600275.600170.725,2461,95
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza112,50
3233Usluge promidžbe i informiranja140.693,13
3237Intelektualne i osobne usluge13.232,11
3239Ostale usluge16.687,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.0001.555,0010,37
3293Reprezentacija1.555,00
381Tekuće donacije5.056.0005.056.000
422Postrojenja i oprema6.4006.400
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL826.410826.410397.123,5048,05
311Plaće (Bruto)30.00030.000
313Doprinosi na plaće5.2505.250
321Naknade troškova zaposlenima544.640544.640345.322,7063,40
3211Službena putovanja335.139,10
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.183,60
322Rashodi za materijal i energiju10.00010.000
323Rashodi za usluge110.410110.41049.433,2744,77
3233Usluge promidžbe i informiranja19.983,47
3237Intelektualne i osobne usluge9.381,67
3239Ostale usluge20.068,13
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.000464,642,32
3293Reprezentacija464,64
343Ostali financijski rashodi2.1102.1101.902,8990,18
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.902,89
422Postrojenja i oprema94.00094.000
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE140.000140.00080.504,4957,50
412Nematerijalna imovina90.00090.00080.504,4989,45
4123Licence80.504,49
422Postrojenja i oprema50.00050.000
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava8.282.0507.906.5506.896.714,7687,23
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici8.282.0507.906.5506.896.714,7687,23
po programima
21POLITIČKI SUSTAV8.282.0507.906.5506.896.714,7687,23
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA8.282.0507.906.5506.896.714,7687,23
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.379.2503.237.7502.853.826,7188,14
311Plaće (Bruto)2.363.0002.248.0002.093.950,4693,15
3111Plaće za redovan rad2.010.643,51
3113Plaće za prekovremeni rad83.306,95
312Ostali rashodi za zaposlene62.00062.00044.534,7171,83
3121Ostali rashodi za zaposlene44.534,71
313Doprinosi na plaće378.000361.000335.524,4092,94
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje302.362,13
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti33.162,27
321Naknade troškova zaposlenima57.00057.00036.367,8263,80
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život36.367,82
322Rashodi za materijal i energiju105.000105.00059.513,3556,68
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi34.633,36
3223Energija20.542,02
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.524,03
3225Sitni inventar i autogume813,94
323Rashodi za usluge345.000335.500243.111,8172,46
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza17.553,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.275,00
3233Usluge promidžbe i informiranja20.279,75
3234Komunalne usluge8.441,39
3235Zakupnine i najamnine170.294,55
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.050,00
3237Intelektualne i osobne usluge14.967,72
3238Računalne usluge6.375,00
3239Ostale usluge1.875,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.000957,0513,67
3293Reprezentacija957,05
343Ostali financijski rashodi1.2501.250736,6158,93
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa672,30
3433Zatezne kamate64,31
422Postrojenja i oprema61.00061.00039.130,5064,15
4222Komunikacijska oprema2.198,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu36.932,50
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA4.799.4004.565.4003.977.744,7587,13
321Naknade troškova zaposlenima115.000115.000111.550,4097,00
3211Službena putovanja97.604,37
3213Stručno usavršavanje zaposlenika13.946,03
323Rashodi za usluge800.200760.200486.221,2463,96
3237Intelektualne i osobne usluge486.221,24
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.6001.600353,0022,06
3293Reprezentacija353,00
343Ostali financijski rashodi3.882.5003.688.5003.379.620,1191,63
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa422,79
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi3.379.197,32
A860010GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA60.00060.00033.784,5256,31
321Naknade troškova zaposlenima16.00016.000
323Rashodi za usluge13.50013.5003.850,0028,52
3235Zakupnine i najamnine1.250,00
3237Intelektualne i osobne usluge2.600,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.50030.50029.934,5298,15
3293Reprezentacija29.934,52
K860008INFORMATIZACIJA43.40043.40031.358,7872,26
412Nematerijalna imovina8.4008.4008.325,2399,11
4123Licence8.325,23
422Postrojenja i oprema35.00035.00023.033,5565,81
4221Uredska oprema i namještaj23.033,55
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine35.762.47835.753.47835.485.809,3099,25
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici35.753.47835.744.47835.482.143,1099,27
31Vlastiti prihodi5.0005.000
52Ostale pomoći4.0004.0003.666,2091,66
po programima
21POLITIČKI SUSTAV35.762.47835.753.47835.485.809,3099,25
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA35.762.47835.753.47835.485.809,3099,25
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.202.9781.202.9781.132.277,8594,12
311Plaće (Bruto)864.000864.000855.302,0698,99
3111Plaće za redovan rad844.353,58
3113Plaće za prekovremeni rad10.948,48
312Ostali rashodi za zaposlene26.00026.00015.532,8659,74
3121Ostali rashodi za zaposlene15.532,86
313Doprinosi na plaće152.000152.000147.111,9996,78
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje132.571,79
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti14.540,20
321Naknade troškova zaposlenima49.00049.00046.493,0094,88
3211Službena putovanja30.438,74
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.054,26
322Rashodi za materijal i energiju32.60032.60018.057,5255,39
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.026,92
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje30,60
323Rashodi za usluge40.50040.50033.741,5383,31
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza8.798,67
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.423,46
3233Usluge promidžbe i informiranja11.326,00
3238Računalne usluge11.193,40
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.3006.3005.966,2094,70
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.966,20
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.85810.8585.169,5047,61
3293Reprezentacija4.669,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
343Ostali financijski rashodi220220159,1972,36
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa150,00
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule8,90
3433Zatezne kamate0,29
422Postrojenja i oprema21.50021.5004.744,0022,07
4222Komunikacijska oprema4.744,00
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA34.254.00034.245.00034.085.803,6099,54
323Rashodi za usluge339.000330.000264.786,6080,24
3233Usluge promidžbe i informiranja12.908,25
3235Zakupnine i najamnine23.293,00
3237Intelektualne i osobne usluge46.206,60
3238Računalne usluge132.500,00
3239Ostale usluge49.878,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.00035.00028.654,5081,87
3293Reprezentacija28.154,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500,00
363Pomoći unutar općeg proračuna900.000900.000900.000,00100,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna900.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000500.000,00100,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000,00
381Tekuće donacije32.480.00032.480.00032.392.362,5099,73
3811Tekuće donacije u novcu32.392.362,50
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE283.000283.000262.735,4692,84
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa40.00040.00020.680,1851,70
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.680,18
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja243.000243.000242.055,2899,61
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično242.055,28
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE22.50022.5004.992,3922,19
412Nematerijalna imovina7.5007.5004.992,3966,57
4123Licence4.992,39
422Postrojenja i oprema15.00015.000
02030Ured za zakonodavstvo5.407.1105.249.6105.099.634,5697,14
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.407.1105.249.6105.099.634,5697,14
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE5.407.1105.249.6105.099.634,5697,14
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.407.1105.249.6105.099.634,5697,14
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.319.1105.161.6105.013.423,5897,13
311Plaće (Bruto)3.691.0003.555.5003.534.833,0699,42
3111Plaće za redovan rad3.435.065,95
3113Plaće za prekovremeni rad99.767,11
312Ostali rashodi za zaposlene107.000107.00085.079,6579,51
3121Ostali rashodi za zaposlene85.079,65
313Doprinosi na plaće640.450618.450608.273,0798,35
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje548.180,94
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti60.092,13
321Naknade troškova zaposlenima307.000307.000249.987,8881,43
3211Službena putovanja80.634,60
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život57.590,58
3213Stručno usavršavanje zaposlenika111.762,70
322Rashodi za materijal i energiju175.550175.550161.270,3891,87
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi144.781,13
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje392,10
3225Sitni inventar i autogume16.097,15
323Rashodi za usluge175.500175.500159.510,6690,89
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.392,31
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja109.407,50
3233Usluge promidžbe i informiranja5.039,60
3235Zakupnine i najamnine3.750,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge9.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge8.268,75
3239Ostale usluge14.652,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja9.5009.5003.754,4639,52
3293Reprezentacija3.754,46
343Ostali financijski rashodi1.1101.110671,1060,46
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa614,01
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule56,14
3433Zatezne kamate0,95
422Postrojenja i oprema212.000212.000210.043,3299,08
4221Uredska oprema i namještaj195.895,04
4222Komunikacijska oprema14.148,28
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO88.00088.00086.210,9897,97
412Nematerijalna imovina18.00018.00017.883,8099,35
4123Licence17.883,80
422Postrojenja i oprema70.00070.00068.327,1897,61
4221Uredska oprema i namještaj68.327,18
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske37.268.41536.567.91534.304.714,2193,81
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici34.208.41533.507.91532.234.271,4996,20
31Vlastiti prihodi3.000.0003.000.0002.031.754,6067,73
52Ostale pomoći60.00060.00038.688,1264,48
po programima
21POLITIČKI SUSTAV37.268.41536.567.91534.304.714,2193,81
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE37.268.41536.567.91534.304.714,2193,81
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE36.086.16535.397.66533.299.294,2194,07
311Plaće (Bruto)18.880.00018.480.00018.448.462,2099,83
3111Plaće za redovan rad17.316.707,39
3113Plaće za prekovremeni rad1.131.754,81
312Ostali rashodi za zaposlene1.250.8921.250.8921.219.530,2097,49
3121Ostali rashodi za zaposlene1.219.530,20
313Doprinosi na plaće3.121.0003.016.0003.001.823,6199,53
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.705.131,55
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti296.692,06
321Naknade troškova zaposlenima2.006.0002.006.0001.855.938,3092,52
3211Službena putovanja317.852,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.461.706,29
3213Stručno usavršavanje zaposlenika76.380,01
322Rashodi za materijal i energiju4.986.4614.928.4613.664.927,4874,36
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi552.330,87
3222Materijal i sirovine1.793.932,57
3223Energija891.997,69
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje87.557,20
3225Sitni inventar i autogume126.970,94
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća212.138,21
323Rashodi za usluge5.019.0004.893.5004.526.611,0792,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza464.044,31
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.713.163,00
3233Usluge promidžbe i informiranja88.539,85
3234Komunalne usluge233.423,17
3235Zakupnine i najamnine1.418.289,92
3236Zdravstvene i veterinarske usluge94.900,00
3237Intelektualne i osobne usluge32.052,10
3238Računalne usluge359.899,98
3239Ostale usluge122.298,74
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa95.00095.00058.590,7261,67
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa58.590,72
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja146.250146.25050.435,5334,49
3292Premije osiguranja20.637,77
3295Pristojbe i naknade28.697,76
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.100,00
