Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj

NN 97/2019 (11.10.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1895

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14, 123/17 i 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU VIJEĆA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I.

U Odluci o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj (»Narodne novine«, broj 50/19), u točki II. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – mr. sc. Marko Pavić, ministar nadležan za regionalni razvoj, zamjenik predsjednika«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – mr. sc. Marija Vučković, ministrica nadležna za ruralni razvoj, članica i Zdravko Tušek, pomoćnik ministrice nadležne za ruralni razvoj, zamjenik članice«.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar nadležan za financije, član i mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra nadležnog za financije i glavna državna rizničarka, zamjenica člana«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, ministrica nadležna za demografiju, članica i Marija Pletikosa, državna tajnica u ministarstvu nadležnom za demografiju, zamjenica članice«.

Podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – Ivan Malenica, ministar nadležan za upravu, član i Darko Nekić, državni tajnik u ministarstvu nadležnom za upravu, zamjenik člana«.

Podstavak 10. mijenja se i glasi:

» – Josip Aladrović, ministar nadležan za rad, član i Majda Burić, državna tajnica u ministarstvu nadležnom za rad, zamjenica člana«.

II.

Zadužuje se tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj da o donošenju ove Odluke obavijesti sve članove Vijeća za regionalni razvoj.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/406
Urbroj: 50301-15/07-19-02
Zagreb, 10. listopada 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.