Uredba o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga

NN 97/2019 (11.10.2019.), Uredba o nazivu, sjedištu, organizaciji i upravljanju Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga

Vlada Republike Hrvatske

1890

Na temelju članka 68.a stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2019. godine donijela

UREDBU

O NAZIVU, SJEDIŠTU, ORGANIZACIJI I UPRAVLJANJU MEĐUNARODNIM SREDIŠTEM ZA OBUKU SPECIJALNIH ZRAČNIH SNAGA

Uspostava i naziv

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se naziv, sjedište, organizacija i upravljanje Međunarodnim središtem za obuku specijalnih zračnih snaga.

(2) O pitanjima koja nisu uređena ovom Uredbom na odgovarajući način primjenjuju se sklopljeni međunarodni akti i međunarodni ugovori u skladu s kojima djeluju međunarodna vojna zapovjedništva i druga vojna tijela.

Sjedište i pravni status

Članak 2.

(1) Sjedište Međunarodnog središta za obuku specijalnih zračnih snaga (u daljnjem tekstu: Središte) je u vojarni »Pukovnik Mirko Vukušić«, Ulica I/1B, 23222 Zemunik Donji.

(2) Središte je međunarodna neprofitna pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar nadležnog suda u Republici Hrvatskoj.

(3) Članice Središta su ministarstva obrane država saveznica u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila na temelju međunarodnih ugovora.

(4) Ministarstvo obrane Republike Hrvatske će sklopiti tehnički sporazum sa Središtem o potpori države domaćina.

Djelatnost

Članak 3.

Djelatnost Središta je izrada doktrina, koncepata i planova za obuku specijalnih zračnih snaga, pružanje akademske i praktične obuke za specijalne zračne snage, provođenje i evaluacija vježbi za specijalne zračne snage te povećanje interoperabilnosti među članicama Središta.

Organizacija i upravljanje

Članak 4.

Tijela Središta su:

1. Multinacionalni izvršni odbor i

2. Tajništvo Središta.

Međunarodni izvršni odbor

Članak 5.

(1) Multinacionalni izvršni odbor upravlja i nadzire rad Središta.

(2) Multinacionalni izvršni odbor se sastoji od jednog predstavnika svake članice Središta s pravom glasa.

(3) Članovi Multinacionalnog izvršnog odbora jednoglasno biraju među sobom predsjednika koji vodi sjednice Multinacionalnog izvršnog odbora bez prava glasa.

(4) Članica Središta koja daje predsjednika Multinacionalnog izvršnog odbora ima pravo na imenovanje novog člana Multinacionalnog izvršnog odbora s pravom glasa.

(5) Sjednice Multinacionalnog izvršnog odbora saziva njegov predsjednik najmanje dva puta godišnje.

(6) Sjednica Multinacionalnog izvršnog odbora se može održati ako je nazočna većina članova, a odluke jednoglasno donose nazočni članovi.

(7) Način rada Multinacionalnog izvršnog odbora pobliže se uređuje Poslovnikom o radu koji donosi Multinacionalni izvršni odbor.

Tajništvo Središta

Članak 6.

(1) Tajništvo Središta se sastoji od direktora Središta, zamjenika direktora i osoblja Središta.

(2) Direktor Središta zastupa Središte, a u odsutnosti direktora Središta njegove dužnosti obavlja zamjenik direktora.

(3) Direktor Središta je predstavnik Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Mandat Direktora Središta može trajati najdulje do četiri godine.

(4) Direktor Središta upravlja radom Središta u skladu s odlukama i smjernicama Multinacionalnog izvršnog odbora.

(5) Direktor Središta predlaže Multinacionalnom izvršnom odboru godišnji plan rada Središta s pripadajućim financijskim planom, podnosi izvješće Multinacionalnom izvršnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Središta te obavlja druge poslove u skladu s odredbama ove Uredbe koji nisu izričito povjereni Multinacionalnom izvršnom odboru.

(6) Direktor Središta može biti prisutan na sjednicama Multinacionalnog izvršnog odbora i predlagati točke za dnevni red sjednica, ali nema pravo glasa.

(7) Osoblje Središta čine predstavnici članica koji pružaju administrativnu potporu radu Središta.

Prihodi i proračun

Članak 7.

(1) Središte ima samostalan bankovni račun.

(2) Proračun Središta se donosi jedanput godišnje. Financijska godina počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca tekuće godine.

(3) Proračun Središta se financira iz članarine koju plaćaju članice Središta i iz ostalih prihoda.

(4) Ostali prihodi mogu uključivati doprinose u naravi, donacije ili druga sredstva članica Središta i međunarodnih organizacija kojima su članice Središta pristupile na temelju međunarodnih ugovora.

(5) U proračunu Središta se utvrđuju ukupni prihodi i rashodi za tekuću godinu. Proračun treba biti uravnotežen, ukupni godišnji prihodi moraju pokrivati ukupne godišnje rashode.

(6) Multinacionalni izvršni odbor razmatra i odobrava proračun Središta najkasnije do 31. listopada za narednu godinu.

Provedba upisa

Članak 8.

Ministarstvo obrane se obvezuje provesti sve potrebne radnje radi upisa Središta u sudski registar nadležnog suda u Republici Hrvatskoj.

Završna odredba

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/57

Urbroj: 50301-29/23-19-5

Zagreb, 10. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.