343Ostali financijski rashodi4.0234.0232.597,0164,55
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.906,04
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule62,19
3433Zatezne kamate628,78
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna25.00025.0006.250,0025,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu6.250,00
422Postrojenja i oprema552.539552.539464.128,0984,00
4221Uredska oprema i namještaj30.830,89
4222Komunikacijska oprema126.644,46
4223Oprema za održavanje i zaštitu63.975,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene242.677,74
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA85.00085.000
312Ostali rashodi za zaposlene70.00070.000
343Ostali financijski rashodi15.00015.000
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE311.500303.500224.381,9873,93
412Nematerijalna imovina105.000105.00099.965,8995,21
4123Licence99.965,89
422Postrojenja i oprema166.500158.50098.166,0961,93
4221Uredska oprema i namještaj98.166,09
426Nematerijalna proizvedena imovina40.00040.00026.250,0065,63
4262Ulaganja u računalne programe26.250,00
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA785.750781.750781.038,0299,91
423Prijevozna sredstva785.750781.750781.038,0299,91
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu781.038,02
02042Ured za protokol1.952.8601.895.8601.679.251,7288,57
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.952.8601.895.8601.679.251,7288,57
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.952.8601.895.8601.679.251,7288,57
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.952.8601.895.8601.679.251,7288,57
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.919.2601.862.2601.672.723,4289,82
311Plaće (Bruto)1.116.0001.068.000986.917,5792,41
3111Plaće za redovan rad808.856,83
3113Plaće za prekovremeni rad178.060,74
312Ostali rashodi za zaposlene35.00035.00013.416,2938,33
3121Ostali rashodi za zaposlene13.416,29
313Doprinosi na plaće200.000191.000170.088,7589,05
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje153.311,17
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti16.777,58
321Naknade troškova zaposlenima295.600295.600270.977,5891,67
3211Službena putovanja262.691,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život8.285,71
322Rashodi za materijal i energiju37.05037.05019.979,5453,93
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi19.867,04
3225Sitni inventar i autogume112,50
323Rashodi za usluge89.50089.50080.585,8190,04
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.049,88
3233Usluge promidžbe i informiranja7.433,00
3237Intelektualne i osobne usluge33.740,43
3239Ostale usluge28.362,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja132.000132.000128.663,5497,47
3293Reprezentacija127,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja128.536,04
343Ostali financijski rashodi2.1102.1101.962,3493,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.194,16
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule767,73
3433Zatezne kamate0,45
422Postrojenja i oprema12.00012.000132,001,10
4222Komunikacijska oprema132,00
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL33.60033.6006.528,3019,43
412Nematerijalna imovina6.6006.6006.528,3098,91
4123Licence6.528,30
422Postrojenja i oprema27.00027.000
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju1.983.8151.930.8151.859.590,8496,31
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.983.8151.930.8151.859.590,8496,31
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.983.8151.930.8151.859.590,8496,31
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.983.8151.930.8151.859.590,8496,31
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.953.8151.900.8151.834.438,7596,51
311Plaće (Bruto)1.481.0001.436.0001.431.543,3999,69
3111Plaće za redovan rad1.431.543,39
312Ostali rashodi za zaposlene62.00062.00042.430,1668,44
3121Ostali rashodi za zaposlene42.430,16
313Doprinosi na plaće256.500248.500246.225,5299,08
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje221.889,33
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti24.336,19
321Naknade troškova zaposlenima106.000106.00077.574,3073,18
3211Službena putovanja6.056,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život65.968,30
3213Stručno usavršavanje zaposlenika5.550,00
322Rashodi za materijal i energiju18.15018.15017.717,0997,61
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi16.799,19
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje917,90
323Rashodi za usluge19.80019.80015.298,7077,27
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.780,70
3233Usluge promidžbe i informiranja2.198,00
3238Računalne usluge8.085,00
3239Ostale usluge235,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.3002.3001.096,0047,65
3294Članarine i norme1.096,00
343Ostali financijski rashodi65657,5911,68
3433Zatezne kamate7,59
422Postrojenja i oprema8.0008.0002.546,0031,83
4222Komunikacijska oprema2.546,00
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU30.00030.00025.152,0983,84
412Nematerijalna imovina20.00020.00019.666,9998,33
4123Licence19.666,99
422Postrojenja i oprema10.00010.0005.485,1054,85
4221Uredska oprema i namještaj5.485,10
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova13.143.42912.967.42911.931.194,7692,01
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici13.143.42912.967.42911.640.092,2589,76
51Pomoći EU291.102,51
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE13.143.42912.967.42911.931.194,7692,01
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI13.143.42912.967.42911.931.194,7692,01
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.092.42912.916.42911.888.351,0092,04
311Plaće (Bruto)3.695.0003.660.0003.655.351,2499,87
3111Plaće za redovan rad3.655.351,24
312Ostali rashodi za zaposlene78.00078.00061.399,8578,72
3121Ostali rashodi za zaposlene61.399,85
313Doprinosi na plaće1.108.0001.098.0001.088.812,8999,16
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje458.019,25
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje568.652,52
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti62.141,12
321Naknade troškova zaposlenima1.597.0001.566.0001.290.551,7382,41
3211Službena putovanja343.745,30
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život82.926,74
3213Stručno usavršavanje zaposlenika863.879,69
322Rashodi za materijal i energiju700.000700.000695.037,7299,29
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi401.566,02
3223Energija243.981,65
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje19.154,40
3225Sitni inventar i autogume3.683,30
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća26.652,35
323Rashodi za usluge5.437.5295.337.5294.710.605,5488,25
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza31.367,51
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.624.816,76
3233Usluge promidžbe i informiranja3.795,00
3234Komunalne usluge2.255,33
3235Zakupnine i najamnine1.045,38
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.730,00
3237Intelektualne i osobne usluge27.194,89
3239Ostale usluge17.400,67
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.000873,484,37
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa873,48
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja370.800370.800308.159,9483,11
3292Premije osiguranja174.865,46
3293Reprezentacija956,00
3294Članarine i norme800,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja131.538,48
343Ostali financijski rashodi3.1003.1001.806,8658,29
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.470,41
3433Zatezne kamate336,45
422Postrojenja i oprema83.00083.00075.751,7591,27
4222Komunikacijska oprema16.133,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu53.868,75
4224Medicinska i laboratorijska oprema5.750,00
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA51.00051.00042.843,7684,01
412Nematerijalna imovina6.0006.0005.827,5297,13
4123Licence5.827,52
422Postrojenja i oprema45.00045.00037.016,2482,26
4221Uredska oprema i namještaj37.016,24
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina52.405.14653.236.64651.675.246,0397,07
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici45.571.02146.402.52145.349.742,4397,73
12Sredstva učešća za pomoći1.120.6301.120.630977.706,2987,25
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU3.690.0003.690.0003.565.689,9296,63
52Ostale pomoći47.00047.00037.553,7879,90
575Fondovi za unutarnje poslove1.975.9951.975.9951.744.553,6188,29
po programima
21POLITIČKI SUSTAV52.405.14653.236.64651.675.246,0397,07
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA44.280.65045.252.15044.676.614,8598,73
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE41.193.45041.174.95040.902.907,2199,34
321Naknade troškova zaposlenima120.000120.00082.424,1268,69
3211Službena putovanja82.424,12
323Rashodi za usluge358.150348.150182.249,4352,35
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.125,15
3233Usluge promidžbe i informiranja9.450,00
3235Zakupnine i najamnine61.720,40
3237Intelektualne i osobne usluge107.412,93
3239Ostale usluge2.540,95
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.30030.30017.030,0156,20
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa17.030,01
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja170.000161.500121.203,6575,05
3293Reprezentacija121.203,65
363Pomoći unutar općeg proračuna15.00015.000
381Tekuće donacije24.000.00024.000.00024.000.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu24.000.000,00
382Kapitalne donacije16.500.00016.500.00016.500.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama16.500.000,00
A513030PROGRAMI ZA ROME482.7001.472.7001.257.353,1285,38
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.00034.644,1886,61
3211Službena putovanja34.644,18
323Rashodi za usluge112.500112.50040.903,8636,36
3233Usluge promidžbe i informiranja2.475,00
3235Zakupnine i najamnine31.804,00
3237Intelektualne i osobne usluge5.832,26
3239Ostale usluge792,60
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.0008.373,3483,73
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.373,34
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.20040.20016.359,0440,69
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično8.315,33
3293Reprezentacija8.043,71
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000100.00050.000,0050,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna50.000,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna110.000110.00092.072,7083,70
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna92.072,70
381Tekuće donacije60.00060.00015.000,0025,00
3811Tekuće donacije u novcu15.000,00
382Kapitalne donacije10.0001.000.0001.000.000,00100,00
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama1.000.000,00
A513041PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020.25.50025.5004.043,5815,86
323Rashodi za usluge19.50019.5004.043,5820,74
3237Intelektualne i osobne usluge4.043,58
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
A513046IPA 2012 – PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a2.579.0002.579.0002.512.310,9497,41
323Rashodi za usluge2.579.0002.579.0002.512.310,9497,41
3237Intelektualne i osobne usluge2.512.310,94
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA8.124.4967.984.4966.998.631,1887,65
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE3.345.6713.205.6712.975.697,9392,83
311Plaće (Bruto)2.496.7502.375.7502.300.787,7796,84
3111Plaće za redovan rad2.293.173,18
3113Plaće za prekovremeni rad7.614,59
312Ostali rashodi za zaposlene121.696121.69694.630,2877,76
3121Ostali rashodi za zaposlene94.630,28
313Doprinosi na plaće439.700420.700395.735,4494,07
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje356.622,06
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti39.113,38
321Naknade troškova zaposlenima87.30087.30057.626,7266,01
3211Službena putovanja170,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život54.456,72
3213Stručno usavršavanje zaposlenika3.000,00
322Rashodi za materijal i energiju42.00042.00035.191,8583,79
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi34.824,22
3225Sitni inventar i autogume367,63
323Rashodi za usluge99.60099.60058.913,0259,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.016,52
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja781,50
3233Usluge promidžbe i informiranja21.530,00
3235Zakupnine i najamnine1.530,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.350,00
3237Intelektualne i osobne usluge487,50
3238Računalne usluge17.701,25
3239Ostale usluge1.516,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.70020.70016.009,6277,34
