Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 94/2019 (2.10.2019.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1851

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 45. sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19. i 62/19.) tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.215.380,00101.615,52142.261,7318.290,7918.290,79495.838,845.080,785.080,785.080,78511.081,16
Opća/obiteljska medicina dr. med.215.380,0091.322,49127.851,4916.438,0516.438,05467.430,074.566,124.566,124.566,12481.128,45


«.

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknade za obračunate troškove ordinacije utvrđene osnovom prosjeka na razini Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hladni pogon) u visini utvrđenoj u tablici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 2.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita
predškolske djece
218.412,00116.393,47128.032,8213.443,4518.331,97494.613,705.819,675.819,675.819,67512.072,72


«.

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknade za hladni pogon u visini utvrđenoj u tablici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 3.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena220.065,00104.506,31133.768,0817.870,5817.870,58494.080,545.225,325.225,325.225,32509.756,49


«.

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknade za hladni pogon u visini utvrđenoj u tablici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 4.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u kunama
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna
zdravstvena zaštita
(polivalentna)
218.491,0082.380,46135.927,7616.373,1216.373,12469.545,454.119,024.119,024.119,02481.902,52


«.

U stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. naknade za hladni pogon u visini utvrđenoj u tablici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 5.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Laboratorijska dijagnostikaGodišnja vrijednost standardnog tima u kn
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
12345
– žene40,2140,551.530.514,481.544.371,67
– muškarci35,2135,55


«.

Članak 6.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega
Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena
1.NJEGA1Zdravstvena njega3053,56
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6089,23
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega90124,92
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti120160,62
5.NJEGA5Primjena klizme
54,60
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja
53,54
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja
89,23
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde
53,54


«.

U stavku 2. brojka: »129.638,88« zamjenjuje se brojkom: »135.092,36«.

Članak 7.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.670.544,271,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.648.330,421,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.376.217,971,50 kuna po prijeđenom kilometru
3.Prijavno-dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.318.410,68
1 dr. med.437.009,18
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.591.140,14
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.863.869,60
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.444.192,081,50 kuna po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.429.707,23
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije529.978,56**

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom. «.Članak 8.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstvaCijena sata rada u posebnom dežurstvu
dr.ms/mtukupno
subota61.995,00134,9468,55203,49
nedjelja142,6572,47215,12
blagdan231,32117,52348,84


«.

Članak 9.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog timaPutni trošak
Sanitetski prijevoz1 medicinska sestra/medicinski tehničar480.586,881,50 kuna po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)


«.

Članak 10.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima u kn*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita31,09
158.560,45
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita
12,81
512.567,48
2.1.Pripravost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata)


201.099,58
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata3.1. – učenici osnovnih škola131,34137,09394.032,25411.276,69
3.2. – učenici srednjih škola98,51102,82
3.3. – studenti65,6768,55
4.Javno zdravstvo


396.020,87
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti


529.807,90
*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima
** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu »,Članak 11.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima
1.Mobilni palijativni tim479.535,28
2.Koordinator za palijativnu skrb165.743,19


«.

Članak 12.

U članku 99. stavku 4. brojka: »52,00« zamjenjuje se brojkom: » 53,20«.

Članak 13.

U članku 103. stavku 2. brojka: »7.650,00« zamjenjuje se brojkom: »8.020,00«.

Članak 14.

U članku 104. stavku 2. brojka: »100,00« zamjenjuje se brojkom: »105,00«.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/19-01/237

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 30. rujna 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.