Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Jakarti

NN 97/2019 (11.10.2019.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Jakarti

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1889

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/18-01/12, urbroj: 50301-15/28-19-15 od 20. rujna 2019., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. NEBOJŠA KOHAROVIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Jakarti, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Jakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/19-02/46
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 26. rujna 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.