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.009,62
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.5006.5001.404,3321,61
3293Reprezentacija854,33
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja550,00
343Ostali financijski rashodi1.4251.4251.020,0371,58
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.000,35
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule19,28
3433Zatezne kamate0,40
422Postrojenja i oprema30.00030.00014.378,8747,93
4221Uredska oprema i namještaj4.108,75
4222Komunikacijska oprema10.270,12
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE45.00045.00013.094,4729,10
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.0005.802,4538,68
3211Službena putovanja5.802,45
323Rashodi za usluge23.00023.0002.105,009,15
3237Intelektualne i osobne usluge2.105,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.0007.0005.187,0274,10
3293Reprezentacija5.187,02
A513039PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013. – 2015.51.10051.10017.278,8333,81
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.00011.044,6955,22
3211Službena putovanja11.044,69
323Rashodi za usluge30.10030.1005.832,2519,38
3237Intelektualne i osobne usluge5.832,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500401,8980,38
3293Reprezentacija401,89
A513040PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA76.10076.10022.030,0328,95
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.00015.629,0362,52
3211Službena putovanja15.629,03
323Rashodi za usluge40.10040.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.0006.401,0064,01
3293Reprezentacija6.401,00
A513042STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.)2.5002.500
323Rashodi za usluge1.5001.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. – 2021.35.00035.00011.352,1732,43
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.0003.899,6777,99
3211Službena putovanja3.899,67
323Rashodi za usluge30.00030.0007.452,5024,84
3239Ostale usluge7.452,50
A513055AMIF PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA2.699.6252.699.6252.326.072,1086,16
311Plaće (Bruto)214.000214.000205.285,6595,93
3111Plaće za redovan rad205.285,65
312Ostali rashodi za zaposlene7.5007.5002.500,0033,33
3121Ostali rashodi za zaposlene2.500,00
313Doprinosi na plaće37.10037.10035.309,0795,17
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje31.819,26
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.489,81
321Naknade troškova zaposlenima109.460109.46089.745,1281,99
3211Službena putovanja82.810,53
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.934,59
322Rashodi za materijal i energiju9.0009.0003.972,5544,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.972,55
323Rashodi za usluge1.939.3751.939.3751.740.316,4689,74
3233Usluge promidžbe i informiranja732.448,97
3235Zakupnine i najamnine140.087,10
3237Intelektualne i osobne usluge853.290,07
3239Ostale usluge14.490,32
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa95.62595.62554.456,3256,95
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa54.456,32
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja200.000200.000145.882,0372,94
3293Reprezentacija145.882,03
422Postrojenja i oprema87.56587.56548.604,9055,51
4221Uredska oprema i namještaj36.705,26
4223Oprema za održavanje i zaštitu8.241,56
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.658,08
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA110.000110.00075.000,0068,18
323Rashodi za usluge10.00010.000
381Tekuće donacije100.000100.00075.000,0075,00
3811Tekuće donacije u novcu75.000,00
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA199.100199.10068.849,2634,58
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.00020.396,6567,99
3211Službena putovanja20.396,65
323Rashodi za usluge92.10092.10024.499,0926,60
3233Usluge promidžbe i informiranja2.700,00
3235Zakupnine i najamnine3.132,00
3237Intelektualne i osobne usluge18.667,09
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja42.00042.00023.731,3856,50
3293Reprezentacija23.731,38
381Tekuće donacije15.00015.000222,141,48
3811Tekuće donacije u novcu222,14
A681053IPA 2012 FFRAC – PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA1.450.0001.450.0001.449.566,7899,97
323Rashodi za usluge1.450.0001.450.0001.449.566,7899,97
3237Intelektualne i osobne usluge1.449.566,78
A681055MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – MIND THE GAP58.00058.000
321Naknade troškova zaposlenima8.0008.000
323Rashodi za usluge35.00035.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
422Postrojenja i oprema5.0005.000
K681037INFORMATIZACIJA52.40052.40039.689,6175,74
412Nematerijalna imovina22.40022.40022.347,5999,77
4123Licence22.347,59
422Postrojenja i oprema30.00030.00017.342,0257,81
4221Uredska oprema i namještaj17.342,02
02090Ured za suzbijanje zlouporabe droga4.507.4274.468.4274.041.880,5390,45
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.481.9422.442.9422.102.654,0186,07
12Sredstva učešća za pomoći255.000255.000217.149,5985,16
41Prihodi od igara na sreću1.488.9301.488.9301.485.345,6299,76
51Pomoći EU39.559,00
52Ostale pomoći281.555281.555197.172,3170,03
po programima
36ZAŠTITA ZDRAVLJA4.507.4274.468.4274.041.880,5390,45
3607SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI4.507.4274.468.4274.041.880,5390,45
A530000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.248.9422.209.9422.035.407,2592,10
311Plaće (Bruto)1.458.0001.428.0001.413.002,2798,95
3111Plaće za redovan rad1.407.098,48
3113Plaće za prekovremeni rad5.903,79
312Ostali rashodi za zaposlene71.00071.00048.101,1967,75
3121Ostali rashodi za zaposlene48.101,19
313Doprinosi na plaće244.500235.500227.763,7796,71
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje205.259,98
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti22.503,79
321Naknade troškova zaposlenima248.710248.710203.313,1481,75
3211Službena putovanja152.557,70
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život50.755,44
322Rashodi za materijal i energiju56.50056.50039.553,3470,01
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi12.767,99
3223Energija25.290,05
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje994,90
3225Sitni inventar i autogume500,40
323Rashodi za usluge102.500102.50077.744,6475,85
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza36.239,27
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja5.062,88
3233Usluge promidžbe i informiranja3.224,00
3234Komunalne usluge20.879,37
3235Zakupnine i najamnine9.038,12
3236Zdravstvene i veterinarske usluge600,00
3239Ostale usluge2.701,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa17.70017.7006.050,4434,18
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.050,44
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja34.73234.73214.035,7240,41
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično735,65
3293Reprezentacija13.300,07
343Ostali financijski rashodi2.8002.8001.493,6153,34
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.400,22
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule82,26
3433Zatezne kamate11,13
422Postrojenja i oprema12.50012.5004.349,1334,79
4222Komunikacijska oprema4.349,13
A530001PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA215.000215.000114.552,4953,28
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.0005.704,0022,82
3211Službena putovanja5.704,00
323Rashodi za usluge131.000131.00066.412,9750,70
3235Zakupnine i najamnine28.005,10
3237Intelektualne i osobne usluge35.604,74
3239Ostale usluge2.803,13
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.00018.00011.782,0065,46
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.782,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja41.00041.00030.653,5274,76
3293Reprezentacija30.653,52
A530020NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE517.555517.555399.799,5977,25
321Naknade troškova zaposlenima62.00062.00052.931,5785,37
3211Službena putovanja52.931,57
323Rashodi za usluge404.555404.555312.413,3477,22
3235Zakupnine i najamnine11.358,56
3237Intelektualne i osobne usluge294.510,78
3239Ostale usluge6.544,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.00018.00010.963,5660,91
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.963,56
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja33.00033.00023.491,1271,19
3293Reprezentacija23.491,12
A530026INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA1.488.9301.488.9301.485.345,6299,76
323Rashodi za usluge72.41072.41070.000,0096,67
3237Intelektualne i osobne usluge70.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.59017.59017.589,36100,00
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično17.589,36
381Tekuće donacije1.398.9301.398.9301.397.756,2699,92
3811Tekuće donacije u novcu1.397.756,26
K530017INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA37.00037.0006.775,5818,31
412Nematerijalna imovina7.0007.0006.775,5896,79
4123Licence6.775,58
422Postrojenja i oprema20.00020.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.00010.000
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama21.865.12421.779.12421.703.138,4399,65
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici21.865.12421.779.12421.703.138,4399,65
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT21.865.12421.779.12421.703.138,4399,65
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA601.124580.124504.917,0387,04
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE591.024570.024498.039,9887,37
311Plaće (Bruto)423.000402.000391.472,9497,38
3111Plaće za redovan rad391.472,94
312Ostali rashodi za zaposlene25.70425.70414.257,3255,47
3121Ostali rashodi za zaposlene14.257,32
313Doprinosi na plaće76.00076.00067.529,9588,86
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje60.874,92
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti6.655,03
321Naknade troškova zaposlenima34.00034.00015.316,6245,05
3211Službena putovanja4.713,23
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.603,39
322Rashodi za materijal i energiju8.1008.1004.258,2752,57
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.258,27
323Rashodi za usluge18.00018.0005.154,6928,64
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.194,69
3238Računalne usluge1.960,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja600600
343Ostali financijski rashodi12012050,1941,83
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3433Zatezne kamate0,19
422Postrojenja i oprema5.0005.000
K872002INFORMATIZACIJA10.10010.1006.877,0568,09
412Nematerijalna imovina10010041,2141,21
4123Licence41,21
422Postrojenja i oprema9.0009.0006.835,8475,95
4221Uredska oprema i namještaj6.835,84
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA21.264.00021.199.00021.198.221,40100,00
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA21.264.00021.199.00021.198.221,40100,00
381Tekuće donacije21.264.00021.199.00021.198.221,40100,00
3811Tekuće donacije u novcu21.198.221,40
02092Ured za ravnopravnost spolova2.094.5872.034.5871.716.491,5784,37
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.895.3101.835.3101.509.228,2282,23
12Sredstva učešća za pomoći9.9669.9669.965,94100,00
51Pomoći EU189.311189.311197.297,41104,22
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.094.5872.034.5871.716.491,5784,37
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA2.094.5872.034.5871.716.491,5784,37
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.431.3101.371.3101.286.233,7293,80
311Plaće (Bruto)1.051.250999.250987.215,4498,80
3111Plaće za redovan rad982.988,36
3113Plaće za prekovremeni rad4.227,08
312Ostali rashodi za zaposlene45.00045.00024.211,7053,80
3121Ostali rashodi za zaposlene24.211,70
313Doprinosi na plaće179.250171.250162.545,8494,92
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje146.515,26
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti16.030,58
321Naknade troškova zaposlenima39.00039.00022.254,7857,06
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život22.254,78
322Rashodi za materijal i energiju14.60014.60011.863,2281,25
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi10.999,42
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje64,80
3225Sitni inventar i autogume799,00
323Rashodi za usluge83.80083.80061.743,0273,68
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.905,55
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.828,88
3233Usluge promidžbe i informiranja35.633,59
3235Zakupnine i najamnine625,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge300,00
3237Intelektualne i osobne usluge5.600,00
3238Računalne usluge5.145,00
3239Ostale usluge705,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.5004.5003.743,7283,19
