Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

NN 96/2019 (9.10.2019.), Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede

1886

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I RANOG OTKRIVANJA UNOSA VIRUSA AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Opće mjere

Članak 1.

Radi sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge, na čitavom području Republike Hrvatske naređuju se sljedeće mjere:

1. Zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom koji je kao takav registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) te ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva i druge podatke koji se traže sukladno posebnim propisima i uz odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora. Dvostruka ograda mora biti postavljena prije ispuštanja svinja na otvoreni prostor.

2. Posjednici svinja moraju osigurati da sve svinje koje se drže na način iz točke 1. ovoga članka budu označene identifikacijskom oznakom u skladu s posebnim propisima, a označavanje mora biti provedeno najkasnije prije njihovog ispuštanja u otvoreni prostor.

3. Posjednici svinja moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt domaćih svinja s divljim životinjama.

4. Naređuje se bez odgađanja, prijava veterinaru svinja koje pokazuju znakove bolesti, uginuća domaćih svinja te nađenih lešina svinja divljih uz obvezno pretraživanje uzoraka organa uginulih domaćih svinja i svinja divljih, sukladno Pravilniku o dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu (»Narodne novine«, broj 116/08), radi isključivanja afričke svinjske kuge.

5. Posjednici svinja dužni su osigurati potpunu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih godišnjom Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju te provedbu preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika afričke svinjske kuge u uzgoje domaćih svinja.

6. Posjednici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

7. Zabranjeno je premještanje živih svinja divljih.

8. Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su bez odgađanja prijaviti nadležnoj veterinarskoj inspekciji pojavu domaćih svinja izvan prostora navedenih u točki 1. ovoga članka, u svrhu njihovog uklanjanja.

9. Lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su bez odgađanja prijaviti nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama svako neuobičajeno ponašanje svinja divljih, pojavu znakova bolesti na živim ili odstrijeljenim svinjama divljim te svaku uginulu svinju divlju uključujući i svinje divlje stradale u prometu te lešine svinja divljih u stanju raspadanja i njihovu lokaciju, u svrhu otpreme lešine na laboratorijsko pretraživanje radi isključivanja afričke svinjske kuge.

10. Prijava iz stavka 8. i 9. ovoga članka, dojava iz stavka 12. ovoga članka i dostava uzoraka podrijetlom od svinje divlje provodi se u skladu s Programom nadziranja afričke svinjske kuge u 2019. godini (KLASA: 322-01/19-01/21).

11. Lovoovlaštenici su dužni osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe, prije, tijekom i nakon lova.

12. Svaka fizička osoba koja dojavi lokaciju na kojoj se nalazi lešina svinje divlje te ako se lešina svinje divlje nađe na istoj lokaciji, ima pravo na naknadu.

Kategorizacija

Članak 2.

1. Sva gospodarstava na kojima se drže svinje moraju biti kategorizirana u odnosu na biosigurnost, pri čemu se određena kategorija upisuje u JRDŽ.

2. Kategorizaciju gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost i ponovnu kategorizaciju provode nadležne ovlaštene veterinarske organizacije u skladu s Uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (KLASA: 322-02/18-01/61).

3. Posjednici svinja koji udovoljavaju uvjetima za svrstavanje u višu kategoriju, dužni su obratiti se nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva radi ponovne kategorizacije.

Premještanje svinja

Članak 3.

1. Na cijelom području Republike Hrvatske s gospodarstava koja su svrstana u kategoriju »1«, odnosno koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima, zabranjeno je:

a) premještanje živih svinja, osim izravno u klaonicu

b) klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu.

2. Iznimno od stavka 1. a) ovoga članka, premještanje svinja dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja provedenog unutar 24 sata prije premještanja. Klinički pregled nije potrebno provoditi ako se svinje premještaju izravno na klaonicu.

3. Iznimno od stavka 1. b) ovoga članka klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja. Posjednik je dužan klanje za osobnu potrošnju na gospodarstvu najaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najmanje 72 sata prije provedbe istoga. Klinički pregled za predmetno gospodarstvo vrijedi sedam dana od dana pregleda.

Selektivni odstrel ženskih grla svinja divljih

Članak 4.

U svrhu dodatnog smanjivanja populacije svinja divljih na području Republike Hrvatske određuje se provođenje selektivnog odstrela ženskih grla svinja divljih bez obzira na dob u razdoblju od 1. listopada 2019. godine do 31. listopada 2019. godine.

Inspekcijski nadzor

Članak 5.

1. Nadzor nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom provode veterinarski inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

2. Nadležni veterinarski inspektori dužni su provesti nadzore svih gospodarstava na kojima se drže svinje na način kako je određeno u članku 1. točka 1. ove Naredbe po pitanju odobravanja uvjeta držanja sukladno ovoj Naredbi te u svrhu utvrđivanja brojnog stanja svinja na tim gospodarstvima.

3. Nadležni veterinarski inspektor mora rješenjem zabraniti držanje svinja, ako nisu ispunjeni uvjeti kako je određeno u članku 1. točke 1., 2., 3. i 5. ove Naredbe.

4. Veterinarska inspekcija mora voditi popis odobrenih gospodarstava iz članka 1. stavka 1. ove Naredbe, uključujući i broj svinja te ostale podatke o nadzorima, i po zahtjevu ih dostavljati Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

5. Nadležni veterinarski inspektor dužan je po prijavi o pojavi domaćih svinja izvan prostora iz članka 1. stavak 1. ove Naredbe poduzeti odgovarajuće mjere.

Troškovi

Članak 6.

1. Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koji se podmiruju iz državnog proračuna su:

a) prva kategorizacija gospodarstava na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost

b) uzorkovanje i dijagnostičko pretraživanje na afričku svinjsku kugu

c) dostava uzoraka u svrhu pretrage na afričku svinjsku kugu

d) pregled uzoraka podrijetlom od odstrijeljenih svinja divljih na trihinelozu

e) naknada za dojavu o nađenoj lešini svinje divlje fizičkoj osobi

f) naknada za selektivni odstrel ženskih grla svinja divljih.

2. Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe koje podmiruju posjednici životinja su:

a) ponovna kategorizacija gospodarstva na kojima se drže svinje u odnosu na biosigurnost iz članka 2. stavka 3. ove Naredbe

b) klinički pregled iz članka 3. stavka 2. i 3. ove Naredbe.

Stupanje na snagu

Članak 7.

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 11/18) prestaje važiti danom objave ove Naredbe.

Članak 8.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/19-01/45

Urbroj: 525-10/0541-19-1

Zagreb, 26. rujna 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMIJENITI U LOVIŠTU

1.Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:
a.određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera
b.kontakte (ime, prezime, e-adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora
c.proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji borave u lovištu
d.proceduru i evidenciju o provedbi dezinfekcije vozila, obuće, opreme i tla prije i nakon lova
e.proceduru za odrobljavanje (evisceraciju) odstrijeljenih svinja divljih s točno određenim prostorom za tu namjenu
f.proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.
2.Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:
a.dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova
b.vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih svinja divljih, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana
c.odrobljavanje se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru), definiranim u planu biosigurnosti iz točke 1. Dodatka
d.postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za otpad (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla) i neškodljivo uklanjanje
e.kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta
f.zabranu odlaganja proizvoda i otpada životinjskog podrijetla na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima
g.prijavu nelegalnih odlagališta otpada u svrhu žurne sanacije
h.aktivno traženje uginulih svinja divljih i žurnu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svake pronađene lešine u svrhu njenog uklanjanja i dijagnostičkog pretraživanja.