Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

NN 95/2019 (4.10.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1856

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU STRUČNOG TIJELA ZA OCJENU PONUDA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 44/16), točka II. mijenja se i glasi:

»U Stručno tijelo iz točke I. ove Odluke imenuju se:

1. dr. sc. Nina Perko, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predsjednica

2. mr. sc. Sani Ljubunčić, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, član

3. Iva Gašparić, Ministarstvo financija, članica

4. Anamarija Matak, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, članica

5. Snježana Đurišić, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, članica

6. Dane Pavičić, Ministarstvo turizma, član

7. Marijana Iviček, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, tajnica.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/388

Urbroj: 50301-27/25-19-2

Zagreb, 3. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.