3293Reprezentacija3.743,72
343Ostali financijski rashodi910910534,4758,73
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa517,28
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule17,05
3433Zatezne kamate0,14
422Postrojenja i oprema13.00013.00012.121,5393,24
4221Uredska oprema i namještaj7.290,00
4222Komunikacijska oprema4.831,53
A532009PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE394.000394.000212.234,3853,87
321Naknade troškova zaposlenima115.000115.00077.117,5467,06
3211Službena putovanja77.117,54
323Rashodi za usluge257.000257.000122.566,2347,69
3233Usluge promidžbe i informiranja53.907,90
3235Zakupnine i najamnine2.100,00
3237Intelektualne i osobne usluge28.395,83
3239Ostale usluge38.162,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000566,2511,33
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa566,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja17.00017.00011.984,3670,50
3293Reprezentacija10.384,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.599,86
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA10.00010.000
323Rashodi za usluge5.0005.000
381Tekuće donacije5.0005.000
A532017JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI199.277199.277199.276,68100,00
323Rashodi za usluge199.277199.277199.276,68100,00
3237Intelektualne i osobne usluge199.276,68
A532018SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018.10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima4.0004.000
323Rashodi za usluge5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
A532019AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020.30.00030.000
321Naknade troškova zaposlenima26.00026.000
323Rashodi za usluge3.5003.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA20.00020.00018.746,7993,73
412Nematerijalna imovina3.0003.0002.895,6896,52
4123Licence2.895,68
422Postrojenja i oprema16.00016.00015.851,1199,07
4221Uredska oprema i namještaj15.851,11
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
02099Ured za razminiranje744.670726.670649.314,2789,35
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici729.570711.570644.875,8490,63
12Sredstva učešća za pomoći1.7001.700140,408,26
52Ostale pomoći4.0004.0003.502,4387,56
562Kohezijski fond (CF)9.4009.400795,608,46
po programima
26JAVNA SIGURNOST744.670726.670649.314,2789,35
2605RAZMINIRANJE744.670726.670649.314,2789,35
A855001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE723.170705.170632.869,8889,75
311Plaće (Bruto)378.500360.500356.580,9198,91
3111Plaće za redovan rad356.580,91
312Ostali rashodi za zaposlene27.90027.90017.339,1062,15
3121Ostali rashodi za zaposlene17.339,10
313Doprinosi na plaće69.80069.80061.331,9687,87
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje55.270,09
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti6.061,87
321Naknade troškova zaposlenima159.200159.200133.708,2183,99
3211Službena putovanja115.869,14
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život17.839,07
322Rashodi za materijal i energiju5.5505.5501.697,4330,58
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.697,43
323Rashodi za usluge17.20017.2008.123,4347,23
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.964,68
3233Usluge promidžbe i informiranja2.306,25
3236Zdravstvene i veterinarske usluge300,00
3238Računalne usluge3.552,50
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa6.0006.0004.799,4279,99
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.799,42
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja43.50043.50039.928,2991,79
3293Reprezentacija1.103,60
3294Članarine i norme38.824,69
343Ostali financijski rashodi1.0201.020659,4764,65
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa658,59
3433Zatezne kamate0,88
381Tekuće donacije10.00010.0008.603,6686,04
3811Tekuće donacije u novcu8.603,66
422Postrojenja i oprema4.5004.50098,002,18
4222Komunikacijska oprema98,00
K855002INFORMATIZACIJA21.50021.50016.444,3976,49
412Nematerijalna imovina16.50016.50016.444,3999,66
4123Licence16.444,39
422Postrojenja i oprema5.0005.000
025MINISTARSTVO FINANCIJA36.036.465.51335.938.642.22435.569.037.350,5598,97
02505Ministarstvo financija277.404.995265.391.995217.836.251,6582,08
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici265.577.051253.564.051206.043.816,4381,26
12Sredstva učešća za pomoći3.684.6443.684.6441.575.031,9242,75
31Vlastiti prihodi250.000250.000348.474,26139,39
51Pomoći EU1.520.0001.520.0001.413.251,6792,98
52Ostale pomoći230.000230.0009.634,894,19
561Europski socijalni fond (ESF)1.671.7001.671.7002.113.715,81126,44
563Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)2.757.0002.757.0006.074.846,78220,34
564Ribarski fondovi (EMFF i EFF)843.600843.600
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum76.00076.00018.487,6424,33
575Fondovi za unutarnje poslove795.000795.000238.992,2530,06
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV277.404.995265.391.995217.836.251,6582,08
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA126.309.695121.655.695100.218.653,7682,38
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE94.872.72890.555.22874.777.530,2582,58
311Plaće (Bruto)56.687.48753.853.48746.130.717,9085,66
3111Plaće za redovan rad45.169.689,01
3113Plaće za prekovremeni rad961.028,89
312Ostali rashodi za zaposlene2.131.8492.131.8491.784.731,6383,72
3121Ostali rashodi za zaposlene1.784.731,63
313Doprinosi na plaće9.781.4939.292.6937.625.870,6882,06
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.871.779,80
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti754.090,88
321Naknade troškova zaposlenima5.343.4755.215.4754.418.287,5284,71
3211Službena putovanja2.669.625,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.558.928,79
3213Stručno usavršavanje zaposlenika189.733,23
322Rashodi za materijal i energiju3.452.6323.299.6322.471.113,3674,89
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.132.116,27
3223Energija1.281.792,09
3225Sitni inventar i autogume34.705,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća22.500,00
323Rashodi za usluge16.026.90715.341.20711.853.921,4977,27
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.157.072,46
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.546.427,26
3233Usluge promidžbe i informiranja93.101,35
3234Komunalne usluge562.541,06
3235Zakupnine i najamnine2.846.505,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge91.080,23
3237Intelektualne i osobne usluge573.917,10
3239Ostale usluge1.983.277,03
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa380.000380.00015.118,893,98
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.118,89
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja868.885840.885278.211,9333,09
3293Reprezentacija107.888,31
3294Članarine i norme36.613,68
3295Pristojbe i naknade133.709,94
343Ostali financijski rashodi200.000200.000199.556,8599,78
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi199.556,85
A321073RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)833.000833.000615.096,8573,84
323Rashodi za usluge833.000833.000615.096,8573,84
3237Intelektualne i osobne usluge615.096,85
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA76.00076.00018.487,6424,33
321Naknade troškova zaposlenima76.00076.00018.487,6424,33
3211Službena putovanja18.487,64
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ251.000251.000417.691,11166,41
311Plaće (Bruto)136.000136.000348.119,42255,97
3111Plaće za redovan rad348.119,42
312Ostali rashodi za zaposlene4.250,00
3121Ostali rashodi za zaposlene4.250,00
313Doprinosi na plaće25.00025.00059.920,70239,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje53.998,31
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti5.922,39
321Naknade troškova zaposlenima69.00069.0005.400,997,83
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.400,99
323Rashodi za usluge21.00021.000
A321076OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ843.600843.600
321Naknade troškova zaposlenima456.000456.000
323Rashodi za usluge342.000342.000
422Postrojenja i oprema45.60045.600
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA172.000172.000102.288,6859,47
311Plaće (Bruto)82.742,56
3111Plaće za redovan rad82.742,56
312Ostali rashodi za zaposlene1.562,20
3121Ostali rashodi za zaposlene1.562,20
313Doprinosi na plaće14.231,70
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje12.983,95
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.247,75
321Naknade troškova zaposlenima39.00039.0003.752,229,62
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.752,22
323Rashodi za usluge130.000130.000
422Postrojenja i oprema3.0003.000
A321079FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA400.000400.000385.856,5896,46
381Tekuće donacije400.000400.000385.856,5896,46
3811Tekuće donacije u novcu385.856,58
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE282.000282.00084.890,0530,10
311Plaće (Bruto)68.668,59
3111Plaće za redovan rad68.668,59
312Ostali rashodi za zaposlene1.296,48
3121Ostali rashodi za zaposlene1.296,48
313Doprinosi na plaće11.810,98
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje10.775,47
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.035,51
321Naknade troškova zaposlenima64.00064.0003.114,004,87
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.114,00
323Rashodi za usluge210.000210.000
422Postrojenja i oprema8.0008.000
A538076JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU – HERCULE III660.000660.000428.121,4064,87
321Naknade troškova zaposlenima280.000280.000225.636,1480,58
3211Službena putovanja225.636,14
323Rashodi za usluge315.000315.000191.017,2660,64
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza4.680,00
3237Intelektualne i osobne usluge37.900,00
3239Ostale usluge148.437,26
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja65.00065.00011.468,0017,64
3293Reprezentacija11.468,00
A538077TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA341.000341.00051.813,5215,19
311Plaće (Bruto)41.912,59
3111Plaće za redovan rad41.912,59
312Ostali rashodi za zaposlene791,32
3121Ostali rashodi za zaposlene791,32
313Doprinosi na plaće7.208,97
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.576,94
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti632,03
321Naknade troškova zaposlenima77.00077.0001.900,642,47
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.900,64
323Rashodi za usluge250.000250.000
422Postrojenja i oprema14.00014.000
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE10.900.00010.900.0009.920.157,0091,01
323Rashodi za usluge10.275.00010.275.0009.295.182,0090,46
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja8.438.913,04
3237Intelektualne i osobne usluge856.268,96
412Nematerijalna imovina625.000625.000624.975,00100,00
4123Licence624.975,00
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA720.000720.000647.322,3389,91
323Rashodi za usluge720.000720.000647.322,3389,91
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja647.322,33
K253057OPREMANJE2.271.0232.164.523636.234,7429,39
422Postrojenja i oprema1.241.0231.184.523221.996,1418,74
4221Uredska oprema i namještaj160.294,75
4222Komunikacijska oprema27.889,16
4223Oprema za održavanje i zaštitu33.812,23
423Prijevozna sredstva1.000.000950.000414.238,6043,60
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu414.238,60
426Nematerijalna proizvedena imovina30.00030.000
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ1.998.0001.998.0002.025.925,92101,40
311Plaće (Bruto)554.000554.0001.513.855,44273,26
3111Plaće za redovan rad1.513.855,44
312Ostali rashodi za zaposlene27.036,72
3121Ostali rashodi za zaposlene27.036,72
313Doprinosi na plaće98.30098.300233.086,19237,12
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje210.048,60
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti23.037,59
321Naknade troškova zaposlenima199.700199.700103.405,0751,78
3211Službena putovanja28.985,04
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život63.193,01
3213Stručno usavršavanje zaposlenika11.227,02
323Rashodi za usluge1.032.0001.032.000143.262,5013,88
3237Intelektualne i osobne usluge143.262,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.280,00
3293Reprezentacija5.280,00
422Postrojenja i oprema114.000114.000
K321071OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ3.937.3643.937.3647.171.555,60182,14
311Plaće (Bruto)2.444.5532.444.5535.315.472,44217,44
3111Plaće za redovan rad5.315.472,44
312Ostali rashodi za zaposlene54.663,50
3121Ostali rashodi za zaposlene54.663,50
313Doprinosi na plaće427.470427.470858.057,16200,73
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje773.249,21
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti84.807,95
321Naknade troškova zaposlenima547.837547.837678.646,07123,88
3211Službena putovanja266.406,97
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život127.450,95
3213Stručno usavršavanje zaposlenika284.788,15
323Rashodi za usluge295.354295.354264.716,4389,63
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja61.465,00
3237Intelektualne i osobne usluge203.251,43
422Postrojenja i oprema222.150222.150
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA1.703.9801.703.980
323Rashodi za usluge1.703.9801.703.980
K538003INFORMATIZACIJA5.800.0005.570.0002.816.535,5550,57
323Rashodi za usluge500.000475.000118.750,0025,00
3237Intelektualne i osobne usluge118.750,00
412Nematerijalna imovina1.200.0001.200.000859.837,5271,65
4123Licence859.837,52
422Postrojenja i oprema1.900.0001.805.0001.209.635,5367,02
4221Uredska oprema i namještaj1.209.635,53
426Nematerijalna proizvedena imovina2.200.0002.090.000628.312,5030,06
4262Ulaganja u računalne programe628.312,50
T538044SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGO­ISTOČNE EUROPE248.000248.000119.146,5448,04
323Rashodi za usluge148.000148.00099.400,5467,16
3237Intelektualne i osobne usluge3.656,79
3239Ostale usluge95.743,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000100.00019.746,0019,75
3293Reprezentacija19.746,00
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA151.095.300143.736.300117.617.597,8981,83
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA43.895.30041.751.30034.235.564,3982,00
322Rashodi za materijal i energiju13.200.00012.575.00010.897.425,2886,66
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi637.156,97
3223Energija10.260.268,31
323Rashodi za usluge30.695.30029.176.30023.338.139,1179,99
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza470.547,09
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja11.427.850,18
3234Komunalne usluge2.259.641,76
3235Zakupnine i najamnine589.003,14
3239Ostale usluge8.591.096,94
K538036OPREMANJE2.300.0002.185.000930.694,4542,59
422Postrojenja i oprema2.300.0002.185.000930.694,4542,59
4221Uredska oprema i namještaj335.089,67
4223Oprema za održavanje i zaštitu595.604,78
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA104.900.00099.800.00082.451.339,0582,62
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.900.0002.900.0002.780.166,4395,87
4111Zemljište2.780.166,43
421Građevinski objekti102.000.00096.900.00079.671.172,6282,22
4212Poslovni objekti79.671.172,62
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države34.121.995.66434.063.606.22533.839.673.419,4399,34
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici34.035.925.66433.981.536.22533.824.774.131,0399,54
15Proračunska pričuva80.000.00076.000.00014.164.619,9318,64
31Vlastiti prihodi70.00070.000
81Namjenski primici od zaduživanja6.000.0006.000.000734.668,4712,24
po programima
21POLITIČKI SUSTAV53.768.62253.768.62253.768.622,00100,00
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA53.768.62253.768.62253.768.622,00100,00
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA53.768.62253.768.62253.768.622,00100,00
381Tekuće donacije53.768.62253.768.62253.768.622,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu53.768.622,00
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV403.826.046386.616.046343.323.203,0288,80
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE449.875449.875394.750,0087,75
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA449.875449.875394.750,0087,75
323Rashodi za usluge200.000200.000144.875,0072,44
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja144.875,00
412Nematerijalna imovina249.875249.875249.875,00100,00
4123Licence249.875,00
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA213.176.171204.966.171204.499.154,8899,77
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA163.000.000154.900.000150.959.713,5697,46
323Rashodi za usluge42.750.00040.650.00051.224.930,09126,01
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.567.361,51
3235Zakupnine i najamnine1.524.039,84
3238Računalne usluge27.267.420,32
3239Ostale usluge19.866.108,42
343Ostali financijski rashodi120.250.000114.250.00099.734.783,4787,30
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa99.734.783,47
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u11.000.00011.000.00010.056.146,5691,42
343Ostali financijski rashodi11.000.00011.000.00010.056.146,5691,42
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa10.056.146,56
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE5.007.456,83
343Ostali financijski rashodi5.007.456,83
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule5.007.456,83
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA2.200.0002.090.0001.661.097,6879,48
343Ostali financijski rashodi2.200.0002.090.0001.661.097,6879,48
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.661.097,68
A767058UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA1.730.0001.730.0001.568.570,5190,67
322Rashodi za materijal i energiju970.000970.000891.641,4491,92
3223Energija891.641,44
323Rashodi za usluge760.000760.000676.929,0789,07
3234Komunalne usluge167.986,56
3239Ostale usluge508.942,51
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM35.246.17135.246.17135.246.169,74100,00
421Građevinski objekti26.713.19726.713.19726.713.196,30100,00
4212Poslovni objekti26.713.196,30
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora8.532.9748.532.9748.532.973,44100,00
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora8.532.973,44
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI180.000.000171.000.000134.403.985,9678,60
T767055KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE180.000.000171.000.000134.403.985,9678,60
363Pomoći unutar općeg proračuna180.000.000171.000.000134.403.985,9678,60
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna134.403.985,96
2206UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA10.200.00010.200.0004.025.312,1839,46
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU4.200.0004.200.0003.290.643,7178,35
343Ostali financijski rashodi4.200.0004.200.0003.290.643,7178,35
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi3.290.643,71
A818027ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)6.000.0006.000.000734.668,4712,24
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru1.500.0001.500.000
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti4.500.0004.500.000734.668,4716,33
5172Dani zajmovi županijskim proračunima724.494,00
5173Dani zajmovi gradskim proračunima10.174,47
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ3.519.921.3043.494.919.9913.487.032.213,4599,77
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA191.921.304191.921.304191.921.303,69100,00
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA191.921.304191.921.304191.921.303,69100,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora191.921.304191.921.304191.921.303,69100,00
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija191.921.303,69
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE3.328.000.0003.302.998.6873.295.110.909,7699,76
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a2.260.000.0002.252.533.3262.252.533.325,18100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.260.000.0002.252.533.3262.252.533.325,18100,00
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.252.533.325,18
A557040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE192.000.000191.837.907191.837.906,97100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU192.000.000191.837.907191.837.906,97100,00
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU191.837.906,97
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a555.000.000552.683.302552.683.301,33100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU555.000.000552.683.302552.683.301,33100,00
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU552.683.301,33
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE26.000.00025.694.15225.694.151,45100,00
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU26.000.00025.694.15225.694.151,45100,00
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU25.694.151,45
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA295.000.000280.250.000272.362.224,8397,19
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU295.000.000280.250.000272.362.224,8397,19
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU272.362.224,83
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE7.000.0007.000.0006.826.350,0097,52
2403PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA7.000.0007.000.0006.826.350,0097,52
A539005OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA7.000.0007.000.0006.826.350,0097,52
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.000.0007.000.0006.826.350,0097,52
3292Premije osiguranja6.826.350,00
28PRAVOSUĐE330.839.004330.839.004317.891.328,2796,09
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA330.839.004330.839.004317.891.328,2796,09
A539287OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA269.005.008269.005.008268.910.789,1899,96
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.905.008205.905.008205.905.007,93100,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.905.007,93
343Ostali financijski rashodi63.000.00063.000.00063.000.000,00100,00
3433Zatezne kamate63.000.000,00
383Kazne, penali i naknade štete100.000100.0005.781,255,78
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta5.781,25
T767060ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU61.833.99661.833.99648.980.539,0979,21
383Kazne, penali i naknade štete61.833.99661.833.99648.980.539,0979,21
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta48.980.539,09
32GOSPODARSTVO3.380.500.0003.380.225.0003.259.928.597,9396,44
3210KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU3.380.500.0003.380.225.0003.259.928.597,9396,44
A539052JAMSTVENA PRIČUVA2.865.000.0002.865.000.0002.749.679.758,0295,97
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.865.000.0002.865.000.0002.749.679.758,0295,97
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru2.749.679.758,02
A544005KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA50.000.00050.000.00050.000.000,00100,00
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru50.000.00050.000.00050.000.000,00100,00
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru50.000.000,00
A544011OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND10.000.00010.000.00010.000.000,00100,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora10.000.00010.000.00010.000.000,00100,00
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora10.000.000,00
A767052DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA450.000.000450.000.000450.000.000,00100,00
532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000450.000.000450.000.000,00100,00
5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru450.000.000,00
A818051TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA5.500.0005.225.000248.839,914,76
323Rashodi za usluge2.750.0002.612.500140.289,955,37
3237Intelektualne i osobne usluge140.289,95
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.750.0002.612.500108.549,964,16
3296Troškovi sudskih postupaka108.549,96
34ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA5.000.0005.000.0005.000.000,00100,00
3404OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – MEIP5.000.0005.000.0005.000.000,00100,00
A544002PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – (KREDIT EBRD I IBRD – UDIO RH)5.000.0005.000.0005.000.000,00100,00
386Kapitalne pomoći5.000.0005.000.0005.000.000,00100,00
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru5.000.000,00
35PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA21.886.73221.886.73221.649.364,1798,92
3506POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE21.886.73221.886.73221.649.364,1798,92
A539042POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE21.886.73221.886.73221.649.364,1798,92
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna21.886.73221.886.73221.649.364,1798,92
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu21.649.364,17
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT288.200.873288.200.873288.188.352,00100,00
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA288.200.873288.200.873288.188.352,00100,00
A539026MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH288.188.352288.188.352288.188.352,00100,00
381Tekuće donacije288.188.352288.188.352288.188.352,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu288.188.352,00
A767061NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU12.52112.521
383Kazne, penali i naknade štete12.52112.521
41MIROVINSKA SIGURNOST66.000.00066.000.00065.548.496,2599,32
4104POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA66.000.00066.000.00065.548.496,2599,32
A539274POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA66.000.00066.000.00065.548.496,2599,32
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna66.000.00066.000.00065.548.496,2599,32
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu65.548.496,25
42SERVISIRANJE JAVNOG DUGA25.944.981.08325.933.077.95725.956.396.111,42100,09
4201SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA15.238.440.83515.229.737.70915.270.856.029,51100,27
A539099ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU585.000.441586.100.441595.715.860,12101,64
342Kamate za primljene kredite i zajmove86.985.59788.085.59785.447.895,5197,01
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru85.447.895,51
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru498.014.844498.014.844510.267.964,61102,46
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru500.587.768,96
5424Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru9.680.195,65
A539100ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA4.364.629.3394.363.511.6914.404.594.993,50100,94
342Kamate za primljene kredite i zajmove461.228.988460.128.988453.867.511,8398,64
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora453.867.511,83
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3.903.400.3513.903.382.7033.950.727.481,67101,21
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora3.950.727.481,67
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI9.930.700.7179.924.243.7469.924.243.745,81100,00
341Kamate za izdane vrijednosne papire3.930.700.7173.924.243.7463.924.243.745,81100,00
3413Kamate za izdane obveznice3.924.243.745,81
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice6.000.000.0006.000.000.0006.000.000.000,00100,00
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji6.000.000.000,00
A539105IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI78.000.00075.771.49375.771.492,03100,00
341Kamate za izdane vrijednosne papire78.000.00075.771.49375.771.492,03100,00
3411Kamate za izdane trezorske zapise75.771.492,03
A767010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU37.900.00037.900.00036.302.465,6795,78
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.700.0006.700.0005.106.692,5376,22
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.106.692,53
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora31.200.00031.200.00031.195.773,1499,99
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora31.195.773,14
A767011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU48.193.00048.193.00046.186.298,6295,84
342Kamate za primljene kredite i zajmove10.500.00010.500.0008.493.990,9080,90
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora8.493.990,90
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora37.693.00037.693.00037.692.307,72100,00
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora37.692.307,72
A767062PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA – CERP63.899.33863.899.33863.899.337,64100,00
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti63.899.33863.899.33863.899.337,64100,00
5476Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna63.899.337,64
A818009OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU9.758.0009.758.0009.290.910,5895,21
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.890.0001.890.0001.423.440,5875,31
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.423.440,58
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.868.0007.868.0007.867.470,0099,99
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora7.867.470,00
A818010OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI54.800.00054.800.00051.720.670,7394,38
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.100.0003.100.0002.199.086,6670,94
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.199.086,66
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.700.00051.700.00049.521.584,0795,79
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora49.521.584,07
A818011OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU65.560.00065.560.00063.130.254,8196,29
342Kamate za primljene kredite i zajmove11.560.00011.560.0009.731.627,1184,18
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora9.731.627,11
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora54.000.00054.000.00053.398.627,7098,89
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora53.398.627,70
4202SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA10.706.540.24810.703.340.24810.685.540.081,9199,83
A539097ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA347.875347.875329.582,5094,74
342Kamate za primljene kredite i zajmove57.98057.98055.137,6195,10
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada55.137,61
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada289.895289.895274.444,8994,67
5415Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU274.444,89
A539098ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA1.020.216.7461.020.216.7461.003.499.910,7798,36
342Kamate za primljene kredite i zajmove176.848.876176.848.876173.353.949,7898,02
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada173.353.949,78
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada843.367.870843.367.870830.145.960,9998,43
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija618.044.998,24
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU212.100.962,75
A539101ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA13.704.40913.704.40913.700.839,2999,97
342Kamate za primljene kredite i zajmove44.88744.88744.886,71100,00
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora44.886,71
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora13.659.52213.659.52213.655.952,5899,97
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija13.655.952,58
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU9.608.271.2189.608.271.2189.614.488.450,00100,06
341Kamate za izdane vrijednosne papire4.067.128.7184.067.128.7184.064.720.950,0099,94
3413Kamate za izdane obveznice4.064.720.950,00
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice5.541.142.5005.541.142.5005.549.767.500,00100,16
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu5.549.767.500,00
A539164IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI60.000.00057.000.00052.036.365,8591,29
343Ostali financijski rashodi60.000.00057.000.00052.036.365,8591,29
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi52.036.365,85
A539165POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE4.000.0003.800.0001.484.933,5039,08
343Ostali financijski rashodi4.000.0003.800.0001.484.933,5039,08
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.484.933,50
43INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE100.072.00096.072.00034.120.780,9235,52
4301PRORAČUNSKA ZALIHA80.000.00076.000.00014.164.619,9318,64
A539019PRORAČUNSKA ZALIHA80.000.00076.000.00014.164.619,9318,64
323Rashodi za usluge162.087,92
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza19.112,81
3237Intelektualne i osobne usluge142.975,11
343Ostali financijski rashodi53.779,00
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa53.779,00
363Pomoći unutar općeg proračuna72.463,94
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna72.463,94
381Tekuće donacije344.421,67
3811Tekuće donacije u novcu344.421,67
383Kazne, penali i naknade štete13.531.867,40
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta13.531.867,40
385Izvanredni rashodi80.000.00076.000.000
4303OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA20.072.00020.072.00019.956.160,9999,42
A539020PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA72.00072.00031.615,8843,91
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja72.00072.00031.615,8843,91
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično31.615,88
A539025NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA20.000.00020.000.00019.924.545,1199,62
383Kazne, penali i naknade štete20.000.00020.000.00019.924.545,1199,62
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama19.924.545,11
02510Carinska uprava611.198.587595.608.587556.480.961,0893,43
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici567.833.907552.243.907532.679.625,0496,46
12Sredstva učešća za pomoći7.247.4837.247.4834.130.246,4356,99
31Vlastiti prihodi630.000630.0001.022.393,33162,28
43Ostali prihodi za posebne namjene7.760.0007.760.0007.652.205,5198,61
51Pomoći EU9.606.2609.606.26010.432.673,27108,60
52Ostale pomoći700.000700.000363.801,8751,97
561Europski socijalni fond (ESF)17.420.93717.420.937200.015,631,15
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV611.198.587595.608.587556.480.961,0893,43
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA611.198.587595.608.587556.480.961,0893,43
A540000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE448.397.658438.557.658431.354.689,8798,36
311Plaće (Bruto)307.984.000300.484.000300.219.250,5099,91
3111Plaće za redovan rad296.538.678,55
3113Plaće za prekovremeni rad3.680.571,95
312Ostali rashodi za zaposlene13.460.00013.460.00012.256.517,1391,06
3121Ostali rashodi za zaposlene12.256.517,13
313Doprinosi na plaće58.901.80857.401.80857.205.376,2499,66
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje5.654.998,66
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje46.455.282,26
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti5.095.095,32
321Naknade troškova zaposlenima22.701.00022.701.00022.137.491,8197,52
3211Službena putovanja2.226.639,80
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život19.712.181,57
3213Stručno usavršavanje zaposlenika81.263,60
3214Ostale naknade troškova zaposlenima117.406,84
322Rashodi za materijal i energiju15.466.50015.166.50014.855.463,6497,95
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.209.048,58
3223Energija6.326.232,79
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.577,98
3225Sitni inventar i autogume370.759,36
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3.947.844,93
323Rashodi za usluge24.265.00023.900.00022.547.941,8394,34
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza1.370.510,71
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.338.894,97
3233Usluge promidžbe i informiranja132.763,75
3234Komunalne usluge2.332.163,86
3235Zakupnine i najamnine3.865.646,60
3236Zdravstvene i veterinarske usluge294.315,56
3237Intelektualne i osobne usluge447.501,68
3239Ostale usluge9.766.144,70
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.200.0001.175.000494.753,3842,11
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa494.753,38
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.368.3501.368.3501.000.228,0873,10
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično45.409,45
3292Premije osiguranja155.301,12
3293Reprezentacija64.044,69
3294Članarine i norme179.638,77
3295Pristojbe i naknade550.039,66
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.794,39
343Ostali financijski rashodi1.0001.000470,1547,02
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa470,15
381Tekuće donacije50.00050.00030.000,0060,00
3811Tekuće donacije u novcu30.000,00
383Kazne, penali i naknade štete3.000.0002.850.000607.197,1121,31
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta607.197,11
A540005ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE123.546.249117.896.249107.056.011,1890,81
321Naknade troškova zaposlenima137.500137.500
323Rashodi za usluge118.980.000113.330.000102.656.637,7990,58
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza6.826.897,05
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.754.800,42
3235Zakupnine i najamnine8.010.347,77
3237Intelektualne i osobne usluge19.125,00
3238Računalne usluge86.045.467,55
422Postrojenja i oprema4.428.7494.428.7494.399.373,3999,34
4221Uredska oprema i namještaj3.984.307,45
4222Komunikacijska oprema415.065,94
A540036CUSTOMS 20201.272.2001.272.2001.498.662,61117,80
321Naknade troškova zaposlenima1.200.2001.200.2001.495.506,35124,60
3211Službena putovanja1.495.506,35
322Rashodi za materijal i energiju3.156,26
3223Energija3.156,26
323Rashodi za usluge37.00037.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.00035.000
A540040OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.20.495.22020.495.220218.662,501,07
311Plaće (Bruto)763.653763.653
313Doprinosi na plaće158.633158.633
323Rashodi za usluge19.572.93419.572.934218.662,501,12
3237Intelektualne i osobne usluge218.662,50
K310009MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE4.010.0003.910.0002.077.410,1153,13
422Postrojenja i oprema1.970.0001.970.000866.532,9743,99
4221Uredska oprema i namještaj208.849,99
4222Komunikacijska oprema3.998,10
4223Oprema za održavanje i zaštitu38.293,75
4224Medicinska i laboratorijska oprema598.293,13
4225Instrumenti, uređaji i strojevi13.700,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.398,00
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima2.000.0001.900.0001.210.877,1463,73
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima1.210.877,14
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima40.00040.000
K540034OBNOVA VOZNOG PARKA970.000970.0001.736.936,42179,07
323Rashodi za usluge970.000970.000715.190,1373,73
3235Zakupnine i najamnine715.190,13
423Prijevozna sredstva1.021.746,29
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.021.746,29
K540041HERCULE III11.250.00011.250.00011.249.998,76100,00
422Postrojenja i oprema11.250.00011.250.00011.249.998,76100,00
4225Instrumenti, uređaji i strojevi11.249.998,76
T540037TAIEX TEHNIČKA POMOĆ25.26025.260
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja25.26025.260
T540039DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)1.232.0001.232.0001.288.589,63104,59
323Rashodi za usluge1.232.0001.232.0001.288.589,63104,59
3237Intelektualne i osobne usluge1.288.589,63
02515Porezna uprava902.019.996890.619.996833.715.610,7993,61
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici869.140.000857.740.000814.815.637,5195,00
12Sredstva učešća za pomoći1.311.4011.311.401686.350,0352,34
31Vlastiti prihodi1.000.0001.000.0001.307.930,86130,79
43Ostali prihodi za posebne namjene20.000.00020.000.0008.872.138,7444,36
51Pomoći EU6.005.4436.005.4437.557.187,07125,84
52Ostale pomoći476.366,58
561Europski socijalni fond (ESF)4.563.1524.563.152
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV902.019.996890.619.996833.715.610,7993,61
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA902.019.996890.619.996833.715.610,7993,61
A541000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE790.390.000779.490.000754.548.290,1896,80
311Plaće (Bruto)430.075.000420.175.000418.494.531,9599,60
3111Plaće za redovan rad413.533.226,00
3113Plaće za prekovremeni rad4.961.305,95
312Ostali rashodi za zaposlene18.375.00018.375.00017.566.866,2795,60
3121Ostali rashodi za zaposlene17.566.866,27
313Doprinosi na plaće72.900.00071.400.00070.842.056,1799,22
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje63.840.159,89
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti7.001.896,28
321Naknade troškova zaposlenima17.350.00019.250.00019.131.663,6199,39
3211Službena putovanja3.270.719,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život14.400.539,82
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.460.403,84
322Rashodi za materijal i energiju31.900.00030.500.00024.221.590,4279,42
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi13.007.462,38
3223Energija10.417.169,42
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje340.538,35
3225Sitni inventar i autogume389.420,27
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća67.000,00
323Rashodi za usluge215.450.000215.450.000200.534.944,7993,08
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza37.028.210,37
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja11.010.496,36
3233Usluge promidžbe i informiranja675.875,96
3234Komunalne usluge5.080.445,30
3235Zakupnine i najamnine10.923.534,64
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.010.431,07
3237Intelektualne i osobne usluge1.204.852,87
3238Računalne usluge120.247.485,40
3239Ostale usluge13.353.612,82
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa550.000550.000707.934,65128,72
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa707.934,65
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.300.0002.300.0002.258.823,4298,21
3292Premije osiguranja283.170,47
3293Reprezentacija82.456,55
3294Članarine i norme625.971,08
3295Pristojbe i naknade892.596,73
3296Troškovi sudskih postupaka184.765,38
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja189.863,21
343Ostali financijski rashodi290.000290.00047.768,9016,47
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa10.467,03
3433Zatezne kamate12.652,08
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi24.649,79
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.150.0001.150.000737.780,0064,15
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu737.780,00
383Kazne, penali i naknade štete50.00050.0004.330,008,66
3835Ostale kazne4.330,00
A541015HUMANITARNE POMOĆI50.00050.00040.000,0080,00
381Tekuće donacije50.00050.00040.000,0080,00
3811Tekuće donacije u novcu40.000,00
A541018TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA1.900.0001.900.000956.587,5750,35
323Rashodi za usluge1.900.0001.900.000956.587,5750,35
3239Ostale usluge956.587,57
A541023ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA1.800.0001.800.000767.682,6842,65
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.800.0001.800.000767.682,6842,65
3296Troškovi sudskih postupaka767.682,68
A541024IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013850.000850.000564.443,3666,41
321Naknade troškova zaposlenima850.000850.000564.443,3666,41
3211Službena putovanja564.443,36
K270143OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE14.600.00014.600.0009.169.770,6262,81
412Nematerijalna imovina6.050.0006.050.0003.861.440,9663,83
4124Ostala prava3.861.440,96
421Građevinski objekti5.050.0005.050.0002.273.186,6245,01
4212Poslovni objekti2.273.186,62
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.500.0003.500.0003.035.143,0486,72
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima3.035.143,04
K270151OPREMANJE5.500.0005.500.0002.086.875,6737,94
422Postrojenja i oprema5.500.0005.500.0002.086.875,6737,94
4221Uredska oprema i namještaj409.134,41
4222Komunikacijska oprema88.587,03
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.589.154,23
K270160INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE69.900.00069.400.00055.149.722,4079,47
323Rashodi za usluge29.300.00029.300.00024.581.113,7783,89
3235Zakupnine i najamnine12.897.076,61
3238Računalne usluge11.684.037,16
412Nematerijalna imovina2.300.0002.300.000497.465,0021,63
4123Licence497.465,00
422Postrojenja i oprema11.300.00010.800.0008.512.967,5378,82
4221Uredska oprema i namještaj8.512.967,53
426Nematerijalna proizvedena imovina27.000.00027.000.00021.558.176,1079,85
4262Ulaganja u računalne programe21.558.176,10
K541007OBNOVA VOZNOG PARKA6.000.0006.000.0002.753.144,5745,89
323Rashodi za usluge5.700.0005.700.0002.583.819,7445,33
3235Zakupnine i najamnine2.583.819,74
423Prijevozna sredstva300.000300.000169.324,8356,44
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu169.324,83
T541038POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)1.410.5601.410.560724.205,6851,34
323Rashodi za usluge1.410.5601.410.560724.205,6851,34
3237Intelektualne i osobne usluge724.205,68
T541039NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)3.947.0223.947.0226.622.917,02167,80
323Rashodi za usluge3.947.0223.947.0226.622.917,02167,80
3237Intelektualne i osobne usluge6.622.917,02
T541041OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.5.368.4145.368.414331.971,046,18
323Rashodi za usluge5.368.4145.368.414331.971,046,18
3237Intelektualne i osobne usluge331.971,04
T541042IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA e-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)304.000304.000
323Rashodi za usluge304.000304.000
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije19.340.94318.910.09317.004.359,6189,92
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.840.22510.409.3759.756.850,6893,73
12Sredstva učešća za pomoći1.216.5251.216.5251.057.676,1386,94
31Vlastiti prihodi10.510,68
51Pomoći EU2.1932.1934.540,55207,05
561Europski socijalni fond (ESF)1.616.2501.616.2501.351.052,7683,59
563Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)3.782.3753.782.3753.307.833,6187,45
564Ribarski fondovi (EMFF i EFF)747.875747.875644.864,7686,23
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum150.000150.00080.343,9153,56
575Fondovi za unutarnje poslove985.500985.500790.686,5380,23
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV19.340.94318.910.09317.004.359,6189,92
2206UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA19.340.94318.910.09317.004.359,6189,92
A829002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE10.557.41810.138.3189.650.719,2195,19
311Plaće (Bruto)6.435.0006.113.2505.945.011,1397,25
3111Plaće za redovan rad5.945.011,13
312Ostali rashodi za zaposlene195.000195.000191.662,6398,29
3121Ostali rashodi za zaposlene191.662,63
313Doprinosi na plaće1.122.0001.065.9001.023.269,9396,00
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje922.132,80
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti101.137,13
321Naknade troškova zaposlenima722.193722.193591.012,7381,84
3211Službena putovanja236.637,11
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život241.238,57
3213Stručno usavršavanje zaposlenika113.137,05
322Rashodi za materijal i energiju160.000160.000157.041,6998,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi77.095,25
3223Energija34.930,96
3225Sitni inventar i autogume45.015,48
323Rashodi za usluge1.697.2251.657.2251.561.872,9694,25
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza85.526,46
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja9.866,76
3233Usluge promidžbe i informiranja25.937,50
3234Komunalne usluge2.970,00
3235Zakupnine i najamnine871.749,03
3236Zdravstvene i veterinarske usluge10.500,00
3237Intelektualne i osobne usluge12.517,65
3238Računalne usluge165.101,00
3239Ostale usluge377.704,56
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja192.000192.000173.728,1490,48
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično59.595,24
3292Premije osiguranja12.057,08
3293Reprezentacija68.412,87
3295Pristojbe i naknade25.605,78
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.057,17
343Ostali financijski rashodi9.0009.0007.120,0079,11
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa7.120,00
422Postrojenja i oprema25.00023.750
A829005REVIZIJA PROJEKATA200.000190.00055.608,4029,27
323Rashodi za usluge200.000190.00055.608,4029,27
3237Intelektualne i osobne usluge55.608,40
K829001INFORMATIZACIJA85.00083.25065.574,3078,77
422Postrojenja i oprema80.00078.50061.824,3078,76
4221Uredska oprema i namještaj50.208,97
4222Komunikacijska oprema11.615,33
426Nematerijalna proizvedena imovina5.0004.7503.750,0078,95
4262Ulaganja u računalne programe3.750,00
K829010OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020.994.500994.500859.819,6886,46
311Plaće (Bruto)622.000622.000576.444,5792,68
3111Plaće za redovan rad576.444,57
312Ostali rashodi za zaposlene12.50012.50012.000,0096,00
3121Ostali rashodi za zaposlene12.000,00
313Doprinosi na plaće116.500116.50099.148,4385,11
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje89.348,90
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti9.799,53
321Naknade troškova zaposlenima120.000120.00093.659,0078,05
3211Službena putovanja51.264,47
3213Stručno usavršavanje zaposlenika42.394,53
323Rashodi za usluge123.500123.50078.567,6863,62
3235Zakupnine i najamnine78.567,68
K829011OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ1.613.5001.613.5001.382.927,3085,71
311Plaće (Bruto)893.000893.000800.548,7189,65
3111Plaće za redovan rad800.548,71
312Ostali rashodi za zaposlene17.00017.00015.725,0092,50
3121Ostali rashodi za zaposlene15.725,00
313Doprinosi na plaće163.500163.500137.694,3584,22
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje124.085,02
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti13.609,33
321Naknade troškova zaposlenima243.000243.000209.325,7186,14
3211Službena putovanja131.658,34
3213Stručno usavršavanje zaposlenika77.667,37
323Rashodi za usluge285.000285.000210.881,7073,99
3235Zakupnine i najamnine117.575,45
3237Intelektualne i osobne usluge3.931,25
3238Računalne usluge89.375,00
422Postrojenja i oprema12.00012.0008.751,8372,93
4221Uredska oprema i namještaj8.751,83
K829012OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ3.911.0003.911.0003.534.762,7090,38
311Plaće (Bruto)2.550.0002.550.0002.356.432,3592,41
3111Plaće za redovan rad2.356.432,35
312Ostali rashodi za zaposlene45.00045.00037.500,0083,33
3121Ostali rashodi za zaposlene37.500,00
313Doprinosi na plaće440.000440.000405.306,4092,12
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje365.247,06
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti40.059,34
321Naknade troškova zaposlenima340.000340.000312.088,3791,79
3211Službena putovanja238.002,11
3213Stručno usavršavanje zaposlenika74.086,26
323Rashodi za usluge532.000532.000419.893,5878,93
3235Zakupnine i najamnine315.951,08
3237Intelektualne i osobne usluge12.687,50
3238Računalne usluge89.375,00
3239Ostale usluge1.880,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.0004.0003.542,0088,55
3293Reprezentacija3.542,00
K829013OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ435.200435.200348.752,7380,14
311Plaće (Bruto)242.500242.500217.923,4089,87
3111Plaće za redovan rad217.923,40
312Ostali rashodi za zaposlene7.7007.7005.457,0070,87
3121Ostali rashodi za zaposlene5.457,00
313Doprinosi na plaće43.20043.20037.171,3986,04
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje33.497,44
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3.673,95
321Naknade troškova zaposlenima83.30083.30053.335,0564,03
3211Službena putovanja28.897,74
3213Stručno usavršavanje zaposlenika24.437,31
323Rashodi za usluge58.50058.50033.992,8558,11
3235Zakupnine i najamnine33.992,85
422Postrojenja i oprema873,04
4221Uredska oprema i namještaj873,04
K829014IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020.291.500291.500169.493,1458,15
311Plaće (Bruto)90.00090.00087.137,7696,82
3111Plaće za redovan rad87.137,76
313Doprinosi na plaće15.50015.50014.987,7396,70
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje13.506,37
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.481,36
321Naknade troškova zaposlenima71.00071.00055.001,6577,47
3211Službena putovanja34.816,21
3213Stručno usavršavanje zaposlenika20.185,44
323Rashodi za usluge100.000100.00010.000,0010,00
3237Intelektualne i osobne usluge10.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.0002.366,0015,77
3293Reprezentacija2.366,00
K829015IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.147.025147.025127.574,1186,77
311Plaće (Bruto)90.00090.00080.179,7789,09
3111Plaće za redovan rad80.179,77
313Doprinosi na plaće15.50015.50013.790,9488,97
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje12.427,89
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.363,05
321Naknade troškova zaposlenima24.90024.90019.495,3878,29
3211Službena putovanja19.495,38
323Rashodi za usluge3.0003.0003.000,00100,00
3235Zakupnine i najamnine3.000,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.62513.62511.108,0281,53
3293Reprezentacija11.108,02
K829016OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ339.250339.250274.431,6380,89
311Plaće (Bruto)181.000181.000168.056,9592,85
3111Plaće za redovan rad168.056,95
312Ostali rashodi za zaposlene6.2506.2504.528,8072,46
3121Ostali rashodi za zaposlene4.528,80
313Doprinosi na plaće33.30033.30028.647,3586,03
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje25.815,91
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.831,44
321Naknade troškova zaposlenima69.00069.00044.263,1064,15
3211Službena putovanja23.982,45
3213Stručno usavršavanje zaposlenika20.280,65
323Rashodi za usluge49.70049.70028.210,8956,76
3235Zakupnine i najamnine28.210,89
422Postrojenja i oprema724,54
4221Uredska oprema i namještaj724,54
K829017PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.90.00090.00076.000,2084,44
321Naknade troškova zaposlenima70.00070.00056.767,5381,10
3211Službena putovanja42.842,95
3213Stručno usavršavanje zaposlenika13.924,58
422Postrojenja i oprema20.00020.00019.232,6796,16
4221Uredska oprema i namještaj19.232,67
K829021OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ285.500285.500206.546,4872,35
311Plaće (Bruto)161.650161.650141.273,2987,39
3111Plaće za redovan rad141.273,29
312Ostali rashodi za zaposlene2.9502.9502.775,0094,07
3121Ostali rashodi za zaposlene2.775,00
313Doprinosi na plaće29.90029.90024.298,9881,27
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje21.897,34
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti2.401,64
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.00018.421,4936,84
3211Službena putovanja7.985,98
3213Stručno usavršavanje zaposlenika10.435,51
323Rashodi za usluge41.00041.00019.777,7248,24
3235Zakupnine i najamnine19.083,97
3237Intelektualne i osobne usluge693,75
K829022FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA211.050211.050167.502,1779,37
311Plaće (Bruto)113.300113.300102.575,2990,53
3111Plaće za redovan rad102.575,29
312Ostali rashodi za zaposlene3.8003.8002.764,2072,74
3121Ostali rashodi za zaposlene2.764,20
313Doprinosi na plaće21.45021.45017.485,2281,52
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje15.757,04
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti1.728,18
321Naknade troškova zaposlenima42.50042.50027.016,4463,57
3211Službena putovanja14.637,93
3213Stručno usavršavanje zaposlenika12.378,51
323Rashodi za usluge30.00030.00017.218,7957,40
3235Zakupnine i najamnine17.218,79
422Postrojenja i oprema442,23
4221Uredska oprema i namještaj442,23
K829023INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ30.00030.0004.303,6514,35
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.0002.710,6513,55
3211Službena putovanja1.410,65
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.300,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.0001.593,0015,93
3293Reprezentacija1.593,00
T829008NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020.150.000150.00080.343,9153,56
321Naknade troškova zaposlenima100.000100.00080.343,9180,34
3211Službena putovanja80.343,91
323Rashodi za usluge50.00050.000
02545Fond za naknadu oduzete imovine104.005.328104.005.328103.919.632,0699,92
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici104.005.328104.005.328103.912.549,4999,91
52Ostale pomoći7.082,57
po programima
28PRAVOSUĐE100.417.849100.417.849100.332.153,1099,91
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA100.417.849100.417.849100.332.153,1099,91
A873001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE7.237.6997.237.6997.154.241,9098,85
311Plaće (Bruto)4.892.9574.892.9574.869.305,8399,52
3111Plaće za redovan rad4.869.305,83
312Ostali rashodi za zaposlene113.951113.951113.950,91100,00
3121Ostali rashodi za zaposlene113.950,91
313Doprinosi na plaće842.653842.653829.872,5698,48
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje747.741,45
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti82.131,11
321Naknade troškova zaposlenima206.565206.565200.074,2096,86
3211Službena putovanja41.294,20
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život156.555,00
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.225,00
322Rashodi za materijal i energiju164.128164.128146.575,3789,31
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi30.646,62
3223Energija114.960,90
3225Sitni inventar i autogume967,85
323Rashodi za usluge811.873811.873807.885,3699,51
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza84.099,69
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja103.819,05
3233Usluge promidžbe i informiranja2.737,50
3234Komunalne usluge6.052,24
3235Zakupnine i najamnine46.940,71
3237Intelektualne i osobne usluge267.053,75
3238Računalne usluge111.487,50
3239Ostale usluge185.694,92
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.6804.68011.762,57251,34
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa11.762,57
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja181.915181.915155.838,6585,67
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.578,52
3292Premije osiguranja2.196,14
3293Reprezentacija1.987,00
3294Članarine i norme440,00
3295Pristojbe i naknade73.806,22
3296Troškovi sudskih postupaka57.430,77
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.400,00
422Postrojenja i oprema18.97718.97718.976,45100,00
4221Uredska oprema i namještaj13.379,45
4223Oprema za održavanje i zaštitu5.597,00
T544013ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU93.180.15093.180.15093.177.911,20100,00
343Ostali financijski rashodi367.573367.573367.085,4899,87
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa367.085,48
383Kazne, penali i naknade štete92.812.57792.812.57792.810.825,72100,00
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta92.810.825,72
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT3.587.4793.587.4793.587.478,96100,00
3913POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA3.587.4793.587.4793.587.478,96100,00
A539214NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU3.587.4793.587.4793.587.478,96100,00
383Kazne, penali i naknade štete3.587.4793.587.4793.587.478,96100,00
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta3.587.478,96
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000407.115,9381,42
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici500.000500.000401.734,1980,35
51Pomoći EU5.381,74
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV500.000500.000407.115,9381,42
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA500.000500.000407.115,9381,42
A907001RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA500.000500.000407.115,9381,42
322Rashodi za materijal i energiju1.0001.000
323Rashodi za usluge65.00065.00056.157,3186,40
3237Intelektualne i osobne usluge48.657,31
3238Računalne usluge7.500,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja432.000432.000349.332,8380,86
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično348.580,33
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja752,50
343Ostali financijski rashodi2.0002.0001.625,7981,29
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.625,79
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA664.967.169662.467.169655.696.494,8998,98
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU10.263.1219.763.1215.851.402,7559,93
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu10.263.1219.763.1215.851.402,7559,93
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici10.205.6219.705.6215.851.333,5160,29
12Sredstva učešća za pomoći7.5007.500
51Pomoći EU50.00050.000
52Ostale pomoći69,24
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE10.263.1219.763.1215.851.402,7559,93
2411SREDIŠNJA JAVNA NABAVA10.263.1219.763.1215.851.402,7559,93
A857001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE9.007.1518.569.7515.821.101,6567,93
311Plaće (Bruto)5.707.9705.422.9704.025.668,5274,23
3111Plaće za redovan rad4.002.844,67
3113Plaće za prekovremeni rad22.823,85
312Ostali rashodi za zaposlene148.000141.00093.471,6766,29
3121Ostali rashodi za zaposlene93.471,67
313Doprinosi na plaće998.000949.000692.415,0272,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje623.978,69
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti68.436,33
321Naknade troškova zaposlenima366.000347.800242.619,1669,76
3211Službena putovanja59.231,33
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život121.212,50
3213Stručno usavršavanje zaposlenika62.175,33
322Rashodi za materijal i energiju286.000271.700157.683,9158,04
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi52.235,73
3223Energija97.285,84
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje6.925,46
3225Sitni inventar i autogume1.236,88
323Rashodi za usluge688.500657.500405.236,7461,63
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza45.499,47
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja60.480,71
3233Usluge promidžbe i informiranja56.317,50
3234Komunalne usluge6.881,03
3235Zakupnine i najamnine70.339,43
3236Zdravstvene i veterinarske usluge887,50
3237Intelektualne i osobne usluge52.740,67
3238Računalne usluge41.822,62
3239Ostale usluge70.267,81
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa69,24
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa69,24
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja429.000407.60070.593,6917,32
3293Reprezentacija7.840,49
3295Pristojbe i naknade61.189,58
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.563,62
343Ostali financijski rashodi2.7002.700650,2624,08
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa416,88
3433Zatezne kamate233,38
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna16.56016.56016.560,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu16.560,00
422Postrojenja i oprema134.421134.421116.133,4486,40
4221Uredska oprema i namještaj32.880,94
4222Komunikacijska oprema2.230,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu81.022,50
423Prijevozna sredstva230.000218.500
K857002INFORMATIZACIJA243.000231.00030.301,1013,12
412Nematerijalna imovina63.00060.000
422Postrojenja i oprema90.00085.50030.301,1035,44
4221Uredska oprema i namještaj30.301,10
426Nematerijalna proizvedena imovina90.00085.500
K857004INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE1.012.970962.370
323Rashodi za usluge652.970620.370
426Nematerijalna proizvedena imovina360.000342.000
030MINISTARSTVO OBRANE4.815.494.2554.815.494.2554.352.491.452,0990,39
03005<